Ukategorisert

Alarmerende tall

Opposisjonen må presentere en alternativ jordbrukspolitikk. Den folkelige støtten til den proteksjonistiske politikken er for stor.

Det er Norges Bondelag som presenterer tall som viser at jordbrukspolitikken har enorm oppslutning i folket. Det er en gjennomregulert politikk med vanvittige skattefinansierte subsidier.

90 prosent av de spurte svarer at de er for å opprettholde et jordbruk av minst samme omfang som i dag. Andelen som er bevisst imot er bare to prosent, mens åtte prosent ikke tar standpunkt til spørsmålet. Holdningene til å opprettholde et jordbruk på dagens nivå har vært høye og svært stabile siden 2003. Mot- andelene har ligget svært stabilt på et lavt nivå helt siden 2003. Andelen er nedadgående og nå nær null slik den også var i 1979, ifølge Norges Bondelag.

Bønder bør leve av inntektene de skaper, og ikke av skattefinansierte overføringer. Næringen må gjennom et systemskifte, og opposisjonen på Stortinget må presentere et godt system for å få gehør i befolkningen. At dagens jordbrukspolitikk har stor støtte, er kun tragisk.

31 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
10 years ago

Det har nok en sammenheng med at det er ca dobbelt så mye produksjonstilskudd pr journalist, som det er pr bonde.

(Produksjonstilskuddet kalles pressestøtte ilf aviser).

Landbrukstøtte 20 000 00 0000 : 53000 bønder = 377359 pr bonde.
og
Pressestøtte 7 000 000 000 : 8000= 875 000 pr journalist.

Konrad
10 years ago

«Den folkelige støtten til den proteksjonistiske politikken er for stor.»

Når folket tar feil, må man skaffe seg et nytt folk.

Konrad
10 years ago

La meg også minne om den store folkelige støtten til subsidiering av rikfolk i Bærum og på Oslo vest: Folk med bolig verdt 10-15-20 millioner mottar årlig subsidier på rundt 350.000 fra felleskassen. Denne politikken støttes også av Liberalerens skribent.

Gullstandard
10 years ago

Hvilke subsidier er det, Konrad ?

Konrad
10 years ago

Skattefritak, som er det samme som subsidier.

Gullstandard
10 years ago

Vissvass. Siden du ikke betaler 100 % skatt, så blir du subsidiert ??

Skattefritak betyr at du beholder egne penger, subsidie betyr at du mottar penger som er tatt fra andre med makt.

En ting er at du argumenterer for at eiendomsskatt er bedre enn andre skatteformer, det er en ærlig sak.
Men det er ikke en ærlig sak å fare slikt vås som at lavt skattenivå er en subsidie.

Konrad
10 years ago

«Vissvass.» Hva slags argumentasjon er det? Jeg argumenterer ikke for eiendomsskatt, jeg bare påpeker i likhet med andre økonomer at boligkapital (til forskjell fra alle andre investeringer) er fritatt for skatt. Setter du 10 mill i banken med 5 % rente må du betale 140.000,- i skatt (kapitalinntekt). Setter du 10 mill i bolig betaler du null (0, zero) i skatt. Dette fritaket er betinget av at du eier bolig og bor i den selv. Det er en subsidie. Jo større bolig, desto mer blir du subsidiert. Jo dyrere bolig, desto mer subsidie. I Oslo vest og Bærum ligger mange… Read more »

Gullstandard
10 years ago

Vissvass er en karakterisering av din argumentasjon, som jeg synes er kritikkverdig og ufin ved at du bruker to motstridende begreper som om du tror de er synonymer.

Jeg er enig i at det foreligger urimelig forskjellsbehandling, jeg kan respektere at du mener skattleggingen bør vris i retning eiendom, jeg er også enig i at det fører til skadevirkninger ved at kapitalbeskatning rammer produktiv kapital, mens «produktiv» slipper unna.

Men jeg er ikke med på å la deg slippe unna med den begrepsforkludringen det er å fremstille en subsidie som ekvivalent med det å beholde sine egne penger.

Gullstandard
10 years ago

det skulle vært «uproduktiv», selvsagt…

Konrad
10 years ago

«kritikkverdig og ufin»

Nei nå må du gi deg. Mitt poeng er faglig helt patent.

«mener skattleggingen bør vris i retning eiendom»

Det er faktisk ikke det jeg sier. Jeg sier at bolig (ikke eiendom generelt) nyter godt av en helt uvanlig gunstig skatteordning (fritak). Jeg argumenterer for nøytralitet i skattlegging, dette er et liberalt prinsipp. Skattefritak for bolig SAMMENLIGNET MED andre kapitalgjenstander er likeverdig med subsidie – dette faglige poenget kan du godt være uenig, men da tar du enkelt og saklig feil.

Gullstandard
10 years ago

Unnskyld, jeg mente å si bolig.

