Ukategorisert

Fullt gjennomslag om forhåndsstemming på videregående

Liberaleren har tidligere skrevet om Akershus Venstres interpellasjon om valglokaler på videregående skoler. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad gav mandag denne uken et svært så positivt svar.

Det var Siri Engesæth som tok opp interpellasjonen i fylkestinget. Akershus Venstre skriver om saken på sine nettsider, og gjengir hele svaret fra Jegstad. Svaret er så godt at det fortjener å gjengis i sin helhet:

«Det har i flere år blitt registrert som et demokratisk problem at norske førstegangsvelgere ikke i tilstrekkelig grad har benyttet seg av sin stemmerett ved valg. Nærmere bestemt har førstegangsvelgernes valgdeltakelse siden årtusenskiftet ligget knapt over 50 %. Forskjellige tiltak har vært utprøvd for å høyne førstegangsvelgernes valgdeltakelse, så langt uten vesentlig suksess.

Fylkesordføreren ser dette som en stor demokratisk utfordring, og vil derfor legge til rette for å prøve ut en ordning som den Akershus Venstre skisserer i sin interpellasjon.

Dersom hensikten med nærhet til valglokalet skal følges opp, blir det viktig å sørge for at alle videregående skoler med aktuelle førstegangsvelgere stiller noen av sine lokaler til disposisjon. I denne sammenheng vil det omfatte alle videregående skoler med studieforberedende utdanningsprogram. På disse skolene vil Vg3-elevene være de aktuelle førstegangsvelgerne.

Fylkesordføreren vil rette en henstilling til de aktuelle kommunale valgstyrene om å legge forholdene til rette med personale, stemmesedler og annet aktuelt valgmateriell, slik at de lokaliteter de aktuelle videregående skolene stiller til disposisjon kan benyttes som valglokaler.

Det vil være viktig at nødvendig kontakt mellom kommunenes valgstyrer og de aktuelle videregående skolene etableres så tidlig som mulig, slik at man kan sikre akseptable forhold for å gjennomføre forhåndsstemming innenfor de tidsrammer som settes. Fylkesordføreren vil ut fra hensikten med forslaget anta at aktuell tidsramme vil være fra skolestart og frem til det ordinære avslutningstidspunktet for forhåndsstemming som er fredag før valgdagen. En annen forutsetning vil være at forhåndsstemming gjennomføres i elevenes skoletid, det vil si på dagtid.

Fylkesordføreren forutsetter at denne prøveordningen med forhåndsstemming på de videregående skolene kommer i tillegg til ordningen med skolevalg, inkludert valgdebatter og/eller valgtorg.»

Det er bare å gratulere Eidsvoll Venstre med initiativet, og Akershus Venstre med gjennomslaget for at fylkeskommunen skal være positiv. Da gjenstår det bare å se om de lokale valgstyrene i Akershus griper denne muligheten. Tips oss gjerne, så skriver vi om hva som skjer med denne saken i de ulike kommunene.

Også andre fylker og kommuner bør ta ideen og sette den ut i livet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer