Magasin

Ludwig von Mises og den østerrikske teorien om penger, bankvirksomhet og konjunktursykluser, Del 1

For hundre år siden, i 1924, utga den østerrikske økonomen Ludwig von Mises en revidert tyskspråklig utgave av sin bok fra 1912, Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Nitti år siden, i 1934, ble det utgitt en engelskspråklig utgave under tittelen The Theory of Money and Credit. I løpet av mer enn et århundre siden Mises’ bok først ble publisert, har de politiske og institusjonelle forholdene i store deler av verden gjennomgått dramatiske endringer, men teoretiske og politiske analyser og innsikter fra The Theory of Money and Credit har bestått tidens prøve.

Da den første utgaven ble publisert, hadde de større landene i verden, inkludert Mises’ hjemland i Østerrike-Ungarn, et pengevesen basert på gullstandarden. I 1912, to år før første verdenskrig begynte, levde mange europeere og nordamerikanere fortsatt i glansen av den klassisk-liberale epoken fra det nittende århundre. Regjeringene var fortsatt relativt begrenset i størrelse og omfang. Skattene var ganske lave, med tilhørende moderate nivåer av offentlige utgifter. De samme regjeringene respekterte generelt et bredt spekter av borgerlige friheter og personlige friheter. Frihet til handel og næringsliv var normen, selv om noen av disse regjeringene, spesielt i det keiserlige Tyskland, hadde gjeninnført ulike proteksjonistiske barrierer og grep inn i en rekke innenlandske økonomiske aktiviteter. Likevel ble det utstrakte britiske imperiet administrert som en global frihandelssone som ønsket kjøpere og selgere og investorer velkommen, med få om noen begrensninger basert på nasjonalitet.

Ludwig von Mises

Pengesystemet før og etter første verdenskrig

Sentralbankene i disse europeiske landene (USA hadde ikke en sammenlignbar nasjonal sentralbank i form av Federal Reserve System før 1914) fulgte generelt sett «reglene» for gullstandarden. Banknoter og bankinnskudd ble sett på og behandlet som «pengesubstitutter», det vil si krav på «ekte» penger i form av gull og sølv. Diskresjonær pengepolitikk utført av sentralbankmyndigheter ble generelt sett ned på og ikke så mye praktisert. Hvis prisene generelt sett steg betydelig over en periode, skyldtes det vanligvis betydelige økninger i verdens gullforsyning, ikke som et resultat av politisk motivert papirpengerinflasjon. Imidlertid var begrunnelsene og oppfordringene til «aktivistisk» pengepolitikk stadig oftere for formål om «sosial politikk».

Da den reviderte andre tyske utgaven av The Theory of Money and Credit dukket opp i 1924, var verden et radikalt annerledes sted enn hva den hadde vært i 1912. Mange av disse store landene hadde gjennomgått de fire årene med første verdenskrig (1914–1918), og noen hadde politisk desintegrert, med de tyske, russiske og østerriksk-ungarske imperiene forsvunnet fra Europakartet. De førkrigs liberale institusjonene og overbevisningene om personlig og økonomisk frihet hadde blitt svekket, om ikke knust. Gullinnløsning for papirvalutaer hadde opphørt blant krigførende nasjoner i 1914 slik at deres regjeringer kunne ty til pengetrykkpressene for å dekke sine enorme krigsutgifter.

I de umiddelbare etterkrigsårene tidlig på 1920-tallet opplevde steder som Tyskland, Østerrike og Russland ødeleggende hyperinflasjon. Halvhjertede forsøk ble gjort for å gjenopprette gullbaserte valutaer som var blotte skygger av det førkrigs monetære systemet. I tillegg hadde diktaturer kommet til makten i form av Marx-inspirert kommunisme i Russland under Lenin og bolsjevikene og i form av fascisme i Italia under ledelse av Mussolini (som myntet begrepet «totalitarisme» for å uttrykke sin oppfatning av statens rolle og makt). En rekke autoritære regimer kom til makten i en rekke andre land.

Ti år senere, i 1934, da den engelskspråklige utgaven av The Theory of Money and Credit ble publisert i Storbritannia, hadde verden endret seg enda mer. De store industrilandene var i grepet av den store depresjonen etter børskrakket i oktober 1929, med det verste av stigende arbeidsledighet og fallende produksjon opplevd i USA og Tyskland, selv om alvorlighetsgraden av depresjonen ikke var mye mindre følt i Storbritannia og Frankrike og mange andre steder. Gullstandarden hadde blitt forlatt, enten de jure eller de facto, nesten overalt, med papirpenger på deres plass som regjeringsverktøy for å forsøke å «bekjempe» depresjonen.

