Ukategorisert

Hva er problemet med surrogati, Stoltenberg?

Det var en flau opptreden av statsminister Jens Stoltenberg presterte i Stortinget forleden, da KrF-leder Knut Arild Hareide ville ha svar på et enkelt spørsmål: Er regjeringen for eller mot surrogati?

Stoltenberg gjemte seg bak sin gode venn, tidligere politidirektør Øystein Mæland, og hevdet seg inhabil. Regjeringen lager nå en lov som frikjenner Mæland for det som var et lovbrudd. Det gjør meg ingenting. Stoltenbergs feighet gjør meg imidlertid pinlig berørt. Noen ved statsministerens kontor må ha innsett det pinlige at statsministeren fremstod som inhabil i den helt grunnleggende verdidebatten om surrogati fordi en god, homofil venn av ham og hans ektefelle hadde skaffet seg barn i USA ved hjelp av surrogati. Derfor ble denne pressemeldingen lagt ut på regjeringens nettsiden noen timer senere. Den inneholder følgende presisering: «Etter en samlet vurdering har statsministeren kommet til at forslaget berører Mæland personlig, og at det kan foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Han har derfor funnet det riktig å ikke delta i behandlingen av denne saken. Dette betyr ikke at statsministeren generelt vil være inhabil i spørsmål om surrogati.»

Flott! Statsministeren kan likevel delta i surrogatidebatten.. Det er bra. Hvis han holdt på sin inhabilitet rent generelt ville regjeringens splittelse vist seg i all sin tydelighet. For SP sier nei til både surrogati og eggdonasjon. Og ingen fra det tross alt verdiliberale Ap ville møtt KrF høyt på banen. Og det trengs. Burde ikke et liberalt parti som Venstre frontet denne saken? Spørsmålet er hvor mye Trine Skei Grande vil tirre en av sine foretrukne to potensielle samarbeidspartnere i en eventuell borgerlig regjering efter valget neste år. Høyre, som også fremstår som mer og mer verdiliberalt, har samme problem som Venstre i denne saken. Skal KrF da få råde grunnen alene?

Forhåpentligvis ikke. Men da må Ap (med flere!) skjerpe seg.

Aps surrogatidebatt minner om DLD-saken
VGs Hanne Skartveit skrev idag en kommentar om nettopp surrogatidebatten, med tittelen «Surrogati inn bakdøren». Skartveit skriver: «I mellomtiden foreslår hans regjering en politikk som åpner for surrogati. Og det uten at Ap har tatt diskusjonen om barnas rettigheter. Aps utgangspunkt har vært diskriminering; av homofile, av enslige, av voksne mennesker som a vulike grunner ikke kan få egne, biologiske barn.»

Og videre: «Regjeringen kunne valgt å beholde dagens lovverk, som åpner for å straffe dem som benytter seg av metoder i utlandet som er forbudt etter den norske bioteknologiloven. Det ville vært i tråd med Senterpartiets politikk på dette området.»

SP er et verdikonservativt parti. Som KrF, og delvis FrP og Høyre.

Det som slo meg umiddelbart da jeg leste Hanne Skartveits formuleringer (det første avsnittet over) var at dette minner mistenkelig mye om den fra utsiden sett manglende debatten om EUs datalagringsdirektiv. Før valget i 2009 var det mye fokus på DLD, blant annet her på Liberaleren. I Ap var det ihvertfall fra utsiden knapt noen synlig debatt om innføring av DLD. Men efter valget, da Stoltenberg og de øvrige forhandlerne fra Ap møtte SP og SV for å snekre sammen Soria Moria II-erklæringen var Ap plutselig blitt for at EUS DLD-direktiv skulle innlemmes i norsk lov. Men hadde partiet hatt noen debatt?

Har Ap hatt noen debatt om surrogati? Har statsministerens parti veiet kampen mot diskriminering av ulike grupper opp mot vurderingen av hva som er barnets beste? Jeg aner ikke. I andre partier synes indre uenighet om ulike saker godt for alle som befinner seg utenfor partiet. Men hvor synlig er intern uenighet i Ap for alle utenfor? Ap har et stort såkalt homonettverk av aktivister for homofiles rettigheter. Men færre forkjempere for ensliges eller ufrivillig barnløses rettigheter. Har Aps homonettverk sørget for å ta standpunkt for hele Ap i denne saken? Ikke det at det gjør meg noe, men likevel: Av et parti som i praktisk politikk viser seg å være verdiliberale – og dermed ofte enige med Liberaleren – burde man forvente tydelighet i vanskelige verdispørsmål.

Kanskje er ikke disse sakene så vanskelige som motstanderne av surrogati skal ha det til?

Noen vil bestemme hva andre mennesker skal gjøre med kroppen sin
Jeg har fundert en stund på mine egne synspunkter og verdier i forbindelse med surrogati. Jeg har skrevet om temaet tidligere her på Liberaleren. Og for de som eventuelt skulle ønske å mistenkeliggjøre meg; jeg har barn. Det er ikke av egeninteresse jeg har landet på hva som er mitt standpunkt i saken. Men om så var? Er ikke egne erfaringer det vi bringer med oss inn i debatter og til vår stillingstagen i politiske saker og evt. i partifora eller folkevalgte fora?

Jeg mener det er et større problem om man lar egne erfaringer diktere standpunkter som bryter med ens eget verdigrunnlag. Dukker det opp en slik kollisjon må man vurdere hvorfor erfaringer og verdier kolliderer. Man må rett og slett forsøke å sette erfaringene inn i sin personlige verdiramme. Får man det ikke til, må man kanskje gå noen ekstra runder med seg selv.

Så la meg redegjøre for mine standpunkter:

For meg er det mest problematiske i surrogati-debatten at noen tror de kan bestemme hva andre mennesker både innenfor og utenfor landets grenser skal gjøre med kroppen sin, og hvorfor de skal gjøre det/ikke gjøre det. Mitt eget parti Venstre har landet på et synspunkt jeg anser problematisk; programkomiteen har foreslått at «altruistisk» surrogati innenfor landets grenser er greit, men å benytte kommersiell surrogati utenfor landets grenser skal fortsatt være forbudt.

Som liberalist mener jeg at mennesket er født fritt, og har eiendomsretten til seg selv. Det er derfor du som bestemmer hva du vil gjøre med kroppen din, og ikke. Og hvorfor. Noen vil selvfølgelig hevde at kvinner som leier ut livmoren sin, selger sine egg, eller prostituerer seg for den saks skyld er tvunget til det av omstendigheter i livet sitt som de ikke råder over selv. Det er naturligvis et legitimt standpunkt, men også et opportunt standpunkt for menenesker som vil presse sine verdier over på andres liv, og bestemme over andres liv.

Jeg har en enkel (naiv?) tilnærming; jeg kan ikke fortelle deg hva du bør gjøre i en gitt situasjon. Jeg kan si hva jeg ut fra eget verdigrunnlag ville gjort om jeg havnet i tilsvarende situasjon. Men det er en teoretisk øvelse, for jeg kan ikke vite det sikkert før jeg faktisk havner i den aktuelle situasjonen. Derfor får jeg meg ikke til å fordømme prostituerte, selv om jeg har tatt et (for meg) verdistandpunkt om ikke å kjøpe sex. Og jeg kan ikke fordømme ufrivillig barnløse, enslige eller homofile som betaler for at kvinner i India, USA eller andre steder vil leie ut sin livmor og bære frem andre menneskers barn. Og jeg vil heller ikke fordømme de kvinnene som bærer frem andre menneskers barn.

Om noen gjør dette på grunn av altruisme, som Venstre mener er det eneste rette motivet, er det vel å bra. Men skal vi virkelig fordømme dem som utsetter kroppen sin for de påkjenninger graviditet betyr, og skal vi forvente at de gjør dette uten å få noen kompensasjon for det?

Barnets beste?
Hanne Skartveit har skrevet flere kommentarer om surrogati. Og hun er opptatt av barnets beste. Er ikke alle det? Er det noen som tror at et homofilt par, en enslig eller et ufrivillig barnløst par som går gjennom en prosess med surrogati ikke er opptatt av sitt eget, ønskede barns, beste?

Skartveit skrev idag: «Når debatten handler om de voksne, blir det lett et spørsmål om hvem som er mest liberale, om hvem som ikke ønsker å diskriminere noen. Spørsmålet om surrogati blir koblet opp mot syn på hmofili. Som selvsagt er helt irrelevant. Men som like fullt ligger der som en skjult trussel; for hvem ønsker å bli oppfattet som intolerant og fordomsfull?»

Jeg klarer ikke å oppfatte det som noe negativt å være liberal. Det betyr nemlig ikke, om Skartveit og andre skulle tro det, å være holdningsløs. Men i sitatet ovenfor ligger den skjulte antydningen der som en tiltale på dommedag: Du er holdningsløs!

Vi som er liberale begrunner våre standpunkter i klare verdier og holdninger. Liberale verdier er like mye verdier som de verdikonservatives verdier. Det liker like grundige vurderinger og refleksjoner i bunnen for mine verdier og standpunkter som for dine, Hanne Skartveit. Kanskje enda grundigere. For når du utfordrer samfunnets konvensjoner og tradisjoner ved å gå inn for standpunkter som er nye, som kun et mindretall har, og som lett kan bli mistenkeliggjort – da gjør man det ikke efter en overfladisk surfing på jakt efter provokasjonens skumtopp. Å være liberal er ikke å være holdningsløs.

Du skal kjenne ditt opphav!
Skartveit skriver: «I min veden handler ikke surrogati om voksne. Det handle først og fremst om barns rettigheter. Barn har en fundamental rett til å kjenne sitt opphav, til å vite at de har en mor de kan kalle sin. FNs barnekonvensjon slår fast at barn, så langt det er mulig, har en rett til å kjenne sine foreldre.
Surrogatbarn har ingen mor de kan oppsøke, eller bli kjent med. Kvinnen som føder barnet, betrakter ikke seg selv som mor. Hun har kun tatt imot en annen kvinnes egg og båret frem barnet. Men heller ikke hun som donerte egget ser seg som mor. Hun ga bort et egg, det var alt. Ingen av dem mener at de ga bort sitt barn.»