Men, subsidie er ikke likevedig med skattefritak. De to ordene betyr forskjellige ting, og dessuten har de forskjellige effekter rent økonomisk. Det er ikke OK å grumse til språket ved å bruke ordene i en annen betydning enn det det har.

Din bruk av ordet er som å si at jeg får en gave fra lommetyvene hvis jeg ikke blir robbet.

Pleym
Pleym
10 years ago

Jeg må si meg enig med Gullstandard:

Subsidier betyr at staten tar penger fra deg og gir til noen de anser som «verdig trengende», fratrukket prisen for å trekke inn og administrere omfordeling.

Skattefritak betyr at du beholder mer av dine penger selv, og at staten ikke må bruke penger på å lønne noen.

I tillegg kommer den ikke-materielle verdien av at du selv får styre dine egne midler og foreta dine egne prioriteringer. Kanskje putter du pengene i banken (sparing er visst av verdi for samfunnet). Kanskje investerer du i aksjer (næringslivet har behov for investorer).

IvarE
IvarE
10 years ago

Fullstendig enig med Gullstandard her. Og analogien med lommetyven er faktisk spot on. Pressestøtten er også en spinnvill og foreldet subsidieordning som burde fjernes fort som F…, men jeg vil gjerne få korrigere tallene en smule: Pressestøtten for 2011 var på mellom 274 0g 321 millioner kroner, litt avhengig av hvordan man velger å regne. Ikke 7 milliarder. Enkelte (ganske mange, dessverre) medregner momsfritaket når de snakker om pressestøtte, men det er en enda større feilslutning enn den Konrad begår her vedr. formueskatt. Momsfritaket betyr ikke at avisene «får» noe som helst fra noen som helst. Momsfritaket betyr bare at… Read more »

IvarE
IvarE
10 years ago

Korreksjon:
2 til 5% begge steder, seff.
+
nåermiljå = nåmiljø, induskti = industri

he…..s pølsefingre!!
😀

Gullstandard
10 years ago

🙁 Var dette tallet inkl momsfordelen ? Huffa meg. Da skjøt jeg visst meg selv i den foten, om enn ikke den andre. Jeg sjekket egentlig ikke tallet, men stolte på det siden såvel bondebladet som hegnar opererer med ca samme begrep.

IvarE
IvarE
10 years ago

Og så var det det egentlige poenget, nemlig at jeg som vanlig når jeg ser tall presentert av bondelaget gjerne skulle ha sett og fått mulighet til å ta stilling til spørsmålsformuleringen, svaralternativene, vurderingskriteriene, utvalgets representativitet, tidsrom undersøkelsen ble gjennomført, osv., osv.

Erfaringen viser nemlig at tall fra bondelaget / småbrukarlaget / Nationen og/eller Tine og Prior må inntas med betydelige snømåker med salt!
😉

Gullstandard
10 years ago

Store mengder salt indeed. Men som min bestefar engang lærte meg, at når noe står i Dagbladet, så er det ikke nok med en skje, det må en hel sekk salt til. Så jeg antyder at påstander fra redaktører ikke er så troverdige, siden de selv er betydelige snylterer selv. De har et skjebnefelleskap med bønder og begge er helt avhengig av at den falske ideen om subsidier til «gode formål» opprettholdes. I tillegg tror jeg at bøndenes tapping av skattemidler er av mindre betydning enn mange andre svinnkilder i samfunnet. Men siden folk flest ikke lenger har noe forhold… Read more »

Konrad
10 years ago

Pleym: «Subsidier betyr at staten tar penger fra deg og gir til noen de anser som “verdig trengende”, fratrukket prisen for å trekke inn og administrere omfordeling.» Dette er helt misforstått. Jeg mottar barnetrygd for mine barn, det kan vi kalle en subsidie («verdig trengende»). Nettoeffekten ville vært akkurat den samme om myndighetene hadde gitt meg et ekstra skattefradrag som netto tilsvarer barnetrygden. Det er hva man sitter igjen med til slutt som teller, ikke hvilken merkelapp pengene har. Altså: Når en type investering (f.eks. aksjer) medfører 28 % skatt av avkastningen, mens en anne type investering (f.eks. bolig) medfører… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Konrad, hva med pengene som blir borte på veien, ved at man må lønne byråkrater for å administrere alle ordningene?

Gullstandard
10 years ago

Nei, Konrad, det er helt uvesentlig hva du sitter igjen med. Hva som er vesentlig er HVEM som disse pengene er TATT FRA, eller om de beholdes av den rettmessige eieren.

Konrad
10 years ago

IvarE: «Den angivelige “urettferdigheten” ved at bolig beskattes mere fordelaktig (mindre negativt) enn andre formuesobjekter løser du ved å fjerne formueskatten for alle formuesobjekter, ikke ved å øke boligbeskatningen.» Dette er også helt misforstått. Formueskatten er bare en mindre del. Hovedsaken er skatt på kapitalinntekt. Selger du huset ditt med gevinst er det skattefritt, selger du akskjene din med gevinst skattlegges 28 %. Det er en utbredt oppfatning at Norge tidligere hadde en egen «boligbeskatning». Det er feil. Vi har tvertimot en egen «boligskattefritakordning». Fritak for inntektsskatt på bolig er en særregel, det er et unntak fra hovedregelen. Dette unntaket… Read more »

Konrad
10 years ago

«Nei, Konrad, det er helt uvesentlig hva du sitter igjen med. Hva som er vesentlig er HVEM som disse pengene er TATT FRA, eller om de beholdes av den rettmessige eieren.»

Hæh? Dersom jeg betaler 100.000 i skatt og får tilbake 20.000 i skattefri barnetrygd, er det akkurat det samme som å betale 80.000 i skatt og ikke få barnetrygd.

Karsten Eig
10 years ago

Vi bør skille mellom ideologi og faktiske tall. Ideologisk er selvsagt en hver skatt en inndraging av penger fra dem som har tjent dem, og det å ikke skattlegge er å la dem beholde mer selv, ikke å gi bort noe. I faktiske tall har imidlertid Konrad rett; om du får en støtte av staten eller om du slipper en skatt er det sluttsummen som teller. Om man slipper formueskatt på bolig er man derfor subsidiert relativt til andre formuesobjekter som skattlegges. På samme måte er fx rederinæringen subsidiert i forhold til andre næringer fordi de har mye lavere skattesats.… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Jeg tror vi må ta en liten begrepsoppklaring. Man blir ikke subsidiert når man ikke er skattlagt for en konkret ting. Man blir subsidiert når man får en pengeoverføring. Men man kan bli særbehandlet gjennom reglene staten har. F.eks gjennom ordninger som gir reduksjon i skatt. Eksempler er BSU-ordningen. Den begunstiger ungdom som sparer på denne måten. Et annet eksempel er fradrag av renter på lån på skatten. Men husk at mer enn boliglånsrenter kan trekkes fra. Når du kan trekke fra rentene på boliglånet betyr det at staten gir et signal om at de foretrekker at folk eier fremfor… Read more »

Karsten Eig
10 years ago

Man blir ikke subsidiert når man ikke er skattlagt for en konkret ting. Jo, du er subsidiert hvis du betaler mindre skatt i forhold til andre sammenliknbare formuesobjekter eller skattytere. Ikke minst fordi de som har høyere skattesats plukker opp regningen for at du skal få slippe. Derfor er lav skatt til skipsredere definitivt en subsidie fra de som ikke så lett kan true med å flytte. (Mer til de som har mest fra før…) Derfor er også boligeiere subsidiert av andre skattebetalere som har andre formuesobjekter. Jeg er helt enig i at formuesskatt bør fjernes og det generelle skattenivået… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Karsten, det du nevner faller inn under det jeg nevner som særbehandling eller begunstigelse gjennoom utformingen av skattesystemet.

Min definisjon av subisidiering er snever: Staten samler inn penger, og deler dem ut igjen på konkrete betingelser.

Gullstandard
10 years ago

Subsidier er en belønning for uproduktivt adferd, tatt fra de produktive.

Skatt er en straff for produktiv adferd, gitt til de uproduktive.

Tilsammen dreier dette adferden i dramatisk grad over til det skadelige og uproduktive, med dramatiske konsekvenser for samfunnet som helhet.

IvarE
IvarE
10 years ago

Jeg skremmes av at også enkelte liberale har falt for SVs og de øvrige okonomisk og logisk tilbakeståendes retorikk der – det å *la være å ta* ifra noen noe blir til at man *gir* dem noe, og – det å *slutte å forære noe* til noen blir til at man *tar ifra* dem noe. Nei, Karsten og Konrad! Det er ikke Stat1 som *eier* deg, din produksjon og alt ditt gods og gull! Nei, du blir ikke subsidiert ved at de tar ifra deg mindre! Heller ikke ved at de tar mindre fra deg enn fra andre! Som Gullstandard… Read more »

Gullstandard
10 years ago

Forøvrig er det bra at staten har _mindre_ skatteinnntekter, slik at de i noe mindre grad kan sette iverk skadelige og produktivitetshemmende tiltak.

Skjoldet
Skjoldet
10 years ago

IvarE, det er helt feil å karakterisere Konrad som en liberaler.

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

«Når en type investering (f.eks. aksjer) medfører 28 % skatt av avkastningen, mens en anne type investering (f.eks. bolig) medfører 0 % (null, zero) skatt innebærer det i realiteten en subsidie.» På lang sikt er det urasjonelt å forvente at boligprisene stiger mer en inflasjonen. Dette betyr at en ikke kan forvente noen som helst realavkastning på kjøp og salg av bolig en selv har bodd i. At en ikke betaler skatt på inflasjon burde være en selfølge, desverre er det slik at aksjeinvestorer som selger aksjer som har steget i verdi må betale 28% kapitalskatt, over tid vil en… Read more »

Fra arkivet