Debatt

Nei til vaksinepass

Jeg vil på det sterkeste motsette meg regjeringens forslag om innføring av innenlands vaksinepass.

Ideen om vaksinepass utfordrer selve grunnbjelken i et moderne liberalt demokrati hvor man betrakter alle borgere som likeverdige mennesker med de samme rettigheter. Det er dypt umoralsk og etisk betenkelig at man har kommet i en situasjon der mennesker som av ulike årsaker ikke ønsker vaksinen, kan risikere å bli utestengt fra å leve et normalt liv – det være seg å gå på konserter, spise på restauranter eller reise uhindret i Norge. Dette er ikke noe som skal forekomme i et moderne demokrati som Norge.

Gjennom denne pandemien har myndighetene understreket viktigheten av at vaksinen skal være 100 % frivillig å ta. Dette er et prinsipp som handler om at man selv skal bestemme hva som skal injiseres i ens kropp. Innfører man et vaksinepass som gir fordeler for de vaksinerte, blir dette prinsippet sterkt utfordret. Det vil være å betrakte som de facto tvangsvaksinering, for å kunne leve et noenlunde normalt liv. Vaksinepass kan bidra til at vi får et segregert samfunn. De som på tross av innføring av vaksinepass av ulike grunner (medisinske eller etiske) ikke ønsker vaksinen, kan oppleve å bli frosset ut av samfunnet. De blir sosialt isolerte og kan ikke ta del i mange aktiviteter som mange anser essensielt i et menneskes liv – møte andre mennesker i sosiale arenaer, oppleve kultur eller bevege seg fritt blant andre mennesker.

Denne segregeringen kan også føre til økte splittelser i samfunnet, oppblomstring og økt tilslutning til konspirasjonsteorier og ekstreme miljøer. Når de uvaksinerte får færre rettigheter enn det øvrige samfunn, kan det være fare for at mange finner sammen som en parallellsamfunn til det øvrige samfunn. Dette kan i verste konsekvens føre til uopprettelige splittelser i det norske samfunn, øke mistilliten til norske myndigheter og medisinske fagmiljøer. Oppslutning rundt råd og anbefalinger fra helsemyndighetene vedrørende fremtidige medisinske kriser, kan også bli svekket blant de uvaksinerte. Dette er svært uheldig all den tid nordmenn jevnt over har høy tillit til sine myndigheter.

Bruk av innenlands vaksinepass kan også skape juridiske problemstillinger. Ved at man vedtar en lov som tillater denne type dokumentasjon, skaper man også en fremtidig presedens om at det er legitimt å dele norske borgere inn i ulike grupper, og tildele dem ulike rettigheter ut i fra deres egne individuelle valg. Ved at man gjennom denne pandemien har gitt Smittevernloven så stor forrang over vårt demokratis bærebjelke; Grunnloven, skaper man en farlig juridisk presedens som kan benyttes ved andre fremtidige kriser. I utgangspunktet er Grunnloven den høyeste rettskilden i Norge, og andre bestemmelser som kommer i strid med denne må vike etter Lex Superior-prinsippet. Dette har man åpenbart ikke tatt hensyn til ved flere anledninger under korona-pandemien. Ved innføring av vaksinepass, vil Grunnlovens betydning ytterligere svekkes ved at man tildeler enkelte grupper av befolkningen rettigheter og friheter andre ikke får ta del av. Hvilke juridiske og politiske konsekvenser vil dette få i fremtiden? Dette vil uten tvil utfordre Norges rolle som en internasjonal ledestjerne hva angår individuelle rettigheter, demokrati, menneskerettigheter og personlig frihet.

Innføring av vaksinepass vil også skape en politisk skapt føring som vil sette næringslivet under sterkt press med å innføre det samme i sine respektive virksomheter. Vil man måtte vise vaksinepass for å handle i dagligvarebutikken eller på bensinstasjonen? Mange bedrifter kan oppleve et press ved å innføre krav om vaksinepass som langt overgår myndighetenes intensjoner. Dette kan føre til en svært urovekkende situasjon der de uvaksinerte fullstendig blir ekskludert ut av avgjørende aspekter ved samfunnslivet, til og med muligheten til å delta aktivt i yrkeslivet. Skapes det en politisk føring om at vaksinepass er et legitimt tiltak for folkehelsen (juridisk og medisinsk), kan dette føre til at næringslivet ikke vil ha noen betenkeligheter ved å diskriminere både arbeidssøkere og kunder basert på deres valg om ikke å vaksinere seg. Man kan benytte seg av argumentasjonen om at man ønsker at mennesker som er i kontakt med kunder, skal være vaksinerte slik at kundeopplevelsen skal bli mest mulig trygg. Myndighetene setter alltid premissene for hva som er akseptert i et samfunn. Ved innføring av innenlands vaksinepass, er veien kort til at vaksinepass blir like vanlig å vise frem som spriting av hendene er i dag. Men konsekvensene for de uvaksinerte vil åpenbart bli mye mer alvorlig.

Et siste poeng, er at innenlands vaksinepass med all sannsynlighet vil bli medisinsk overflødig. Undersøkelser viser at over 80 prosent av den voksne norske befolkningen er innstilt på å vaksinere seg mot korona-viruset. Dette er mer enn tilstrekkelig for å oppnå flokkimmunitet, og allerede i dag er de aller fleste i de sårbare gruppene vaksinert. Det anslås også at pandemien kan gå mot sin slutt i Norge allerede i løpet av sommeren. De få i Norge som ikke ønsker vaksinen, utgjør ingen helsemessig trussel mot noen all den tid en stor del av befolkningen allerede har latt seg vaksinere. Det har liten helsemessig betydning at det er to uvaksinerte tilstede på en konsert med 500 deltakere, for å ta et eksempel.

Innføres derimot vaksinepass, kan vi risikere at vaksinemotstanden vil øke i den norske befolkning. Mer desinformasjon og falske nyheter kan bli spredd på sosiale medier og lukkede foraer. Konspirasjonsmiljøene vil kunne vinkle sin argumentasjon på en mye mer overbevisende måte ved at de kan utnytte splittelsene i samfunnet som oppstår når vaksinepass innføres. Denne eventuelle økende vaksinemotstanden kan bli svært farlig hvis en ny mutasjon av koronaviruset skulle spre seg i befolkningen, og befolkningen må vaksineres på nytt. Vaksinedekningen kan bli lavere i denne runden hvis tilliten mot myndighetene og vaksiner generelt svekkes. Dette kan medføre ytterligere sykdom og død, samt økende arbeidsledighet med alle de negative konsekvensene dette fører med seg, siden samfunnet kanskje må gå i lockdown igjen.

Undertegnende håper regjeringen vil vurdere momenter som her er gjort rede for og skrinlegger innføring av innenlands vaksinepass.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer