Diverse

Abid Q. Raja til Stortinget?

Venstrepolitikeren Abid Q. Raja lever et omflakkende liv. Hans engasjement ved Norges ambassade i Inda kan bli på bare et år. Raja blir imorgen innstilt som Akershus Venstres 1.kandidat ved Stortingsvalget 2013.

Venstres sittende stortingsrepresentant fra Akershus gjennom to perioder, Borghild Tenden har offentliggjort at hun ikke tar gjenvalg på Stortinget, og begrunner dette med manglende støtte fra lokallagene i Akershus Venstre. Tenden er fra Venstres sterkeste lokallag i Akershus, Bærum, og var også 1.vararepresentant i perioden 1997 – 2001 for Terje Johansen. Hun har også representert Venstre i Akershus fylkesting.

Tendens avgjørelse blir offentlig kjent dagen før nominasjonskomiteen i Akershus Venstre offentliggjør sin innstilling til stortingsvalgliste til valget neste år. Efter hva Liberaleren erfarer er Borghild Tendens 1.vararepresentant til Stortinget, Abid Q. Raja innstilt på førsteplass.

Da jeg snakket med Raja under debattmøtet for stortingskandidater i fylkeslaget nylig, gjorde han det klart at det for ham er 1.plassen – eller ingenting. Og det er forståelig. Raja har akkurat begynt å jobbe ved Norges ambassade i New Dehli i India. En jobb som vanskelig lar seg kombinere med å være vararepresentant til Stortinget. Det er spesielt i lokallagene på Nedre Romerike at Raja skal ha blitt kjørt frem som kandidat.

Hemmelig høring i åpenhetspartiet?
Nominasjonskomiteen har ikke offentliggjort høringsresultatene fra lokallagene ennå, men det kan kanskje skje efter at komiteens innstilling til valgliste er offentliggjort. Selv var jeg medlem av nominasjonskomiteen foran stortingsvalget i 2005. Da offentliggjorde komiteen alle innstillingene på fylkeslagets nettside, både med hvilke kandidater det enkelte lokallag hadde foreslått, og til hvilken plass man var foreslått. Dermed var hele prosessen åpent tilgjengelig for alle – og den enkelte kandidat kunne selv vurdere sin posisjon blant lokallagene.

Akershus er et vanskelig fylke for Venstrefolk å vurdere sin posisjon i en situasjon der man søker posisjoner, enten det er som folkevalgt eller til tillitsverv. Lokallagene varierer veldig i størrelse, og erfaring fra tidligere nominasjonsprosesser tilsier at få lokallag i praksis kan avgjøre hele resultatet, om de blir enige seg imellom. Gode valgresultater for de de minste lokallagene kan ha bidratt til at resultatet av avstemninger på års- og nominasjonsmøter mer usikre.

Har Tenden gitt seg for tidlig?
Det er en kjent sak at ikke alle lokallag er like raske til å reagere på henvendelser fra valgkomiteer og nominasjonskomiteer. Flere av Venstres fylkeslag har denne gang startet nominasjonsprosessen langt tidligere enn vanlig, for å ha sitt «lag» foran stortingsvalgkampen 2013 klart så tidlig som mulig.

Det er klart at det er uheldig for en sittende stortingsrepresentant å få oppslag med typen «Vraket!» når en nominasjoskomite offentliggjør en innstilling der man selv ikke bekler topplassen på valglisten. Å gi beskjed dagen før innstillingen offentliggjøres, om at man selv ikke tar gjenvalg vil ikke forhindre «vraket»-oppslag. Spesielt ikke når man har vært med som kandidat i nominasjonsprosessen hele veien frem til innstillingen skal offentliggjøres. Så Borghild Tenden må derfor regne med at slike oppslag kommer.

Likevel er det ikke sikkert at spillet er over for Tenden, eller at veien ligger åpen for Raja. For mange lokallag vil kanskje forstå at de har vært for sent ute, eller for uklare. Her må jeg ta sjansen på en gjetning – ut fra min kjennskap til Akershus Venstre, og dèt faktum at høringsresultatene ikke er offentlig kjent. Men innstilingen til nominasjonskomiteen kan føre til en motreaksjon fra de i Akershus Venstres lokallag som sterkt ønsker at Borghild Tenden skal bli renominert.

Tenden kan bli knegått med oppfordringer om ikke å trekke seg, og stille opp. Det vil kunne komme oppslag i media med kritikk av nominasjonskomiteen; hvorfor vraker man en sittende stortingsrepresentant som ikke har gjort noen store tabber? Det kan altså «blåse opp» i Akershus Venstre foran nominasjonsmøtet 08.november.

Da er det viktig for Tenden og hennes støttespillere å vurdere hennes sjanser på et realistisk grunnlag. Mange henvendelser borger ikke for at de valgte delegatene til nominasjonsmøtet faktisk støtter henne når det kommer til avstemning. Men hun kan ikke ligge på været og vente, heller. De som sterkt ønsker Tenden må si klart ifra så tidlig som mulig, og starte sin mobilisering. Og om Tenden føler seg sikker på at støtten er så stor at hun kan ta sjansen på en kamvotering, så må hun i god tid før 08.november si at hun stiller likevel – og dermed «gi ordre» til mobilisering ute i lokallagene.

Hva galt har Tenden gjort?
Borghild Tenden var en del av Venstres største stortingsgruppe siden splittelsen i 1972. Hun var medlem av Venstres gruppe 2005 – 2009, som hadde 10 representanter. Hun var en av dem som klarest har gitt uttrykk for at Lars Sponheims strategi ved 2009-valget var feil (heller Jens enn Jensen), noe som kommer frem i de to biografiene som er utgitt om Sponheim. Tenden kan også skryte på seg en bragd; da Venstre havnet under sperregrensen i 2009 klarte hun å berge et fast mandat for Venstre. I Akershus. Forrige gang en V-representant klarte det i dette fylket, var da Halfdan Hegtun ble gjenvalgt – i 1969.

Tenden har vært medlem av Stortingets samferdselskomite, og er nå medlem av finanskomiteen.

Noe av kritikken mot Borghild Tenden går på at hun ikke er synlig nok i mediene, og ikke tar opp lokale saker fra Akershus. Den kritikken må nesten Tenden og hennes støttespillere svare på, men akkurat samferdelspolitikk er noe som angår Akershus i høyeste grad. Kamp for å gi sentrale (press-)områder som Oslo og Akershus mer samferdselsmidler og mer penger til kollektivtrafikk er noe som har preget Venstres arbeid i begge komiteene Tenden har vært medlem av i sin tid på Stortinget. Som stortingrepresentant i en tokvinnesgruppe er det en balansegang for representantene å kun representere sitt lokale valgdistrikt, og samtidig være rikspolitiker så mye at partiet ikke blir uinteressant for andre enn lokalpressen i vedkommendes valgdistrikt.

Abid Q. Raja – hevet over regionskampen?
Enhver nominasjonsprosess uavhengig av parti og uavhengig av fylke er en kamp om en listetopp (de 3 – 5 øverste plassene) som speiler alle deler av fylket, i tillegg til kjønn, alder – og fløyer i et parti. I tillegg kommer andre hensyn i visse partier; som f.eks LO-tilhørighet i Ap.

Abid Q. Raja uttalte til Liberaleren (på kandidatmøtet, se over) at han ikke anser seg som en kandidat for Bærum, selv om det er dette lokallaget i Akershus Venstre han er medlem av. Dette kan ha noe for seg, all den tid det er lokallag på Nedre Romerike som skal ha kjørt ham frem som kandidat overfor nominasjonskomiteen. Likevel: Hvis Raja nomineres på førsteplass på Akershus Venstres stortingsliste er det tvilsomt om f.eks Siri Engesæth kan bli foreslått på 2.plassen. Hun er (også) fra Bærum Venstre. De øvrige lokallagene vil kreve kandidater fra sine regioner på de neste plassene. Dermed blir Raja oppfattet som Bærumskandidat – når resten av listetoppen skal settes sammen av nominasjonsmøtet.

Og hva vil delegatene fra Bærum gjøre på nominasjonsmøtet? Vil de oppfatte at Raja er «uunngåelig» på 1.plass, som innstilt av nominasjonskomiteen – i en situasjon hvor Tenden fastholder sitt nei til renominasjon – når de ser at den neste kandidaten med reell tilknyting til Bærum kanskje først blir aktuall på en 5.- eller 6.plass? Og vil Venstre-velgerne i Bærum oppfatte Raja som så knyttet til Bærum at de slutter like sterkt opp om ham som de gjorde om Tenden? Delegatene fra Bærum Venstre og lokallaget står overfor noen vanskelige avveininger i ukene frem til nominasjonsmøtet.

Det samme gjelder de andre lokallagenes delegater. Bør en sittende stortingsrepresentant kastes når vedkommende har jobbet jevnt og trutt for Venstre, og ikke gjort noen store tabber? (Eller små heller, for den saks skyld). Føler de andre lokallagene seg sikre på at Raja vil samle like mange stemmer i Bærum som Tenden? 40 – 45% av Venstres stemmer i Akershus, hvis ikke mer, kommer fra velgerne i Bærum. Vil de andre Venstre-lagene klare å veie opp for en eventuell nedgang i Bærum?

Åpner Tajik for flere flerkulturelle kandidater?
Hadia Tajik ble utnevnt som den første statsråd født i Norge med flerkulturell bakgrunn. Hvis Ap ikke skal bli dominerende i denne velgergruppen i årene fremover kan hennes utnevnelse til statsråd føre til at flere partier (både i ledelsen og nedover i rekkene) tenker taktisk og nominerer sine egne flerkulturelle kandidater.

Bæring vraker bæring for annen «bæring»
Imorgen må Astrid Ramnefjell fra Bærum legge frem en innstilling på vegne av nominasjonskomiteen i Akershus Venstre, der hun vraker en sambygding som listetopp til fordel for et annet medlem i samme lokallag – som er kjørt frem av andre lokallag.

Det skal bli interessant å se om det blåser opp i Akershus Venstre, eller om Raja kan seile gjennom smult farvann opp til 1.plassen på Akershus Venstres stortingsvalgliste ved valget 2013.

PS
I 2009 skrev jeg for Dagbladet på Oppviglerbloggen artikkelen Venstre – det vanskelige valget. Den ble også publisert på Liberaleren. Der begrunner jeg hvorfor Abid Q. Raja som kandidat på 2.plass var et argument for meg til å stemme på Venstre.
DS

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer