Diverse

Vi tester Dagbladets valgomat

Dagbladetgutten, for anledningen pyntet med diverse partibuttons, står og stirrer ut i luften idet vi klikker oss inn på Dagbladets valgomat. Lansert denne helgen. 25 spørsmål/påstander å ta stilling til, og du kan vekte hvor viktig de er for ditt partivalg ved årets kommune- og fylkestingsvalg.

Når du klikker deg inn må du fortelle hvilket kjønn du har, aldersgruppe du er i, hva du tjener, hva du stemte ved forrige valg, og hva du vil stemme nå. både i spørsmålet om hva du stemte ved forrige valg, og hva du vil stemme nå mangler åpenbart et alternativ; det er mulig at man ikke husker hva man stemte forrige gang, og at man er usikker på hva man skal stemme nå. Begge alternativer mangler.

I oversikten over partier er kun de syv stortingspartiene og Rødt (tidligere RV) tatt med. Dette betyr at de som stemte på Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Demokratene, Det Liberale Folkepartiet, eller NKP må krysse av i rubrikken «andre». Det samme gjelder hvis du har tenkt å stemme på et av disse partiene i år.

Du kan også krysse av for politisk grunnsyn, og har valget mellom følgende alternativer: Liberalist, konservativ, kristendemokrat, sosialliberal, sosialdemokrat, sosialist, kommunist, anarkist og andre.

Du skal også krysse av for hvilket fylke og kommune du bor i.

Så kan testen starte. Testen er inndelt i følgende temaer; skole og oppvekst, miljø og ressurser, skatter og avgifter, eldre og ungdom, og generelt.

Skalaen du skal markere enighet med påstanden har alternativene helt uenig, uenig, vet ikke og helt enig. Alle alternativene (bortsett fra «vet ikke» kan vektes. Vektingen er «ikke viktig», «viktig», og «veldig viktig».

1. «Det bør være makspris på skolefritidsordningen (SFO)».

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Skolefritidsordningen er frivillig, og bør ikke subsidieres over skatteseddelen. Det må den, hvis det innføres makspris (som med barnehavene idag).

2. Elever bør gis karakterer på barneskolen.

Mitt svar: Helt enig: Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Karakterer i barneskolen betyr ikke nødvendigvis fra første klasse. Karakterer er en konkret tilbakemelding, og vurderingen kan utdypes og konkretiseres. Det er ikke for at elevene skal konkurrere, men for å vurdere den enkelte elevs fremgang og prestasjoner innen læringen.
Imidlertid er ikke dette noe den enkelte kommune selv kan gjøre noe med. SV’eren Kristin Halvorsen bestyrer Kunnskapsdepartementet, og slår hardt ned på alle slike forsøk på å avskaffe koseskolen hennes. Å stemme på partier som støtter karakterer i barneskolen er imidlertid en markering av avstand til SV-skolen.

3. Datalagringsdirektivet må innføres for å bekjempe kriminalitet.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Problemet med spørsmålet er todelt: DLD er vedtatt innført, så spørsmålet burde vært formulert annerledes. To: Spørsmålet har ingenting i et lokalvalg å gjøre. Spørsmålet burde heller ikke vært plassert under temaet «skole».

Min begrunnelse for å være mot DLD kan du lese her. Når jeg vekter dette som veldig viktig selv om det er lokalvalg er det fordi det er uaktuelt å støtte partier som vedtok å innføre DLD (Ap og Høyre).

4. Det bør bli enklere å starte friskoler.

Mitt svar: Helt Enig. Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Den rødgrønne regjeringen har strammet inn på friskoleloven som Bondevik II-regjeringen innførte. I valgkampen har vi fått vite at mange nedlagte offentlige skoler blir startet opp igjen som friskoler. Det er en måte å ta vare på grendeskolene som kommunene av økonomiske hensyn har lagt ned.

Jeg mener at det ikke spiller noen rolle om barn går på offentlig og privat skole. Flere private skoler vil skjerpe offentlig skole. Idag går forsvinnende få elever i private skoler. Til tross for dette snakker de rødgrønne konsekvent om «truselen fra privatiseringen». Noe som rett og slett er en falsk beskrivelse av virkeligheten.

5. Barn bør få servert et måltid i løpet av skoledagen.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Ikke viktig.

Begrunnelse: I dagens skole bør mat være foreldrenes ansvar. Hvis heldagsskole innføres kan det være lenge å gå hele dagen uten f.eks et varmt eller næringsrikt måltid.

6. Det bør innføres heldagsskole for alle barn.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Utdannelse er en av de viktigste oppgavene kommunen har. Istedenfor blandingen av lekeskole, leksehjelp, og oppbevaring av barn efter skoletid, bør skoledagen utvides, timetallet økes og kunnskapsmengden ungene skal tilegne seg også økes. Også daglig fysisk fostring kan få bedre vilkår ved en slik ordning. De foreldre som ønsker å betale for morsmålsundervisning kan gjøre dette innenfor den tidsrammen som er i en heldagsskole. Innføres dette vil også behovet for SFO-ordningen forsvinne over tid.

7. Nasjonale prøver i skolen gjør mer skade enn nytte.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Her har Dagbladet fanget opp kommunisten Magnus Marsdals nylig publiserte kritikk av den stadig mer omsegggripende testingen av barn og ungdom i skoleverket. De nasjonale prøvene kan begrunnes på flere måter: 1. Eleven, foresatte og lærere skal få tilbakemelding på hvordan eleven ligger an når det gjelder tilegnelse av pensum. 2. Politiske myndigheter, skattebetalerne og offentligheten skal få vite hvordan den enkelte skole ligger an i forhold til de andre og hva man får igjen for ressursbruken (skattepengene).

Eleven og de foresatte vet at dårlig resultat betyr mer og bedre jobbing. Læreren vet at mange med dårlig resultat betyr å jobbe bedre og kanskje annerledes. Politikerne vet at variasjon i resultatene betyr omrokering av ressurser. Skattebetalerne vet at dårlige resultater betyr at ressursene ikke er nok eller at de brukes feil.

Prøvene er dermed et viktig instrument, av flere grunner. Men elevene skal ha tid til læring. Å pugge til prøver for å få best mulig resultat er fullstendig feilslått hvis kunnskapen ikke er tilegnet slik at den sitter også efter at prøven er avlagt.

8. Vi må sikre levedyktige bestander av ulv, bjørn og jerv.

Mitt svar: Enig. Vekting: Uviktig.

Begrunnelse: Jeg mener at det skal være rovdyr i norsk natur. Bøndene kan forsikre seg mot tap, og ha en annen beitepraksis for sine dyr. I hvilken grad angår dette lokalpolitikken? Hvis partier som vil ha færrest mulig antall rovdyr gjør det sterkt i de områdene det idag er rovdyr, vil dette muligens gi et signal til Stortinget om å legge om rovdyrpolitikken. Da får vi som ønsker rovdyr i norsk natur holde oss unna disse partiene. Men er det viktig for meg i kommune- og fylkestingsvalget? Nei.

9. Rushtidsavgift i storbyene bør vurderes.

Mitt svar: Enig. Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Det er en god idé med rushidsavgift – for å fordele biltrafikken. Men: Så lenge arbeidstidsbestemmelsene er så rigide som de er, og så lenge få har mulighet til å jobbe hjemmefra, er dette vanskelig å gjennomføre. I tillegg er kollektivtrafikken for dårlig tilpasset brukerne. Men det er dette politikernes ønske om rushtidsavgift egentlig handler om: Å tvinge folk over til kollektivtrafikk. Pisk er et dårlig alternativ. Kollektivløsningen må fremstå som et godt alternativ. Idag er det ikke slik.

10. De planlagte kraftlinjene i Hardanger bør gå i sjøkabel mellom Sima og Samnanger, ikke langs og over fjorden.

Mitt svar: Vet ikke.

Begrunnelse: Jeg er egentlig for sjøkabel, av hensyn til turisme og for å redusere inngripen i naturen. Men hvis det skal betales av skattebetalerne er jeg uenig. Det bør betales av de strømkundene som bor kjøper kraft fra selskapene som bruker denne delen av strømnettet. Så lenge jeg ikke er sikker på at det er kundene som belastes kan jeg ikke si om jeg er enig eller uenig. Dessuten er dette et spørsmål som avgjøres av Stortinget.

11. Kommunen bør skattlegge hus, hytter og annen eiendom:

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Folks hjem bør ikke være et skatteobjekt. Hvis jeg jobber, sliter, sparer, og investerer mine penger i en bolig, skal jeg straffes for at andre velger å bruke pengene sine på rent forbruk? Gjennom bygging av boligen betaler arbeiderne skatt, det betales moms på varer og tjenester som brukes, og jeg betaler alskens skatter og avgifter på det jeg tjener. Det er ingen grunn til at vilje til sparing og investering, og indirekte å bidra til verdiskapning gjennom sysselsetting av allehånde bygningsarbeidere skal straffes med boligskatt. Dette er et klart ideologisk spørsmål.

12. Bompenger er et dårlig virkemiddel for å finansiere offentlige veier.

Mitt svar: Uenig. Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Egentlig mener jeg at alle veier skal bygges, drives og eies av private. Og brukerne skal betale for veiene. Idag eies og drives veiene av det offentlige. Likevel kan bompenger være med å ansvarliggjøre brukerne. Først og fremst vet man at man som bruker er med på å betale veien. For det annet vil det å kreve at staten skal bygge i alle kriker og kroker bety store belastninger over skatteseddelen. Bilister i områder der det er få innbyggere må dermed betale en høyere pris for å bruke en vei. Det er i tråd med markedsøkonomien: Varer og tjenester få efterspør får en høyere pris. Når staten skal bygge veier tar det tid. Bompenger og privat bygging kan bidra til å forsere utbygging av nødvendige veiprosjekter.

13. Kommunen bør ha som hovedfokus å holde skatter og avgifter nede.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Dette spørsmålet kan relateres til eiendomsskatt. Dette er en skatt som sosialistene innfører fordi den omfordeler formue blant innbyggerne. Noe jeg mener politikerne ikke skal drive med. For det andre innføres den av en mer pragmatisk grunn: Kommunene mangler penger fordi 1) staten ikke fullfinansierer oppgavene de lesser over på kommunene, og 2) fordi politikerne på Stortinget og i kommuner og fylkesting ikke klarer å prioritere hvilke oppgaver som er viktigst. Derfor vil de alltid mangle penger, og leter efter objekter å skattlegge.

I tillegg kan spørsmålet relateres til avgifter. Det er stor forskjell på avgiftsnivået i norske kommuner. Avgift skal være betaling for en konkret oppgave, f.eks søppeltømming, kloakktømming etc. Da er det ingen grunn til at avgiftene skal være høyere enn hva det koster å utføre oppgaven. Et kommunalt monopol vil ikke være noen fasit på avgiftsnivået. Å ikke sette av penger til investeringer i tjenesteproduksjonen (f.eks nytt ledningsnett etc) vil være uansvarlig av kommunepolitikerne. Derfor kan avgiftsnivået i en kommune også være kunstig lavt. Man må rett og slett følge nøye med på hva slags avgiftspolitikk kommunepolitikerne driver med. Men man skal ikke godta avgifter som er høyere enn nødvendig, og godt begrunnet. Man kan derfor protestere på avgiftsnivået ved å stemme med føttene.

