Debatt

Liberalisme og føydalsamfunn

Flere hevder at med liberalisme får man føydalsamfunn. Historiekunnskapene skralter nok litt av og til for de fleste av oss som har lest litt historie, for det er jo ikke alltid like enkelt å holde styr på alt det som har skjedd, og til hvilken tid det skjedde. Det er i det hele tatt ikke alltid slik at man har fullstendig kontroll over den korrekte kronologiske rekkefølgen i historiens hendelsesforløp.

Det blir gjerne klumpet sammen i hukommelsen til assosiasjoner, og tydeligvis har enkelte feilaktig koblet liberalisme og føydalsamfunn som noe som følger hverandre i den rekkefølgen. Altså liberalisme først, og så resultatet: føydalsamfunn. Det kunne ikke vært mer feil!

Det er nå to lærere på barne og ungdomskole som har fortalt dette til meg. Jeg burde vel ha tatt det de sier for god fisk – siden de er lærere – men det er noe som skurrer veldig for en person som vet hva føydalsamfunn faktisk er, og hva liberalisme faktisk er. De to er rake motsetninger!

Det kan jo sees på som problematisk at lærere i offentlig skole ikke vet hva forskjellen er – dersom de feilinformerer elevene om liberalisme som politisk ideologi. Dette kanskje spesielt siden det finnes et parti i Norge i dag som har klassisk liberalisme som ideologi.

For hvordan blir våre politiske syn gjerne dannet? Kan skolen ha en påvirkningskraft på våre politiske overbevisninger? Kan samfunnsfagsbøkene i skolen ha betydning for hvilke politiske valg vi foretar oss når vi er ferdige på skolen? Lærerne?

Bør skolen være nøytral politisk?

Eller burde skolen oppfordre elevene til samme politiske grunnsynet som politikerne har? Vil ikke det at politikere styrer skolen i utgangspunktet naturlig føre til at skolen blir gjennomsyret av deres politiske overbevisninger?

Jeg kan anbefale dere å se den gode videoen under her av professor i økonomisk historie Ola H. Grytten, som er meget god i denne sammenhengen! Jeg fant videoen opprinnelig på Universitetet i Agder sine nettsider for en tid tilbake, og lastet den opp på YouTube i frykt for at den skulle bli fjernet. Noe den faktisk ble.

Så hvis man ikke får med seg hva liberalisme er på barne og ungdomskole; så får man det i alle fall med seg på universitetsnivå. I alle fall hvis du velger en linje hvor du har kloke professorer i økonomisk historie!

Professoren forklarer hva liberalismen er på en god måte, i motsetning til merkantilisme. (1)

Jeg tenker som så at de som er negative til liberalisme og frihet, og som problematiserer en hver form for frihetstanke, de har nok lettere for å feilaktig og ubevisst holde på med historieforfalskning enn andre!

Liberalismen var en reaksjon på føydalsamfunnet

Faktum er at liberalisme som ideologi oppstod i opplysningstiden, etter en lang tid med politisk mørke; som en reaksjon på føydalsamfunnet:

Liberalismen skulle frigjøre individene fra den ufriheten de hadde hatt i tidligere tider, og gi alle mennesker like rettigheter og friheter! Dette i sterk motsetning til føydalsamfunnet hvor du hadde et samfunn som hovedsakelig var bygget opp rundt titler. De som fikk pynte seg med fine titler, var de som hadde makt og privilegier i samfunnet.

Denne adelen trengte heller ikke følge loven, siden tittelen deres tillot dem å være over loven! Alle andre måtte derimot følge loven, og de fikk ikke de samme privilegiene som denne overklassen.

Under liberalismen er det ikke slik.

Liberalismen er det stikk motsatte av føydalsamfunnet. Ingen har reelt sett noe mer tvangsmakt enn andre i samfunnet. Ingen får utdelt unike privilegier av staten som kun gjelder dem og ingen andre. Ingen står over loven.

Ulike grupper har ikke ulike rettigheter. Ingen aktører i næringslivet får subsidier av staten som ødelegger konkurransen og fører til forskjellsbehandling og ulikhet for loven.

Derimot har et hvert individ rettigheter i kraft av å være et individ, og samme rettighetene og frihetene har alle individene i samfunnet.

En venn av meg i Høyre (som jeg betrakter som et føydalsamfunnsparti), hevdet at under liberalismen så hadde vi det som kalles trekanthandelen. Han er lærer på en barneskole. Jeg spør: Hvorfor er det slik at lærere med store kunnskaper, plutselig begynner å kludre til historien når det kommer til liberalismen?

Det virker som at når det kommer til liberalismen, så begynner historien å bli svært utfordrende for dem. Budskapet mitt må bli: Ikke tro på alt du hører! – Selv om det da skulle være fra din egen lærer!

En sosialdemokrat eller konservativ, vil stort sett alltid ha liberalismen på vranga – lærer eller ei – så om man vil vite noe om faktisk reell liberalisme, eller liberalismens historie, så er antageligvis ikke konservative og sosialdemokrater de rette menneskene å henvende seg til!

La meg nå beskrive denne trekanthandelen og hvordan den fungerte:
Det som gjør denne ganske så ille, og antageligvis er grunnen til at den er brukt som skremselspropaganda mot liberalismen, er at slaver ble solgt for bomull, våpen og tobakk.

Grunnen til at handelen beskrives som en trekanthandel er fordi handelsruten danner en trekant på det visuelle kartet.

Bildet er hentet fra Wikipedia

Trekanthandelen beskriver de oversjøiske handelsrutene som europeerne brukte til slavehandel på 1600- og 1700-tallet.

Det hele begynner i Europa hvor våpen, tekstiler, verktøy og brennevin blir lastet ombord på skip av av europeiske handelsmenn. Deretter seilte skipene nedover langs den afrikanske vestkysten. Handelsmennene brukte der de europeiske varene til å kjøpe flere millioner av afrikanske slaver som allerede var tatt til fange av slavehandlere.

Under grusomme kummerlige forhold ble fangene fraktet til Sør-, Mellom- og Nord-Amerika, der de ble tvunget til slavearbeid på sukker-, tobakks-, og bomullsplantasjer.

Historikere er i tvil, men det dreier seg trolig om et sted mellom ni og tolv millioner mennesker som led en slik tragisk skjebne.

Etter at sukker, bomull og tobakk var høstet på plantasjene, ble handelsskipene lastet igjen. Handelsmennene seilte deretter tilbake til Europa hvor varene ble solgt som eksotiske luksusvarer.

Deler av overskuddet brukte handelsmennene til å gjøre nye innkjøp av våpen og verktøy, og på den måten kunne de på ny seile sørover langs Afrikas vestkyst og frakte nye slaver over Atlanterhavet. Alt i alt beskriver trekanthandelen en grusom ondskapsfull slavehandel som fant sted ca. 400 år siden.

Selvsagt må en slik historie linkes til nettopp liberalismen av våre meningsmotstandere. Faktum er at liberalistiske ideer kom på et senere tidspunkt: For mens trekanthandelen fant sted mellom 1600 og 1700, ble den klassiske liberalismen utformet tidlig på 1800-tallet. (2)

Liberalismen gir i motsetning til føydalismen; like rettigheter til alle individer, og betrakter menneskets liv som ukrenkelig. Slaveri i et liberalistisk samfunn er følgelig strengt forbudt. Det var faktisk slik at det var de liberalistiske ideene som sørget for at slaveriet opphørte. (3)

Liberalisme handlet jo om likhet for loven, og at alle skulle ha noen grunnleggende rettigheter som staten skulle beskytte. Man skulle ha frie markeder (fri for statlig detaljstyring), og målet var nettopp å befri folk fra all tvangen, overformynderiet og urettferdigheten som eksisterte i føydalsamfunnet! Altså det var en reaksjon på, og løsrivelse fra nettopp føydalsamfunnet! Det var ikke motsatt, at liberalisme førte til føydalsamfunn, slik disse lærerne hevder!

Sånn helt til slutt:
Kan du se likheter mellom hva Liberalistene arbeider for i dag, og det liberalistene arbeidet for den gangen?

KILDER:

  1. https://forskning.no/okonomi-bakgrunn-store-vitenskapsfolk/bakgrunn-smith-og-smuler-fra-okonomiens-historie/1050664
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Classical_liberalism
  3. The Liberal Crusade Against Slavery

Artikkelforfatteren er leder for Liberalistene Innlandet

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer