Ukategorisert

Svar fra Grande Røis

Fornyelsesdepartementet leder arbeidet med å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk lov. Følgelig sendte jeg Liberalerens kampanjebrev mot direktivet til statsråd Heidi Grande Røis. Nå foreligger svaret.

Heidi Grande Røis er statsråd for SV, samme parti som har lederen av Personvernkommisjonen regjeringen oppnevnte i fjor vår. Fra før av vet vi at SVs nestleder Audun Lysbakken er mot direktivet.

Men svaret fra Grande Røis, ved Jørn-Flemming Nordvik og Åste Marie Skullerud, bærer ikke preg av spesiell motstand mot direktivet. Det var kanskje ikke å vente, på dette tidspunktet.

Her er svaret:

«Henvendelse om personvern og EUs datalagringsdirektiv
Vi viser til din e-post datert 28. januar 2008, og takker for dine innspill i debatten om datalagringsdirektivet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) arbeider for at det skal legges vekt på personvernhensyn ved eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Borgernes engasjement og innspill er verdifulle i denne sammenheng. Vi vil ta dine kommentarer med oss i vårt videre arbeid med denne saken.»

Jeg valgte å stille et oppfølgningsspørsmål:

«Er det, eller er det ikke slik, at regjeringen kommer til å sende saken om implementering av direktivet til Stortinget?»

Delta i epostkampanjen mot datalagringsdirektivet!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kenneth
Kenneth
14 years ago

Men spørsmålet er sendt til feil mottaker. Det burde vært sendt til samferdselsdepartementet, jfr. http://www.digi.no/php/art.php?id=502795: «Som et ledd i arbeidet med lovforslaget har Samferdselsdepartementet ledet en interdepartemental arbeidsgruppe bestående av representanter for Justis- og politidepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Datatilsynet, Post- og teletilsynet og Kripos.»

Pleym
Pleym
14 years ago

Det kan du godt si. En av SVs politikere/rådgiver har i media uttalt at det er Røis’ departement som har ansvaret (uten at jeg akkurat nå finner uttalelsen).

trackback
14 years ago

[…] for å gå imot direktivet. Olav Gunnar Ballo har svart Liberaleren klart og utvetydig, mens statsråd Heid Grande Røis er langt mer uforpliktende i sitt […]

Fra arkivet