14. Utesteder med alkoholservering bør få holde åpent lenger om natta.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: For alle andre enn liberalister vil svaret her avhenge av hva åpningstidene i kommunen faktisk er. For meg er det helt uinteressant hva åpningstidene er. Kommunepolitikerne burde ikke blande seg bort i åpningstider. Det må være opp til den enkelte næringsdrivende, basert på kundegrunnlaget. Når utgiftene ved å holde åpent blir større enn inntektene, da stenger eieren! Hvorfor er spørsmålet viktig? Fordi alt annet enn å være helt enig betyr at man er for at politikerne skal regulere.

15. 16-åringer bør få stemmerett ved kommunevalg.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: 16-åringer kan godt være med å bestemme over tjenester de bruker. Som skole, fritidsklubber, helsetilbud etc. Noen av dem betaler kanskje skatt. Et radikalt liberalistisk alternativ er å gi dem som betaler skatt stemmerett.

16. Kommunen bør bruke mye penger på kulturformål.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Kultur er ikke en offentlig oppgave. Den enkelte bør selv bestemme hva man anser som kultur, og ønsker å prioritere ved å bruke penger på det. En utdypelse kan leses her.

17. Eldre bør få velge fritt mellom private og kommunale tilbud.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Valgfrihet innebærer konkurranse, noe som skjerper innsatsen og prioriteringene innen eldresektoren, og oppmuntrer til kostnadseffektiv drift. Det er ingenting som tilsier at selv om en oppgave er offentlig finansiert bør den også være offentlig produsert.

18. Homofile bør ha samme mulighet som heterofile til å adoptere barn og gifte seg.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Dette er ikke et lokalpolitisk spørsmål, så vektingen kan synes litt rar. En persons evne som oppdrager eller omsorgsperson avgjøres ikke av vedkommendes seksuelle legning. Lovverket bør ikke diskriminere på grunn av seksuell legning. Men dette spørsmålet har strengt tatt lite i en lokalvalgkamp å gjøre, med mindre man mener at homofile ikke er egnet til å oppdra barn, og man går inn for å bruke barnevernet til å ta over omsorgen for barn i homofile forhold. Men så langt går selv ikke de som er motstandere av homofiles rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Mitt svar og vekting er derfor rent ideologisk.

19. Fagbevegelsen har for mye makt over regjeringen.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Den rødgrønne regjeringen har tre deltager men en fjerde deltager står og trekker i trådene; fagbevegelsen. Med penger til valgkamp, med innvalgte fagforeningsledere i Aps sentralstyre, med regelmessige møter mellom LO-ledelsen og Ap-ledelsen. Denne regjeringen er motstander av å la folk få beholde mer av egne penger (også kalt skattelette) – bortsett fra for fagorganiserte (fagforeningskontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen). Hvilke andre medlemskap kan du trekke fra på skatten? Fagforbundet har hatt vetorett (selv kaller de det uttalerett) overfor Aps kommunestyregrupper i saker som har med omorganisering av kommunal sektor å gjøre. Slik kan vi ikke ha det i et demokrati. De folkevalgte skal ikke være gisler for særinteressegrupperinger.

Dette er et viktig demokratispørsmål. Og derfor blir vektingen veldig viktig brukt.

20. Norske styrker må umiddelbart trekkes ut av Afghanistan.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Ikke viktig.

Begrunnelse: Norge skulle aldri hatt styrker i Afghanistan. På 10 år er man ikke kommet nærmere noen løsning, og bør derfor trekke seg ut. Det kan bli problematisk i forhold til resten av NATO, men regjeringen har først og fremst et ansvar overfor norske velgere.

Det er mulig at påstanden er med for å skille ut Rødt og SV sine velgere i testen. Påstanden har ingenting med lokalvalget å gjøre, og det kan virke som om de som har laget testen har slitt med å finne temaer som skiller godt nok mellom partiene (jfr. spm. om DLD over).

