Ukategorisert

Vil oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging

Et godt forslag og et godt dokument, publisert på Stortinget.no, fra KrF-politikerne Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om å oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging.

Forslaget er levert inn som representantforslaget. Stortingsrepresentantene foreslår at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å oppheve muligheten for kommunale forbud mot tigging.

Etter at den kommunale muligheten ble innført har noen få kommuner innført tiggeforbud. Det har ikke vært et krav fra lokalpolitikerne i Norge om et forbud mot å be om hjelp.

Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad viser til at regjeringen i Prop. 83 L (2013–2014) i noen grad drøfter hvorvidt et tiggeforbud kan være i strid med ytringsfriheten som er hjemlet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 10. Blant annet påpekes det at:

«Med det vide nedslagsfeltet EMK artikkel 10 er gitt i EMDs praksis kan det argumenteres for at det å be forbipasserende om penger eller annen hjelp trolig også vil være omfattet, selv om det kan sies å være i randsonen for den type ytringer som er beskyttet av bestemmelsen. Med det vide ytringsbegrep som EMD har lagt til grunn, må i så fall også enhver form for tigging anses som en ytring, enten det skjer verbalt, skriftlig eller gjennom kroppsspråk. Det kan nevnes at den østerrikske forfatningsdomstol i to dommer av 30. juni og 6. desember 2012 har kommet til at lokale, generelle tiggerforbud er i strid med retten til ytringsfrihet i EMK artikkel 10.»

Etter alt som har skjedd i tiggesaken det siste året er det grunn til å tro at forslaget blir nedstemt, men Kristelig Folkeparti bør æres for et godt forsøk.

Mest lest

Arrangementer