Ukategorisert

Bergen Høyre med et godt råd til stortingsgruppa

Representantskapet i Bergen Høyre mener Høyre må ta i bruk reservasjonsretten i EØS-avtalen, og ber stortingsgruppa si nei til å innføre datalagringsdirektivet.

Det var en lengre debatt i representantskapet om datalagringsdirektivet den 24. november. Representantskapet vedtok å si nei til direktivet med 29 mot 15 stemmer. Følgende uttalelse er sendt Høyres stortingsgruppe:

Høyres program slår tydelig fast at ved behov for nye etterforskningsmetoder må personvernhensynet veie tungt. Videre er det programfestet at Høyre stiller seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet. Det aktuelle datalagringsdirektivet fra EU pålegger teleoperatører å lagre omfattende data knyttet til elektronisk kommunikasjon. EUs eget datatilsyn kaller dette «et dramatisk inngrep i personvernet og kommunikasjons-friheten» der det legges opp til den hittil mest omfattende, kontinuerlige overvåking og lagring av alle typer kommunikasjon og bevegelser landets borgere til enhver tid foretar seg uten at det foreligger mistanke om kriminelle forhold.

Rettssikkerheten i et liberalt demokrati skal ikke bare beskytte borgeren, men også sikre henne de rettigheter hun har krav på etter loven. En av disse rettighetene er retten til å ha en egen privat sfære, samt et krav om selv å kontrollere når, hvordan og hvor mye informasjon om egen person som spres til andre parter. Selvsagt skal politiets virkemidler for å etterforske terrorisme og alvorlig kriminalitet være effektive, men disse må fortsatt være proporsjonale i forhold til dagens trusselbilde og ikke underminere det liberale demokratiet de skal beskytte.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener at selve lagringen til politiformål er et inngrep som må dokumenteres som nødvendig i et demokrati, uavhengig av om og på hvilke vilkår de lagrede opplysningene brukes. Foreløpig mangler det dokumentasjon på at direktivet har ført til avverging av terrorisme og alvorlig kriminalitet, eller bidratt betydelig til oppklaring av saker. Personvernkommisjonen, som er det eneste offentlige utvalget som har utredet dette i Norge, konkluderte med at det ikke er dokumentert at masselagringen av teletrafikkdata som direktivet krever, vil ha nevneverdig effekt på kriminalitetsbekjempelse.

Bergen Høyre mener Høyre må ta i bruk reservasjonsretten i EØS-avtalen, følge det landsmøtevedtatte programmet og si nei til innføringen av direktivet.

Hele uttalelsen er publisert i Høyres portal.

Mest lest

Arrangementer