Ukategorisert

En seier for ytringsfriheten

TV Vest har fått medhold fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dommen kom i dag, og domstolen mener det er lov å sende politisk reklame. Forbudet mot politisk reklame på fjernsyn krenker ytringsfriheten.

TV Vest utfordret lovverket i 2003. TV-kanalen sendte TV-reklame for Pensjonistpartiet. Lovbruddet, som var bevisst, ble straffet med en bot på 35.000 kroner fra Medietilsynet. Daværende redaktør nektet å godta boten og brakte saken inn for retten. TV Vest tapte i tingretten og i Høyesterett. Derfor valgte Per Fjeld, med støtte fra blant annet Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening, å klage staten inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

–Det føles veldig godt, og veldig tilfredsstillende ikke minst fordi vi har holdt tak i denne prosessen i mer enn fem år, sier Per Fjeld til NRK.

Staten kan anke saken, men forhåpentligvis tar politikerne fatt i problemstillingen og likebehandler fjernsynskanalene med de andre aktørene som kjemper om reklamepengene.

Liberaleren har de siste syv årene hatt mange artikler om politisk TV-reklame.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sentrumskonservativ
13 years ago

Det som er kritikkverdig her, er at Norge må underkaste seg en rettslig avgjørelse foretatt av en internasjonal domstol. Det er en krenkelse av norsk suverenitet på det dømmende makts område. Norske domstoler avgjør om ulik praksis er i samsvar med lovene vedtatt av våre folkevalgte. Når de folkevalgte avgjør at Norge skal binde seg til et menneskerettighetsdokument, der en internasjonal domstol avgjør hvorvidt norsk praksis er i samsvar med dette, har Stortinget i realiteten godtatt at norsk suverenitet krenkes, i tillegg til i altfor stor grad å legge føringer for dømmende makt. Det samme gjelder EØS-avtalen/EU-medlemskap, der EF-/EFTA-domstolen står… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
13 years ago

Sentrumskonservativs kommentar er rettsfilosofisk svært interessant, men heller ikke mer. Dersom et flertall av de folkevalgte mener Norge bør slutte seg til en internasjonal avtale som reduserer domstolens makt, kan jeg ikke se at dette er i strid med verken det ulovfestede suverenitetsprinsipp, den konstitusjonelle sedvanerett eller Grunnloven selv. For efter norsk statsforfatning har jo Norges Storting mulighet til å endre Grunnloven, og hvorfor skal de da ikke ha anledning til å frasi norsk forvaltning makt? Det er jo den samme nasjonalforsamling som har vedtatt de lovene som EMD mener er istrid med menneskerettighetene, som gjennom Menneskerettighetsloven har godtatt å… Read more »

Sentrumskonservativ
13 years ago

Eivind Knudsen: Er lover av semikonstitusjonell rang lover som i realiteten står over Grunnloven? Er det på denne måten man legitimerer EØS-rett og andre internasjonale konvensjoner etc. – man finner et begrep, «semikonstitusjonelt», og så er det greit? Jeg forstår deg også dit hen at når folkevalgte vedtar at Norge skal tilslutte seg internasjonale konvensjoner, er dette å frasi norsk forvaltning makt. Er det riktig å bruke ordet forvaltning (som vel er beslektet med embetsverk)? Så vidt meg bekjent regnes Høyesterett i Norge som en statsmakt og ikke øverste del av saksbehandlende juridisk embetsverk, i motsetning til f.eks. Sverige (etter… Read more »

Sentrumskonservativ
13 years ago

Når skal for øvrig Liberaleren omtale statens meningstyranni overfor norske organisasjoner?

http://www.vl.no/samfunn/article3997818.ece
http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/12/18/558742.html

Nå er kanskje ikke Solvik og Pleym Christiansen spesielt positivt innstilt til statsstøtte i utgangspunktet, men at staten legger bestemte normative føringer med et begrep som «meninger vi ikke liker», hvor ‘vi’ er avhengig av hvilken regjering som styrer landet, er for meg særdeles betenkelig sett i et ytringsfrihetsperspektiv.

Men noe sier meg at Liberalerens skribenter ikke reagerer spesielt instinktivt på John Olav Egelands formuleringer i Dagbladet.

PS: Jeg imøteser gjerne Eivind Knudsens svar i debatten over.

trackback
13 years ago

[…] En seier for ytringsfriheten | 11. desember 2008 […]

Fra arkivet