Ukategorisert

Offentlig styring gjennom provisorisk anordning

Smak på det: «Provisorisk anordning» fra regjeringen skal sikre offentlig eierskap og styring av vannkraftsektoren. For å efterkomme EFTA-dommen der Norge ble felt for å diskriminere private eiere.

Får du en ekkel smak i munnen? Det gjør ihvertfall jeg. Provisoriske anordninger – hører slikt hjemme i et ordentlig demokrati? Dessverre er slike virkemidler hjemlet i den norske Grunnloven.

Kjernen i saken er at Norge helt siden konsesjonslovene ble vedtatt i 1907 har diskriminert private eiere av vannkraft. Ja, de finnes faktisk. Selv om det offentlige (stat, fylker, kommuner) har en eierandel på ca 87%. Efter loven mister de private eierne eiendelene sine efter 60 års drift. Da overtar staten. Uten vederlag. Prinsippet kalles hjemfallsrett. Offentlige eiere derimot, får beholde sine eiendeler. Altså kraftverkene.

Tenk over det. Staten tar privat eiendom. Uten vederlag. Selv grunnlovens paragraf om statlig tyveri av privat eiendom (såkalt ekspropriasjon) gir tross alt kompensasjon til eieren.

I ESA-domstolen falt nylig en kjennelse er Norges praktisering av hjemfallsretten ble dømt som diskriminerende. Ingen er egentlig i favør av diskriminering. Trodde vi. Der tok vi feil. Så lenge det er det offentlige som drar fordel av diskrimineringen er det tydeligvis uproblematisk.

Liberaleren skisserte opp alternativene
regjeringen har for å imøtekomme EFTA-domstolens kjennelse:

Enten kan regjeringen la kommunene få samme betingelser som de private; at konsesjonen tilfaller staten efter et visst antall år. Eller man kan la private få samme betingelser som kommunene; ha rettigheter til driften “til evig tid”.

Regjeringen kan velge alternativ 2 (at private får beholde sine rikdommer på lik linje med kommunene), og dette er sannsynligvis den minst problematiske løsningen. Da er det staten som går glipp av rikdommen som ellers bare ville ramle inn helt av seg selv, fordi lovgivere bestemte dette i en ganske annen tid og under helt andre forhold.

Regjeringens løsning
I en pressemelding idag bekjentgjorde regjeringen at den har valgt å innføre en såkalt provisorisk anordning i påvente av en helt ny lov.

Anordningen slår fast at offentlig eierskap til landets vannkraftressurser på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå skal videreføres.

Det vil ikke bli gitt konsesjon til private kjøp av vannfall og vannkraftverk. Private kan eie inntil 1/3 av offentlig eiede vannkraftverk.

Alle private konsesjoner videreføres, men skal ikke fornyes.

Fortsetter diskrimineringen?
Regjeringen kunne valgt å avvikle hjemfallsretten, slik at både kommunale og private eiere beholdt sine konsesjoner – men det siste punktet (at konsesjonene ikke skal fornyes) tyder på at diskrimineringen vil fortsette. Hvordan kan regjeringen fortsette en praksis som er dømt i EFTA-domstolen?

Kanskje vil regjeringen bruke noe mere tid på å utrede hvordan den skal komme seg ut av knipen. Det opplyses ihvertfall at domstolen har godtatt regjeringens provisoriske anordning. En annen sak er om private eiere hvis konsesjon utløper mens anordningen gjelder bør godta dette. De har tross alt en dom som sier at regjeringen ikke skal diskriminere dem.

Løsningen har et umiskjennelig SP-preg: Offentlig styring, diskriminering av private eiere, kommunene beholder privilegiene de har under dagens lovgivning (med evig konsesjon). Som vi skrev nylig ville en løsning med statlig overtagelse også av kommunale kraftverk skapt et ramaskrik ute i kommunene, uavhengig av hvem som styrer.

Med dagens løsning kan ordførerne gni seg i hendene, mens private eiere kanskje kan føle seg litt rådville. Regjeringen signaliserer at diskrimineringen vil fortsette i en eller annen form – inntil den har fått områdd seg og utredet et nytt lovverk.

Hvorfor ikke bare slutte å diskriminere – ved å behandle offentlige og private eiere likt, og la begge beholde sine konsesjoner og eiendeler?

Eller ta skrittet fullt ut: Nasjonalisere vannfall og kraftverk først som sist.

Den løsningen regjeringen har valgt, er pinlig. Stoltenberg, Halvorsen og Haga burde erkjenne at Norge er en integrert del av internasjonal økonomi, og i størst mulig grad bidra til å skape et ikke-diskriminerende lovverk.

Provisoriske anordninger er ifølge Wikipedia ellers brukt i krigs-/krisetider, som rundt 1. og 2.verdenskrig. Det sier noe om hvilken løsning regjeringen har valgt å bruke.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
peter
peter
14 years ago

Vel…jeg er enig med liberalisten i det meste, men her sporer Pleym av. Poenget er at vannkraft er vesensforskjelig fra andre goder, i og med at eieren av en foss nyttegjør seg av regn som ikke tilhører noen spesielle. Staten kan vel i prinsippet selge en foss for den neddiskonterte verdien av den energien som blir produsert; imidlertid er energiprisen så usikker at det blir en meget høy misprisingrisiko uansett hvilken pris man baserer verdivurderingen på. I tillegg har eg aldri sett en privat investor diskontere noe som helst mer en 30 år frem i tid. Videre så er jo… Read more »

Reidar
Reidar
14 years ago

Man kan bare ikke tillate at private skal få evig rett til en naturgitt ressurs. Det er nettopp det den nye verdensorden ønsker slik at et lands befolkning til slutt skal sitte som leilendinger i eget land og betale det som kreves av den finansielle eliten som har lagt beslag på en ressurs ingen eier og de selv ikke har gjort noe for å produsere. Dette er på ingen måte det samme som produksjon av en vare som krever egeninnsats og ikke kan anses som parasittvirksomhet på bekostning av befolkningen som helhet.

Knut Johannessen/Vox populi
14 years ago

Reidar: Har ikke private investorer gjort noe for å produsere? Har kraftverkene til Hydro og Elkem bygd seg selv? Det skal bli interessant å se hva konfiskeringen vil bety for industrien som til nå har eid sin egen kraft. Hvis prisen nå blir for høy, vil et mottiltak være å flytte produksjonen ut av landet. Det var kanskje ikke det man mente? Dersom man skal følge din og regjeringens logikk om at private ikke skal ha rett til en naturgitt ressurs, hvem skal da eie vinden? Dersom jeg var investor som planla investeringer i vindkraft, ville jeg nok etter gårsdagens… Read more »

pleym
pleym
14 years ago

Hverken olje eller fosser kan flyttes på. Dermed er jeg ikke spesielt bekymret for eierskapet til naturressurser. Offentlig eierskap demonstrerer altfor ofte sløsing og dårlig utnyttelse. Peter og Reidar er redd for privat eierskap, jeg er mer bekyrmet for offentlig. Eieren av en naturressurs er uansett avhengig av offentlig tilladelse til drift. Man kan tenke seg at en rød regjering lar være å gi konsesjoner fordi man mener at Norge har for høyt forbruk av energi. Da ville naturressursen representere død kapital. Eierne kan naturligvis håpe på et politisk skifte. Velgerne også, om jeg kjenner norske velgere rett. Alle grønne… Read more »

trackback
14 years ago

[…] aktørar var unnateke ordninga. Diskriminering kallar nettavisa Liberaleren det. Men det er rein logikk. Stikkordet er “offentleg”, […]

pleym
pleym
14 years ago

Også Aftenposten reagerer på regjeringens løsning i hjemfallsrett-saken. Også Aftenposten mener det er risikabelt hvis det offentlige skal skape monopol i en sektor, slik som kraftsektoren. Men i motsetning til Liberaleren mener ikke Aftenposten at regjeringens forslag skyldes at SP har gått til venstre, snarere at SP demonstrerer opportunisme fordi det iår er kommunevalg. http://www.aftenposten.no/meninger/leder_morgen/article1931806.ece Hvorfor kan det ikke være begge deler? SP har gått til venstre politisk de siste årene og bortfall av hjemfallsrett, eller snarere at offentlige eiere i denne bransjen får samme skjebne som private (at staten stjeler eiendommen) i et kommunevalgår blir en dødelig kombinasjon for… Read more »

Fra arkivet