Ukategorisert

Forslag for velferdsstaten

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV), la i dag fram handlingsplanen Likestilling 2014. Mange av forslagene bygger opp om velferdsstaten.

En del av forslagene er fantasifulle, men fellesnevneren for ideene til Lysbakken er at borgerne skal være styrt fra vogge til grav. Grenser for politikk Audun, grenser for politikk!

Statsråden har i dokumentet Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene fremmet 86 forslag. Ettersom det er rødgrønt flertall i Norge, er det en fare for at Lysbakken får vedtatt mange av forslagene.

Forslagene får en større stat:
1. Likestilte kommuner: Regjeringen vil utvikle et eget program for likestilte kommuner. Programmet har til hensikt å øke kompetansen og innsatsen for integrering av likestillingsperspektivet i kommunal politikk og tjenester. (BLD)

2. Ny stortingsmelding om likestilling: Som en oppfølging av de innspillene regjeringen har fått og skal få fra blant annet Likestillingsutvalget vil regjeringen igangsette arbeidet med en stortingsmelding om likestillingspolitikken. (BLD)

3. Møteplass for likestilling i arbeidslivet: BLD vil sikre en møteplass der embetsverket Og partene i arbeidslivet kan samarbeide om konkrete, praktiske tiltak i handlingsplanen. (BLD)

4. Nordisk ministerråd: I 2012 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd, hvor likestillingsarbeid vil få en sentral plass. Viktige forslag til tiltak som vurderes er utredning om nordisk likestillingspolitikk rettet mot menn, workshoper om rekruttering av menn
til omsorgsyrker, barnebokantologi og et ekspertmøte om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer. (BLD)

5. Oppfølging av Nordic Youth Study: Forskningsprosjekt ved NOVA kalt Ungdom, kjønn og likestilling i Norden. (BLD)

6. Dialog: Regjeringen vil gå i dialog med reklamebransjen og mediene for å redusere omfanget av reklame som bidrar til uoppnåelige kroppsidealer for unge menn og kvinner, inklusiv retusjert reklame. (BLD)

7. Utredning: Regjeringen vil utrede påbud om merking av retusjert reklame og hvor stor Påvirkningskraft slik reklame har sammenlignet med andre «medier». (BLD)

8. Rettighetsinformasjon til kvinner med innvandrerbakgrunn: Informasjon til kvinner med innvandrerbakgrunn om rettigheter og plikter på utvalgte likestillings- og familiepolitiske områder vil styrkes gjennom ulike aktiviteter. Her kan nevnes tilrettelagt informasjon på BLD sine områder, i forbindelse med kompetanseutvikling av lærere i norsk og samfunnskunnskap for voksne minoritetsspråklige, i samarbeid med Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) og i dialog med relevante frivillige organisasjoner. (BLD)

9. Regionale møteplasser: Reform vil koordinere regionale konferanser for og med menn og gutter med minoritetsbakgrunn. Tema vil være hvordan menn kan bidra til inkludering og likestilling i praksis. (BLD)

10. Samisk mannskonferanse: I Norges formannskapsår i Nordisk ministerråd skal det arrangeres en nordisk konferanse om likestilling og mannsrollen i samisk kontekst. Konferansen vil gjennomføres i samarbeid med KUN, Sametinget, Gáldu – Kunnskapssenter for urfolks rettigheter og Reform. (BLD)

11. Dialog: Regjeringen vil gå i dialog med kles- og leketøysbransjen for å bryte med tradisjonelle kjønnsstereotypier rettet mot barn. (BLD)

12. Kjønnsbasert sosial kontroll: Under Norges formannskap i Nordisk ministerråd i 2012 vil regjeringen følge opp initiativer fra det danske formannskapet i 2010 knyttet til sosial kontroll av unge med innvandrerbakgrunn. Under det norske formannskapet vil perspektivet utvides til å gjelde kjønnskonservative miljøer generelt. Den danske Minister for Ligestilling tok i 2010 initiativ til en nordisk workshop for praktikere. Norge vil følge opp dette tiltaket og vurdere ytterligere tiltak. (BLD)

