Ukategorisert

Aftenpostens valgomat: Pedagogisk god og visuelt delikat

Veldig bra test, pedagogisk, og visuelt delikat. Man kan lese mer om hvert tema, eller høre Solveig Ruud snakke om temaet, før man svarer. Du får også med en videohilsen fra lederen i partiet du er mest enig med.

Spørsmålene kommer på «plakater», mens søylediagrammet med liggende søyler står nedenfor. Der kan man følge enigheten med partiene underveis. Man kan se om noen peker seg ut, men uten å vite hvem det er.

Først kategoriserer man seg selv: Kjønn, inntektsnivå alder og fylke.

Hver påstand har to «tallinjer» under. Den øverste har fem punkter; Helt uenig, uenig, hverken eller, enig, eller helt enig. Når du har svart på denne kommer en kortere tallinje tilsyne under. Der kan du kategorisere temaets betydning for deg, som mindre viktig, viktig eller svært viktig.

Imidlertid har valgomaten kun 29 spørsmål, og da kan viktige temaer bli utelatt – eller for snevre. La meg ta ett eksempel på det siste: I spørsmål 28 blir du bedt om å ta stilling til påstanden»Norsk asyl- og flyktningepolitikk er for streng.» Men det er ingenting om innvandring generelt eller arbeidsinnvandring spesielt. Jeg ville være f.eks kunne være uenig i påstanden men være for mer arbeidsinnvandring. Slike nyanser fanger ikke testen opp.

Mine svar og min vekting:

1. Norge bør bli medlem av EU.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Mindre viktig

Dette er ikke en aktuell debatt ved dette valget, uansett hvor mye ja-siden og Høyre skulle ønske det. Først når det blir fart i forhandlingene med Island kan dette bli aktuelt. Jeg er nærmest nei, uansett.

2. Bistanden til utviklingsland bør fortsatt økes.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Her leste jeg for sikkerhets skyld utdypingen av spørsmålet. Dessverre er ikke spørsmålet formulert slik at bistand bør være et personlig ansvar, slik at hver enkelt av oss bestemmer hvor mye vi vil gi, til hvem (organisasjon, land) og hva slags prosjekter. Derfor måtte jeg her svare uenig. Det er også et viktig spørsmål fordi ren pengebistand ikke fører til at utviklingsland kommer på fote økonomisk. Det beste bistandstiltaket Norge kunne gjøre var å åpne for mer import samt senke tollmurene og redusere landbrukssubsidiene. Slik svaret er gitt vekter det åpenbart for FrP.

3. Norske styrker bør trekkes ut av Afghanistan.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Mindre viktig

Norske skattepenger bør brukes på forsvar i Norge. Når dette er sagt er ikke spørsmålet av de som vil avgjøre mitt partivalg. Partiene som mener dette er det uansett uaktuelt for meg å stemme på, grunnet resten av standpunktene deres.

4. Det er viktig at Norge har et godt forhold til NATO.

Mitt svar: Enig. Vekting: Viktig

Så ustabil som situasjonen er i i Russland og nordområdene er det lurt å holde fast ved forsikringsordningen som NATO er. Forsvar er også en av kjerneoppgavene til staten, og derfor viktig for meg som liberalist. Selv om det finnes andre veier til fred enn våpen og soldater.

5. Norge bør heller støtte Israel enn palestinerne i Midt-Østen-konflikten.

Mitt svar: Uenig. Vekting: Viktig.

Israel er en okkupasjonsmakt, og palestinerne har rett til å forsvare seg. Men å angripe sivile kan ikke forsvares. Spørsmålet er viktig fordi det er nøkkelen til fred i Midt-Østen, og suger samtidig energi og krefter som kunne vært brukt på andre utfordringer i verden.

6. Årsaken til klimaendringene er så omstridte at man ikke bør innføre tiltak som rammer vanlige folk.

Mitt svar: Enig. Vekting: Viktig.

Jeg er ikke overbevist om at klimaendringene er så definitivt menneskeskapte og ikke naturlige variasjoner. Spørsmålet er viktig fordi partier og krefter som ønsker øket politisk styring vil bruke dette temaet som begrunnelse for at deres løsninger ikke bare er bra, men helt uunngåelige.

7. Man bør åpne for oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen nå.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Svært viktig.

Staten har nok penger, og politikerne trenger ikke mer. Spørsmålet er svært viktig, hvis man skal redusere politikernes makt og øke folks rett til å bestemme over sine egne liv.

8. Rikspolitikerne må sørge for at vi har en levedyktig ulvestamme i Norge.

Mitt svar: Enig. Vekting: Mindre viktig.

Det er vel ikke av rikspolitikernes viktigste oppgave, og definitivt ikke noe som avgjør mitt partivalg, men bøndenes skremselspropaganda biter ikke. De bør forsikre seg mot tapene som følge av eventuelle rovdyrangrep.

9. Det er viktig å mer verne norsk barskog.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Mindre viktig.

Dette innebærer inngrep i den private eiendomsretten. Private eiendomsbesittere bør kunne bestemme seg for å klausulere områder av sin private eiendom for vern hvis det er sjeldne plante- og dyrearter der.

10. Skoledagen bør utvides til heldagsskole.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

De som har fulgt min gjennomgang av andre valgtester vet at jeg har svart annerledes. Slik dette er formulert betyr det større offentlige utgifter. Man bør heller prioritere oppdatert utdannelse/efterutdannelse for lærere, oppdaterte læremidler, og kraftig opprustning av skolenes fysiske miljø (vedlikehold).

11. Alle femåringer bør delta i et pedagogisk førskoletilbud.

Mitt svar: Enig. Vekting: Viktig.

Dette er viktig generelt, at barn forberedes på skolegangen, men spesielt viktig for integreringen. At barn begynner på skolen uten å kunne språket hemmer dem i den videre skolegangen.

12. Det bør innføres karakterer også i barneskolen.

Mitt svar: Enig. Vekting: Viktig.

Tilbakemelding er viktig, og kan brukes både av eleven, foresatte og lærerne til å bestemme hva man skal fokusere på fremover. Frykten på venstresiden for evaluering gjør denne saken bare mer viktig.

13. Resultatene fra nasjonale prøver bør offentliggjøres.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Svært viktig.

Skal fritt skolevalg bli et reelt valg må de som skal velge ha informasjon om «produktet». Det gjelder både skolens fysiske tilstand, lærernes kompetanse, og resultatene lærerne oppnår – dvs. elevenes prøveresultater. Den som mener at dette blir uthegning etc bør gå til Akershus fylkeskommunes årsmeldinger for utdannelsesektoren fra midt på 1990-tallet. Det går an, hvis man vil.

14. Det bør bli lettere å starte private skoler i Norge.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Svært viktig.

Skolen, som andre virksomheter, blir bedre av konkurranse. Da skjerpes sansene, ytelsen og resultatet. I tillegg er det ingen grunn til at det offentlige skal eie og drive skoler, selv om man gjør utdannelse til et offentlig ansvar gjennom finansiering.

15. Kontantstøtten bør avvikles.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Viktig.

Valgfriheten som kontantstøtten skal gi, er illusorisk. Skal barnefamilier understøttes bør man heller gi skattefradrag, eller slå sammen kontantstøtte, barnetrygd og barnehavesubsidier. I tillegg er dette et viktig område, fordi det skader integreringen at mange barn i flerkulturelle familier får kontantstøtte.

16. Alle private barnehager bør overtas av det offentlige.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Svært viktig.

I motsetning til skole- og helsesektoren er det på dette området et stort innslag av private tilbydere. Slik bør det fortsatt være. Det er ingen offentlig oppgave å drive barnehaver. Dette er et svært viktig spørsmål fordi det offentlige allerede kontrollerer og organiserer mye av barns hverdag i Norge. Like viktig som å slanke staten er det å hindre at den tar på seg ansvaret for nye områder. Offentlig drift er lite å hige efter.

17. Maksprisen i barnehagene bør settes ytterligere ned.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Makspris er å gripe inn i markedets egen prisregulering, der tilbyder og efterspører av en vare/tjeneste finner akseptabel pris for begge parter. Når det nå er full barnehavedekning burde prisene kunne gå ned uten politisk innblanding, som følge av større tilbud enn efterspørsel.

18. En stadig større del av foreldrepermisjonen bør gå til far.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Mindre viktig.

Nok et eksempel på hvordan politikerne vil styre vårt dagligliv, og våre egne valg. Den enkelte vet best hva som passer for ham/henne, også på dette området.

19. Gifte, lesbiske par bør kunne få hjelp til å lage barn, på norske sykehus.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Viktig.

Når heterofile par får hjelp til å lage barn, og statlige subsidier i tillegg, bør også lesbiske kunne få det. Det er intet prinsipielt skille. Det vil imidlertid være en diskusjon om dette er et offentlig ansvar, eller om den enkelte bør betale selv.

20. Skatter og avgifter er alt for høye i Norge.

Mitt svar: Helt Enig. Vekting: Svært viktig.

Formuesskatten, arveavgiften, og eiendomsskatt bør avskaffes umiddelbart. Dokumentavgiften bør reduseres til hva det faktisk koster det offentlige å registrere papirer for boligkjøp. Skatter og avgifter finansierer en stat med altfor mange oppgaver utover kjerneoppgavene. I tillegg reduserer skatter og avgifter din og min frihet til å styre vårt eget liv og prioritere det vi mener er viktig. Temaet er svært viktig for å øke vår individuelle frihet.

21. Private firmaer bør i større grad få slippe til i eldreomsorg og helsevesen.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Svært viktig.

Konkurranse er sunt, skjerper sansene og ytelsen. Selv om staten har ansvaret via finansieringen bør selve produksjonen utføres av private. Staten bør skille rollene. I tillegg vill en fremvekst av flere private tilbud gi oss mulighet til å prioritere egen helse og alderdom med egne penger. Temaet er viktig for å fjerne offentlig monopolproduksjon, øke tilbudet og individets valgfrihet.

22. Kapitalistene har for stor innflydelse i Norge.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Svært viktig.

Kan spørsmålet komme av Stein Erik Hagen, eller finanskrisen? Kapitalistenes innflydelse (jeg går ut fra at man tenker på folk som Røkke, Hagen, Heyerdal d.y. Fred. Olsen etc) er langt mindre enn fagbevegelsens. Et fungerende marked med levedyktig næringsliv er avhengig av folk som investerer. Staten sitter på alle sider av bordet, og bør rydde opp i rollene sine. Norge har for lite marked som det er. Jager man bort kapitalistene blir staten den eneste gjenværende investor. Man skal ikke se bort fra at det er en villet politikk fra Kristin Halvorsen og Sylvia Brustad. Uansett om de sier det motsatte.

23. Det er viktig å subsidiere landbruket for å opprettholde bosettingen i Distrikts-Norge.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Svært viktig.

Skal bosettingen overleve i distriktene må annet enn landbruk være satsningsområder. Dessuten må folk betale prisen for valg av bosted. Landbruk er næringsvirksomhet, og bør ikke subsidieres da dette hindrer omstilling i næringen.

24. Kvinner bør i større grad enn idag bestemme om de vil ta abort.

Mitt svar: Enig. Vekting: Viktig.

Jeg forstår ikke helt hvorfor spørsmålet er med. Knapt noen foreslår å redusere adgangen til selvbestemt abort. Mulighetene for flertall er minimale.
Jeg mener forøvrig at når det er to om å lage et barn, bør det være to om denne avgjørelsen, men innser det umulige i å få gjennomført standpunktet, annet enn ved frivillige avtaler mellom dem det gjelder.

25. Antall kommuner i Norge bør reduseres, om nødvendig med tvang.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Mindre viktig.

Det er systemet og kriteriene for offentlige overføringer til kommunene som er viktig. Ikke antallet kommuner. Med et system basert på få, objektive kriterier vil kommunene stille mer på like fot, og hvilken politikk kommunestyret fører blir mer avgjørende.

26. Det må satses mer på kollektivtrafikk enn på nye, store motorveier.

Mitt svar: Hverken eller. Vekting: Mindre viktig.

I byene er kollektivtrafikken viktig, mellom byene er motorveier viktig. Vektlegger man miljø velger man kollektivtrafikk, men samtidig forringes trafikkstandarden i distriktene, samt at næringslivet får dårligere vilkår ved dårlig veistandard. Så lenge private ikke får satse på dette området og staten strør om seg med penger til alt mulig kan man ikke forvente noen stor innsats på dette området.

27. Den offentlige støtten til kunstnere, og opera og teater bør reduseres.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Viktig.

Skal vi som enkeltmennesker kunne prioritere de kulturuttrykk vi tillegger verdi, må vi få beholde mer av egne penger slik at det blir mulig å gjøre disse prioriteringene. Skal kulturlivet bli fritt for politisk styring må den offentlige støtten fjernes.

28. Norsk asyl- og flyktningepolitikk er for streng.

Mitt svar: Enig. Vekting: Viktig.

Her er vi på mange måter bundet av internasjonale konvensjoner. Mitt inntrykk er at UDI-byråkratiet er så nidkjære i tjenesten at man skulle tro de selv hadde vedtatt reglene, og hadde tvileren Thomas som ideal og forbilde. Jeg kunne like gjerne svart «hverken eller», hvis det også hadde vært et spørsmål om synet på innvandring generelt eller arbeidsinnvandring spesielt. At man ikke nyanserer mellom disse to formene for innvandring er en stor svakhet ved testen. Personer med samme syn som meg kunne komme ut med vekting i forhold til Venstre eller Høyre, men så lenge det kun blir et spørsmål om flyktninger og asylsøkere vil man bli vektet for FrP, selv om man skulle mene at et flerkulturelt samfunn er bra, og at folk bør stå på egne ben uansett hudfarve og religion. Jeg velger bevisst å svare «enig», for ikke å bli vektet for FrP å dette området.

29. Selv om vi bryter internasjonale avtaler må Mulla Krekar straks sendes ut av landet.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Å utvise noen til land der dødsstraff og/eller tortur forekommer er helt uaktuelt. Uansett hva vedkommende har gjort seg skyldig i. Dette er et prinsipielt spørsmål og derfor viktig.

Resultatet

Min grad av enighet ble slik:

FrP 55%
H 53%
V 44%
KrF 37%
Rødt 36
SP 34
SV 33
Ap 28

Resultatet er ikke overraskende, men med litt mindre «helt enig»-svar på noen spørsmål hadde nok Høyre kommet ut med best score, samt at Venstre hadde kommet høyere opp.

Denne testen kan konkurrere med TV2Nyhetenes om å være best i klassen.

Tags:

,

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer