Debatt

Du bør stemme Høyre

?I dagens politiske landskap, er det ikke mange alternativ for liberalister. Jeg mener Høyre er det partiet som realistisk er nærmest å kunne innfri på de liberalistiske prinsippene. Nedfor har jeg listet opp noen prinsipper som ligger til grunn for Høyres politikk, og jeg vil påstå, en liberal samfunnsforståelse.

Forutsigbar rettsstat
Rettsstaten skal ivareta enkeltmenneskets og mindretallets rettigheter og sikre grunnleggende friheter og menneskerettigheter som religionsfrihet, ytringsfrihet, privatliv, privat eiendomsrett og likhet for loven. Rettsstaten skal og må sette grenser også for flertallets politiske makt. Mindretallsvern og respekt for mindretallets rettigheter er avgjørende i et liberalt demokrati.

Anita Leirvik North

Maktspredning
Det norske demokratiet er bygget på maktfordelingsprinsippet. En person eller institusjon skal ikke kunne tilta seg for stor makt.

Personvern
Hvert enkelt menneske har krav på beskyttelse av sitt privatliv, både overfor private interesser og offentlige myndigheter. Høyre vil sikre et sterkt personvern med klare og strenge grenser for registrering, bruk og utlevering av personopplysninger.

Ytringsfrihet
Høyre vil fremme en samfunnsdebatt som ikke undergraver det frie ord. Dette forsvaret for ytringsfriheten må beskyttes og opprettholdes, samtidig som vi legger vekt på å fremme en samfunnsdebatt som ikke undergraver det frie ord.

Grenser for politikk
Samfunnet består av individer, sivilsamfunnet, markedet og staten. Balansen mellom disse delene krever grenser for politikk. Høyre ønsker en sterk, men begrenset stat som sikrer innbyggerne grunnleggende trygghet, velferd og like muligheter. Samtidig må staten begrenses for å gi rom for private initiativer og løsninger gjennom markedet og sivilsamfunnet. Enkeltindivider skal få bestemme mest mulig over sin egen hverdag. Det betyr frihet under ansvar.

Valgfrihet
Valgfrihet er nødvendig for å realisere enkeltmenneskets rett til å ta ansvar og forme sitt eget liv. Det har en egenverdi at mennesker kan fatte egne valg uavhengig av sin livssituasjon og bakgrunn. Valgfrihet har en verdi i seg selv, og er i tillegg viktig for å sikre et tjenestetilbud som er tilpasset ulike behov. Det må derfor legges til rette for et mangfold av tjenester i offentlig og privat sektor.

Mangfold og toleranse
Høyre mener at mangfold og toleranse er viktige verdier for det norske samfunnet. Mangfoldet bidrar til å utfordre og utvikle oss. Toleranse innebærer grunnleggende respekt for forskjeller relatert til kjønn, alder, nasjonalitet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. I

Eiendomsrett
Retten til eiendom er grunnleggende for et godt samfunn. Den gir trygghet for den enkelte, og fremmer ansvar og skaperkraft. Inngrep i eiendomsretten, for eksempel gjennom skattlegging, ekspropriasjon eller regulering, krever derfor en særlig begrunnelse.

Godt valg!


Anita Leirvik North er leder av Oslo Høyres kvinneforum og stortingskandidat fra Oslo.

Innlegget er en del av Liberalerens valgservice der ulike partier er blitt invitert til å begrunne hvorfor liberalere bør stemme på deres parti.

FremskrittspartietHøyreLiberalisteneMiljøpartiet De GrønnePiratpartietSosialistisk VenstrepartiVenstre

Mest lest

Arrangementer