Ukategorisert

StoppDLD med to krav til regjeringen

Årsmøtet i Stopp Datalagringsdirektivet vedtok igår en politisk uttalelse der organisasjonen ber regjeringen utrede om datalagringsdirektivet er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. I tillegg ber StoppDLD regjeringen vente med avgjørelsen om innføring av direktivet til EU er ferdig med sin evaluering.

Liberaleren gjengir uttalelsen i sin helhet:

«Stopp DLD med to datalagringskrav til regjeringen
Årsmøtet i Stopp Datalagringsdirektivet (Stopp DLD) stiller to krav til regjeringens videre behandling av datalagringsdirektivet. Det ene er å utsette den politiske beslutningen til EU har gjennomført sin pågående evaluering. Det andre er å snarest iverksette en uavhengig utredning om datalagringsdirektivets forhold til menneskerettighetene.

Krav 1: Vent på EU-evaluering
EU-kommisjonen arbeider i disse dager med en evalueringsrapport om direktivets implementering. Hensikten med evalueringen er å dokumentere direktivets effekt i de landene hvor direktivet har blitt implementert.

Stopp DLD mener det er helt nødvendig av Norge å vente på evalueringsrapporten som snart foreligger. Den vil kunne gi norske politikere kunnskap om hvorvidt direktivet har gjort samfunnet tryggere og om regelverket rundt datalagring i Europa har blitt harmonisert. Det er også ventet at kommisjonen i sin evalueringsrapport vil forslå endringer, i en eller annet retning, til dagens datalagringsdirektiv. Det vil derfor være problematisk om Norge skulle implementert et direktiv nå som helt sikkert vil bli endret på vesentlige punkter i løpet av kort tid.

Krav 2: Utred om DLD bryter menneskerettighetene
Mens regjeringen selv i sitt høringsnotat la til grunn at direktivet ikke strider mot det menneskerettslig beskyttede personvern, har flere tunge instanser gitt sterke argumenter for det motsatte i sine høringssvar. Advokatforeningen skriver for eksempel at ”datalagringsdirektivet mest sannsynlig er i strid med EMK artikkel 8”. Denne konklusjonen støttes av ICJ-Norge, Datatilsynet, Norsk Presseforbund m.fl..

Høringsrunden har vist at regjeringen står nokså alene om å mene at direktivet ikke bryter EMKs artikkel 8. En uavhengig utredning av spørsmålet er dermed helt avgjørende for troverdigheten til den videre politiske behandlingen.

Stopp DLD mener det er i alles interesse, både direktivets motstandere og tilhengere, at beslutningen om Norges eventuelle implementering baseres på fakta fremfor antagelser.

Årsmøtet i Stopp DLD krever:

•At regjeringen utsetter den endelige politiske beslutningen av datalagringsdirektivet til EU-kommisjonens evaluering er ferdig.
•At regjeringen snarest initierer en utredning om DLD er i strid med EMK. Denne utredningen må foretas av uavhengige fagpersoner og resultatet må offentliggjøres.»

Mest lest

Arrangementer