13. Mannsforskningskonferanse i 2012: Konferansen vil ta utgangspunkt i forskning om menn og likestilling, og vil skape debatt om nordisk likestillingspolitikk rettet mot menn. Konferansen, som
vil motta midler fra BLD, arrangeres av Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO) i samarbeid med Nordisk forening for forskning om menn og maskuliniteter, Reform og NIKK. (BLD)

14. Kvinnekonferanse: BLD vil ta initiativ til en konferanse om likestilling og feminisme, i samarbeid med kvinneorganisasjonene. (BLD)

15. Kompetanseheving i barnehagene: Utarbeide og gjennomføre tiltak for å heve kompetansen hos ansatte om praktisk likestillingsarbeid i norske barnehager, slik at arbeidet i barnehagene
gjenspeiler rammeplanens verdigrunnlag. (KD)

16. Likestillingsteam i alle fylkene: Det skal opprettes likestillingsteam som skal arbeide for å Rekruttere og beholde menn i barnehagene. På bakgrunn av erfaringer og lokale behov skal
det også legges til rette for kompetansetiltak, lokalt utviklingsarbeid og erfaringsspredning for å fremme likestilling mellom gutter og jenter i barnehagen. (KD)

17. Statusundersøkelse: Gjennomføre ny statusundersøkelse for likestillingsarbeidet i barnehagen i løpet av 2014. (KD)

18. Barnebokantologi: I samarbeid med Nordisk ministerråd vil regjeringen vurdere å støtte en nordisk barnebokantologi. Boken vil bestå av et utvalg nordiske tekster som belyser kjønn og kjønnsroller.
(BLD)

19. Manifest mot mobbing: Forebygging og bekjempelse av kjønnsrelatert mobbing vil bli vurdert fulgt opp gjennom Manifest mot mobbing. Manifest mot mobbing er et forpliktende samarbeid mellom regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Skolelederforbund og Foreldreutvalget for grunnopplæringen for et godt og inkluderende oppvekst-og læringsmiljø for barn og unge. (KD)

20. Kurs om grensesetting: Utvikling av kurs om grensesetting, kjønn, kropp og seksualitet for jenter og gutter i videregående skole. (BLD)

21. Kortfilmer om likestilling og kjønnsroller: Regjeringen vil utarbeide fire kortfilmer om likestilling og kjønnsroller til bruk i samfunnsfag i ungdomskolen. Det skal også vurderes å lage et hefte som støttemateriell til lærerne. (BLD)

22. Kompetanseutvikling for å bedre gutters leseferdigheter: PISA-resultatene viser at gutter på Ungdomstrinnet har særlig svake resultater i lesing. KD vil satse på kompetanse i leseopplæring for gutter i tråd med Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. (KD) 23. Veiledning om utdanningsvalg: Informasjon til elever og foresatte om opplyste og bevisste utdanningsvalg. (KD)

24. Faget Utdanningsvalg i ungdomsskolen: Vurdere tiltak for å se på hvordan kjønn er ivaretatt i undervisningen av faget. Følges opp i Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. (KD)

25. Lærer- og førskolelærerutdanningen: NOKUT-rapporten og rådene som gis i Gender Loops Rapporten Om integrering av perspektiver på kjønn og likestilling i førskolelærerutdanningens fagplan vil følges opp med tanke på bevisstheten om likestilling og kjønn i lærer- og førskolelærerutdanningen. (KD)

26. Kompetanseheving blant lærere og rådgivere: I løpet av handlingsplansperioden vil det bli vurdert å sette igang et prosjekt for å sikre at rådgivere og lærere ved ungdomsskoler og videregående utdanning i større grad ivaretar et kjønns- og likestillingsperspektiv i sitt arbeid. Målet er å utjevne kjønnsforskjellene for gutter og jenter ved valg av utdanning og studieretning, og samtidig ivareta behovene til elever med innvandrerbakgrunn. (KD)

27. Kjønnsperspektivet i etterutdanning av rådgivere: Vurdere hvordan kjønnsperspektivet er integrert i etterutdanningen av rådgivere. Dialog med de relevante institusjonene. (KD)

28. Pilotprosjekt ved barnevernutdanningen ved Høgskolen i Oslo (HiO): Pilotprosjekt over tre år for å øke rekrutteringen av menn og studenter med minoritetsbakgrunn til arnevernpedagogutdanningen. HiO vil etablere en nasjonal referansegruppe for å sikre innspill og erfaringsdeling mellom de ulike nasjonale fagmiljøene. (BLD)

29. Uke Sex i Norge: Uke Sex og elevnettsiden www.sexfordeg.no er et pilotprosjekt og en Kampanje som tilbyr gratis materiale til undervisning om seksualitet for 7.–10. trinn. Uke Sex tar hensyn til at undervisningen skal spenne mellom forskjellige trinn, fag, kjønn,
seksuell orientering, sosiale og etniske sammensetninger og forskjeller hva gjelder modning, seksuell utvikling og erfaring. (KD)

30. Tredeling av foreldrepermisjonen: Regjeringen vil ha en tydeligere tredeling av foreldrepermisjonen. Å øremerke en del til mor og en like stor del til far, vil understreke at resten av Permisjonen tilhører begge foreldre, og de må ta aktivt stilling til hvordan de vil fordele den seg imellom. (BLD)

31. Utvide fedrekvoten: For å sikre en jevnere fordeling av foreldrepermisjonen, ble fedrekvoten utvidet fra 10 til 12 uker for barn født eller adoptert fra og med 1. juli 2011. Regjeringen har som
mål å utvide fedrekvoten til 14 uker (Soria Moria II). (BLD)

32. Papparinger: Papparingen inviterer nybakte fedre til å diskutere ulike sider av det å være pappa og gir fedre mulighet til å få kontakt med andre fedre i samme situasjon. BLD vil bevilge penger til arbeidet med å spre informasjon og støtte etableringen av papparinger rundt i landets kommuner. (BLD)

33. Styrke kompetansen om fedre og likestilt foreldreskap i offentlig tjenesteyting: Utvikle standardiserte kurs rettet mot ansatte i kommunale tjenester som helsestasjoner og lærere i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrer. Formålet er å legge til rette for tidlig involvering av far og å motivere begge foreldre til mer deling av omsorgen for barn. (BLD)

34. God informasjon til foreldre: Sikre god og kjønnsnøytral informasjon til fedre og mødre som er i kontakt med Nav i forbindelse med at de får barn. BLD vil i dialogmøter med Arbeids- og velferdsdirektoratet understreke viktigheten av at Nav både muntlig og i brev tydelig informerer fedre og mødre om mulighetene foreldre har for å dele foreldrepengene mellom seg. (BLD)

35. Konferanser om familievennlig arbeidsliv: I løpet av 2011 vil BLD arrangere to regionale Konferanser for å skape bevissthet og engasjement for et familievennlig arbeidsmiljø også for menn. (BLD)

36. Prosjekt om familievennlig arbeidsliv: BLD vil støtte et prosjekt i regi av KUN Senter for kunnskap og likestilling, som skal se på hvordan kvinner og menn kan dele omsorgsansvar likere seg i mellom, og hvordan utvalgte virksomheter kan tilrettelegge for en bedre balanse mellom arbeid og familie også for fedre. (BLD)

37. Livsfasesamtalen: Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet vurderer å utvikle en mal for en livsfasesamtale mellom vordende fedre og mødre og deres nærmeste overordnede.
Målet med samtalen er å sette i gang refleksjon rundt hvordan balansere jobb og familie, og å informere om rettigheter og muligheter. (BLD)

38. Foreldres rettigheter: Regjeringen vil vurdere om det er behov for å presisere arbeidstakeres rettigheter i ansettelsesforholdet under og etter foreldrepermisjon. Målet er at arbeidstakere ikke skal få svekkede lønns- og arbeidsvilkår som følge av at de tar foreldrepermisjon. (BLD)

39. Ammefri: Regjeringen vurderer å fremme forslag om rett til 1 time ammefri med lønn fra arbeidsgiver per dag til barnet er ett år. Dette vil legge til rette for at kvinner kan gå tidligere tilbake til arbeidslivet etter fødsel, og dermed stimulere til likere deling av foreldrepermisjon og omsorgsoppgaver mellom mor og far. ( BLD)

40. Saman om ein betre kommune: Regjeringen har inngått en samarbeidsavtale med KS og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden om programmet, som har hovedtemaene
heltid/deltid, sykefravær, omdømme, kompetanse og rekruttering.
Samarbeidet skal bidra til å utvikle lokalt initierte prosjekter og tiltak
i deltakerkommunene. (KRD)

41. Offensiv mot ufrivillig deltid og mer heltid: Et treårig forsøksprogram fra 2011 skal ta for seg endret arbeidsorganisering og forsøk som kan styrke den enkeltes mulighet til å komme over i heltidsarbeid. Erfaringene skal utredes og eksempler på gode løsninger skal spres. (AD)

42. Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte: Fortrinnsrett gir deltidsansatte rett til utvidet stilling framfor nyansettelse. Regjeringen er opptatt av at fortrinnsretten skal være reell og har satt i gang en evaluering av tvisteløsningsnemndas praksis. (AD)

43. Drøftingsplikt for bruk av deltid: Regjeringen vil sende på høring et forslag om plikt for arbeidsgiver til jevnlig å drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. (AD)

44. Rett til stilling tilsvarende den faktiske arbeidstida: Regjeringen vil utrede et forslag om rett til høyere stillingsprosent som følge av jevnlig bruk av merarbeid over tid. (AD)

45. Arbeidsgivers arbeid mot ufrivillig deltid: Regjeringen vil vurdere hvordan virksomhetenes arbeid mot ufrivillig deltid best kan inngå som et ledd i arbeidsgivers aktivitetsog rapporteringsplikt etter likestillingsloven. (BLD)

46. Mindre deltid i sykehussektoren: Regjeringen vil bidra til å redusere bruken av deltid i sykehus og har satt krav om at andelen deltid skal reduseres med minst 20 prosent innen 2011. Dette vil øke andelen kvinner med heltidsstilling i helseforetakene. (HOD)

47. Kjønnsbalanse i styrene i private aksjeselskap (AS): Regjeringen vil utrede eventuell regulering av kjønnsbalansen i styrene i store akseselskaper med private eiere. BLD leder arbeidet i samarbeid med JD, NHD og FIN. (BLD)

48. Flere kvinnelige styreledere i statseide selskaper: Departementet vil gjennom arbeidet i valgkomiteer og forberedelse av valg til styrene i heleide selskaper, arbeide for å øke andelen kvinnelige styreledere i statlige selskaper. (NHD)

49. Flere kvinnelige toppledere i statseide selskaper: Regjeringen forventer at selskaper med statlig eierandel utarbeider en strategi for hvordan den beste kompetansen i selskapet benyttes. Regjeringen forventer en positiv utvikling, og temaet vil bli tatt opp i eierdialog med selskapene. (NHD)

50. Integrering av likestillingsperspektivet: Regjeringen gir midler til at de regionale sentrene for likestilling og mangfold skal utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram for ledere i offentlig og privat sektor. Opplæringsprogrammet viser hvordan virksomheter kan gå fram for å integrere likestillingsperspektiv som arbeidsgiver, tjenesteutøver, produsent, i utviklingsarbeid og som beslutningstaker. (BLD)

51. Dialog med partene i arbeidslivet: Ta initiativ til å drøfte effektive tiltak når det gjelder å rekruttere og holde på ansatte av det underrepresenterte kjønn, og for kjønnsbalanse i ledelse. (BLD)

52. Rekruttering av menn til omsorgsyrker: Som oppfølging av rapporten Nordiske mænd tilomsorgsarbejde fra 2011 vil det i 2012 bli arrangert to nordiske seminar for forskere og representanter fra arbeidslivsorganisasjonene. Målet er å komme frem til forslag til politiske initiativer som kan bidra til flere menn i omsorgsyrker i de nordiske landene. (BLD)

53. Rekruttering av kvinner til Forsvaret: Det er satt i gang forskningsprosjekter som bidrar til at Forsvaret rekrutterer og beholder flere kvinner, og som i tillegg setter søkelys på hele mangfoldsdimensjonen. (FD)

54. Kartlegging av det kjønnsdelte arbeidslivet: Regjeringen vil finansiere en kartleggingsanalyse av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Analysen skal kartlegge fordelingen av kvinner og menn på yrker, stillingsnivå, næring, arbeidstid og sektor. (BLD)

55. Knutepunktsfunksjon for mentorordninger: BLD vil vurdere en knutepunktsfunksjon for mentorordninger i arbeidslivet. Dette vil være et pilotprosjekt som vil fokusere på likestilling i arbeidslivet. (BLD)

56. Likestilling i reindriften: For å styrke kvinners deltakelse i reindriften, har partene i reindriftsforhandlingene utarbeidet rapporten Likestilling i reindriften. Rapporten har vært på høring våren 2011, og vil bli fulgt opp i forbindelse med reindriftsforhandlingene. (LMD)

57. Åpenhet om lønn: Regjeringen vil legge fram forslag om at det skal utarbeides Lønnsstatistikk fordelt på kjønn og stillingsgrupper på virksomhetsnivå. (BLD)

58. Opplysningsplikt om lønn: Regjeringen vil legge fram forslag om å pålegge arbeidsgivere en plikt til å opplyse om lønn ved mistanke om lønnsdiskriminering. (BLD)

59. Evaluering av handlingsplan: Evalueringen av regjeringens handlingsplan Meir entreprenørskap blant kvinner ble ferdigstilt i juni 2011. Med utgangspunkt i rapporten, vil regjeringen vurdere endringer i tiltakene for å nå målet om 40 prosent kvinner blant nye etablerere innen 2013. (NHD)

60. Analyse av lønnsforskjeller: Regjeringen vil gjennomføre regelmessige analyser av hvilke faktorer som har betydning for lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. (BLD)

61. Regelmessig informasjon og statistikk: Regjeringen vil fremskaffe regelmessig informasjon og statistikk over fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. (BLD)

62. Undersøkelse av forvaltningen av husholdningenes økonomi: Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) vil på oppdrag fra BLD kartlegge kvinners og menns rolle i forvaltningen av familiens økonomi. (BLD)

63. Kjønnsbalanse i kommunestyrer: Regjeringen vil etter valget i 2011 evaluere kjønnsbalansen i kommunestyrene og erfaringene med prosjektet Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for ytterligere tiltak for å fremme bedre kjønnsbalanse i kommunestyrene. I denne sammenheng vil både rettslige og/eller ikke-rettslige virkemidler bli vurdert. (KRD)

64. Informasjonsbrosjyre: Regjeringen har utgitt en brosjyre beregnet på lokalpartienes nominasjonskomiteer om listeoppsettets og stemmetilleggets betydning dersom partiene ønsker å få flere kvinner inn i kommunestyrene. Informasjonsbrosjyren er utsendt til alle partier, også lokalt, før nominasjonene. (KRD) 65. Ungdommens maktutredning: Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede unges makt og deltakelse. Utvalget er blant annet bedt om å legge et kjønnsperspektiv til grunn for sitt arbeid. Utredningen skal leveres 15. desember 2011. (BLD)

65. Ungdommens maktutredning: Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal utrede unges makt og deltakelse. Utvalget er blant annet bedt om å legge et kjønnsperspektiv til grunn for sitt arbeid. Utredningen skal leveres 15. desember 2011. (BLD)

66. Debattbok for ungdom: Regjeringen vil feire Stemmerettsjubileet 1913–2013 ved å få utgitt en debattbok for ungdom som har som mål å skape engasjement rundt likestilling og stemmerett, deltakelse og representasjon for alle. (BLD)

67. Tilskuddsordning: Det etableres en tilskuddsordning i forbindelse med Stemmerettsjubileet i 2013. Midler tildeles organisasjoner etter søknad og kriterier som fastsettes i forkant av valget i 2013. (KRD/BLD)

68. Gjennomgang av Kvinnehelsestrategien 2003-2013: Helsedirektoratet skal på oppdrag fra HOD gjennomgå tiltakene i Kvinnehelsestrategien. På bakgrunn av gjennomgangen skal direktoratet foreslå nye tiltak innenfor kjønn og helse. Nettportalen har egne sider for menn. (HOD)

69. Menns bruk av helsetjenester: Gjennom den nye offentlige helseportalen www.helsenorge.no, vil regjeringen styrke informasjonen om helsetjenester rettet mot menn. Nettportalen har egne sider for menn. (HOD)

70. Informasjon om livsstilssykdommer: Vurdere videre oppfølging av pilotprosjektet Stork Groruddalen som har som mål å bedre helsestasjonenens svangerskapsomsorg. Gjennom kontakt med helsestasjonen identifiseres blant annet kvinner med svangerskapsdiabetes og lave vitamin D-nivåer, og sikres informasjon om kosthold, livsstil og aktivitet. (HOD)

71. Statistikk og informasjon: Regjeringen vil forsterke datatilfanget om kjønn og helse. Økt kunnskap vil kunne bidra til bedre forståelse for sammenhenger mellom kjønn og helse. (HOD)

72. Handlingsplan mot tvangsekteskap 2012: Enkelte tiltak i Handlingsplan mot tvangsekteskap 2008-2011 vil videreføres og videreutvikles i 2012. (BLD)

73. Handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2012: Enkelte tiltak i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2008-2011 vil videreføres og videreutvikles i 2012. (BLD)

74. Vold i nære relasjoner: Ny handlingsplan om vold i nære relasjoner, samt en melding til Stortinget om status og det fremtidige innholdet i arbeidet mot vold i nære relasjoner. (JD)

75. Holdningskampanje mot voldtekt: Regjeringen vil styrke innsatsen mot voldtekt, og i denne sammenheng gjennomføre en holdningskampanje i løpet av handlingsplanperioden. (BLD)

76. Kunnskapsinnhenting: Regjeringen vil undersøke arbeidsmiljøet ved landets strippeklubber og mulige sammenhenger mellom stripping og prostitusjon eller menneskehandel. (BLD)

77. Fotball mot vold: Holdningskampanje rettet mot gutter og menn for å engasjere dem til å bidra aktivt i bekjempelsen av vold mot jenter og kvinner. I første omgang skal mennene nås gjennom fotballen. Kampanjen gjennomføres i samarbeid med Hvitt Bånd
Norge og støttes av ulike fotballklubber. (BLD)

78. Statistikk for krisesentre: BLD ønsker å etablere en permanent datainnsamling fra Kommunene innenfor KOSTRA, som over tid helt eller delvis kan erstatte den nåværende særrapporteringen. BLD vil gå skrittvis frem og nøyer seg med et begrenset datasett
i 2011. (BLD)

79. Tilbud til voldsutøvere: Et landsdekkende hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøvere er under utvikling. Alternativ til vold (ATV) har en sentral rolle i arbeidet. (BLD)

80. På like vilkår: Regjeringen vil følge opp St. Meld. nr. 11 (2007–2008) På like vilkår:Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken. (UD)

81. Utvalg: Regjeringen vil opprette et interdepartementalt utvalg for menneskerettighetssaker i 2011. Utvalget vil koordinere de ulike prosessene knyttet til regjeringens arbeid med å implementere
Norges menneskerettighetsforpliktelser. (UD)

82. Anstendig arbeid: Målrettet støtte til anstendig arbeid, med fokus på støtte til og oppfølging av ILOs handlingsplan for likestilling for perioden 2010–2015. (UD)

83. Kvinne- og barnehelse: Målrettet støtte til kvinne- og barnehelse, med fokus på oppfølging av Den globale strategien for kvinne- og barnehelse som ble lansert under toppmøtet om tusenårsmålene
i New York i september 2010. (UD)

84. Handlingsplan: Regjeringen vil gjennomføre handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling i utviklingssamarbeidet 2010-2013, med vekt på styrket innsats på landnivå og systematisk integrering av kjønnsperspektivet innen prioriterte områder. Særlig fokus på klima og miljø, olje og energi, næringsutvikling og fred og forsoning. (UD)

85. Mot en grønnere utvikling: Regjeringen vil styrke den utviklingspolitiske innsatsen for matsikkerhet og klimatilpasset landbruk i Afrika, med særlig fokus på kvinnelige produsenter og deres rolle og muligheter i landbruket. (UD)

86. Kvinner, fred og sikkerhet: Regjeringen vil gjennomføre strategisk plan 2011–2013 for FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, med vekt på å styrke kvinners Deltakelse og beskyttelse i konflikt og fremme et integrert kjønnsperspektiv i fredsbygging, Fredsforhandlinger og i internasjonale operasjoner. (UD)

I tillegg er det andre tiltak og initiativ. Det skjærer i hjerterota hver gang politikerne vil detaljstyre så mye som Audun Lysbakken legger opp til. Forhåpentligvis vil mange av forslagene skape stor debatt. Det er sunt å være uenig med statsråden!

Mest lest

Arrangementer