I 1933 hadde Hitler og nazistpartiet kommet til makten i Tyskland, med diktatorisk kontroll raskt pålagt alle aspekter av tysk liv og samfunn. I USA hadde Franklin Roosevelt blitt president og snart pålagt sin egen versjon av et fascistlignende økonomisk system på USA i form av New Deal med sentralisert økonomisk planlegging (som delvis kom til en slutt gjennom en serie av høyesterettsavgjørelser i 1935 og 1936 som erklærte noen New Deal-programmer for å være grunnlovsstridige).

Økonomiske prinsipper og pengeteori

I forordet til den engelske utgaven fra 1934, sa Mises at de monetære og bankinstitusjonelle omstendighetene absolutt hadde endret seg fra tiden da de første og andre utgavene av hans bok hadde dukket opp i 1912 og 1924, henholdsvis. Men han argumenterte:

Ti år har gått siden den andre tyske utgaven av denne boken ble publisert. I løpet av denne tiden har det ytre apparatet til valuta- og bankproblemene i verden endret seg fullstendig… [Men] midt i denne flyten, forblir det teoretiske apparatet som gjør det mulig for oss å håndtere disse spørsmålene uendret. Faktisk ligger verdien av økonomi i å gjøre det mulig for oss å gjenkjenne den sanne betydningen av problemer, frigjort fra deres tilfeldige tilbehør. Man trenger vanligvis ikke en veldig dyp kunnskap om økonomi for å forstå de umiddelbare effektene av et [politisk] tiltak; men økonomiens oppgave er å forutsi de mer fjerntliggende effektene; og dermed tillate oss å unngå slike handlinger som forsøker å avhjelpe et nåværende onde ved å så frøene til et mye større onde i fremtiden.

Økonomer hadde intensivt analysert monetære og bankteoretiske og politiske spørsmål siden i det minste midten av attende århundre. Noen av dem var blant de mest kjente økonomene i sin tid, inkludert David Hume, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, og andre som Jean-Baptiste Say, Henry Thornton, Nassau Senior, og John E. Cairnes, for å nevne noen få av de fremtredende.

Men nesten alle bygde de sine ideer på den «klassiske» arbeidsteorien for verdi, det vil si at verdien av enhver vare — inkludert en vare som gull eller sølv — i siste instans fikk sin langsiktige verdi i markedet basert på dens produksjonskostnader, reduserbart til en mengde arbeidstid og innsats som hadde gått inn i utvinning av ressurser og produksjon av det ferdige godet.

Etter fremveksten av den subjektive verditeorien, spesielt med publiseringen av Carl Mengers Principles of Economics (1871) og dens utdyping av hans «østerrikske» følgere, Friedrich von Wieser og Eugen von Böhm-Bawerk på 1880- og 1890-tallet, ble arbeidsteorien for verdi erstattet av teorien om (marginal) subjektiv verdi. Til slutt ble verdien av enhver vare avledet fra dens «nytte» eller brukbarhet i å tilfredsstille et menneskelig ønske eller behov. «Nytten» av enhver bestemt enhet av en spesifikk mengde av en vare var basert på ønskene den tilfredsstilte i synkende rekkefølge av betydning.

Produksjonsmidlene (land, ressurser, arbeidskraft, kapital) fikk sin verdi fra deres «indirekte» brukbarhet i å muliggjøre en ønsket ferdig vare som skulle produseres til sluttformen som resulterte i ønsket konsumtilfredsstillelse. På sin side ble den marginale verdien av enhver spesifikk enhet av slike produksjonsmidler avledet fra verdien av den marginale enheten av det ferdige godet produsert i forhold til dets nytte til å bli brukt i noen alternativ produksjonslinje.

Menger forklarte opprinnelsen til penger som et byttemiddel i sine Principles of Economics (1871) og i sine Investigations into the Methods of the Social Sciences (1883). Han demonstrerte at penger ikke var en skapning eller en kreasjon av staten; det oppsto «spontant» over lang tid ettersom folk forsøkte å overvinne vanskelighetene med direkte byttehandel. I sin berømte monografi om «Penger» (1892) utvidet Menger sin analyse for å forsøke å analysere etterspørselen etter å holde penger basert på dets marginale verdsettelse i byttehandlinger.

