Ukategorisert

Debatt om skattesystemet

Innspillene fra Scheel-utvalget kommer i alle fall til å gi økt debatt om skatt og skattesystemet.

Det er flere dårlige forslag for aktører i samfunnsdebatten som ønsker betydelig lavere skattetrykk og dermed et samfunn med større frihet. Finansminister Siv Jensen (FrP) har heller ikke velsignet alle forslagene utvalget har lansert.

Hovedpunktene i Scheel-utvalgets forslag til skattereform, hentet fra Finansdepartementets nettsted:
• Det foreslås å beholde dagens modell for beskatning av selskaper
• Utvalget foreslår å sette skattesatsen på alminnelig inntekt ned til 20 prosent for både selskaper og personer
• Regelen for begrensning av renter i selskaper foreslås strammet inn, blant annet ved at den også omfatter renter til uavhengige långivere
• Det foreslås å innføre kildeskatt på renter og royalty
• Det foreslås å innføre merverdiavgift på gebyrbelagte finansielle tjenester og avgift på margininntekter i finanssektoren
• Utvalget foreslår å stramme inn avskrivningssatsene for visse driftsmidler (skip mv., personbiler, hoteller mv., startavskrivninger på maskiner mv., husdyrbygg i landbruket)
• Flere fradrag i inntektsskattegrunnlaget for personer foreslås fjernet, for å redusere satsene i inntektsbeskatningen og redusere effektivitetstapet ved beskatning
• Utvalget foreslår at eierinntekter skilles ut som et eget skattegrunnlag med en egen skattesats. Samtidig foreslås det særskilte skatteregler om at lån fra selskap til aksjonær skal behandles som utbytte
• Utvalget foreslår å innføre en ny progressiv skatt på personinntekt, som også erstatter dagens toppskatt
• Det foreslås å endre formuesskatten slik at alle objekter inkl. gjeld verdsettes til om lag 80 prosent av faktisk verdi og bunnfradraget økes (innenfor en provenynøytral ramme)
• Utvalget foreslår at dagens nullsats og laveste sats i merverdiavgiften heves til 15 prosent.

Utvalget ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg II i mars 2013.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer