Ukategorisert

Venstres formulering for svak

Gisle Hannemyr har lest Liberalerens artikkel om partienes forslag til programformuleringer om datalagringsdirektivet, og har oversendt noen kommentarer. Han peker blant annet på at Venstres formulering er for svak.


av Gisle Hannemyr.

For meg er det uklart om Venstres formulering er en programfesting av et nei til direktivet. Slik jeg leser den, så kan den like gjerne tolkes dit at Venstre programfester at visse rettsikkerhetsgarantier (som at de data som lagres med hjemmel i direktivet ikke må utleveres
til politiet uten rettslig kjennelse) må knyttes til implementeringen av direktivet i norsk lov. Det er selvsagt bedre enn at man vedtar direktivet uten at man knytter slike garantier til det. Det er forøvrig allerede knyttet en del slike rettsikkerhetsgarantier til direktivet. Noe klart «nei» til direktivet klarer jeg ikke å lese ut av Venstres formulering. Så vidt jeg vet er motstanden mot direktivet massiv på grunnplanet hos Venstre, så her bør det være mulig å få
formuleringen langt mer spisset i det endelige programmet.

Veldig positivt at SV går inn for å benytte den reservasjonsretten som er nedfelt i EØS-avtalen. Jeg skjønner imidlertid ikke spørsmålet artikkelforfatteren har rettet om «veto» til
programkomiteen. Det finnes ikke noe «veto» i EØS-avtalen, men det finnes en «reservasjonsrett». Så det teknisk korrekte begrepet å bruke når man nekter å innpasse et
EØS-relevant direktiv i nasjonal lov, er at man benytter seg av «reservasjonsretten». Jeg leser avsnittet slik at SV, om nødvendig, vil gå inn for å benytte reservasjonsretten mot datalagringsdirektivet.

Det er skuffende at Senterpartiet ikke er er klarere i formuleringene. Mener det finnes like sterk motstand i Senterpartiet som det er i Venstre og SV. Her må det mobiliseres før 20. februar!

Slik jeg leser FrPs formulering tar man høyde for at partiet kan gå inn for at Norge skal implementere direktivet. Partiet sier riktignok at de er mot overvåkning – «med unntak av i de saker som gjelder […] alvorlig kriminalitet». Det er en måte å ordlegge seg
på sammenfaller helt med avsnitt (21) i fortalen til direktivet, som slår fast at formålet med direktivet er å sikre data for «the purpose of the investigation, detection and prosecution of serious crime». En typisk FrP-formulering, der partiet skaffer seg ryggdekning for å både være mot overvåkning og for direktivet – og å spille det kortet som trendanalytikerne forteller dem vil gi størst uttelling i antall stemmer.

Vet ikke hvor mye det er mulig å få til hos KrF, Høyre, og AP. Har inntrykk av at for Høyre og AP går forholdet til EU foran det meste. Personvern hører vel ikke med blant de verdispørsmål som man er opptatt av i KrF? Håper jeg tar feil.

19.mars 2008 skrev Gisle Hannemyr også en gjestekommentar på Liberaleren; IP-adresser og innholdsdata

Hjemmeside for Gisle Hannemyr

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jonas Stein Eilertsen
13 years ago

Bakgrunnen for at punktet om reservasjon (mitt forslag) ikke ble stående var at det var uenighet i komitéen om programfesting av bruk av reservasjonsretten er det riktige virkemidlet. Det kan hende at man tilslutt blir nødt til å bruke reservasjonsretten, men det skal ikke være det eneste og det første virkemidlet man skal bruke. F.eks. har jeg store tvil om datalagringsdirektivet i det hele tatt er EØS-relevant. Man burde prøve det ut først. Venstres programkomité ønsker at Venstre skal stå fremst i kampen for retten til personvern (jmf. resten av programmet som er veldig bra på dette). Da er selvsagt… Read more »

carl christian
13 years ago

‘Her må det mobiliseres før 20. februar!’
Mener Hannemyr her at det er i SP det må mobiliseres før 20. feb?
I så fall – DLD motstandere i senterpartiet: Som Pleym sa i går: – Det er nå toget går!

Pleym
Pleym
13 years ago

Jonas, Liberaleren har det siste året dekket mange debatter og arrangementer der det har vært diskutert om direktivet er EØS-relevant. Kanskje er toget gått med EU-domstolens avgjørelse. Jeg mener ikke at vi skal hoppe bukk over alle mindre drastiske virkemidler og gå rett til reservasjonsretten – men jeg mener formuleringen «om nødvendig bruke reservasjonsretten» er dekkende for en slik holdning, evt med tilføyelsen «som en siste utvei». Men pr. idag er programformuleringen ikke sterk nok. Jeg gjentar: V vil ikke gå inn i en regjering som igangsetter oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Datalagringsdirektivet er det sterkeste angrepet på personvernet her… Read more »

Fra arkivet