#, Debatt

Liberalister bør være globalister

Nasjonalisme er en form for kollektivisme. Derfor bør liberalister være globalister.

Dersom liberalister ikke tar en tydeligere posisjon i spørsmålet nasjonalisme kontra globalisering, risikerer man å identifiseres med strømninger som ikke burde assosieres med liberalisme overhodet. 

David Goodhart

Den britiske kommentatoren David Goodhart deler vårt samfunn i to grupper i sin bok «The Road to Somewhere«: dem som dominerer politikk og samfunnsliv og dem som ikke gjør det. Den mektige gruppen kaller han «Anywheres», mens samfunnet for øvrig defineres som «Somewheres». Gjennom disse kategoriene forklarer Goodhart globaliseringens polariserende effekt på samfunnet.

«Anywheres» er dem som har høy utdanning og høy inntekt. De er urbane, positive til endring og knytter sin identitet til selvrealisering, heller enn kollektive kategorier. Eksempler på slike kategorier er nasjonalitet, etnisk eller religiøs tilhørighet eller stedsidentitet. Kort sagt er «Anywheres» kosmopolitiske.

«Somewheres» på sin side er alt «Anywheres» ikke er. De har lav utdanning og har sin identitet i hvor de er fra og hvilken gruppe de tilhører. Følgelig verdsetter de trygghet, tradisjon og identitet, avhengig av gruppetilhørighet. Disse utgangspunktene definerer hvordan man ser verden, ifølge Goodhart.

Globaliseringens vinnere tilhører «Anywheres». Med sin makt i politikk, næringsliv, akademia og samfunnsliv for øvrig definerer disse samfunnets verdimessige overbygning. Når samfunnet for øvrig, «Somewheres», ikke opplever å bli hørt av dem som bestemmer, får vi motreaksjoner av typen populisme og nasjonalisme. Dersom «Anywheres» til og med ser ned på slike strømninger i samfunnet, forsterkes polariseringen mellom elitistisk globalisme og populistisk nasjonalisme. 

Jeg mener Goodharts kategorier viser at «Anywheres» i større grad er villige til å si fra seg suverenitet for å oppnå frihet gjennom globalisme, mens «Somewheres» ønsker å beholde nasjonalstatlig suverenitet for å beholde trygghet.

Dermed har vi en aktualisering av den Hobbesianske forståelse av maktavståelse hvor motsetningen står mellom dem som verdsetter trygghet og dem som verdsetter frihet.

I «Leviathan» fra 1651 beskriver kontraktsteoretikeren Thomas Hobbes hvordan staten blir til ved at et tilstrekkelig antall individer er villig til å gi fra seg frihet i bytte mot trygghet, i den grad de andre er villige til å gjøre det samme. Etter en slik forståelse handler nasjonalstaten først og fremst om trygghet på bekostning av frihet. 

I forsøk på å ofre frihet for trygghet ender man gjerne opp med ingen av delene. Jeg mener at nasjonalisme og tilhørende tankegods om statlig enhet og kollektiv ensretting per definisjon er kollektivistisk gruppetenkning som står i motsetning til individualistisk liberalisme. 

Derfor bør liberalister være globalister.

Mest lest

Arrangementer