21. Innvandringspolitikken bør mykes opp

Mitt svar. Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Ja, Norge bør ta imot flere arbeidsinnvandrere. Det er mangel på arbeidskraft i Norge, så lenge flere på trygd ikke kommer ut i arbeid. En mykere innvandringspolitikk kan hjelpe kommuner og bransjer som sliter med mangel på kvalifiserte arbeidstagere. Det er også et ideologisk spørsmål. Det bør være fri bevegelse av arbeidskraft over landegrensene. En arbeidsinnvandrer kan raskt komme i arbeid og bidra til samfunnet. Det motsatte gjelder for flyktinger og asylsøkere.

22. Kommunen må lage egne strategier for å legge til rette for småbedrifter.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Det er fare for at mitt svaralternativ gir sterkere vekting til sosialistiske partier. Men begrunnelsen er egentlig helt motsatt av hva de ville tenke: Dette er ikke en kommunal oppgave, med støtteordninger, subsidier etc. Det er bedre med en generelt god politikk: Lite byråkrati, ja-fase hva angår søknader om bygging, åpningstider etc. Lave kommunale avgifter. Ikke eiendomsskatt. Også bedrifter klarer å se hvor klimaet for å etablere seg er gunstig og ikke.

23. Det var rett av Norge å delta i bombetoktene over Libya.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Ikke viktig.

Begrunnelse: Norge har (forhåpentligvis) ikke bidratt til å holde diktaturet i Libya ved makten, og har således ikke noe direkte ansvar for å bidra til å fjerne det. Norske styrker skal først og fremst forsvare norsk territorium, ikke leke verdenspoliti. Når det er sagt burde Norge i størst mulig grad bidra til å påvirke dem som har holdt diktaturet i Libya ved makten. Dessverre har verden stormakter bidratt til normalisere forholdet til Libya de siste årene av Gaddafis styre, og sluppet ham inn i varmen igjen. Å fjerne sanksjoner var efter min mening helt feil. Men dette har ingenting i et lokalvalg å gjøre, og spørsmålet skal kun tjene som markeringssak for de rødeste velgerne. Finnes det ikke lokale saker som har ideologisk tilsnitt til dette formålet?

24. Innvandring er et gode for det norske samfunnet.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Innvandring er mer enn et gode, det er en individuell rettighet å søke lykken for den enkelte – uavhengig av landegrenser. Det er derimot ingen rettighet å leve på andres regning. Det kan både være pragmatiske (se tidligere svar i testen) og ideologiske grunner til å være for øket innvandring.

25. Politikerne bør ikke bruke mer oljepenger enn handlingsregelen tillater.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Det kan synes rart å ikke ville bruke mer oljepenger når man har klaget over manglende fullfinansiering av oppgaver fra statens side. Men: Staten mangler ikke penger å bruke. Det er bare å se på statsbudsjettet. Problemet er snarere hva man bruker penger på; politikerstyrt kultur, subsidiering av næringer, stort offentlig byråkrati, osv. osv. I Norge går lite til investeringer, og mye til drift. Skoler og sykehus råtner på rot, eldre puttes i seng før vanlige folk spiser middag, jernbanen og veinettet virker å være bygget for fortiden snarere enn fremtiden. Politikerne har en kortsiktig horisont, der det bli gjenvalgt teller mer enn langsiktig strategi for utvikling av landet. Å øke bruken av oljepenger vil gjøre prioritering unødvendig, og gi politikerne anlending til å kjøpe velgere i større grad enn idag.

Resultat:

Jeg fikk FrP, foran Høyre og Venstre.

Det er en svakhet at prosentvis enighet med det enkelte parti ikke opplyses. Det er også en svakhet at ikke flere lokalpolitiske saker/påstander er med, fremfor rikspolitiske saker.

Grafikken er morsom; når du klikker på grad av enighet spretter det opp nye alternativer – for vekting. Når du klikker på vektingen spretter det tilbake til en linje for enighet – på neste påstand. Du bør ikke være for mye i bakrus når du setter deg foran skjermen. LSD-brukere: hold dere nykter!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer