Kommentar

Ny perspektivmelding under arbeid

Finansdepartementet arbeider nå med en perspektivmelding for norsk økonomi. Perspektivmeldinger utarbeides hvert 4. år og omhandler de økonomiske utsiktene utfra et langsiktig perspektiv. 21. september holdt Finansdepartementet et åpent fagseminar i forkant av arbeidet.

En innspilling av seminaret kan sees her.

Finansdepartementet skal lage en ny perspektivmelding.
Finansdepartementet skal lage en ny perspektivmelding.

For dem som ikke er interessert i å se den flere timer lange sendingen, dumper jeg noen interessante charter her (jeg forsøkte å be Finansdepartementet om en kopi av presentasjonene, men enn så lenge uten å ha fått svar – grafene er derfor skjermdumper.).

Et viktig tema presentert av professor Ulltveit-Moe var de-globalisering. Deglobaliseringen viser seg i utflating av internasjonal handel og fall i brutto-investeringer mellom land.

Direkteinvesteringer faller - handel flatt
Flat utvikling for verdenshandelen – direkteinvesteringene svake.

Deglobaliseringen viser seg også ved at det innføres flere handelshindre enn handelsliberaliseringer internasjonalt. En slik utvikling er isolert sett vekstdempende for den globale økonomien.

Økte handelshindre
Handelshindre skader internasjonal handel

Et annet viktig tema er den demografiske utviklingen. En illustrasjon på dette er figuren under som viser at selv om befolkningen ventes å vokse, så skjer veksten i de øvre aldersgruppene. Et interessant trekk ved figuren er hvordan befolkningen i aldersgruppen 0-17 år har vært stabil over en lang periode.

Befolkningsutvikllingen
Flat utvikling i aldersgruppen 0-17 år siste 175 år.

Projeksjonene viser også at forgubbingen av den norske befolkningen forventes å skje ulikt i ulike deler av landet.

Befolkningsprojeksjoner
Norges befolkning vil eldes.

Slik det ser ut i dag er en relativt stor del av befolkningen sysselsatt, men det utføres færre timeverk enn eksempelvis hva som er snittet i EU.

Sysselsetting
Flere jobber, men mindre i Norge.

Nordmenn er sykere enn andre folk. Mange er mottagere av helserelaterte ytelser og mange har høyt sykefravær.

Sykelighet
I Norge er vi sykere enn andre steder.

Norge har en stor andel av befolkningen sysselsatt som leger og sykepleiere. Dels på grunn av bildet over, men kanskje også på grunn av at et desentralisert helsevesen innebærer ineffektivitet.

Leger og sykepleiere
En høy andel av befolkningen er leger og sykepleiere i Norge.

Helse er ikke det eneste som krever ressurser i Norge. Også transport-infrastruktur er kostbar i Norge.

Transportinfrasturktur
I Norge bruker vi mye penger på transport.

Alt i alt tegner disse grafene et bilde der vekstimpulsene fra den globale økonomien er negative. Demografien krever større innsats på helse og omsorg. Samtidig er mye ressurskrevende i Norge; her representert ved helse og transportinfrastruktur.

Bildet som tegnes er at et land og en økonomi som vil måtte gjøre strenge prioriteringer fremover. I diskusjonen som kommer bør liberalister ha viktige innspill.

Mest lest

Arrangementer