Ukategorisert

Nei til DLD i Buskerud

Årsmøtet i Buskerud Høyre var klinkende klart; nei til datalagringsdirektivet!

Årsmøtet vedtok en flott resolusjon:
“EUs datalagringsdirektiv sier at man skal kunne lagre tele- og datatrafikk i minimum 6 måneder. Opplysninger om hvem man er i kontakt med, når og hvor man befant seg utgjør kjernen i borgerens privatliv. Datalagringsdirektivet innebærer å bryte inn i denne kjernen fra myndighetens side. Slike inngrep har tradisjonelt krevd at borgeren har krenket samfunnet lovfestede normer. Myndigheter, det være seg politiet eller andre, har da kunnet iverksette etterforskning av forholdet.
Direktivet vil gå imot prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist ved å lagre alle borgeres trafikkdata. En stor rekke instanser har uttalt seg sterkt kritiske til direktivet, deriblant IKT Norge og Datatilsynet.

Høyre vil alltid forsvare individets personvern og frihet fra statlig maktmisbruk.

Det foreligger ikke god nok dokumentasjon for at en innføring av DLD vil føre til en mer effektiv kriminalitetsbekjempelse eller oppklaring av flere kriminelle forhold. Snarere tvert imot. Derfor ønsker vi at Norge skal benytte seg av reservasjonsretten som ligger i EØS-avtalen, og si nei til datalagringsdirektivet.

Buskerud Høyre vil:

Bruke reservasjonsretten i EØS og si nei til datalagringsdirektivet”.

Resolusjonen er publisert på nettstedet til Buskerud Høyre.

Mest lest

Arrangementer