Ukategorisert

Når Jens tar frem svijernet

Statsminister Jens Stoltenberg vil brennemerke oss som er uenige med ham angående skjebnen til ca. 450 barn i asylmottak. Vi er styrt av følelser mens han er rasjonell. Vårt syn leder til kaos, mens han er opptatt av helheten. Er det virkelig så enkelt?

«Føleri» er det blitt kalt å være opptatt av skjebnen til de 450 ungene som skal tvangssendes ut av landet. Er ikke føleri bare en mer negativt ladet versjon av arbeiderbevegelsens hederskronedet begrep solidaritet? Hvor omfattende er Stoltenbergs helhetstenkning? Kanskje er den ved nærmere eftersyn egentlig nokså snever? Kan rettferdighet defineres på en annen måte enn Stoltenberg gjør?

Det kan være grunn til å se nærmere på sprogbruken i denne saken. Avkler man maktpersonene sproget de bruker, vil de stå nakne igjen. Definisjonsmakt er politisk makt. Hvis Stoltenberg og resten av Ap-ledelsen mister makten til å definere virkeligheten må de finne seg i å debattere realitene i saken.

Hvem mener at alle skal få komme?
Lørdag argumenterte Stoltenberg over en helside i Dagens Næringsliv for å sette opp gjerdestolper. Igjen gjorde han seg til talsperson for «systemet». For sosialdemokraten Stoltenberg er reglene det viktigste:

«En regel kan virke stivbent, ja nær sagt uforståelig overfor enkeltmennensker, men slik må det nødvendigvis være.Uansett hvor stolpene settes vil noe bli stående igjen på feil side av gjerdet.»

Jeg tror det var en dansk politiker som sa at «man haver en politikk til man skaffer seg en ny». Slik er det også med regler. i DN argumenterte Stoltenberg for at politikerne frivillig har gitt fra seg makten til å intervenere i enkeltsaker som sorterer under UDI og UNE. At politikerne har sagt at UDI og UNE skal forvalte et regelverk, betyr ikke at det politiske ansvaret for innholdet i regelverket forsvinner. Du har vedtatt reglene, Jens. Derfor har du også ansvaret, til syvende og sist. Om Hans Hansen er saksbehandler i UDI og gir avslag, og nemdleder Kari Nilsen i UNE avslår anken, slik at et barn født i Norge sendes tilbake til Etiopia – og hennes foreldre fengsles og tortureres, er det likevel du som har det politiske ansvaret, Jens. Det kan du aldri løpe fra.

Uansett hvilke regler som er vedtatt på dette området, så kan de endres. Hvis behovet for å endre reglene synliggjøres. Dessuten har politikerne gjort unntak tidligere. Det er nok å nevnte regelendringen i 2007 (som også VGs Elisabeth Skarsbø Moen omtaler idag); barns tilknytning til Norge skal tillegges vekt, mens innvandringspolitiske hensyn kan tillegges vekt. Også statsministerens partifelle Grethe Fossum fikk i sin tid skapt en opinion mot regjeringens politikk på dette området, like inn i Aps landsmøtesal. Partiets «gressrøtter» tvang partiledelsen til retrett.

Jeg vil mene at det åpenbart er behov for å endre reglene, når vi sender folk født i Norge ut av landet. Da er vi på ville veier. Eller rettere sagt; du er på ville veier, Jens.

Løgnen
«Det er synd på mange barn i verden, men løsningen er ikke at alle kommer til Norge.»

Dette er et sitat fra kronikken i DN på lørdag. Og det er en loddrett løgn, på flere måter. Slik setningen står kan alle vere enige i den. Men: Ingen har tatt til orde for at alle barn iverden skal komme til Norge. Stoltenberg argumenterer dermed mot et syn ingen av hans motstandere har. I tillegg: Mange av de ca 450 ungene i asylmottak, hvis foreldre har fått avslag på asyl har ikke «kommet til Norge». De er født her. Hvis man er født i Norge kan man ikke sendes tilbake til et land man ikke er født i, og aldri har vært i. Ap-ledelsen nekter å forholde seg til dette faktum. De som mener Norge er for snillistiske i innvandringspolitikken har ikke studert reglene for statsborgerskap godt nok. I USA blir barn født i landet automatisk amerikanske statsborgere. Slik er det ikke i Norge. Derfor kan de ca 450 ungene sendes ut av landet. «Tilbake». Selv om de skulle være født her.

En annen innvandringspolitikk er mulig
På flere områder bør dagens regler endres. Fordi det er behov for det. Jeg har allerede nevnt at folk som er født i Norge kan bli gitt automatisk statsborgerskap.

Folk som søker asyl men ikke oppfyller reglene hverken til asyl eller opphold på humanitært grunnlag, kan likevel vise seg å være ureturnerbare. Stoltenberg nevner sjelden de ureturnerbare. Han gjentar det bare som et mantra at de som får avslag «plikter å reise ut. Slik må det nødvendigvis være». og at de som ikke reiser bryter norsk lov. Men norsk lov er ikke hugget i sten. Lover endres hver dag. Istedenfor at ureturnerbare vansmekter på asylmottak, kan det lages et eget sett regler, der disse får lov å bosette seg, utdanne seg og/eller jobbe. Reglene kan enten utformes slik at det blir mulig å søke opphold eller statsborgerskap på vanlig måte. Eller de kan utformes slik at de som får bli på dette grunnlaget plikter å reise hjem hvis situasjonen i hjemlandet endrer seg.

Evne til integrering er sjelden et tema når regelverket diskuteres. For det vil visst medføre forskjellsbehandling hvis det enkelte individs evne til å la seg integrere skal være et moment som tas med i vurderingen når søknader om opphold eller statsborgerskap skal vurderes. Men hvor er det slik at folk som ikke evner å tilpasse seg, får de samme vilkår som de som klarer å tilpasse seg? På skolen? I arbeidslivet? Svaret er enkelt og greit nei. Men fordi evne til integrering ikke er et moment i dagens regler, ble en mengde kosovo-serbere kastet ut av Norge for et drøyt år siden, til tross for at de var godt integrerte og velffungerende i sine lokalsamfunn. Om de ble returnert til Kosovo eller Serbia ventet uansett arbeidsledighet, fattigdom og håpløshet. I Norge hadde de jobb, hjem og skole. Venner, arbeidskolleger. Men det er rettferdig å ta fra dem hjem og jobb, og gi dem arbeidsledighet, midlertidig tak over hodet – og håpløshet. Ifølge Ap.

Muligheten til å bytte kø er en ikke-eksisterende mulighet. Venstre har lenge tatt til orde for at folk som får avslag på asyl og ikke får opphold på humanitært grunnlag skal ha mulighet til å bytte kø. Det vil si at om du ikke fyller vilkårene for asyl bør du kunne bli arbeidsinnvandrer isteden. Det påstås fra tid til annen at presset på Norge er så stort; det kommer så mange asylsøkere. Det er to åpenbare grunner til at det kommer asylsøkere: Den ene er graden av krig og konflikt i verden. Den andre er at Norge i svært liten grad åpner for arbeidsinnvandring. Efter 1975 var det innvandringsstopp. Og det gjaldt arbeidsinnvandring. Flyktninger, asylsøkere, arbeidstagere fra vestlige land, og nordmenns ektefeller fikk komme. Men arbeidsinnvandring? Nei, takk. Med tiden er dette blitt liberalisert. Spesielt efter at Norge ble med i EØS, og EU ble utvidet med land fra Øst-Europa.

Hvordan forholder Norge seg til krig og konflikt? Jo, man innfører visumstopp fra de aktuelle landene. Hvordan forholder man seg til at det i praksis ikke er tillatt med arbeidsinnvandring fra den tredje verden? Man fortier det. Hvis man var ærlige om at nettopp dette forholdet fører til press på asylinstituttet (som det så fint heter), så ville flere få større forståelse for at det faktisk kommer mange asylsøkere. Det skyldes ikke verden der ute, men norske regler for arbeidsinnvandring. Og disse reglene for arbeidsinnvandring kan du gjøre noe med, Jens. Hvis du vil. Så slipper du å måtte forholde deg til at folk bor i årevis på asylmottak. Og at noen sågar blir født der.

Din helhet er for snever, Jens!
Statsministeren mener at han bedriver helhetstenkning mens de som hevder å se individet ikke ser konsekvensene for helheten. Hans argumentasjon er at å gi de 450 ungene og deres familier utsettelse med hjemreise i påvente av den bebudede stortingsmeldingen om barn på flukt gir et signal til menneskesmuglere om at Norge er i ferd med å liberalisere regelverket.

Det kan godt hende at er riktig. Men hvis statsministeren signaliserer at nå skal Norge tillate mer arbeidsinnvandring fra den 3.verdens, mens reglene for asyl vil bli like strenge som før, vil det ikke være noe poeng for menneskesmuglere å sende stadig nye asylsøkere til Norge. De fleste av dem vil få avslag, og bli bedt om reise hjem. Arbeidsinnvandrere derimot, må dokumentere at de har skaffet seg arbeid. Eller få anledning til å bli i Norge et visst tidsrom (f.eks tre måneder), mens de søker arbeid. Og de har ingen krav på noe som helst fra staten. De kan heller ikke ta med seg familien. Skal de få familien hit, må de ha jobbet (sammenhengende) en viss periode først.

La oss se litt mer på den snevre helheten. I andre sammenhenger argumenterer du for at nordmenn må jobbe lenger, Jens. Vi skal ikke jobbe lengre arbeidsdager, eller ha færre ferie. Men vi skal vente med å bli pensjonister. Det henger ikke på greip. Mens vi er unge og arbeidsføre skal vi hindres i å jobbe mye, men når vi er gamle og slitne skal vi sannelig pine oss lenger før vi blir pensjonister. Det er ikke logisk, Jens.

Men det er mer som ikke er logisk ved din politikk. Ta vekk alle arbeidsinnvandrere. Se hvilke sektorer som stopper opp. Se også på hvor det mangler nyutdannede til å overta for de som går over i pensjonistenes rekker. Se på antallet arbeidsføre bak hver pensjonist.

Budskapet er krystallklart: Vi trenger innvandrere, Jens! Du trenger flere hender i arbeid, for å holde oppe den velferdsstaten du er så fornøyd med. Den velferdsstaten som gjør at det ikke finnes noe arbeid som over 10 000 unge under 30 år kan utføre. Derfor blir de erklært arbeidsuføre istedet. Skal velferdsstaten bevares må enten skattene økes, pensjonsalderen økes, arbeidstiden økes – eller så må du få flere i arbeid. I en situasjon med tilnærmet null arbeidsledighet er det de som idag er pensjonister – eller de som går på tiltak og trygd du må få ut i arbeid. Pensjonistene blir idag straffet over skatteseddelen om de ønsker å jobbe noe. Trygdeordningene har vist seg så gode og/eller byråkratiet så vanskelig at de trygdede ikke lar seg motivere til gå fra trygd og passivitet til arbeid. Å øke skattene, pensjonsalderen eller arbeidstiden er neppe politisk mulig – hverken hver for seg eller sammen (med et mulig unntak for pensjonsalderen). Da taper du valgene, Jens.

Idag fremstilles det slik at innvandrere er en byrde for velferdsstaten. De medfører utgifter til skole, helse – og efterhvert uføretrygd, som må finansieres over skatteseddelen. Skal jeg finansiere import av folk som ikke jobber? Mange nordmenn vil svare et krystallklart nei. Men: Skal jeg finansiere at nordmenn 10 – 15 år yngre enn meg havner på uføretrygd? Mitt svar er like klart: Nei. For meg spiller det ingen rolle om det er min nabos barn eller en tilfeldig person fra den 3.verden som vil leve på mine skattepenger. Jeg svarer nei til begge.

