Nyheter

Et strukturert landsmøte

Det er første gang jeg er tilstede på landsmøtet i Unge Høyre (i nyere tid). Jeg har tidligere dekket Unge Venstre og FpU flere ganger, og det er litt tilfeldig at jeg ikke har vært hos Unge Høyre tidligere.

Hva er mitt førsteinntrykk etter min første dag? Det er velordnet, strukturert og stort. De kaster ikke tiden bort på generell debatt, men alt dreier seg om ting som skal vedtas. Mange forslag debatteres samtidig, men innleggene er sortert i rekkefølge ut fra en logisk fremdrift i programmet. Voteringene skjer raskt og effektivt i store bolker. Først skilt, og er det jevnt, så går det fort elektronisk. Det er 193 delegater i salen på første voteringsrunde. Det er mye mer enn omkring 80 og gjør det mye vanskeligere for en skarve journalist å holde orden. Det blir dermed litt for få bilder av aktive debattanter denne helgen.

Fra gårsdagen har jeg fått med meg at Unge Høyre vedtok å beholde dagens grense på 12 uker som grense for selvbestemt abort, ikke øke den til 18 uker som var innstillingen. Her følger litt om hva som ble debattert og vedtatt i dag.

Kjernekraft og vern av LoVeSe

Landsmøtet vedtok at «kutt i klimagassutslipp gjennom energiutbygging må veie tyngre enn
naturhensyn». Et forslag om å kutte ut dette punktet og prioritere naturvern og ikke bare klima, falt med 94 mot 102 stemmer. Det hadde spesielt støtte fra Oslo. Freddy Af Geijerstam fra Vestland argumenterte godt for at Norge skulle være en del av det europeiske energimarkedet, noe som også ble vedtatt.

Unge Høyre var positive til kjernekraft og gikk inn for aktivt å fremme utbygging av kjernekraft, og at dette bør bygges innen 2030. Et klart flertall ville opprettholde vernet rundt LoVeSe. Det ble flertall med 104 mot 90 stemmer mot å satse på hydrogennæringen i Norge.

Med en stemmes overvekt ble det vedtatt å «selge staten ut av selskaper som det ikke er særskilt
strategisk eller økonomisk interesse i å eie» Et forslag om å «åpne for bruk av genteknologi i land- og havbruket for å bedre Norges selvforsyning» ble imidlertid ikke vedtatt. Det ble heller ikke vedtatt å legge en strategi for å slutte med olje.

Forsvarsvenner

Et sterkt forsvar har alltid vært viktig for Unge Høyre, og er ikke blitt mindre viktig etter Russlands angrep på Ukraina. Verneplikten står dessverre sterkt i Unge Høyre og et forslag fra Oslo om økt lønn for vernepliktige falt.

Henrik von Tangen-Jordan fra Akershus ville til og med utvide den totale verneplikten til 36 måneder. Han kom med følgende gullkorn: «Det sitter sikkert en erkeliberalist i salen som mener verneplikt er tvang». Det er korrekt! Forslaget ble for øvrig ikke vedtatt!

Jeg har skrevet før i dag om Unge Høyre restriktive innvandringspolitikk. Jeg fikk ikke nevnt at de vil returnere båtflyktninger over Middelhavet og straffeforfølge mennesker som bidrar til ulovlig migrasjon. I morgen skal de vedta integreringspolitikk.

Erna Solberg talte til landsmøtet og svarte på spørsmål fra delegatene.

Skatt og slikt

Debatten om velferd startet bra. Andreas Strømberg fra Agder og Sondre Hillestad fra Vestland hadde gode poenger. Sistnevnte mente at staten trenger en slankekur og at også næringslivet bør stå på egne bein. Forslag om å kraftig redusere statlige subsidier og og redusert skatt for ungdom fikk flertall, selv om voteringene var ganske jevne. Det ble også vedtatt å fjerne MVA på brukte klær.

To dissenser forelå om skatt. Det var liten støtte for å innføre en nasjonal boligskatt. Det var jevnere når det gjaldt følgende dissens: «Opprettholde kommunenes rett til å kreve inn eiendomsskatt». Her stod to kjernesaker for Unge Høyre mot hverandre. Hatet mot eiendomsskatt på den ene siden og ønsket om lokalt selvstyre på den andre siden. Ved votering fikk dissensen 90 stemmer, mens 102 stemte mot. Unge Høyre vil dermed fjerne kommunenes rett til å vedta eiendomsskatt.

Uenighet om surrogati

Det er slutt på tiden da man bekymrer seg for at det blir for mange mennesker. Unge Høyre har havnet på den nye bølgen. Frykten for at det fødes for få barn. Ungdommen vil selvsagt øke barnetrygden. Diskusjonen handlet litt om man også burde skattlegge den økte barnetrygden, noe som ikke ble vedtatt, og om hvorvidt også rike skulle få barnetrygd. Tina Emilie Revheim mente for eksempel at det var urettferdig at rike som kunne plassere hele barnetrygden i fond for barna, skulle få like mye som fattige.

Det var spenning om Unge Høyre skulle støtte altruistisk surrogati og om man også skulle bruke moderne teknologi for å gi kunstig befruktning for enslige. Her var det mye merkelig argumentasjon. For eksempel mente noen at det var ufrihet å gi noen rett til å velge å bære frem et surrogatibarn. Det var bedre argumentee til forsvar for surrogati. Rebekka Stensbø påpekte at så lenge man tillot one night stands, så aksepterer man enslige foreldre. Hun mente man ikke kunne forby alt som var litt skummelt. Tonje Nilsen argumenterte med at det viktige var at barn var virkelig ønsket. Og disse barna er virkelig ønsket. Ved votering ble begge forslagene vedtatt. Det ble også vedtatt at foreldre selv skal få fordele barselpermisjonen.

Arbeidsliv og skole

Mot 76 stemmer vedtok landsmøtet å vurdere «å erstatte hele dagens trygdesystem med en grunninntekt» Det vil si borgerlønn. Det var fokus på at man skulle utdanne mennesker til ting det samfunnet hadde bruk for. Følgende ble for eksempel vedtatt med 98 mot 87 stemmer: «Redusere antallet valgfag i ungdomsskolen som ikke tilfører elevene den kompetansen samfunnet har bruk for»

Det mest outrerte var innstillingen om å fjerne spansk som fremmedspråk i skolen. Det hadde vært litt merkelig hvis Unge Høyre i dagens situasjon vil tillate russisk, men ikke spansk. Forslaget om å fjerne dette punktet ble vedtatt med betydelig flertall, men overraskende mange stemte for. På den andre siden ble det vedtatt med 111 mot 82 stemmer å legge til et punkt om å «fjerne musikk som obligatorisk fag i ungdomsskolen».

Unge Høyre vil fjerne eksamen og og karakter i sidemål, men forslaget om å fjerne all undervisning i sidemål ble ikke vedtatt. Unge Høyre vil også at undervisningen i grunnskolen som hovedregel skal være skjermfri. Følgende punkt ble også vedtatt: «Ha en mobilfri barneskole, og mobilfri undervisning gjennom hele skoleløpet». Et forslag om at skolene selv skal kunne bestemme dette, fikk ikke flertallet.

Jeg er naturfagslærer og gleder meg (not) til å droppe det å ta bilder av naturfagsforsøk med mobilen og be dem ta frem papir og fargestifter for å dokumentere det som skjer. Det er en hårfin grense mellom konservativ og reaksjonær, og jeg tror nok Unge Høyre er på feil side av historien. Jeg tenker her ikke bare på innholdet, men i ønsket om en sentralstyrt skole der man ikke tillater skoler og lærere frihet til å velge noe annet enn det et politisk flertall tror at fungerer.

Avsluttende tanker

Det er ekstra spennende observere et landsmøte når man er ny på et møte. Det gjelder nok også mange av deltakerne fra Unge Høyre. Delegatene var svært disiplinerte underveis og ting gikk på skinner. Alle ungdomspartier har sine egne tradisjoner. Dette gjenspeiler hvilket mangfold av demokratiske løsninger som finnes. Unge Høyre har et system som fungerer svært godt med tanke på å få gjennomført landsmøtet på en god måte. Ordstyrerne var forresten svært gode under votering. Godt forberedte.

Jeg gleder meg til morgendagen. Jeg er nysgjerrig på hvordan de behandler sine 37 sider med resolusjoner. (Da jeg rett etter å ha publisert dette leste gjennom resolusjonsheftet, så jeg at det var innstilt på å kun behandle fire av forslagene.)

Her finner du våre artikler om Unge Høyre.

Mest lest

Arrangementer