Ukategorisert

Hva må til for å integreres?

Det andre bidraget i Liberalerens debattserie om integrering er skrevet av Mazyar Keshvari. Han er flyktning fra Iran, medlem av Oslo bystyre, og 5.kandidat ved stortingsvalget i Oslo.


Av Mazyar Keshvari, bystyrerepresentant og stortingskandidat for Oslo FrP.

mazyar1

Hva er galt med norsk integreringspolitikk?
Et av problemene er at det ikke stilles klare krav til de som velger å bosette seg i Norge. Det politiske flertall har en kulturrelativistisk holdning som sier at alles kulturer og tradisjoner er likeverdige selv om disse skulle bryte med grunnleggende menneskerettigheter. De øvrige partiene er redde for å ta opp viktige problemstillinger fordi dette oppleves som ubehagelig og ofte ikke er ”politisk korrekt”. Dette er de selvsagt innvandrerne selv som taper mest på, og ikke minst kvinner i enkelte miljøer blir redusert til ufrie mennesker uten rettigheter som vi i dag tar for gitt. FrP mener at uakseptable holdninger og handlinger mot enkeltmennesker og grupper må bekjempes uansett om disse har en kulturell eller religiøs begrunnelse eller ikke.

Et annet problem er at den sosialdemokratiske velferdsmodellen bidrar til at folk passiviseres, da det ofte er økonomisk lønnsomt å være passiv mottager av offentlig støtte i stedet for å jobbe. Her har Norge og Vest- Europa mye å lære av USA. FrP ønsker derfor skatte- og avgiftslette, spesielt for de med lavest inntekt, samt gjøre det lettere å få seg jobb, bl.a. gjennom mindre byråkrati, fjerning av arbeidsgiveravgiften, vurdere å liberalisere arbeidsmiljøloven herunder stillingsvernet mv. Istedenfor å løse hovedutfordringene, så kompenserer heller regjeringen ved å kvotere inn personer med annen bakgrunn. Dette er meget uheldig og gir grobunn for rasisme.

Hvis man sammenligner integrering av Somaliere i Norge med USA så ser man ekstreme forskjeller. I Norge er ca. 30 % av alle personer med Somalisk bakgrunn i arbeid. I USA er Somaliere en av de gruppene som har høyest sysselsetingsprosent. De bor i tillegg langt flere Somaliere i USA enn Norge. Dette er fordi at USA har et langt mer dynamisk arbeidsliv og at det for de aller fleste vil lønne seg å være i arbeid i stedet for å være mottaker av offentlig støtte. Dette i motsetning til Norge og Vest- Europa generelt.

Hva er riktig i norsk integreringspolitikk?
De frivillige, spesielt innen idrettsektoren, gjør en god jobb for å skape felles møteplasser for alle. Ellers vil jeg trekke frem Osloskolens viktig arbeid med å ha fokus på kunnskap, resultater og like muligheter og plikter for alle uavhengig av bakgrunn. Ellers et det mange driftige personer med minoritetsbakgrunn som driver egen forretnings osv. som det er verdt å gi honnør til.

Hva bør vi gjøre annerledes?
Innvandringspolitikken må innskjerpes. FrP ønsker den sammen linje som regjeringen i Danmark har lagt seg på. Der har f. eks yrkesdeltakelse blant fremmedkulturelle økt den siste tiden.

Det må alltid lønne seg å jobbe fremfor å være mottaker av offentlige støtte. Vi må derfor lage systemer som sikrer dette grunnleggende rettferdige prinsippet.

Uakseptable holdninger og handlinger basert på religion, kultur mv. må bekjempes gjennom strenge og retteferdige sanksjoner.

Straffenivået for kriminelle handlinger må heves betraktelig slik at vi unngår at folk kommer til Norge i den hensikt å drive med kriminalitet. Kriminelle personer med utenlandsk statsborgerskap må utvises hvis de får en dom på tre måneders ubetinget fengsel. Dette vil også hindre unødvendig stigmatisering av alle de lovlydige innvandrerne som tross alt er majoriteten.

Hva kan flerkulturelle nordmenn (enten de er født her, innvandret hit, eller kommet som flyktinger/asylsøkere) gjøre?
Å lære språket og skaffe seg utdanning/jobb er grunnleggende for alle mennesker uavhengig av bakgrunn. Det må derfor stimuleres til at det blir lettere å skaffe seg jobb, og at det alltid skal lønne seg økonomisk å jobbe. Ellers mener FrP at ingen mennesker har noe spesielt ansvar ovenfor andre enn seg selv, og vil derfor anføre at alle må starte meg seg selv og jobbe for at man selv får et godt liv basert på samvittighetsfull arbeidsinnsats.

Hva kan tradisjonelle nordmenn gjøre?
Møte alle mennesker på en likeverdig måte og ikke la religion, hudfarge mv. være en relevant faktor i forhold til behandling av medmennesker. Jeg vil også her trekke frem USA som et godt eksempel der arbeidsgiverne i langt større grad er opptatt av kvalifikasjoner og arbeidsevne og ikke på navnet til vedkommende som søker en jobb.

