Ukategorisert

Marerittskatten – Konrads visitt til Liberaleren

I bloggposten Marerittskatten avlegger bloggeren Konrad en visitt til Liberaleren, og mener motstanden mot eiendomsskat er merkelig, «når man vet hvilke fordeler den har». Konrad kommer med noen betraktninger det kan være verdt å kommentere.

La oss ta det i rekkefølge (de to første sitatene er hentet fra et professor Ulltveit-Moe hadde i Dagens Næringsliv 05.09):

1. Hensikten med eiendomsskatt er å finansiere det offentlige velferdstilbudet.

Konrad skriver: «Økonomer synes at eiendomsskatt er en ideell skatt, og begrunner det slik: Hensikten med ethvert skattesystem er å sørge for at stat og kommuner får inntekter som kan finansiere de offentlige utgiftene (hensikten er ikke å maksimere skatteinngangen!). Og skatteinnkrevningen bør skje slik at den volder minst mulig skade på verdiskapingen i samfunnet.»

Svar: Staten tar idag inn skatt på inntekt, forbruk, formue, arv, osv osv. Å påstå at eiendomsskatt på toppen av alt annet ikke er å maksimere skatteinngangen, synes jeg er merkelig.

Problemet er at politikerne ikke klarer å prioritere mellom oppgavene staten har tatt på seg å løse. Derfor leter man stadig efter nye objekter eller handlinger å skattlegge. Hvis politikerne klarte å holde offentlige utgifter under kontroll, og ikke være så opptatt av hva de skulle styre av folks liv, så hadde det ikke vært behov for eiendomsskatt med den begrunnelsen som er gitt i sitatet.

2. Eiendomsskatt gir mer lokalt selvstyre:

Konrad skriver «Eiendomsskatt gir også mer lokaldemokrati. Kommunene kan forvalte sitt eget skattegrunnlag, og sørge for tett sammenheng mellom skatteinntekter og kommunal tjenesteyting. Noen kommuner kan velge høy eiendomsskatt og eneværelse for alle på syke- og aldershjem. Andre kommuner kan velge enklere løsninger og minimal eiendomsskatt. Og befolkningen kan stemme med føttene, og flytte til kommuner med tjenestetilbud og skattetrykk så nært opp til egne preferanser som mulig»

Svar: Det er helt korrekt at kommunene burde ha større lokalt selvstyre, inkludert mulighet til kontroll over hvilke oppgaver de skal utføre, hvilke inntekter de skal ha og hvordan utgiftene skal være.

Liberaleren har forlengst lansert et overføringssystem og andre reformer som gjør staten til en nøytral aktør vis vis kommunene: Staten bør overføre samme kronebeløp pr innbygger til hver kommune uavhengig av geografi (med høyere sats for personer under 18 og over 67 år, og for funksjonshemmede). I tillegg bør det statlige omfordelingsfondet (skattefordelingsfondet) avskaffes. Skal staten overføre oppgaver til kommunene må dette fullfinansieres.

Når en kommune bestemmer seg for å løse viktige oppgaver, som utbygging innen helse/eldreomsorg, skole etc bør velgerne ha et ord med i laget, f.eks ved folkeavstemning. Da bør eiendomsskatt, låneopptak, reduksjon av offentlige utgifter, eller nivået på kommuneskatten være alternativer.

Idag innføres ikke eiendomsskatt i kommunene fordi kommunepolitikerne er så opptatt av det lokale selvstyret. Det innføres fordi 1) kommunepolitikerne ikke har andre virkemidler til å dekke utgiftene, 2) kommunepolitikerne ikke klarer å prioritere mellom oppgavene, og 3) fordi staten ikke fullfinansierer oppgaver de lemper over på kommunene.

3. Innretningen på eiendomsskatt.

Konrad siterer Ulltveit-Moe: «Ifølge Ulltveit-Moe anbefalte Skauge-utvalget (hvor den nåværende professoren var medlem) at eiendomsskatt skulle gjøres obligatorisk og suppleres med en frivillig kommunal del. Dette kunne gi et skattesystem som er mer robust overfor internasjonal konkurranse, det ville gi mulighet for å fjerne formuesskatten og muligens senke skatten på lønn.»

Svar: Sosialistene har gått mot alle forsøk på å fjerne formuesskatten. Selv om flere partier ønsker å vri beskatningen over fra skatt på inntekt til skatt på forbruk, så skjer ikke dette. Skattesystemet er idag et sammensurium av skatter, avgifter og begrunnelser. Å gå inn for eiendomsskatt – og så tro at politikerne ville fjerne andre skatter er som å tro på julenissen. Det eneste som kan få en endring av skattesystemet er hvis politikerne begynner å begrense offentlig sektor. Rett og slett la folk styre eget liv i større grad.

4. Hvordan begrunnes motstanden mot eiendomsskatt?

Konrad skriver: «At Høyre er «garantist» mot eiendomsskatt viser bare hvor prinsippløst dette (forøvrig anstendige) partiet er. Høyres motstand skyldes kun at deres egne medlemmer da må betale bittelitt skatt av sine feite formue. Det samme gjelder den tøvete motstanden mot veiprising (rushtidsavgift). Selv den ellers prinsippfaste Liberaleren klarer ikke skille skitt og kanel, men skriver igjen og igjen det reneste tøv om skatt.»

Svar: Konrad mener at Høyre og FrP tar mer hensyn til at deres velgere må betale litt i eiendomsskatt. Han henviser til formue, men formuesbeskatning har vi jo allerede. Eiendomsskatt vil komme i tillegg. Det er svakt av Konrad ikke å akseptere at motstanden mot eiendomsskatt kan være prinsipiell. Det er den hos Liberaleren – og vi skal komme tilbake til dette.

5. Utjevning som begrunnelse.

I bloggposten nevnes ikke utjevning som begrunnelse. Men de kommunene som innfører eiendomsskatt (uansett hvilken av de ovennevnte begrunnelser som brukes), lager gjerne en sosial innretning som gjør at de som har mest betaler eiendomsskatt mens de som har minst ikke betaler. Utjevning er dermed et reelt argument å ta med når argumentasjonen for og imot eiendomsskatt vurderes. Og utjevning har Liberaleren sterke meninger om.

20 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
b
b
10 years ago

Som liberalist mener jeg at eiendomsskatt er den mest spiselige formen for skatt. Begrunnelsen er enkel: eiendom / land er en begrenset ressurs.

Arbeid og handel er ubegrensede ressurser som er basert på frivillighet, noe som gjør inntektsskatt og skatt på forbruk forkastelig. Formueskatt er enda verre, da det straffer fornuftig sparing.

Jeg er i mot eiendomsskatt, men etter min mening er de andre skattene langt verre.

Konrad J.
10 years ago

Nå har vel jeg sitert professor Ulltveit-Moe, ikke investor Ulltveit-Moe. De har av ikke tilfeldige grunner samme etternavn. 🙂

Konrad J.
10 years ago

Jeg er ikke nødvendigvis uenig i det dere skriver her. Problemet er at dere fremstiller deres egen motstand mot eiendomsskatt som prinsippiell (på liberalt eller liberalistisk grunnlag formoder jeg), men argumentene deres er ikke spesifikke for eiendomsskatt som del av skattesystemet. Det er derfor dere bommer. 1. Greit nok, men ikke spesifikt for eiendomsskatt. 2. Lokaldemokrati er et argument, vel så viktig er rettferdighet for kommuner som er vertskap for mange hytter (samt tungindustri). Disse hyttene gir ingen skatteinntekt til kommunen, men påfører kommunen forpliktelser og hytteierne nyter godt av kommunens produksjon av offentlige goder. 3. Greit nok. Men mitt… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Konrad, den korrekte Ullteveit-Moe er nå lenket opp til. Takk for korreksjonen.

Jeg kommer tilbake til det konkrete i debatten om eiendomsskatt.

