Ukategorisert

Valgtest fra Stavanger Aftenblad

Stavanger Aftenblad har lansert en valgtest, der du kan gradere din enighet i 24 fremsatte påstander, på en skala fra 1 (helt enig) til 5 (helt uenig). Liberaleren har tatt testen.

Påstand 1: Norge bør tillate leting av olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen etter 2010.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Staten har nok penger som det er, og trenger ikke mer penger som politikerne kan bruke på ting de selv anser at du eller samfunnet har bruk for.

Påstand 2: Det må ikke tillates salg av flere aksjer i StatoilHydro eller delprivatisering av Statkraft.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Forretningsdrift er ikke en offentlig oppgave. De nevnte selskaper bør derfor privatiseres helt. Gjerne som folkeaksjeselskaper, ved at alle som betaler skatt mottar lik andel aksjer.

Påstand 3: Finanskrisen må møtes med skattelette og redusert arbeidsgiveravgift.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Hvis bedriftene får beholde mer av egne penger, kan de bedre prioritere midlene, og sikre driften. Det samme gjelder for vanlige folk. Øket efterspørsel bør være reell, og ikke kunstig statlig stimuli.

Påstand 4: Kirkeasylanter bør pågripes og sendes ut av landet.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Enten de er ureturnerbare på grunn av situasjonen i hjemlandet, eller har søkt ly under Kirkens tak fordi de er fortvilet over ikke å bli trodd, er kirkerommet hellig. Kirkeasylantene er ingen trusel for noen.

Påstand 5: Norge bør tillate aktiv dødshjelp.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Det må være den enkeltes eget valg når livet skal avsluttes.

Påstand 6: Retten til liv må grunnlovfestes.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: For meg handler dette ikke primært om abort, for da ville man måtte diskutere definisjonen av begrepet liv. For meg handler det om at retten til liv er medfødt, og en forutsetning for individuell frihet. En slik grunnlovsfesting vil også være et bolverk mot den/de som eventuelt vil innføre dødsstraff.

Påstand 7: Ingen veier eller veiprosjekter skal finansieres med bompenger.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Brukerfinansiering er et godt prinsipp. Da kan også avgiftsnivået på bilhold og bilbruk reduseres. Skal man vente på at staten skal gjøre noe med veinettet må man vente på krisepakker som i forbindelse med finanskrisen.

Påstand 8: All økt satsning på samferdselssektoren bør gå til klimavennlig transport.

Mitt svar: 2, (nesten) helt enig.

Begrunnelse: Det står ikke som noen premiss at satsningen skal være i det offentliges regi. Men satsning på tog, trikk og bane vil redusere forurensningen fra transportsektoren. Hvis private får større ansvar, for eksempel gjennom anbud eller privatisering, vil satsning ikke være avhengig av offentlige budsjetter der det ikke prioriteres mellom oppgavene. Da kan både vedlikehold, investering, regularitet og service være motivert av privates ønske om profitt og kundetilfredshet. Samt konkurranse med andre tilbydere. Hvis veiene bompengefinansieres reduseres samtidig det offenliges ansvar for denne delen av samferdselssektoren.

Påstand 9: Det bør ikke tillates flere private skoler i Norge.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Selv om det offentlige har ansvaret for skolesektoren er drift av skoler som all annen drift av virksomhet; avhengig av evnen til å prioritere, til langsiktig tenkning, og til brukervennlighet. Private bør få anledning til å drive skoler, f.eks på anbud. I tillegg bør private få lov til å eie og drive skoler, som et tilbud for dem som ønsker å betale for det.

Påstand 10: Flere undervisningstimer og mer vekt på kunnskap er nødvendig i grunnskolen.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Øket kunnskap er ikke til skade for noen. Skal dagens unge bli istand til å håndtere et samfunn ganske mer komplisert enn det jeg selv vokste opp i, kan ikke tilegnelsen av kunnskap og evne til å bruke kunnskapen starte tidlig nok. Med dette sagt er det ingenting i påstanden som sier noe om læringsmetoder. Mitt svar er derfor intet ønske om å gå tilbake til puggeskolen, der man sto med luen i hånden når læreren spurte. Elever lærer med både øyne, ører, og med resten av kroppen. Øket kunnskapsmengde og tilpasset pedagogikk kan gå hånd i hånd.

Påstand 11: Det må innføres et system med evaluering av norske lærere.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Systemet med læreren som lukker døren til klasserommet, og underviser med tavle og kritt (evt. lærebok) bak et kateter, er helt utilstrekkelig. Lærerens evne til å variere pedagogikken, møte den enkelte elev på dennes nivå, og skape begeistring og interesse for pensum, er helt avgjørende for at elevene skal lære noe – og ikke gå lei av skolen. Lærerne kan ikke forventes å undervise i 40 år basert på kunnskapen og kompentansen de ble uteksaminert med. Efterutdannelse og evnen til å følge med i samfunnet, skal reflekteres i undervisningen. Elevenes resultater både underveis i skoleåret og ved avgjørende eksamener bør være en del av systemet for evaluering av lærere.

Påstand 12: Det må bli betraktelig færre kommuner i Norge.

Mitt svar: 3, hverken enig eller uenig.

Begrunnelse: Antallet kommuner er helt uinteressant. Det interessante er kriteriene for tildeling av midler fra staten, og graden av kommunalt selvstyre. Så lenge det innføres et system med få, objektive kriterier for tildeling av midler, og kommunene har stor grad av selvstyre, kan kommunepolitikerne ikke skylde på staten for nivået på det kommunale servicesystemet. Da er evnen til styring, langsiktig planlegning og prioritering det som avgjør om kommunepolitikerne lykkes eller ikke.

Påstand 13: Norge må satse tungt på høyhastighetstog nå.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Det kan godt hende at en slik jernbane blir mer miljøvennlig enn fly og bil, men jeg frykter at det blir en skattefinansiert løsning. Her bør private investorer inn (gjerne utenlandske) hvis slike prosjekter skal realiseres. Bruk pengene på vedlikehold av veier, trafikksikkerhet (midtdeler) etc. Sørg gjerne for at mer av godstrafikken går over fra vei til bane.

Påstand 14: Satsning på fornybar energi er viktigere enn fortsatt olje- og gassutvinning.

Mitt svar: 2, (nesten) helt enig.

Begrunnelse: Se påstand 1, over. Faren er at det er staten som bruker penger på dette, enn at det legges til rette for private. Se til Danmark, der er mange av vindmølleparkene privat drevet, ofte av bønder – som en tilleggsinntekt.

Påstand 15: Forbud, påbud, restriksjoner og økte avgifter vitner om liten tro på enkeltmenneskets vilje og evne til å ta ansvar eller handle miljøvennlig.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Burde være innlysende, når svaret kommer fra en liberalist. Politisk styring av handlingsmønstre har ingen effekt hvis viljen ikke er tilstede, eller fordi truselen om straff og andre konsekvenser får oss til å handle i strid med hva vi egentlig ønsker.

Påstand 16: Far og mor må likestilles i loven om barnefordelingssaker etter samlivsbrudd.

Mit svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Man er to om å lage barnet, og da må ansvaret og foreldreretten i utgangspunktet fordeles likt ved et brudd. Hvis en av foreldrene tar barnet med utenlands, eller saboterer samvær, må barnetrygd bortfalle, og den andre forelderens plikt til å betale barnebidrag opphøre. Sabotasje av samvær må være straffbart.

Påstand 17: Karakterer i skolen skal gjelde fra femte klassetrinn.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Karakterer er ikke bare et tall eller en bokstav. Man må se bak symbolet, til hva det skal fortelle deg og dine foresatte. Tilbakemeldinger er viktig, og en veiledning om hva du er bra på, og hva du må jobbe mer med.

Påstand 18: Bruken av fjernsynsovervåking må begrenses.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Det handler om personvern, og den enkeltes rett til å verne om sitt privatliv, selv i det offentlige rom.

Påstand 19: Det er viktig at norske styrker deltar i internasjonale operasjoner i andre deler av verden.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Mine skattepenger skal brukes til å forsvare norsk territorium. Det sløses for mye i Forsvaret, og det finnes andre måter til fred enn rent militære.

Påstand 20: Flere private tilbud på helsesektoren kan bidra til fjerne helsekøene.

Mitt svar: 1, helt enig.

Begrunnelse: Dette er enkel markedsøkonomi. Flere tilbud/tilbydere øker tilgjengeligheten og svarer på efterspørselen. Køene vil synke.

Påstand 21: Det er viktig at staten er en stor eier i vikktige, norske bedrifter.

Mittt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Staten lager lovene bedriftene skal drive innenfor rammene av, efterforsker og dømmer lovbrudd, og avgjør konkurransesituasjonen gjennom lovgivningen og skattereglene. Staten bør ikke sitte på alle sider av bordet. Da kan man gi seg selv fordeler.

Påstand 22: Kontantstøtten var et feilgrep og må avvikles.

Mitt svar: 2, (nesten) helt enig.

Begrunnelse: Kontantstøtte på dagens nivå innebærer ingen reell valgfrihet. Idag fungerer ordningen ikke slik at folk tilbringer mer tid med sine barn. Isteden betaler man for barnepass der det ikke finnes barnehave, eller der man ikke ønsker at barnet skal være i barnehave. Staten bør ikke subsidiere barneproduksjon. Isteden bør folk få beholde mer av egen inntekt, slik at man kan prioritere barn om man ønsker det.

Påstand 23: Loven som tillater ekteskap mellom to av samme kjønn må oppheves.

Mitt svar: 5, helt uenig.

Begrunnelse: Kjærligheten er individuell og forhold inngått i frivillighet mellom voksne, samtykkende parter har en egenverdi. Så lenge staten regulerer parforhold bør den ikke særbehandle noen basert på legning. Liberalerens primærstandpunkt er å avvikle hele lovgivningen på dette området, men sekundært støtter vi den legningsnøytrale ekteskapsloven.

Påstand 24: Norsk medlemskap i EU er helt uaktuelt.

Mitt svar: 3, hverken enig eller uenig.

Begrunnelse: Norsk EU-debatt er unyansert. Venstresiden fremstiller EU som markedsliberalisme satt i system, mens EU selv fremmer byråkrati, skattefinansiering og politisk inngripen i menneskers liv og bedrifters virksomhet. Høyresiden er for medlemskap, uavhengig av hvilket EU det er som vinner frem; det føderalistiske – eller det som betegnes som “nasjonenes Europa”, med begrenset suverenitet avgitt til EU-systemet. Jeg er nærmest nei, fordi det er nok politisk styring i Norge, om vi ikke også skal få mer av det, via EU. EU skader dessuten personvernet, gjennom Datalagringsdirektivet. EU-medlemskap er ikke blitt mer aktuelt efter Islands søknad, som det vil ta nesten hele neste stortingsperiode å avgjøre. Det er derfor ingen grunn til at EU-saken skal prege årets valgkamp.

Resultat: Du er mest enig med Venstre (det er også 8% av de som har tatt testen).

Dere deler sterke meninger om disse påstandene:

Far og mor må likestilles i loven om barnefordelingssaker etter samlivsbrudd
Norge bør tillate leting etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen etter 2010
Ingen veier eller veiprosjekter skal finansieres med bompenger
Kirkeasylanter bør pågripes og sendes ut av landet
Bruken av fjernsynsovervåking må begrenses

Etter Venstre deler du flest meninger med Høyre.
Rødt er det partiet som er mest uenig med deg.

Tilslutt kan man stemme om man er enig eller uenig i testen.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer