Ukategorisert

Valg 2011 – DLF et reelt alternativ

Valgkampen går mot slutten, og den har til forveksling vært lik alle tidligere valgkamper de siste tiårene. Det påpekes store problemer på de områder som det offentlige styrer, og partiene legger skylden på de andre partiene enten de er i posisjon eller i opposisjon.

Av Vegard Martinsen, leder i Det Liberale Folkepartiet og 1.kandidat ved valget i Oslo

Opposisjonen sier at problemene skyldes de som styrer, mens de som er i posisjon sier at problemene skyldes alt de gale som deres forgjengere gjorde da de var i posisjon, og at de til tross for stor innsats ennå ikke har rukket å rydde opp. Men hvis velgerne gir dem fornyet tillit, så …

Problemene finnes dog kun på de områdene der det offentlige styrer. Det er få eller ingen problemer der hvor det offentlige har lite å si. Problemene er i helsesektoren, i eldreomsorgen, i skolen etc. (La oss skyte inn her at vårt bestemte inntrykk er at de som jobber nær brukerne innen disse offentlige tilbudene gjør en god jobb – problemet skyldes absolutt ikke dem, problemet skyldes de rigide rammene de må jobbe innenfor. Vi mener også at de fleste eldre som er i den offentlige eldreomsorgen har det bra. Dessverre er vårt inntrykk at vi ikke kan gi en like positiv beskrivelse av norske skoleelevers opplevelse av den norske skolen; og resultatene er deretter; ca 300 000 voksne i dag har store problemer med å lese.) Det er ingen tilsvarende problemer mht matbutikker, bilforhandlere, restauranter, mobiltelfondistribusjon, kjøp/salg av boliger – bortsett fra at myndighetene på alle disse områdene vanskeliggjør alle mulige tilbud og all aktivitet/handel.

Velferdsstaten er slik at den straffer de produktive og belønner de som er mindre produktive. Velferdsstaten blir alltid mer og mer byråkratisk, må føre til stadig høyere skattetrykk, må føre til at det blir stadig flere lover, stadig flere offentlig ansatte, stadig flere på trygd – kort sagt: velferdsstaten er ikke bærekraftig.

Liberalister vet hvorfor det er slik. Liberalister vet at i det uregulerte private næringsliv finnes det incentiver som stadig fører til forbedringer og effektiviseringer, og til at kundene over tid stadig får bedre tilbud.

Liberalister vet at problemer innen de områder det offentlige styrer skyldes at de forbedringsincentiver som finnes innen det private ikke finnes i det offentlige. Dessuten er målet i det offentlige mer preget av ikke er å tilfredsstille brukerne, men å tilfredsstille de som sitter på pengesekkenm, dvs. bevilgende myndigheter. Som det heter: «man belønnes for å rapportere et problem, ikke for å løse det!»

Forskjellen er at innen det private er den som betaler den samme som den som mottar tjenesten, mens innen det offentlige er den som betaler en helt annen enn den som mottar tjenesten. I det private må man tilfredsstille kunden for å få betaling, i det offentlige må man tilfredsstille politikerne/byråkratene for å få betaling.

Det er dette skillet som skaper problemene. Og dette skillet er det essensielle ved velferdsstaten.

Problemene skyldes altså velferdsstaten, og løsningen er at de tilbud som nå tilbys av det offentlige (på områder utenom de legitime offentlige områder som er politi, rettsapparat og det militære) overlates til private.

Som sagt, alle de store partiene i Norge er tilhengere av velferdsstaten, og de vil all øke statens engasjement på områder de anser som viktige. Alle vil bruke mere penger på offentlige løsninger innen skole, innen eldreomsorg, innen helsevesenet, innen infrastruktur, etc., de vil regulere mer, og de vil begrene friheten ytterligere. De mener åpenbar at et samlet skatte- og avgiftnivå for en vanlig nordmann på ca 70- 75 % ikke er høyt nok. (Ja, noen partier snakker om skattelettelser, men når de ikke vil foreta kraftige reduksjoner i offentlige utgifter dette ikke troverdig.)

At dette gjelder SV, Sp, KrF og Ap er opplagt, men det gjelder også Høyre og FrP og Venstre. Her er noen eksempler som viser dette.

Høyre
Høyre støtter røykeloven

Høyre mener at staten bør tvinge igjennom kvinnerepresentasjon i private aksjeselskapers styrer

Høyre støtter bioteknologiloven, som legger store begrensninger på viktig forskning

Høyre er imot at det skal være mulig å tjene penger på skoledrift

Høyre er tilhenger av barskogvern

Høyre støtter obligatoriske tjenestepensjoner

Høyre gikk inn for en økning av merverdiavgiften

Høyre er imot at utenlandske arbeidere skal kunne konkurrere på lønn

Høyre støtter DLD¨

Høyre øket momsen til 25 %

Høyre gjeninnførte dobbeltbeskatning av aksjeutbytte

Høyre støtter klimahysteriet

Torbjørn Røe Isaksen: « … vi er ikke enige i at alle arbeidslivsspørsmål skal avgjøres mellom den enkelte arbeidstager og arbeidsgiver. »

Kristin Clemet: « … det er liten eller ingen forskjell på partiene når det gjelder synet på størrelsen på [velferds]staten»

Høyre støtter ikke en økning av frihet, tvert imot!

FrP
Fra programmet:

«Pensjon skal etter Fremskrittspartiets mening sørge for muligheten til en verdig pensjonisttilværelse og økonomisk trygghet i alderdommen. Gjennom den yrkesaktive delen av livet skal det innbetales premie til pensjonskassen som skal danne grunnlaget for fremtidige pensjonsutbetalinger. Ansvaret for innbetaling av premie skal være delt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker»

«Skolene skal finansieres gjennom en differensiert stykkpris, og vi vil at de offentlige skolene skal være selvstyrte enheter med driftsstyrer som ansetter, fremforhandler arbeidstidsordninger og tar stilling til utdanningsopplegg.»

«Fremskrittspartiet vil endre organiseringen av sykehustjenestene ved å avskaffe de regionale helseforetakene, og erstatte disse med et statlig sykehusdirektorat. Direktoratet skal blant annet sørge for et helhetlig helsetilbud i hele landet, samt s¿rge for at prisingen av DRGkoder (diagnoserelaterte grupper) til enhver tid holder riktig nivå.»

«Fremskrittspartiet mener det er en offentlig oppgave å tilrettelegge og finansiere eldreomsorgen, og vi ser at det er behov for å bygge ut sykehjemskapasiteten i Norge og gi eldre en lovbestemt rett til sykehjemsplass når de har behov for det. Det må opprettes sykehjem med forskjellige avdelinger som er spesielt tilrettelagt for ulike brukergrupper»

FrP vil altså at disse viktige oppgavene – skole, helsetilbud, pensjoner – skal være offentlige.

Fra en brosjyre brukt før valget i 2009 som skal imøtegå vanlige oppfatninger om FrP: [Motstanderne hevder at]«FrP vil rasere velferdsstaten». Brosjyren svarer at «FrP har gjennom sine alternative statsbudsjett styrket velferden for folk flest. Dette gjøres gjennom eldreomsorgen, helsevesenet, trygdeoppgjøret, skoleverket og en rekke andre områder. Folk flest ville fått bedre velferdstjenester med FrP i regjering»

FrPs ordførerkandidat Carl I Hagen vil ha et eget innvandrerdirektorat. Ved forrige valgkamp ville han ha et eget eldredepartement.

FrP støtter ikke en økning av frihet, tvert imot!

Venstre

Venstre vil ha offentlige løsninger på alle områder, og det kommer stadig eksentriske forslag som f.eks. disse:

«– Vi kan ikke sende rumenere og russere hjem for å sone norske dommer i Romania og Russland i dag. I så fall får Norge være med på å finansiere og bygge fengsler i disse landene … [sier] Trine Skei Grande.»

«Venstre vil gi minoritetslærere høyere lønn»

Venstre vil stoppe tax-free-handel pga. klima – Venstre er visstnok av den oppfatning at tax-free-handel fører til flere flyreiser.

Venstre støtter ikke en økning av frihet, tvert imot!

DLF
Med andre ord. Også disse partiene støtter opp om velferdsstaten. Også disse partiene vil ha enda flere begrensinger på friheten. En stemme til disse partiene er derfor en stemme for velferdsstaten og for ytterligere reduksjoner av friheten.

DLF er det eneste partiet som ikke støtter velferdsstaten. DLF er det eneste partiet som er for individuell frihet. En stemme til DLF er derfor en stemme for et alternativ til dagens samfunnsmodell.

Din stemme teller. Men la den telle for et alternativ til dagens ødeleggende og frihetsfiendtlige samfunnsmodell. Stem DLF.

Her finner du Oslo DLFs program for perioden 2011 – 2015

Mest lest

Arrangementer