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

Norge bruker mindre enn 10% av inntektene på infrastruktur, politi/rettsvesen samt militæret, dette er så lite at selv frivillig skatt er nok til å dekke dette beløpet. I et land der alle elsker å betale skatt er det en smal sak å hoste opp 10%. Alle som eier eiendom er smarte nok til å skjønne at ting fungerer bedre om en bruker mer enn 10% av inntektene på infrastruktur, politi/rettsvesen samt militæret, disse vil gladelig betale helt uten tvang for mer av dette da det er i deres egeninnteresse, eiendomskatt er derfor helt unødvendig. Hvorfor skal fattige bekymre seg for… Read more »

IvarE
IvarE
10 years ago

Jeg begynner å bli sliten av å se Konrads ubetingede hallelujah for eiendomsskatt hvor enn jeg vender meg, og som han sikkert har oppfattet innen nå så kan jeg kan bare si meg hjertens enig i PAPMs artikkel og kommentar, samt tidligere innlegg om eiendomsskattens manglende demokratiske side («ingen skatt uten representasjon»). Jeg vil derfor få begrense meg til å kommentere bare ett lite punkt her: Det er kunnskapsløst sludder å hevde at hytter påfører kommuner store utgifter uten å bidra med inntekter! Ja, hyttene påfører utgifter til infrastruktur. Infrastruktur som kommunene bygger ut for å få inntekter av hytteeierene… Read more »

IvarE
IvarE
10 years ago

Unnskyld, seff’ PAPC, ikke PAPM 🙂

Pleym
Pleym
10 years ago

Takk, IvarE.

Det finnes mange ulike måter å ta inn skatt på. Problemet i Norge er jo at politikerne ikke klarer å begrense seg. Alt blir skatteoobjekter.

Det viktigste burde være å diskutere prinsippene for skatt – før man bestemmer type skatt.

Konrad J.
10 years ago

IvarE:
Og jeg begynner å bli sliten av den kunnskapsløse motstanden mot eiendomsskatt.

Dersom kakse A bosatt i Bærum eier en hytte verdt 20 millioner på Geilo, og kakse A betaler formueskatt av denne verdien så tilfaller formueskatten Bærum og/eller Staten – Hol kommune får 0 (null). Dersom kakse A leier ut hytta med en netto på 1 mill i året, må A betale 280.000 kr i skatt – til staten (noe blir tilbakeført til Bærum), ingenting til Hol kommune.

Gullstandard
10 years ago

Morsomt å alltid snakke om «kakser», selsvagt. Men lite relevant og sannferdig. De som _rammes_ av eiendoms-/formueskatt er enker og faderløse som hadde «hell» nok til å kjøpe/arve hus som engang var billige, men som nå ligger i høykostsoner.

Et stort kråkeslott på Lysaker, eller i Portør er Ikke et likvid middel, men det har en høy verdi. Desverre for staten kan vi ikke betale skatt med ett gammelt takvindu, eller en seksjon av stakittgjerde.

Andreas
Andreas
10 years ago

Nei, Hol kommune får nok ikke så mange skattekroner direkte fra «Kakse A» så lenge de ikke har eiendomsskatt. Men Kakse A handler kanskje litt på en matbutikk på Geilo? Kjøper noen overprisede heiskort i alpinanlegget, og legger igjen et par kroner på like overprisede halvvlitere i afterski? Det er trolig et par av innbyggerne som bor fast på Geilo som potensielt hadde hatt lavere inntekt hvis ikke herr kakse kom og brukte penger. Så selv om han ikke bidrar direkte til kommunebudsjettet må han vel kunne sies å bidra indirekte hvis vi forutsetter at de som har bostedsadresse bidrar… Read more »

Kj
Kj
10 years ago

IvarE: Morsomt at du mener at infrastruktur skal finansiere av skatt på arbeid og «forbruk», og ikke av eiendommen som faktisk påfører utgiften. Antakelser om framtidige inntekter (eller framtidig nytte), kapitaliseres i eiendomsverdier, og det er derfor et mye mer rasjonelt skattøre for investeringer i lokal infrastruktur enn produktiv aktivitet. England etablerte såkalte «Enterprise zones» fra 80-tallet og framover, hvor bl.a. den lokale eiendomskatten ble opphevet (business rates). Interessant nok ble lokal infrastruktur subsidiert over statsbudsjettet isteden… Hva tror du leieprisen på et lokale innenfor sonene var sammenlignet med lignende lokale rett utenfor? Selvfølgelig like høye som utenfor (inklusive eiendomsskatt).… Read more »

Kj
Kj
10 years ago

«De som _rammes_ av eiendoms-/formueskatt er enker og faderløse som hadde “hell” nok til å kjøpe/arve hus som engang var billige, men som nå ligger i høykostsoner. Et stort kråkeslott på Lysaker, eller i Portør er Ikke et likvid middel, men det har en høy verdi.» Prøv og legg ut eiendommen til salgs for å finne ut om den er likvid eller ikke. Spørsmålet er om det er fornuftig for en enke å sitte på verdier for 10 millioner hvis hun ikke har nok til gåseleverposteien sin i tillegg til eiendomsskatten. Pussig hvordan stakkars enker og faderløse som sitter på… Read more »

Kj
Kj
10 years ago

«Man er ikke kunnskapsløs selv om man er mot eiendomsskatt. Det fremgår helt klart av Liberalerens artikler om temaet at det finnes andre måter å skattlegge på. Og det finnes andre løsninger – f.eks å redusere offentlig forbruk og omfanget av offentlige tjenester.» Sett at man er helt enig i det siste. Oppfrisk for oss liberalerens ideer til minimal skattlegging. Er det feil av meg å tolke det som at den nesegruse motstanden mot eiendomsskatt henger i fordi ordet ligger så nærme eiendomsretten, og at det er derfor hierarkiet for hvilke eiendomsretter det er greit å skatte av, skyver arbeid… Read more »

Konrad J.
10 years ago

Gullstandard: «Morsomt å alltid snakke om “kakser”, selsvagt. Men lite relevant og sannferdig. De som _rammes_ av eiendoms-/formueskatt er enker og faderløse som hadde “hell” nok til å kjøpe/arve hus som engang var billige, men som nå ligger i høykostsoner.» Eiendoms- og formuesskatt må ikke blandes sammen, de fungerer på helt forskjellige måter (det er faktisk litt av problemet). Formuesskatten «rammer» pensjonister som har vært så dumme å betale ned lånene sine (formuesskatt betales av nettoverdi der det er stor rabatt for fasteiendom, mens finansformue beskattes fullt ut). Eiendomsskatt derimot er sosialt rettferdig fordi det ikke er mulig å gjemme… Read more »

Konrad J.
10 years ago

Pleym: «Og dersom han får eiendomsskatt i Hol kommune kan kommunen bruke pengene på skole og helse, fremfor på vei, vann og kloakk (som hytteeieren trenger). Og han har – ingen – påvirkning på hvordan pengene brukes. Altså i strid med det demokratiske prinsippet no taxation without representation.» Det er et relevant poeng. Men vi kommer likevel ikke unna at i kommuner uten eiendomsskatt er hytteiere og industri gratispassasjerer på kommunens tjenester (de tjenestene som ikke selges til selvkost vel og merke). Brannvesenet i Hol kommune vil rykke ut til brann i en hytte selv om hytteeieren ikke har bidratt… Read more »

Konrad J.
10 years ago

Pleym: «Man er ikke kunnskapsløs selv om man er mot eiendomsskatt. Det fremgår helt klart av Liberalerens artikler om temaet at det finnes andre måter å skattlegge på. Og det finnes andre løsninger – f.eks å redusere offentlig forbruk og omfanget av offentlige tjenester.» Vel, det var et spark til IvarE som antydet at undertegnede er kunnskapsløs. Mitt poeng er at PREMISSENE for motstanden mot eiendomsskatt stort sett ikke holder vann. Ditt poeng om at det finnes alternativer er helt patent, men man kommer likevel ikke unna de store skjevhetene i skattesystemet (skjevheter som eiendomsskatt kan motvirke). Skjevhetene gjelder mellom… Read more »

Konrad J.
10 years ago

Eiendomsskatt kan også sammenlignes med moms (mva.). Vi betaler 25% til staten for praktisk talt alt vi kjøper. Jo mer vi handler, desto mer moms betaler vi.

Fra arkivet