Hva kan gjøres på dette området – uten at staten gjør det?
Frivilllige organisasjoner spiller en viktig rolle her. F. eks idretten er en viktig nøkkel til integrering. Men også en bevisstgjøring fra dag en når man ankommer landet er svært viktig. Det er helt avgjørende at man ikke blir klientgjort i startfasen, men får vite at man har plikter og rettigheter på lik linje med alle andre borgere. Det er også viktig at alle som bor i Norge støtter opp under de grunnleggende verdier som ytringsfrihet, likestilling og respekt for enkeltmenneskets vesen og valg.

Tidligere bidrag i serien:

Afshan Rafiq

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Harry Steen
Harry Steen
13 years ago

Det skrives side opp og side ned angående integrering. Kan noen vennligst fortelle meg hva som egentlig menes med integrering?? På en side snakker vi om fargerikt fellesskap og at vi skal være glade for den smeltedigelen som alle de forskjellige kulturene gir oss, på den annen side så snakker vi om å integrere våre nye landsmenn og kvinner. Noen kulturer går ikke å integrere i et moderne likestilt samfunn, noen kulturer endrer seg i takt med samfunnet de bor i og utvikler seg til nye spennende kulturer. Men hva skal integreres, hva skal forandres så integreringen går bedre, hvem… Read more »

Erik Sandal
Erik Sandal
13 years ago

Harry Steen stiller en del høyst betimelige spørsmål.

Undertegnede er ateist, republikaner, liberalist/objektivist og motstander av velferdstat.
Jeg er milevidt fra det som karakteriseres som «den norske væremåten».

Hva skal til for at jeg, og likesinnede, skal bli «integrert»?

Pleym
Pleym
13 years ago

Dette er utfordringen i et samfunn som tross alt fortsatt er veldig konformt, og hvor avvik i liten grad tolereres.

Derfor har vi også med spørsmålet om hva folk kan gjøre uten staten, for å sikre integrering.

Men: Ingen forteller foreløbig hva de mener med begrepet integrering.

Integrert
Integrert
13 years ago

Å integreres betyr å akseptere å ta inn over seg de grunnleggende normer og verdier i samfunnet. Slik jeg tolker det vil det i praksis for innvandrere bety å gi slipp på det som defineres som ukultur og ulovlig i Norge. (Man kan da ikke regnes som integrert om man for eksempel praktiserer sider av sin religion som er ulovlige ifølge norsk lov). Grunnmuren som Norge bygger opp om, er individuell frihet, uavhengig av rase, kjønn, klasse og religiøs tro. Innvandrere bør selv se hvordan sin religiøse overbevisning i mange tilfeller kolliderer med for eksempel individuell frihet, ytringsfrihet med mer.… Read more »

ali chishti
ali chishti
13 years ago

Man må skille mellom Assimilering og integrering.

Mye bra også i andre typer kulturer,man bør kunne ta ut det beste fra forskjellige kulturer. Nordmenn har også noe å lære, de er ikk utlærte og perfekte,slik mange vil ha det til…

Tor Fagerhaug
Tor Fagerhaug
13 years ago

ali chisti…. der er jeg faktisk helt enig med deg, men religion er og skal være en privatsak vi lever i et sekulært samfunn. Jeg har mange venner fra forskjellige kulturer og jeg har ikke tatt skade av det.tvert imot

Bjarne
Bjarne
13 years ago

Alt kommer ned til at vi ikke trenger noen byrokrater som forteller noen hvordan de skal være når de kommer til norge, kun at de følger våre lover og regler.

Hva de gjør på fritiden eller i det private burde ikke være noen sak, så fremt de ikke bryter noen lover.

Tor Fagerhaug
Tor Fagerhaug
13 years ago

Bjarne Jeg tror at myndighetene har en tendens til å gjøre dem til ofre når de kommer. De havner i et system som ikke er lett å komme ut av. Jeg har jobbet på asylmottak og kan si at de som mener at asysøkere får alt her aner ikke hva de prater om

Gullstandard
13 years ago

Erik wrote: Hva skal til for at jeg, og likesinnede, skal bli “integrert”?

Gullstandard opprettet for en stund siden bloggen http://uintegrert.blogspot.com/ uten å lage noe stort ut av den.

Tanken var å skrive om alle slags emner av interesse for oss uintegrerte, såsom hvordan den dominerende holdningene i samfunnet holder oss ute og nede, liksom.

Norge, kjempers fødeland, er ikke så lett å bli glad i, hvis du ikke er født til det. Selv da holder det hardt noen ganger.

playstation 3 kinect
8 years ago

Some of the good websites and companies that are
great venues to start out with easy problems, after which come
harder ones. Please select the part of the creative experience.
The fact that it was all Team Rocket’s doing, but then, Florinda blames herself too much for being so gullible, even going to the gym.

Fra arkivet

 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • Du og jeg husker feilDu og jeg husker feil
  Vi kan ikke stole på våre minner. Det skaper problemer og fører til konflikter.
 • For mye folk er ikke problemetFor mye folk er ikke problemet
  Glem befolkningsveksten. Problemet er for lite og for dyr energi. Og Paul Ehrlich.