Ukategorisert

Lov om medieansvar

Det beste med forslaget fra arbeiderpartipolitikerne er utvilsomt ønsket om et styrket kildevern.

Arild Grande, Anette Trettebergstuen, Hege Haukeland Liadal og Sonja Mandt, har fremmet et representantforslag om lov om medieansvar. I dokument 8 ønsker disse fire arbeiderpartipolitikerne, at Stortinget skal be regjeringen trede og fremme forslag om lov om medieansvar som inkluderer et teknologinøytralt redaktøransvar, eneansvar for redaktøren, regulering av ansvaret for brukergenerert innhold, styrking av kildevernet og en hovedregel om at hvem som er medienes kilder, ikke skal etterforskes.

–Redaktøren kan altså straffes ikke bare for de publisistiske beslutninger han eller hun har vært involvert i, men også for de beslutninger som er tatt av hans eller hennes underordnede. Ansvarsreglene er imidlertid ufullstendige. For det første kan også andre enn redaktøren straffes for ytringer fremsatt gjennom det medium redaktøren styrer. For det andre er redaktøren straffri dersom «det ikke kan legges ham noe til last(…)». Og for det tredje er redaktøransvaret begrenset til kringkasting og papiraviser, mens elektroniske medier ikke er beskrevet i loven. Den teknologiske utviklingen med publisering på nett døgnet rundt gjør at det etter forslagsstillernes mening er på høy tid å bringe lovverket i tråd med dagens publiseringsteknologi. Det er ingen grunn til at loven ikke skal favne alle redaktørstyrte journalistiske medier, uavhengig av teknologisk plattform, og det er logisk at den som fatter beslutninger om publisering, eller delegerer denne myndigheten, også bærer eventuelle strafferettslige følger av publiseringen. En ny lov vil tydeliggjøre redaktørens strafferettslige ansvar for krenkende og lovstridige ytringer. Dette vil gjøre det enklere for den som mener seg krenket, å finne fram til den ansvarlige. Det vil også gjøre det enklere å verne kildene, skriver forslagsstillerne i dokumentet som ligger på Stortinget.no.

Et spennende forslag og spennende debatt, fremmet av fire arbeiderpartipolitikere.

Tags:

Mest lest

Arrangementer