Ukategorisert

Flertall for kriminalisering av doping

Mye tyder på at det blir flertall for å kriminalisere bruk av doping etter stortingsvalget 14.september. Mange politikere bryr seg lite om at hver borger bør få bestemme over egen kropp.

tabeletter1Antidoping Norge er en stiftelse som i flere år har jobbet for å kriminalisere doping. Stiftelsen mottar skattefinansierte penger, og er i direkte konkurranse med en del skattebetalere som ikke har tro på forbudslinjen.

For Liberaleren er doping rimelig enkelt; et hvert menneske har i stor grad eiendomsretten over egen kropp, og skal kunne innta hva som helst. Vi skiller ikke mellom kaffe, cannabis eller anabole steroider.

Spørreundersøkelse
Antidoping Norge har stilt de største partiene spørsmål om doping, og partienes holdning til å kriminalisere doping var ett av spørsmålene som ble sendt til Stortinget.

Svaret til Arbeiderpartiet: I Soria Moria-erklæringen er det uttalt at regjeringen vil intensivere antidopingarbeidet, også utenfor den organiserte idretten. Bekjempelse av doping er et prioritert område for regjeringen, blant annet ved å legge større vekt på forebyggende tiltak. I lys av den politiske målsettingen som er nedfelt i Soria Moria-erklæringen om å bekjempe bruk av dopingmidler mer effektivt enn i dag, blant annet ved å påvirke folks holdninger, vil ikke vi utelukke at det kan være aktuelt å foreslå å oppstille straff også for bruk, erverv og besittelse av enkelte dopingmidler. Et eventuelt forbud hører hjemme i legemiddelloven. Per i dag foreligger det imidlertid ikke et tilstrekkelig godt grunnlag til å slå fast at det foreligger en så klar årsakssammenheng mellom bruk av testosteron og anabole steroider og vold og aggressiv atferd at det kan begrunne en kriminalisering. Arbeiderpartiet går derfor inn for å vurdere å innta et forbud i legemiddelloven.

Svaret til SV: Ja.

Svaret til Høyre: Høyre har ikke tatt endelig stilling til kriminalisering. I kommende stortingsperiode vil Høyre ta initiativ til en bred utredning om spørsmålet, for at Stortinget dermed omsider kan ta endelig stilling til det.

Svaret til Senterpartiet: Vi vil ha egne regler for anabole steroider som innebærer kriminalisering.

Svaret til Fremskrittspartiet: FrP er avventende til dette. Ved behandlingen i straffeloven i vår, sa Regjeringen først at de skulle kriminalisere bruk og erverv (til eget bruk), men snudde og sa de ville få en utredning først. Vi kritiserte dem for vingling, men ga oss og sa at vi ville avvente den nye rapporten. Innførsel/salg er straffbart og dette er ikke vi imot.

Svaret til Kristelig Folkeparti: For 4 år siden svarte vi at vi ville se dette i sammenheng med revidering av straffeloven, og hadde regnet med at dette ble grundig belyst i den anledning. Da regjeringen la frem forslag til endringer av straffeloven i inneværende periode, var dette ikke anbefalt. KrF støttet, sammen med H og FrP et forslag om å utrede konsekvensene av dopingbruk i samfunnet, og om dette bør kriminaliseres. Det er et klart signal om at vi ser på dette som et aktuelt virkemiddel.

Svaret til Venstre: Venstre har på dette tidspunkt ikke tatt standpunkt til om anabole steroider burde forbys. Det er et spørsmål som den nye stortingsgruppen må svare på når Stortinget samles etter valget.

For ordens skyld minner Liberaleren om forbudet på narkotika, et forbud som er totalt mislykket. Kriminelle miljø kommer til å tjene mye penger på mer forbud.

Les også artikkelen Doping – nå også i politikken.

Mest lest

Arrangementer