Opprinnelsen til penger og dens verdi gjennom tidene

Men det var virkelig ikke før Mises’ Theory of Money and Credit at det var en spesielt grundig og tilfredsstillende fremstilling av etterspørselen etter penger og dets kjøpekraft, eller verdi, i markedet. Mises tok Mengers teori om opprinnelsen til penger: enkeltpersoner på jakt etter muligheter for handelsgevinst kan oppdage at selv om Sam har det Bill ønsker, så har ikke Bill det Sam ville ta i handel for å gi opp det han har i sin besittelse. Selv om det finnes det økonomene har kommet til å kalle en dobbel tilfeldighet av ønsker (hver har det den andre ønsker i en handel), kan egenskapene til varene i spørsmålet forhindre deres deling i relative mengder som gjenspeiler et sett med avtalte handelsvilkår uten at en eller begge av disse varene mister ønskede egenskaper (for eksempel å dele en hest i to avslutter dens nytte for ridning eller trekking av en vogn).

Over tid oppdager individer at noen varer er mer verdifulle på grunn av den ganske brede etterspørselen etter dem, eller deres relative letthet i å dele uten å miste ønskede egenskaper, eller deres bekvemmelighet ved å bli transportert til hvor handel kan forekomme, eller holdbarheten av deres egenskaper og nyttige kjennetegn over tid. Historisk sett har de varene som har vist de største kombinasjonene av slike egenskaper en tendens til å bli mer hyppig brukt som byttemidler, til bare en eller to har blitt de mest brukte til penger.

Penger er derfor, stadig oftere, på den ene siden av hver handel. Folk bytter den varen de besitter for en sum penger, og så snur de rundt og bruker den valutaen til å kjøpe alle de andre varene de ønsker fra alle de andre individene som deltar i det utvidede sosiale systemet for arbeidsdeling. Som et resultat, igjen over tid, får varen brukt som penger sin markedsverdi fra to kilder: fra dens opprinnelige brukbarhet som noen vare brukt til konsum eller produksjon og dens nå ekstra brukbarhet som et byttemiddel. Ettersom tiden går, kan dens brukbarhet og verdi som byttemiddel overskygge og kanskje til slutt fullstendig overgå dens brukbarhet og verdi som en konsum- eller produksjonsvare.

Da blir dens primære eller til og med eneste verdi rett og slett som et markedskjøpt byttemiddel. Dens fortsatte bruk er nå basert på dens sosiale institusjonalisering som penger og folks anslag av dens verdi i markeds transaksjoner basert på dens observerte verdi for bytteformål. Koblingen i å følge pengenes verdi bakover ville være sporbar til dagen da den varen først også ble brukt som penger, dagen før den ganske enkelt ble ansett som nyttig og verdifull som en konsum- eller produksjonsvare. Mens pengenes historikk forklarer hvordan og hvorfor det hadde en verdi for bytteformål i fortiden, bestemmes dets verdi av folks subjektive (marginale) vurderinger angående dets forventede brukbarhet og verdi i byttemulighetene i dag og i fremtiden. Mises’ analyse av pengenes verdi gjennom og tilbake i tid ble kjent som Regression Theorem.

Betydningen av pengenes verdi og økonomisk kalkulasjon

En annen spesiell kvalitet av pengevaren på markedet er at i motsetning til andre varer kjøpt og solgt, har penger ingen enkelt pris. Med penger på den ene siden av hver handel, har alle omsatte varer og tjenester en tendens til å ha én pris, deres respektive pengepris. Det vil si, hvor mange enheter av penger for å kjøpe eller selge en hatt, eller kjøpe et hus, eller betale for et bestemt måltid i en restaurant. Penger blir enheten for regnskap, med de relative verdiene av alle varer uttrykt i den enkelte fellesnevneren for deres respektive pengepriser. Dette gjør det mulig og letter økonomisk kalkulasjon, vurderingen og vurderingen av de relative verdiene av individuelle varer og kombinasjonen av varer for formål å bestemme «dyrere» og «mindre dyrt», og av fortjeneste eller tap.

Imidlertid, på grunn av pengenes unike plass i bytteforbindelsen, har penger så mange priser som varer mot hvilke det handles. Dette er nettopp fordi penger forblir som den eneste varen som direkte handler for alt annet som tilbys på markedet. Penger kan tenkes som navet i et byttehjul, hvor hver av eikene er de enkelte varene mot hvilke penger blir handlet, med alle eikene forbundet av samme bytteenhet. Hvis vi da spør, hva er verdien, eller den generelle kjøpekraften, av penger, er svaret rekken, eller settet, eller nettverket av relative priser mellom penger og alle de andre varene mot hvilke det handles i ethvert øyeblikk.

Mises var kritisk til de nå vanlige forsøkene på å «måle» verdien av penger gjennom konstruksjonen av prisindekser, som forbrukerprisindeksen (KPI). Hver slik indeks innebærer å lage et utvalgt «kurv» av varer ansett som representativ for kjøpsvanene til noen «gjennomsnittlig» husholdning eller kjøpsenhet som det er tilordnet «vekter» til de ulike varene i kurven (det vil si de relative mengdene av hver kjøpt jevnlig), og som deretter spores for å bestemme kostnaden for å kjøpe den «kurven» over en gitt periode. Hvis kostnaden for kurven har økt (falt) i løpet av den perioden, sies det at verdien av pengeenheten har falt (økt) med en viss prosentandel og at samfunnet har opplevd prisinflasjon (prisdeflasjon) i den grad over den tiden.

Forståelse av grunnen til Mises’ kritiske syn på indekstallmetoder for å prøve å måle endringer i verdien eller kjøpekraften av penger får oss til et avgjørende og sentralt aspekt ved hele hans teori om hvordan monetære endringer påvirker markedsprosessen. Fokuset på et enkelt prisindekstall for et gjennomsnittlig og oppsummert sett av individuelle varer og deres priser i den «kurven» skaper lett inntrykk av at endringer i kjøpekraften av penger forekommer ensartet og tilsynelatende samtidig.

Mises var en tilhenger av det som generelt refereres til som pengeteori. Det vil si, alle andre ting holdt likt, enhver generell økning eller fall i verdien eller kjøpekraften av penger har sin basis enten i en endring i den totale mengden penger i økonomien eller i en endring i folks vilje til å holde en viss gjennomsnittlig pengekontantbeholdning for å lette deres ønskede transaksjoner over en periode (ofte referert til som pengenes «hastighet», det vil si antall ganger en gitt mengde penger «snur seg» for å lette et gitt antall transaksjoner over en periode).

Mises argumenterte for at hvis priser, faktisk, økte (falt) samtidig og proporsjonalt, det vil si, på samme tid og med samme prosentandel, ville monetære endringer ha få eller ingen «virkelige» effekter på de relative pris-, lønns-, og produksjonsforholdene i markedet. For eksempel, anta at prisen på et par sko var $10 og prisen på en hatt var $20; da ville deres relative prisforhold være to par sko handlet for én hatt i markedet. Hvis nå en 10 prosent økning i pengeforsyningen resulterte i en proporsjonal økning i prisen på sko til $11 og prisen på en hatt til $22, ville det relative prisforholdet mellom sko og hatter fortsatt være to par sko for én hatt, selv om i absolutte termer prisen på begge var nå høyere. Monetære endringer ville være «nøytrale» i sine effekter på de «virkelige» forholdene mellom priser og varer i markedet.

Ikke-nøytraliteten av monetære endringer

Dette var imidlertid ikke og er ikke måten endringer i pengeforsyningen påvirker og påvirker priser eller de relative forsyningene av varer i markedsprosessen, insisterte Mises. Penger var i stedet «ikke-nøytrale» i sine effekter. Mises var selvfølgelig ikke den første økonomen som påpekte dette. Richard Cantillon (1680–1734) trakk oppmerksomhet til det i sin Essay on the Nature of Commerce in General (1755), som gjorde også David Hume (1711–1776) i sitt berømte essay «Om penger» (1752). En spesielt detaljert analyse av pengenes ikke-nøytrale effekter ble gitt av John E. Cairnes (1823–1875) i hans essays om virkningen av de australske gullfunnene i 1840-årene på globale priser over tid i hans Essays in Political Economy (1873).

Men Mises gjorde ikke-nøytraliteten av penger til et sentralt punkt i sin analyse i The Theory of Money and Credit og i sine senere eksponeringer i Monetary Stabilization and Cyclical Policy (1928) og i Human Action, A Treatise on Economics (1949). Det finnes ikke noe slikt som «helikopterpenger» som faller fra himmelen og når lommene til hvert medlem av samfunnet på samme tid og i samme mengde. Nye eller tilleggs mengder penger blir introdusert eller «injisert» i markedet på noen spesielle punkt(er) som ekstra kontantbeholdninger nå tilgjengelige, først, for noen enkeltpersoner før andre.

Anta at det er en økning i gullforsyningen, som Cairnes analyserte i tilfellet med de australske gullfunnene. Det nylig utvunne gullet dukket opp først i lommene på prospektørene som brakte det gullet til kystbyene i Australia. Det ble brukt til å øke etterspørselen etter den variasjonen av bestemte varer og tjenester disse gruvearbeiderne ønsket å kjøpe, med prisene på disse varene stigende først i møte med en økt pengeetterspørsel etter dem.

For å møte den nye etterspørselen ble en del av det nylig oppdagede gullet eksportert til Storbritannia og andre europeiske land i bytte mot økte forsyninger av produserte varer nå ønsket i de australske byene, med europeiske priser stigende, igjen, i en bestemt sekvens. For å utvide produksjonen for de eksporterte varene og den større forbrukeretterspørselen til de europeiske eksportørene som nå hadde den økonomiske kapasiteten til å øke sine egne etterspørsler etter ønskede varer, ble noe av det ekstra gullet i hendene på europeerne eksportert til andre deler av verden i bytte mot større forsyninger av ressurser og råvarer i et forsøk på å øke forsyningen av produserte varer. Ressurs-, råvare- og varepriser begynte å stige i en bestemt sekvens i andre deler av verden for å møte den nye etterspørselen.

Sakte men sikkert påvirket gullfunnene i Australia globale priser, først i de australske kystområdene, deretter i ulike deler av Europa, etterfulgt av stigende priser i andre deler av verden. Mange, om ikke alle, priser ble til slutt påvirket over hele verden, argumenterte Cairnes, men i en bestemt tidssekvens som reflekterte hvem som hadde de nye forsyningene av gull først, andre og tredje og den mønstrede effekten dette hadde på relative priser, lønninger, overskudd og produksjoner. Den endelige effekten av denne prosessen var et generelt høyere «nivå» av priser i verdensøkonomien, men dette hadde kommet om verken samtidig eller proporsjonalt.

Hvis man følger «mikroøkonomien» i den «makroøkonomiske» effekten av endringer i pengeforsyningen, er det ingen måte at priser generelt kan stige annet enn gjennom den sekvensielle prosessen hvor nye mengder penger blir introdusert i hendene og etterspørselen til én gruppe mennesker, deretter en annen gruppe mennesker, etterfulgt av en annen og en annen. Det er bare da at gjennom den stigende etterspørselen etter først noen varer, deretter andre varer, og så fortsatt andre varer at, kumulativt, vil priser generelt ha gått opp i et ujevnt og sekvensielt mønster.

De monetære injeksjonspunktene og deres ikke-nøytrale innvirkning

Mises understreket at det ikke er noen stiv og mekanisk prosess om alt dette fordi det hele avhenger av de historiske og institusjonelle omstendighetene for hvordan endringen i pengeforsyningen blir introdusert. Sekvensen som er skissert ovenfor med en økning i gullforsyninger «injisert» i den globale økonomien via, først, utgiftsmønstrene til australske gullgruvearbeidere, vil være forskjellig fra et fiat-penge system der papirvaluta blir trykt og brukt av en regjering til å dekke, si, krigsutgifter.

Som Mises forklarte, i dette alternative scenarioet, kommer de nye pengene inn i økonomien som en større regjeringsetterspørsel etter militærvåpen og tilhørende krigsmateriell. Etterspørselen etter og prisene på krigsproduksjoner vil ha en tendens til å stige først. Deres fortjenestemarginer øker i begynnelsen, etterfulgt av lønningene og ressursprisene på produksjonsfaktorene de øker for å tilfredsstille regjeringens større etterspørsel etter de midlene som trengs for krig.

De høyere relative inntektene og inntektene til de som arbeider i og trekkes inn i krigsrelaterte produksjoner i økonomien øker nå deres pengeetterspørsel etter andre ønskede varer, noe som fører til stigninger i et annet sett av priser og etterspørsel etter tingene de ønsker å kjøpe. Og så videre, til igjen kan priser generelt i økonomien nå være høyere, men det vil ha vært brakt om i sin egen spesielle ikke-nøytrale tidssekvens for stigende priser og lønninger og endringer i de relative produksjonene av ulike varer og tjenester.

Et annet element i denne ikke-nøytrale monetære prosessen, argumenterte Mises, var en uunngåelig endring og omfordeling av inntekt og rikdom. Det faktum at etterspørsel, priser og lønninger stiger før andre, nødvendiggjør nødvendigvis å forbedre de reelle relative inntektsposisjonene til noen i samfunnet og redusere de reelle relative inntektene til andre. De som opplever høyere priser og lønninger for varene og tjenestene de selger tidligere i denne tidssekvensen har høyere pengeinntekter å bruke før mange av prisene på varene de ønsker å etterspørre har økt i pris. Dermed har de mer penger å bruke for varer hvis priser ikke ennå har økt eller ikke med så mye som deres egne. Dette representerer en reell økning i inntekt så lenge prisene de mottar fra varene og tjenestene de selger fortsetter å stige mer og før prisene på varene og tjenestene de kjøper.

Andre i samfunnet klarer seg ikke like bra. Gitt den tidssekvensen der etterspørselen og prisene på ulike varer stiger under den monetære ekspansjonen, opplever de individer og grupper som opplever høyere og stigende priser for varene og tjenestene de regelmessig kjøper før prisene og lønningene for varene og tjenestene de selger stiger like mye eller mer, et fall i deres reelle relative inntekter. Disse sistnevnte medlemmene av samfunnet taper under den monetære inflasjonsprosessen, mens de i de tidligere gruppene og sektorene i økonomien tjener på den pågående inflasjonen. De på faste inntekter eller pensjoner er, klart, de mest åpenbare ofrene for monetære inflasjoner.

Monetære deflasjoner er like ikke-nøytrale i sine effekter

Mises var like klar på at monetære innsnevringene, eller «deflasjons»prosessene, var like ikke-nøytrale i sine effekter på priser, lønninger, overskudd og inntekter. Som han forklarte i The Theory of Money and Credit: Monetær verdistigning [fallende priser], som monetær verdinedgang [stigende priser] skjer ikke plutselig og jevnt over hele et fellesskap, men som regel starter det fra enkelte klasser og sprer seg gradvis….

De første som må nøye seg med lavere priser enn før for varene de selger, mens de fortsatt må betale de eldre høyere prisene for varene de kjøper, er de som blir skadet av økningen i pengeverdien. De derimot, som er de siste som må redusere prisene på varene de selger og har i mellomtiden kunnet dra nytte av prisfallet på andre ting, er de som tjener på endringen.

Dette er grunnen til at Mises anser det som unyttig og motproduktivt å prøve å kompensere for effektene av en tidligere monetær inflasjon ved å følge den opp med en monetær deflasjon. Deflasjonen bringer bare med seg sine egne ikke-nøytrale effekter som er forskjellige fra og på ingen måte kompenserer for tapene som bestemte enkeltpersoner kan ha lidd under den monetære inflasjonen. Eller som Mises uttrykte det i et senere essay om «Ikke-nøytraliteten til penger» (1938):

[Noen] foreslår metoder for å omgjøre endringer i pengeverdien; hvis det har vært en inflasjon, ønsker de å deflate til samme grad og omvendt. De innser ikke at med denne prosedyren omgjør de ikke de sosiale konsekvensene av den første endringen, men bare legger til det de sosiale konsekvensene av en ny endring. Hvis en mann har blitt skadet av å bli påkjørt av en bil, er det ikke noe middel å la bilen gå tilbake over ham i motsatt retning.

Mises understreket, som vi så, at hvordan monetære ekspansjoner (eller kontraksjoner) arbeider sin vei gjennom markedsplassen avhenger av de spesielle institusjonelle og historiske omstendighetene der den monetære endringen skjer. Men faktisk, de monetære og bankinstitusjonelle innstillingene da Mises publiserte og reviderte The Theory of Money and Credit og skrev sine senere eksponeringer, som i Human Action, forble ganske mye de samme, og forblir så i dag. Det vil si, monetære og kredittutvidelser skjer gjennom banksystemer som overvåkes og grunnleggende kontrolleres av sentralbanker.

Gitt denne institusjonelle ordningen av moderne monetære og banksystemer, anvendte Mises sin teori om pengenes ikke-nøytralitet for å forstå og analysere prosessene som inflasjoner og resesjoner, oppturer og nedturer i konjunktursyklusen, blir brakt om. Og dessuten, hvilke institusjonelle endringer som måtte introduseres hvis årsakene og konsekvensene av konjunktursyklusen skulle elimineres eller i det minste sterkt reduseres.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i mars 2024-utgaven av Future of Freedom.

Artikkelen er oversatt av Lars Jøran Nordberg.

Mest lest

Arrangementer