Kommentar

Stor skattelette forutsetter stor endring

Det er mange på den liberale høyresiden som ønsker skatte- og avgiftslettelser. Avgifter på grenseutsatte varer, formuesskatten og den kommunale eiendomsskatten, er gjerne inntekter til offentlig sektor som den liberale høyresiden klarer seg uten. Sannheten er at uten strukturelle endringer, er det umulig for Stortinget å vedta store skatte- og avgiftslettelser.

Helsesektoren og utdanningssektoren utgjør en enorm del av de skattefinansierte utgiftene. Uten endringer i disse sektorene, er det vanskelig å kutte skattenivået drastisk. Ja, det er mulig å effektivisere offentlig sektor og privatisere noen av dagens ordninger, men de økonomiske gevinstene er marginale uten at vi rører sektorene som sluker mye av pengene.

Helseutgiftene i 2020

Tall fra Statistisk sentralbyrå, viser at de samlede løpende helseutgiftene i Norge var 387 milliarder i 2020. Helseutgiftene utgjorde knapt 72 000 kroner per innbygger.

Koronapandemien har ikke økt pasientantallet ved sykehusene. Nedstengingen av samfunnet reduserte derimot antall pasienter spesielt i mars og april, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norge har et helsevesen der offentlig sektor produserer de fleste av tjenestene. Dermed betales utgiftene i stor grad av penger hentet fra borgerne, også kalt skatt på dette nettstedet.

Staten leverer hovedsakelig spesialisthelsetjenester, mens kommunal forvaltning dekker sykehjemstjenester, hjemmesykepleie, og en del primærhelsetjenester.

Inntektene i statsbudsjettet 2020 var i overkant av 1 400 milliarder kroner.

Privatisering?

Det er en illusjon å tro at hver enkelt innbygger får full frihet og ansvar for egen helse. Ettersom partiene og politikerne kjemper om velgerne ved valg, vil det alltid være pressgrupper som sørger for at Stortinget bevilger skattefinansierte penger til helse. Trenger forbruket å være nærmere 400 milliarder kroner? Nei!

Nåværende system med tannhelsetjeneste og veterinærtjeneste, viser at det er mulig å organisere velfungerende ordninger uten at offentlig forvaltning styrer det meste fra A til Å. Den økonomiske gevinsten får befolkningen i form av skatte- og avgiftslettelser, penger hver enkelt av oss forvalter. Å beholde mer av egne penger gir frihet, mye frihet. Det gir også ansvar, blant annet ansvar til å velge helseleverandør.

Uten strukturelle endringer i de offentlige sektorene som koster mye penger, er det umulig med reell frihet. Det kan hende regjeringen Solberg med FrP har gitt oss de skattelettelsene det er mulig å gi innenfor rammene det er bred enighet om. Stortingsflertallet bruker år for år mer og mer penger på de store sektorene i statsbudsjettet, blant annet helsesektoren.

Har du merket noe særlig til skattelettelsene de to siste valgperiodene? Pekepinnen får du blant annet med å se på skattemeldingen for 2020, og skribenten antar svaret på spørsmålet er nei.

Mest lest

Arrangementer