Du bør istedet snu på argumentasjonen om innvandrere som en bombe under velferdsstaten, Jens. For tallenes tale er klar: Enten må vi nordmenn akseptere en medisin som er politisk uspiselig – eller så må vi snarest åpne opp for mer arbeidsinnvandring. Den tredje løsningen vil hverken du eller flertallet av velgerne godta; å redusere omfanget av og ytelsene fra velferdsstaten.

Innvandringen er ikke problemet, Jens. Innvandring er løsningen!

Derfor er det så bakvendt når du kaster ut folk som Kosovo-serberne. Folk som er villige til å la seg integrere. Derfor er det så bakvendt når du lar ureturnerbare vansmekte i årevis i asylmottak, fremfor å finne en løsning som lar dem bli i Norge, og bidra til felleskassen gjennom å jobbe.

Du skrev i DN lørdag, Jens, at lar vi de 450 og deres familier bli, så vil det være urettferdig mot de vi ikke kan hjelpe. Men noen av de 450 vil bli sendt til Etiopia. Et verstingregime i Afrika hva angår demokrati og menneskerettigheter. Hvor rettferdig vil de føle det, de ungene som gikk fra en trygg tilværelse i Norge til en situasjon der deres foreldre fengsles og tortureres i Etiopia? Din definisjon av rettferdighet kan oppleves ganske makaber, Jens.

Men det vil sikkert fortone seg merkelig å la personer fra Etiopia få asyl i Norge all den tid din statsråd Erik Solheim skryter av den etiopiske regjeringens fremtidsrettede politikk og øker mengden av norske skattepenger som skal gis til regimet i Addis Abeba for å oppmuntre den til å fortsette sin politikk? Hvilke virkemidler skal du bruke for å oppmuntre regimet til å innføre demokrati, Jens?

Er Aps politikk rettferdig?
Det fantes en definisjon av sosialisme som lød at «sosialisme er den politikk Ap til enhver tid fører». Jens har laget en ny definisjon av begrepet rettferdighet: «Rettferdighet er de lover og regler Ap til enhver tid forvalter og finner det for godt å beholde.»

Du må gjerne kalle det føleri, Jens. Jeg er stolt av å se individene der du er forblindet av systemet. Et parti som får makt går fra å ha ideer og prinsipper til å forsvare det bestående. Man får makt, og beholder makt. Men kanskje man mister seg selv på veien.

45 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Nei, det er nok ikke føleri. Det er sinnelagsetikk! Er det noe bedre?

Gullstandard
10 years ago

Glimrende igjen. Hvorfor er ikke Pleyms Prinsipper den mest leste boken i Norge ?

Gullstandard
10 years ago

Det er etikk, rett og slett. Det moralske er også det praktiske.

Hvorfor er det bra å stenge ute «the huddled masses» som klør i fingrene etter å komme i jobb og skaffe seg et bedre liv, mens de folk som kaster passet, filer fingeravtrykk og driver organisert tyveri er «ureturnerbare» ?

«.. that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. «

George Gooding
10 years ago

Her må jeg ta dissens, Stoltenberg fekter kun med en stråmann dersom man ikke tar hans kritikere på alvor med argumentene de bruker: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread243208/

Når en argumenterer for at barna må få bli fordi det er til «barnas beste», så har man praktisk talt argumentert for fri innvandring fordi det argumentet ikke har noe logisk endepunkt.

George Gooding
10 years ago

«Bør de få automatisk statsborgerskap – som i USA?» Man får ikke automatisk statsborgerskap i USA dersom foreldrene er i landet ulovlig. Norsk lov sier idag nei til dette spørsmålet, som kan godt revurderes, men da åpner man i praksis for «anchor babies» og dermed nedrasering av innvandringsregulering. «Ap må klare å debattere hvorfor det kommer så mange asylsøkere. Er den eneste oppskriften for å redusere antallet å ha en streng asylpolitikk?» Norge er et av verdens rikeste land hvor det er muligheter til asyl. Hvorfor skulle de ikke forsøke å komme hit? Dersom asylreglene ikke er strenge, vil enda… Read more »

George Gooding
10 years ago

Og så må jeg spise mine ord og påpeke at du selvfølgelig har helt rett, at alle født i USA får statsborgerskap, uavhengig om foreldrene er ulovlig i landet eller ikke, derav begrepet «anchor babies».

Har blitt så norsk nå at jeg tror norsk lov gjelder i USA 🙂

Jani
Jani
10 years ago

Var ikke mye «føleri» å spore 22 Juni?

Magne D. Antonsen
10 years ago

Bra blogg, Per Aage!

Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til VG Nett!

Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [@] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

Ege Denne
10 years ago

Og hva med de norske som sliter med å få godkjent ekteskap og familiegjenforening? Jeg blir matt av de reglene som er nå.

mike
mike
10 years ago

hele denne saken er sentimentalt sludder fra ende til annen
Hvor lenge skal denne asylsvindelen foregå? Hvor lenge skal Norge brukes som sosialkontor for 3. verden. Vi drukner i asylsvindlere og landet Norge er snart en saga blott. Vi bør hive u alle disse svindlerne og oportunistene, uansett om det er barn med i bildet, og en ting til . Det er ingen tragedie for et barn å måtte forlate Norge når det er sammen med sine foeldre

AndyAce83
10 years ago

«Nei, det er nok ikke føleri. Det er sinnelagsetikk! Er det noe bedre?»

Kjempe bra sagt.

Laila Olsen
Laila Olsen
10 years ago

Jeg er helt enig med deg!

Alle barn har krav på en trygg oppvekst og stabilitet, og det får de kun ved å bli igjen i Norge og ikke tvang retuneres til et utrygg land!
Hvorfor griper ikke barnevernet inn her ??? Her dreier det seg tross alt om små uskyldige barn !!!

AP kommer ikke til få min stemme etter dette!

Pleym
Pleym
10 years ago

Magne; takk! 🙂 Ege, jeg har tidligere skrevet en god del om familiegjenforening. Jeg mener at reglene er for strenge – og oser a mistro. De som vedtar lovene UDI praktiserer burde si like ut at de foretrekker at nordmenn gifter seg med nordmenn, så lenge de ikke kan akseptere at kjærligheten faktisk er grenseløs. Mike, vi er nok uenige. Men hvis du leser innlegget vil du se at jeg mener asylinstituttet skal praktiseres strengt, men at arbeidsinnvandringen bør liberaliseres. Og at man må finne en egen løsning for 1) ureturnerbare, 2) barn født i Norge, og 3) vektlegge evne… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Ege, her er en lenke til den siste artikkelen jeg skrev om familiegjenforening:

https://www.liberaleren.no/2012/02/13/i-udi-gj%c3%b8r-alle-alt-derfor-er-behandlingstiden-lang/

mike
mike
10 years ago

ingen utlendinger har «krav» på å få slå seg ned i Norge. Dette er noe forbannet pisseprat. De har dessverre visse «krav» i forbindelse med forbannede internasjonale konvensjoner som våre idiotpolitikere har skrevet under på men det norske folk er nå så drittlei denne snyltingen og asylsvindelen at vi nesten spyr

Duck Manson
Duck Manson
10 years ago

Godt for verden å vite at det er bare å pule som en gal så får du asyl i Norge. Som om ikke utlendingene har nok unger fra før som lever på mine skattepenger. Jeg blir kvalm av hva Arbeiderpartiet har gjort med landet mitt.

Stradivarius
Stradivarius
10 years ago

Ad Siste kommentar,20.44:
Det var da poetiske ord fra vakker sjel…….
Eller ikke.

Pleym
Pleym
10 years ago

mike, ingen påstår at noen har krav på å slå seg ned noe sted. Men det å søke lykken er en sentral del av individets frihet. Det betyr ikke at du har rett til å leve på andres regning. Du bør stå på egne ben og klare deg selv. Hvis du skal slippe å jobbe til du er 70 bør du være glad for at det kommer arbeidsinnvandrere til Norge og holder hjulene igang. En halv million nordmenn (eller noe sånt) lever jo på overføringer fra oss som jobber. Når det gjelder flyktninger og asylsøkere så har Norge helt riktig… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Duck, selv om du er uenig med oss så bør du være klar over at Liberaleren forsøker å holde et visst sproglig nivå, også i kommentarfeltet. Det finnes nok av andre steder å «debattere» med gatesprog og invektiver.

Kristian Olsen
Kristian Olsen
10 years ago

Hei. Det er noe rart med dette. Noen kalles ureturnerbare fordi det ikke er returavtale med landet. De vil ikke ta imot sine egne innbyggere, mens Norge skal ta imot og beholde. Om det er en kriminell så vil de selvsagt at de blir her. At et barn som er født i Norge automatisk skal bli statsborger er bare noe tøv. De kommer fra foreldrene og har samme nasjonalitet som de. Og det er foreldrenes ansvar når de sitter med 3-4 barn når de skal sendes ut. Fortell dem at det er lite smart å lage flere i et så… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Kristian, riktig at det finnes land Norge ikke har returavtale med. Så finnes det land det ikke er trygt å sende folk til. Som f.eks Somalia. Jeg ville ikke sendt folk til diktaturer som Nord-Korea, Eritrea, Etiopia, Cuba, Zimbabwe. For å nevne noen. Men der er det uenighet. For den rødgrønne regjeringen er det helt greit å sende folk tilbake til Etiopia. Derfor har Norge klart å fikse returavtale med Etiopia. Vi måtte bare gi fra oss mer av våre skattepenger for at det autoritære regime skal fortsette å være i front i utviklingen i Afrika. Men ikke når det… Read more »

Tapper :-)
Tapper :-)
10 years ago

Det er nok rett at det er «føleri» I tillegg bør asylpolitikken være stabil og forutsigbar. Personlig begynner jeg å bli av den oppfatning at vi har hatt nok innvandring til landet for en periode nå. Uavhengig av om de er Nordiske, øst-europeiske eller ikke-vestlige. Jeg liker tradisjoner og er stolt av landet vårt. Selvfølgelig trenger vi utvikling og andre kulturer bidrar også positivt på mange måter. Allikevel har vi mislykkes i store deler av integreringen. Vi evner ikke å integrere mange av de som allerede er her. Vi sliter med at endel grupper fra enkelte land faller utenfor og… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Ja, Tapper, det går nok bra med de ungene som sendes til Etiopa, og foreldrene fengsles av regimet for å ha benyttet seg av ytringsfriheten i Norge til å ta avstand fra det autoritære regimet i Etiopia.. Vi trenger ikke mindre, men mer innvandring. Ihvertfall hvis Aps velferdsstat skal beholdes som idag. Vi trenger flere som jobber, ikke færre. Som kosovo-serberne i Finnmark,. Som ble kastet ut for et drøyt år siden. Som tamilene i fiskeindustrien. Som portugisiske ingeniører som Aftenposten skrev om idag. Som de mange folkene som mangler og vil mangle i helsevesenet og eldreomsorgen. For du får… Read more »

Kristian Olsen
Kristian Olsen
10 years ago

Javel, vi trenger mange flere helsearbeidere. Men hva med når de også blir eldre, og trenger pleie. Bare å fylle på med ennå flere? Ja, det finnes mange barn og andre som har det vondt, i Nord Korea, og afroka. Så for all del, få alle hit, for det skal jo ikke gjøres forskjell. Blir det 100 000, eller ti Mill. ? Så mange at vi andre dyttes på havet. De som styrer denne skakkjørte verden er opptatt av hvordan produsere mer mat. Hva med å begynne i den andre enden, la være å lage så mange barn som ikke… Read more »

Jon
Jon
10 years ago

Dette er barn som er her med familiene sine, skjønner ikke hva som er greia? Mener folk at vi skal sende hjem foreldrene og beholde barna??? Barna hører vel hjemme med foreldrene sine? Og det er foreldrene som har fått utsendelse, og da er det jo naturlig at barna blir med dem? Jeg regner med at alle disse barna har en familie på mellom 3-5 personer, da nlir det 2000-3000 mennesker som trenger plass her… Jeg tror barna får det bra med foreldrene sine i hjemlandet. Jeg regner jo med at dette er utredet av udi eller ud eller hvem… Read more »

marina Sætre
10 years ago

Hei Har studert samfunnsvitenskap og har, i en kort periode, jobbet i en etat under Udi. Jeg har selv utenlandsk far, som var godt integrert ,jobbet og betalte sin skatt og bidro i lokalsamfunnet dengang på 60 tallet, da utlendinger var et uvanlig innslag i en liten norsk bygd,som min mor kommer fra.Min far er europeer og «hvit», det hjalp nok..Vi flyttet til min fars land en periode, min mor ble aldri like godt integrert der, så da var det hjem til Norge..»J…a utlendinger, dra dere hjem dit dere kom fra» var velkomsten på 80 tallet..Til og med min blonde… Read more »

--> Eminem
--> Eminem
10 years ago

stenge sine grenser, og erklære en som ikke tar mer enn Norge asylsøkere. Hvis du ville, visste jeg egentlig hva du er rassisty!, Ikke demokratene.! det aldri, ikke ville komme hit. Du har glemt hvordan du skal gjøre når noe løp i andre land. Skam på den falske demokratiet i Norge. Du har alle de kriminelle i akseptert, og er du ikke bedre, du er verre! Dere sender, og så vil de dø, er du mordere, hyklere og fascister.

Herman
Herman
10 years ago

Hvis man bor i Tromsø og føder et barn på Ullevaal sykehus så bør barnet registreres som et bydelsbarn i Oslo. Dette barnet bør også få automatisk barnehageplass innen Oslo kommune og det vil antageligvis føre til store traumer å komme til en landsdel hvor det er så kaldt og hvor voksne har en tendens til å banne uten blygsel. Kanskje har ikke Tromsø kommune så god råd som Oslo kommune heller, slik at barnet kanskje ikke får gratis skolemat der. Gud forby at dette barnet født på Ullevaal sykehus kommer tilbake til sine slektninger i Tromsø. Da går barnet… Read more »

Tom Trussel
Tom Trussel
10 years ago

kort svar: ja, det er føleri

Gullstandard
10 years ago

Das war eine grausame salbe, marina, men ikke ueffent. En av de pinlige og plagsomme tingene ved fedrelandet er den unyanserte og arrogante selvgodheten. Særlig når vi er hos svigerfamilien i Utlandet (TM), er det mange som får seg en god latter. En av illusjonene vi klynger oss til er at hele verden ønsker å komme hit. Det er slett ikke sant, og mange av dem som kom reiser videre, fordi de ikke finner seg til rette her. Alt dette skriket og skrålet om problemet innvandrere kommer på grunn av velferdsstaten, denne obskøne ideen om at samfunnet har ansvaret for… Read more »

Sindre
Sindre
10 years ago

Føleri eller ikke. Dere hopper alle over selve problemet => velferdstaten. Den gjør oss til nasjonalsosialister, og jeg blir kvalm av en debatt som foregår helt uten engang å nevne denne vederstyggeligheten som gjør at vi skyver verdens fattigste ute i kulda.

Kristian Olsen
Kristian Olsen
10 years ago

Ja Sindre, vil du dele din del av veferden med mange så gjerne for meg.
I noen land lever de på 10% av det vi har. Del din andel med ti mennesker du, og se hvor fornøyd du blir med de 10% du har tilbake. Lykke til.

Sindre
Sindre
10 years ago

Kristian, jeg vil ikke kvitte meg med velferden, bare velferdstaten. Jeg er rimelig sikker på at min velferd ville økt om vi kvittet oss med velferdstaten og åpnet grensene..

Richard Hode
Richard Hode
10 years ago

Arbeidsinnvandring er ofte begrunnet med at Norge trenger arbeidskraft i bransjer som f. eks. eldreomsorgen, hvor det hevdes at nordmenn ikke vil ta sosialt lavtstående jobber som «rumpevaskere,» renholdningpersonell, o.l. Derfor skulle det være nødvendig å bringe inn utlendinger. Hvordan kunne man ha forsikret seg om å ha nok folk i disse yrkene? Ved å heve lønna, naturligvis. Hvis arbeiderne i omsorgsbransjen hadde blitt betalt markedsprisen for sitt arbeid hadde det nok vært mange som ville ha vært villige til å ta disse godt lønnede «dritjobbene,» men hva gjorde sosialistene og kapitalistene? Siden markedsprisen var for høy utvidet de simpelthen… Read more »

Kristian Olsen
Kristian Olsen
10 years ago

Jamen Sindre, det er vel velferdsstaten som betaler de millionene det koster å ha noen tusen alsylsøkere boende her. Noen sier tilåmed takk for sjangsen ved å gå på gata å selge narko, som etter hvert dreper innbyggerne i landet de vil bo i. Her i bygda jeg bor skal nå sykehjemsplassene reduseres fra 49 til 43, for å spare penger. Mens på asylmottaket skal det utvides, der fødes flere barn. Det var en som uttalte at den dagen moren hans trengte sykehjemsplass, sø ville han male henne brun.

Pleym
Pleym
10 years ago

Richard, Liberaleren har for ikke lenge siden påpekt at den såkalte frontfagsmodellen opprettholder de lave lønningene i omsorgsyrkene. De kvinnedominerte yrkene, i offentlig sektor. De som stemmer f.eks SV er kvinner i offentlig sektor. I disse yrkene. AP og SV står sammen i regjering, og LO finansierer begge partier. Men velgerne deres har faktisk ikke sammenfallende interesser på dette området. Ap-velgerne i industrien har fordel av frontfagsmodellen. SVs velgere i offentlig sektor taper på den. Så de to partiene i kompaniskap med LO fører en politikk som holder lønnsnivået i offentlig sektor nede. Hvis SV ville kunne de brukt noen… Read more »

Sindre
Sindre
10 years ago

Kristian, jeg vil ha slutt på at velferdstaten betaler for noe som helst. Om mennesker er i nød og trenger hjelp, asylanter eller ikke, får de appellere til folks gavmildhet. Jeg tror faktisk folk er gavmilde selv når de ikke blir tvunget til det. Asylmottak er i realiteten en vits, hvilke av verdens mest trengende har vel råd til å komme seg til Norge ??

Sindre
Sindre
10 years ago

Pleym, hvor mye vil du egentlig «slanke velferdsstaten» ? Om du ikke går inn for å avskaffe velferdsstaten, blir det ikke da litt som Obama sitt «gjeldsskutt», som i realiteten bare er en svak reduksjon i gjeldsøkningen ?

Vi trenger drastiske kutt i velferdsstaten !

Pleym
Pleym
10 years ago

Jeg er helt enige i drastiske kutt, Sindre!

Skjoldet
Skjoldet
10 years ago

Helt enig med Sindre. Det er et viktig, og ofte glemt poeng at problemene relatert til innvandring (og en hel haug av andre problemer) er et resultat av velferdsstaten. Men sålenge alle partiene på stortinget er prinsipielle nasjonalsosialdemokrakter er det lite håp å få løst problemene på kort og mellomlang sikt.

trackback
9 years ago

[…] en tidligere artikkel om samme tema tok jeg i kommentarfeltet til oppsummerte jeg mitt forslag til politikk på […]

Fra arkivet