Ukategorisert

Seksuell trakassering, eget fag i skolen?

Bjørnar Moxnes, stortingsrepresentant for Rødt, ønsker nok ikke et skolefag som heter seksuell trakassering, men han vil at elever skal ha undervisning og diskusjon om temaet.

Ett av de store problemene i norsk skole, i tillegg til organiseringen gjennom offentlig sektor, er innholdet. Det kommer jevnlig krav og ønsker om nye fag i skolen, fra selvforsvarskurs til arbeid mot mobbing. Skoleledere og lærere har allerede for mange oppgaver, og alle oppgavene gjør den skattefinansierte skolen dårligere. Innholdet og antall fag i den skattefinansierte skolen, burde vært redusert.

Stortingsrepresentanten fra Rødt ønsker at Stortinget skal be regjeringen sørge for at elevene i barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen, gjennomfører obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.

Representantforslaget fra Bjørnar Moxnes inneholder en rekke punkt mot seksuell trakassering.

Forslag fra Bjørnar Moxnes, hentet fra Stortinget.no:
1. Stortinget ber regjeringen sørge for at kunnskap om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt inngår i utdanningen av lærere, barnevernspedagoger, politi, helsefaglige profesjoner, sosionomer og barne- og ungdomsarbeidere.
2. Stortinget ber regjeringen sørge for at elevene i barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen gjennomfører obligatorisk undervisning og diskusjon om grensesetting, kjønnsroller, seksuell trakassering og voldtekt. Lærere må få tilbud om relevant videreutdanning slik at de kan undervise i dette.
3. Stortinget ber regjeringen sikre et lavterskeltilbud i alle kommuner med tverrfaglig kompetanse for personer som er utsatt for voldtekt og andre seksuelle krenkelser.
4. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan arbeidet mot seksuell trakassering kan styrkes i HMS-arbeidet, både gjennom arbeidsmiljøloven og i forskrifter. Utredningen skal innbefatte den lovpålagte opplæringen av verneombud og ledere.
5. Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg som kartlegger omfanget av seksuell trakassering i arbeidslivet, undersøker hvilke faktorer som påvirker faren for trakassering, og foreslår tiltak som minsker denne risikoen.
6. Stortinget ber regjeringen sørge for en nasjonal informasjonskampanje i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet om seksuell trakassering.
7. Stortinget ber regjeringen gi Likestillings- og diskrimineringsnemnda kompetanse til å håndheve saker om seksuell trakassering.

Mest lest

Arrangementer