Ukategorisert

Skal utrede formuesskattens virkninger

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere.

Departementet vil derfor lyse ut et utredningsoppdrag for å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres. Selv om det finnes en del teoretisk forskning på dette området, er det mindre empiri som belyser sammenhenger mellom formuesskatt, investeringer og eierskap i Norge.

Utredningen skal bidra til en mer faglig fundert debatt om formuesskatten, og skal ta utgangspunkt i registerdata eller annen mikrodata. Sentrale spørsmål er blant annet: Hvem betaler formueskatt? Hvilke effekter har formuesskatten på eieres utbytte- og investeringsbeslut­ninger? Hva kjennetegner selskapene og eierne som tar ut utbytte fra sine bedrifter for å betale formuesskatt? I hvilken grad synes formuesskatten å påvirke norske eieres beslutninger om flyt­ting fra Norge?

Andre del vil gå dypere i å analysere utvalgte problemstillinger. Denne skal leveres fem måneder etter første rapport. Arbeidet forventes sluttført i juli/august 2020, ifølge Regjeringen.no.

Skatt er verdispørsmål
For liberalister er skatt være et verdispørsmål. Uansett økonomiske situasjon bør målsettingen være å si nei til nye skatter.

Skattenivået definerer hvor mye politikerne skal bestemme over borgerne og skattenivået definerer hvor omfattende staten skal være. Dagens skattenivå gir politikerne for mye makt i en altfor stor stat. Turistskatt gir politikerne økt makt!

Stortingsflertallet bør avvikle ordningen med formueskatt, helt uavhengig av hva utredningene viser.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer