Ukategorisert

Kandidaten 2011: Kim Sandberg

Kim Sandberg (V), mest kjent i eget lokalsamfunn for fotball før valgkampen startet, er neste person ut i serien Kandidaten 2011.

Parti: Venstre
Listeplass: 1
Kommune: Nordkapp
Nettstedet til Nordkapp Venstre og partiets Facebook-side.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Forhåpentligvis er flere kandidater like liberalistisk, deriblant partikollega Jakob Rappner. For meg er liberalisme først og fremst frihet for enkeltindividet. Primært frihet til å kunne gjøre egne valg og leve sitt liv som en selv ønsker. Å kunne nyte ytringsfrihet, bevegelsesfrihet, privatliv og dermed klart nei til DLD. Sekundært innebærer det også frihet til å forvalte opptjente midler som en selv ønsker med minst mulig skatter og avgifter. Likevel er det nok her, at jeg som sosialliberalist møter mest på kvist i det liberale miljøet. Jeg mener jeg at staten må ta ansvar for noen fellesoppgaver, og disse må naturligvis finansieres. Derfor er jeg ikke i mot skatter og avgifter, men det bør begrenses til et minimum. Dette er noe de fleste liberalister for så vidt er enige i, men jeg tenker nok litt mer samfunnsøkonomi på bekostning av liberale prinsipper. Jeg er for eksempel totalt i mot bomavgifter, hvor mange liberale mener det er rett at brukerne av en vei skal betale, og ikke alle andre. Jeg mener for eksempel at alle er brukere av en vei. Det er den samme veien som brukes til å frakte varer i butikken som jeg handler. Det er den samme veien ambulansen skal kjøre meg på, når jeg plutselig får et illebefinnende, osv. God infrastruktur er viktig for hele samfunnet, ikke bare for de som faktisk aktivt og ofte benytter veien. Hvordan er det riktig at Per og Pål som må kjøre på en vei for å komme seg til jobb, skal betale for at Knut og Kai skal få huset sitt slukket når det brenner? Mitt poeng er at infrastrukturen kommer absolutt alle til gode, og da er også alles plikt å finansiere den. På samme vis er jeg mot NRK-lisens, men for en statlig rikskringkasting. Samfunnet nyter ikke bare godt, men er etter mitt syn avhengig, av en nøytral, selv om det kan diskuteres, allmennkringkaster. En som plikter å drive samfunnssopplysning og brede og objektive nyhetsdekninger. Det er helt grunnleggende for å bevare et demokrati, på lik linje med et uavhengig rettsvesen. Og dermed blir det også en oppgave som må finansieres av samtlige, altså generell skatt, og ikke kun av de som ”gidder” å betale lisens. Selv de som ”aldri” benytter seg av NRKs tjenester, nyter godt av den samfunnsnytten institusjonen faktisk gjør.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

–Skjenkebevilgninger, åpningstider etc. gis til lovens fulle ramme. Eiendomsskatt reduseres / fjernes / innføres ikke. Nå har jeg ikke sittet i noe kommunestyre før og er for lite kjent med hvilke saker som avgjøres der, men mitt utgangspunkt er at alt som lukter av tvang, påbud og forbud vil jeg være i mot. Jeg vil jobbe mot alt av innskrenkninger og finne metoder for å belønne samt motivere frivillighet og verdiskapning.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Dette blir for hypotetisk. Det innebærer at alle andre budsjettposter er kuttet ned til null, siden valget må stå mellom skole og helse eller skatt. Hvis man havner i den situasjonen, så vil sannsynligvis kutt i helse og skole medføre brudd på enten opplæringsloven eller noe annet, og da har man ikke noe valg. Mer realistisk, kan jeg si at jeg vil gjøre hva jeg kan for å hindre økning, og vil jobbe mot å redusere eiendomsskatten i min hjemkommune, for på sikt å kunne fjerne den helt. Min kommune er økonomisk skakkjørt og akkurat fjernet fra ROBEK. Prioritet for mitt vedkommende er å vise måtehold fremover. I Nordkapp må vi bygge opp en liten buffer og sikre stabil god økonomi før vi kan gjøre større grep. Jeg vil derfor i første omgang gjøre lettelser for bedrifter, dersom det er muligheter for det i regelverket, dernest for alle. Uansett snakker vi for Nordkapp kommune sin del om en gradvis reduksjon, med mål om å fjerne den. Misforstå meg rett; Eiendomsskatten skal fjernes, men vi må være edruelig å skille på det å barbere seg og kutte av oss haka

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Eiendomsskatten er nevnt. For øvrig sitter jeg ikke med konkrete liberalistiske forslag for hånden. Jeg har nå fullt fokus på å forsøke å få en plass i kommunestyret, dernest føre en så liberal politikk som mulig.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Så lenge noen støtter våre forslag, eventuelt selv kommer med forslag som vi støtter kan jeg samarbeide med hvem som helst. I utgangspunktet vil Høyre og Frp være de mest naturlige samarbeidspartnere, men det forutsetter at begge disse partiene viser klart og tydelig at de vil føre en ikke-sosialistisk politikk. I forhold til et konstituert samarbeid gjelder mye av det samme. Teoretisk sett kunne jeg samarbeidet med Rødt dersom vi fikk gjennomslag for våre saker, og de ikke krevde noe som bød meg i mot. Under normale omstendigheter ville kun Høyre og Frp være aktuelle samarbeidspartnere, men i Nordkapp er ikke ting så normalt. Jeg vet ikke om Høyre og Frp er så veldig mye lengre til høyre enn hva AP er, og Senterpartiet aner jeg ikke hva står for, så det er vanskelig å forutse konstellasjoner.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f.eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–At liberale automatisk er for kutt på kulturbudsjett mener jeg er feil. Jeg føler det er en lite gjennomtenkt og ekstremistisk vri på liberalismen. Som nevnt tidligere er jeg sosialliberalist når det kommer til økonomi, og mener man til en viss grad må bidra økonomisk til fellesskapet. Et godt kulturtilbud i en kommune er med på å skape bolyst og sørge for tilflytting og at folk blir værende. I dag holder det ikke å lokke med en jobb, man må by så mye mer for å holde på innbyggerne. Jeg er overbevisst om at hver krone kommunen bruker på kultur generer mer tilbake. Da er det dårlig samfunnsøkonomi å kutte dette ut. Nå må jeg presisere at jeg ikke har tallene for Nordkapp kommune, men jeg er ikke automatisk for kutt. Derimot er jeg for en annerledes fordelingsnøkkel, hvor det er større samsvar med aktivitetsnivå og tildelte midler. For Nordkapp, og sikkert de fleste andre kommuner, betyr det mer til bredde, mindre til smale kulturbegrep.

–Jeg mener også at vi i større grad må være villige til å betale for ulike tilbud, men det er ikke samfunnsøkonomisk lurt å kutte alle subsidier, uansett hvor mye det er feil i forhold til liberalistisk ideologi. Hvis alle kulturtilbud skal være selvfinansierende vil det ikke bli mye igjen, verken av tilbud eller innbyggere. Da vil naturligvis den generelle verdiskapningen også reduseres, og jeg er stygt redd at sluttsummen vil vise at kommunen taper på å kutte for mye på kulturbudsjettet.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Jeg ser ikke noe versus i mellom disse. For meg er det viktigste at det stilles klare krav til hvilket innhold en tjeneste eller vare skal ha. Dernest handler det om å få den levert, i henhold til krav, så rimelig som mulig. Om det er et kommunalt eller privat foretak som står bak er mindre interessant. Jeg mener det er mulig å konkurranseutsette alt, og der private leverer best tilbud så skal det privatiseres, også innenfor helse og omsorg. Etter mitt syn er det veldig lite som ikke kan konkurranseutsette, i farten kommer jeg på tre ting; Forsvaret, politiet og rettsvesenet. Jeg har sikkert glemt noe i farten, men kun institusjoner hvor det ikke må være snev av tvil i forhold til integritet bør være fredet fra å kunne privatiseres.

Ekspropriasjon?

–Ekspropriasjon er svært uheldig, og må kun brukes i ekstreme tilfeller. Det blir likevel for dumt å avvise det kategorisk. Et tenkt eksempel, hvor en krig akkurat er startet, og et hus ligger på et ekstremt viktig strategisk punkt. Dersom man må lage et utkikkspunkt / forsvarsvern akkurat der, så må man.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–En kommune bør egentlig drive med minst mulig. Den bør blande seg så lite som mulig inn i privatfolks og bedrifters anliggende. En kommunes jobb er i så stor grad som mulig å tilrettelegge for ens innbyggere, og dernest la innbyggerne nyte mest mulig frihet og muligheter, sier Kim Sandberg som er førstekandidaten til Nordkapp Venstre som er nytt medlem av Venstre-familien.

Mest lest

Arrangementer