Ukategorisert

Ønsker bedre soningsforhold for kvinner

Fire representanter fra Arbeiderpartiet har fremmet forslag, forslag der målsettingen er bedre forhold for kvinner i fengsel.

Representantforslaget fra Kari Henriksen, Anette Trettebergstuen, Stine Renate Håheim og Lene Vågslid om kvinner i fengsel, fortjener oppmerksomhet. Saken fortjener debatt, en grundig debatt.

Forslagene og bakgrunnen for det som har blitt foreslått, er tilgjengelig på Stortinget.no.

Forslagene:
-Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som legger til rette for at kvinner i fengsel ikke må sone sammen med menn, herunder sørge for at det neste fengselet som bygges i Norge bygges ut med egen kvinneenhet.

-Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som bedrer kvinners soningsforhold og sørger for at rehabiliteringen under soning tar utgangspunkt i kvinners særlige behov.

-Stortinget ber regjeringen iverksette tiltak som legger til rette for at kvinner som tidligere i livet har vært utsatt for overgrep, får hjelp til å bearbeide overgrepserfaringene, herunder styrke det psykiske helsetilbudet til kvinner i fengsel.

-Stortinget ber regjeringen vurdere samtlige tiltak foreslått i rapporten «Likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar», som ble avgitt til Kriminalomsorgsdirektoratet januar 2015 og fremme sak med sine vurderinger av tiltakene.

-Stortinget ber regjeringen ha et eget kapittel om kvinners situasjon i fengslene i kapasitetsmeldingen for kriminalomsorgen, som er varslet lagt frem va?ren 2016.

Mest lest

Arrangementer