Ukategorisert

Viderefører ordningen med skattefinansiert støtte

I formiddag mottok kulturminister Anniken Huitfeldt utredningen fra Mediestøtteutvalget.

Utredningen fra utvalget er lang. Dokumentet er skrevet på en forståelig måte. På nettstedet regjeringen.no er utredningen publisert.

Dersom politikerne vedtar innspillene fra Mediestøtteutvalget, skal borgerne fortsatt finansiere medieaktører gjennom skattefinansierte tilskudd. En forkastelig ordning som blant annet gir ulike konkurransevilkår mellom aktører som kjemper om de samme kundene. På noen områder er det nytenking, men statlige støtteordninger skal bidra til mangfold på et felt der markedskreftene bør få råde uten politisk innblanding.

Fra utredningen:
Merverdiavgift
Utvalget finner at dagens ordning med fritak for merverdiavgift har vært viktig for å opprettholde en differensiert pressestruktur. Utvalget finner imidlertid at dagens store skille i merverdiavgiftssats mellom papiravisene og tilsvarende digitale redaksjonelle tjenester, er uheldig.
I flermedialitetsalternativet reduseres skillet i mva-sats. Nullsatsen for papiravisene videreføres med den begrunnelse at ordningen har bidratt til et mangfoldig mediesystem som har vært medvirkende til at en stor del av befolkningen kjøper og leser aviser. Samtidig foreslås en ny lavsats (8 prosent) for digitale redaksjonelle tjenester.
I omfordelingsalternativet foreslås en felles lavsats på 8 prosent for både papiraviser og digitale redaksjonelle tjenester, med den begrunnelse at en felles mva-sats vil fjerne innovasjonshindre, samtidig som den gir rom for omfordeling.

Ny støtteordning basert på redaksjonelle kostnader
I omfordelingsalternativet foreslås en ny støtteordning basert på redaksjonelle kostnader som
kan tenkes gjennomført i form av en rettighetsbasert tilskuddsordning eller som skattefradrag inspirert av Skattefunn-ordningen, hvor edrifter får skattefritak for investeringer i forskning og utvikling. I forslaget gis det støtte tilsvarende 20 prosent av de redaksjonelle kostnadene med et tak på 30 millioner kroner for hver virksomhet. Både kostnader til lønn for egne redaksjonelle medarbeidere og innkjøp av redaksjonelle tjenester utgjør støttegrunnlaget.

Nye stipendordninger
Utvalget foreslår å innføre en ny ordning med arbeidsstipender. I flermedialitetsalternativets vekstmodell rettes denne stipendordningen mot journalister som jobber hovedsakelig med nett journalistikk og som ikke har tilknytning til en spesiell redaksjon. I omfordelingsalternativet er ordningen mer omfattende, og rettet inn mot uavhengige skribenter, kritikere og journalister, uavhengig av publiseringsplattform.

Prosjektstøtte
Utvalget finner at prosjektstøtte har vært viktig for å fremme programproduksjon, utviklingsprosjekter og kompetansetiltak for lokale kringkastere. Utvalget foreslår en styrking av prosjektstøtten, med noe endret innretning. I flermedialitetsalternativet foreslås en utvidelse av dagens støtte til lokal kringkasting slik at denne gjelder nyhets- og aktualitetspregede lydog bildeproduksjoner på alle plattformer for lokale og regionale medier. I lermedialitetsalternativets vekstmodell foreslås det i tillegg å utvide dagens ordning for utviklingsprosjekter i lokal kringkasting slik at ordningen inkluderer utviklingsprosjekter der større deler av mediebransjen samarbeider. I omfordelingsalternativet foreslås en utvidelse av dagens støtte til lokal kringkasting slik at denne gjelder nyhets- og aktualitetspregede lydog bildeproduksjoner på alle plattformer, uavhengig om de er lokale eller ikke. I dette alternativet utvides også dagens ordning for utviklingsprosjekter i lokal kringkasting slik at den inkluderer støtte og omstilling for alle medier som omfattes av Lov av redaksjonell fridom. I omfordelingsalternativet innføres dessuten en ny støtte til etablering av ny virksomhet.

Forskning og etterutdanning
Utvalget finner at støtte til forskning og etterutdanning er viktig for å heve kunnskapen om medienes virkefelt og øke den journalistiske kompetansen i mediebransjen. Utvalget peker videre på at støtten til forskning og etterutdanning har stagnert. Utvalget anbefaler derfor en styrking av dagens ordning for forskning og etterutdanning.

Utbytteforhold for aviser som mottar produksjonsstøtte
Utvalgets flertall finner at utbytteforbudet for aviser som mottar produksjonsstøtte ikke fungerer hensiktsmessig. Utvalgets flertall foreslår derfor ordningen avviklet.

Lettelse i regulering
Utvalget finner at dagens lettelse i regulering, blant annet fra bestemmelser i markedsføringsloven, sikrer viktige inntektskilder for avisene. Utvalget foreslår derfor at ordningene forblir uforandret.

Tags:

Mest lest

Arrangementer