Kommentar

Venstres landsmøte: Ja til lokale forsøk med cannabis-omsetning

Til tross for at Solbergregjeringens rusreform ble nedstemt i Stortinget fortsetter Venstre arbeidet for endringer. Det kom tydelig frem på partiets landsmøte nylig. Regulert omsetning av cannabis, og tryggere adgang til bruk av cannabis var noe av det som dominerte mediedekningen av landsmøtet.

La meg innledningsvis opplyse om at jeg var møteleder på landsmøtet, og ledet voteringene både om kapittel 6 i lokalvalgsmanifestet, og om uttalelsen om bruk av cannabis som medisin.

Venstre hadde lenge jobbet for å få vedtatt en rusreform, og fikk gjennomslag for dette både i regjeringsplattformen for H/FrP/V-regjeringen i 2018 og i plattformen som ble fremforhandlet da regjeringen ble utvidet med KrF et år senere. Men da FrP gikk ut av regjeringen i 2020 og Ap snudde ryggen til et bredt forlik om rusreform var slaget tapt. Men Venstre gir ikke opp kampen for å reformere norsk ruspolitikk.

Både i utkastet til lokalpolitisk manifest, og i innstillingen til hvilke politiske uttalelser som Venstres landsmøte 2022 skulle behandle hadde ruspolitikk fått en tydelig plass. At temperaturen ble høy skyldtes ikke minst partiveteranen Børre St. Børresen fra Tana, som med endringsforslag, stadige innlegg og replikker sørget for at både delegater og pressefolk fikk med seg at Venstre fortsetter det ruspolitiske reformarbeidet.

Lokale forsøk med regulert omsetning av cannabis

Landsmøtets hovedsak var å behandle og vedta et forslag til et lokalpolitisk manifest som Venstres lokallag kan bruke når de vedtar sine kommune- og fylkesprogrammer. Komiteen for manifestet med tittelen Grønne og levende lokalsamfunn var ledet av stortingsrepresentant Alfred Bjørlo fra Sogn og Fjordane. Utkastet har vært på høring i partiorganisasjonen, og det var kommet inn flere forslag til endringer. Redaksjonskomiteen ble valgt på forrige landsmøte, ledet av stortingsrepresentant og tidligere nestleder Ola Elvestuen hadde laget innstilling til alle endringsforslagene.

I kapittel 6: Helse og omsorg i lokalsamfunnet lå formuleringen som hadde skapt debatt. I avsnittet Lokal ruspolitikk stod følgende kulepunkt: Gjennomføre prøveprosjekt med regulert omsetning av cannabis i kommuner som ønsker det.

Møre og Romsdal Venstre, Porsgrunn Venstre, Tana Venstre og Børre St. Børresen hadde levert inn forslag (nr 165) om å stryke punktet. Børresen, Tana Venstre og Porsgrunn Venstre hadde levert inn hver sine begrunnelser for sitt strykningsforslag, og disse var gjengitt i forslagsheftet.

Børre St. Børresen var den som i hovedsak stod frem som talsperson for forslaget. Den begrunnelsen han brukte (mest) var: «Forsøksloven har hittil ikke åpnet for å tillate noe som er i strid med straffeloven. Et slikt forslag vil lage mye støy, fjerne entusiasmen for å lage lokale lister og redusere oppslutninga om Venstre.» Porsgrunn Venstre skrev at «Forslaget er så vilt at det er vanskelig å ta seriøst.», og «Enhver form for omsetning av Cannabis, også om dette er regulert fra kommunens side, vil øke tilgangen på cannabis.»

Tilhengerne av formuleringen om prøveprosjekt argumenterte med at formuleringen hadde dekning i det gjeldende stortingsvalgprogrammet, og at regulert omsetning vil bidra til at omsetning av cannabis kan skje i kontrollerte former, med aldersgrenser og kvalitetskriterier.

Agder Venstre hadde fremmet et tilleggsforslag til avsnittet om lokal ruspolitikk. I utkastet stod setningen «Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere et værested for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.» Agder Venstres forslag lød «legge til rette for rustestingsapparater» før siste del av ovennevnte setning.

Parallellsesjoner om manifest – og om politiske uttalelser

Alfred Bjørlo holdt lørdag morgen sin innledning i plenum om utkastet til lokalpolitisk program, før landsmøtet ble delt inn i parallellsesjoner. Før lunch ble utkastet til manifest med endringsforslag debattert i tre separate sesjoner. Både hovedopponent Børresen og Unge Venstre-leder Ane Breivik deltok der kapittel seks ble debattert. Børresen og Breivik hadde møtt hverandre i Dagsnytt 18 om dette temaet tidligere i uken.

Tryggere adgang til bruk av cannabis som medisin

Venstres landsmøter behandler alltid forslag til politiske uttalelser (resolusjoner) om aktuelle politiske saker. Redaksjonskomiteen hadde fått inn 33 forslag til uttalelser. Komiteen innstilte på at landsmøtet skulle behandle og vedta syv uttalelser, og hadde benyttet muligheten til å skrive sine egne uttalelser, basert på forslagene som var innsendt.

Blant de syv uttalelsene landsmøtet vedtok å behandle var et forslag fra redaksjonskomiteen, med tittelen Tryggere adgang til bruk av cannabis som medisin. Innen fristen hadde det kun kommet inn ett endringsforslag til teksten. Forslaget var fremmet av Børre St. Børresen var et endringsforslag som lød «.. som medisin, og etablere et strengt regelverk for å hindre at cannabis brukes til andre formål enn det som er medisinsk begrunnet. Risikoen for misbruk må minimeres slik at cannabis kun brukes av pasienter som vil få en helsemessig gevinst av det.»

Avsnittet han ville endre lød: «For Venstre er det viktig å motvirke selvmedisinering og slå beina under det illegale markedet gjennom å finansiere forskning på bruk av cannabis som medisin, og etablere et regelverk og marked for innenlandsk produksjon. Det er lav risiko for utvidet bruk, samtidig som enkeltmennesker kan ha stor helsemessig gevinst av det.» Det er den kursiverte delen av avsnittet som Børresen hadde foreslått å endre.

I nye parallellsesjoner ble innstillingen til politiske uttalelser debattert. Det var ingen innstilling på de endringsforslagene som var kommet inn, så parallellsesjonene skulle både ha politisk debatt, og lage en innstilling på endringsforslagene som var kommet inn. For de forslagene som ikke fikk flertall i parallellsesjonen var det en frist for å opprettholde forslag.

Børresen forsvarte sitt forslag i plenumsdebatten, mens nestleder Margrethe Prahl Reuch i Viken Venstre argumenterte mot forslaget. Børresens forslag falt med stor margin, og uttalelsen ble derfor vedtatt slik den var foreslått fra redaksjonskomiteen.

Hva sier stortingsvalgprogrammet?

Som tidligere nevnt henviste programkomiteens leder Alfred Bjørlo til at stortingsvalgprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet våren 2021 gir dekning for lokalmanifestets formulering om forsøk med lokal omsetning av cannabis.

I stortingsprogrammet står det at «Forbud fører til at lettere stoffer blir lett tilgjengelig og er en døråpner inn i kriminelle miljøer og til tyngre narkotiske stoffer. Vi vil derfor redusere skadevirkningene gjennom streng regulering og helsehjelp, ikke forbud og stigmatisering. Når det gjelder cannabis, mener vi at det foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene.»

Venstre fortsetter kampen for en ny ruspolitikk

Uttalelsen Tryggere adgang til bruk av cannabis som medisin ble vedtatt lørdag ettermiddag, i en tellepause under valgene. Avstemningen om endringsforslagene til kapittel 6 i manifestet foregikk søndag formiddag. Av ca 190 delegater stemte 15 – 20 for strykningsforslaget. Venstres landsmøte gav dermed med overveldende flertall tilslutning til både tryggere bruk av cannabis som medisin, og at kommuner som ønsker det kan prøve ut kontrollert omsetning av cannabis. Om dette kommer til å bli programfestet i lokale programmer for Venstre gjenstår å se.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer