Ukategorisert

Åpningstider: Høyre og FrP lokalt svikter regjeringen

Regjeringen vil liberalisere åpningstidene, men har ikke flertall på Stortinget. De rødgrønne partiene bruker kommunestyrene til å gi negative svar i høringsrunden. Lokalt svikter Høyre og FrPs representanter sin regjering. F.eks i Eidsvoll.

Regjeringspartiene Høyre og FrP har programfestet å liberalisere butikkenes åpningstider, og tillate søndagsåpent. Men de har ikke flertall på Stortinget. Venstres programfestede syn gjennom mange år er å overlate til kommunestyrene å bestemme åpningstidene, slik de idag gjør med skjenketidene for alkohol. Regjeringen har sendt saken ut på høring, med både sitt og Venstres syn som alternativer.

Før helgen kunne media melde at en rekke privatpersoner har sendt inn negative tilbakemeldinger på høringsdokumentet. I kommunestyrene kjemper de rødgrønne partienes representanter for få sendt inn negative tilbakemeldinger i høringsrunden. En høring er en utmerket måte for partiene å gi til kjenne sitt prinsipielle syn. Partiene kan dermed sørge for å argumentere for samme syn fra stortings- og regjeringsnivå og nedover til kommunestyrene. Vel å merke hvis partienes representanter lokalt står for samme syn som partifellene på riksplan. Når halve Norges befolkning bor i Høyre-styrte kommuner skulle en slik tankegang tilsi at mange kommunestyrer vil gi sin støtte til liberaliserte åpningstider – eller havne på Venstres syn som et godt kompromiss. Men slik er det ikke.

La oss ta Eidsvoll som et eksempel. Der sviktet Høyre og FrP i kommunestyret sine partifeller i regjeringen, da kommunestyret nylig skulle avgi sitt svar i høringen om å endre åpningstider.

Rådmannen: Nei til mer lokal makt
Rådmannen i Eidsvoll gav i sin innstilling i saken politikerne anbefaling om å stemme nei til utvidede åpningstider, fordi det ikke så ut til å være noe ønske om det blant innbyggerne. Hvis åpningstidene skulle endres anbefalte rådmannen at endringene skulle vedtas i Stortinget og gjelde likt over hele landet. Rådmannen anbefalte altså lokalpolitikerne å si nei takk til å få overført makt fra Stortinget til kommunestyrene.

Utvalg for oppvekst og levekår var første politiske utvalg som skulle behandle høringsuttalelsen, i sitt møte 28.april. Venstre hadde laget et omfattende forslag, men siden det kun forelå på nett ville utvalget kun stemme over konklusjonen: «Eidsvoll anbefaler at Stortinget flytter ansvaret for å bestemme butikkens åpningstider fra Stortinget til kommunestyrene. Forskjellbehandlingen som skjer gjennom definisjonen av
hva som er turiststeder bør fjernes.»

FrP fremmet forslag i tråd med regjeringens prinsipielle syn, og hadde med et punkt stikk i strid med det som kan bli Stortingets kompromissvedtak i saken (nemlig Venstres syn): «Lovendring om å gi søndagsåpne butikker tillates. Eidsvoll kommune ønsker denne lovendringen må gjelde generelt og at beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunen.»

SV ville ikke liberalisere åpningstidene, men var mer forutseende enn FrP. SV har nemlig forstått at Venstres forslag kan bli vedtatt. SV signaliserte derfor i sitt forslag hvilken linje partiet isåfall vil legge seg på: «Eidsvoll kommune mener at helligdagsloven bør gjelde generelt, og at beslutningsmyndigheten ikke overlates til kommunen. Skulle loven likevel bli endret i en slik retning, vil utvalget tilrå at nåværende retningslinjer for søndagsåpning beholdes i Eidsvoll kommune.»

Venstre fikk 1 stemme for sitt forslag, og SV 1 stemme for sitt. Høyre og FrP stemte ikke sammen for FrPs forslag, som er identisk med regjeringens syn.

Rådmannens innstilling til vedtak ble dermed vedtatt og gikk videre som innstilling til kommunestyret: «Eidsvoll kommune ser ikke behov for endring i helligdagsloven. Dersom det blir en lovendring og søndagsåpne butikker tillates, mener Eidsvoll kommune at denne lovendringen må gjelde generelt, og at beslutningsmyndighet ikke overlates til kommunene.»

FrP gjorde kuvending i kommunestyret
Da saken kom til behandling i kommunestyret 12.mai fremmet Venstre sitt omfattende forslag til høringsuttalelse, som kun fikk partiets ene stemme. SV gjentok sitt forslag fra utvalget, som kun fikk SVs to stemmer. Det overraskende var at FrP ikke tok opp igjen sitt forslag (og regjeringens syn) om å liberalisere loven om butikkenes åpningstider. Høyre gjorde som i utvalget; satt helt musestille – og unnlot dermed å kjempe sin egen regjerings sak. Innstillingen fra Utvalg for oppvekst og levekår (identisk med rådmannens syn) ble vedtatt. Kun tre representanter stemte rådmannens syn: å si nei til flytte makten over åpningstidene fra Stortinget og ned på lokalt nivå.

Eidsvoll er hjemkommunen til Høyres tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli og partiets nåværende stortingsrepresentant Tone W. Trøen. FrPs gruppeleder Finn Terje Tønnessen var i mange år politisk rådgiver for FrPs stortingsgruppe. Han er også representant for partiet i fylkestinget i Akershus.

Lokalavisens dekning av debatten i kommunestyret leser du her.

Regjeringen taper – i media
H/FrP-regjeringen har hatt en dårlig hånd både med media og med Stortinget. En mindretallsregjering må regne med å tape i Stortinget, spesielt hvis den ikke har noen strategi for å få gjennomslag der det faktisk er mulig. Liberaleren har tidligere efterlyst bedre politisk håndverk fra regjeringen. Men når det gjelder spørsmålet om å liberalisere butikkenes åpningtider har regjeringen enkelt og greit to valg: Den kan enten stå og falle med sitt prinsipielle syn om å liberalisere åpningstidene – eller skape flertall for Venstres syn om å overlate spørsmålet til kommunestyrene. Vi går ut fra at regjeringen vil bidra til å skape flertall for en endring. Lovverket skriker efter endringer. Det er fullt av huller – og forskjellsbehandling.

Uansett om regjeringen bidrar til en (betinget) seier i Stortinget vil den tape i opinionen – ihvertfall så lenge regjeringspartienes lokale folkevalgte er like feige som kommunestyrerepresentantene til Høyre og FrP i Eidsvoll.

Mest lest

Arrangementer