Ukategorisert

Om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap

En rekke stortingsrepresentanter står bak representantforslaget om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap.

Det er Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen, Heidi Greni, Marit Arnstad, Kari Henriksen, Rasmus Hansson, Trine Skei Grande og André N. Skjelstad, som har fremmet forslag i Stortinget.

Representantene ønsker at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om å endre statsborgerloven slik at tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd skal skje ved dom. I forslaget ønsker representantene at Stortinget ber regjeringen avvente saksbehandling av tilbakekallelser av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd frem til regelverket er endret.

Tilbakekall av statsborgerskap som er bygget på uriktige eller ufullstendige opplysninger, kan bare skje hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger, eller har fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket. Uriktige forhold som forvaltningen har lagt til grunn for sitt vedtak, men hvor søkeren ikke kan klandres, skal derfor ikke føre til tilbakekall. Forslagsstillerne viser til at bevissituasjonen for et slikt vedtak ofte er usikker. En domstol vil være bedre egnet enn en saksbehandler til å kunne vurdere bevis etter en muntlig prosess hvor både myndigheter og den enkeltpersonen det er snakk om kan presentere sin sak, skriver representantene i bakgrunnen for forslaget som har blitt fremmet i Stortinget og som ligger på Stortinget.no.

Denne måneden ble det, blant annet gjennom Aftenposten.no, kjent at Mahad Adib Mahamud (30) mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge.

Mest lest

Arrangementer