Det ligger muligens både en biologisk «trang» i oss mennesker til å skaffe oss efterkommere – og til å ville vite hvor vi kommer fra. Og selv om verden biologisk sett var mye enklere før gen- og bioteknologien gav oss langt flere muligheter, så var ikke foreldre så interessert i å fortelle sine barn hvordan de ble til (annet enn de åpenbare; hvem som var barnets foreldre): Lettvintheter som at «du kom med storken», «du kom rekende på en fjøl» etc viser at de tekniske sidene ved reproduksjon er et ømtålig emne.

Min oppfordring er: Når teknologien gir muligheter til personer som tidligere ikke har hatt dem, hva er galt i å benytte dem? La ikke biologien bli en tvangsgtrøye der det blir et krav til den enkelte; du skal kjenne ditt opphav! Ikke alle adopterte ønsker å finne sine biologiske foreldre. 10% som blir født her til lands får oppgitt feil biologisk far. Før ble det ikke så lett oppdaget, men nå gjør organtransplantasjon, blodoverføringer etc at slikt lettere oppdages. Men går Skartveit og andre som mener det er en menneskerett å kjenne sitt opphav inn for at det skal gjennomføres obligatorisk blodprøve av alle barn født i Norge og den som oppgis som far, for å sikre at den oppgitte far er den egentlige biologiske far?

Hva med alle barn uten foreldre?
Det finnes foreldereløse barn i Norge, og ute i verden finnes det store mengder av dem. Hvorfor ikke adoptere fremfor å «tukle» med biologien? Igjen et moraliserende standpunkt; du kan skaffe deg andres barn, men ikke lage ditt eget – om det ikke skjer 100% naturlig og er 100% ditt eget. De som mener at den/de som ønsker seg barn bør adoptere, får aller først sørge for at det blir enklere å adoptere. Og samtidig ta inn over seg at ikke alle land lar f.eks homofile adoptere. Oppfatningen av hva en familie er, har endret seg mye i Norge, men ikke andre steder i verden.

Et av vår tids viktigste verdispørsmål
kaller Hanne Skartveit spørsmålet om surrogati i sin kommentar i dagens VG. Der er vi enige. Jeg er teknologioptimist. Det betyr ikke at jeg vil la teknologien bestemme over over mennesker, uten at det gjøres vurderinger. Det betyr heller ikke at man bare skal la være å bruke teknologien, hvis den kan gi folk et bedre liv. I spørsmålet om surrogati får homofile, enslige og ufrivillig barnløse oppfylt ønsket om å bli foreldre. Jeg er ikke i tvil om at barn som kommer til ved hjelp av surrogati er like ønsket, om ikke mer, som barn laget på den biologiske, naturlige måten. Jeg er liberal. Det betyr at jeg ikke vil sette meg til doms over andre menneskers frivillige valg gjort for eget liv. Og jeg vil ikke la mine verdier diktere andre menneskers liv og valg.

At det blir lovlig for nordmenn å benytte surrogati utenfor landets grenser betyr ikke at man må benytte seg av muligheten. Men det vil være en endring hos norske lovgivere; de siste årene har Stortingets flertall vært opptatt av ikke bare å bestemme hva nordmenn ikke skal gjøre i Norge, men også hva de ikke skal gjøre i utlandet. Om surrogati blir lovlig i utlandet vil lovgiverne altså gi nordmenn lov til å gjøre noe som loven i andre land allerede tillater dem. I USA har mange stater lovregulert surrogati.

Avslutningsvis er mitt ønske at Arbeiderpartiet er tydelige i debatten om surrogati, og ikke overlater den til Kristelig Folkeparti og Knut Arild Hareide. Hvis du er for surrogati, Jens, så fortell oss hvorfor!

22 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Magne D. Antonsen
9 years ago

Bra blogg, Per Aage!

Det er Magne fra VG her. I dag har jeg valgt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG, du finner det nederst på forsiden til http://vg.no

Er det noen som har tips om gode blogger jeg bør anbefale så send meg en link på magne.antonsen [æ] vg.no Vil du ha flere tips om gode blogger kan du følge Lesernes VG på http://www.facebook.com/lesernesvg og http://twitter.com/lesernesvg

Anonym
Anonym
9 years ago

Du er tydelig helt forvirret i argumentasjonen din. Du nekter selv å sette deg til doms over andres valg og mener de bør ha rett til å bestemme over egen kropp, og mener dette prinsippet trumfer øvrige hensyn. Hvordan klarer du å argumentere for at det å kjøpe nyrer fra desperate kinesere burde være ulovlig? Spesielt hvis den nyren kineseren blir sittende igjen med er såpass dårlig at det er en risiko for alvorlig sykdom og død hos donoren. Jeg fordømmer ikke noen i en vanskelig situasjon for å ville selge hverken arbeidskraften, livmoren eller nyren sin. Men jeg er… Read more »

Torbjørn Omland
Torbjørn Omland
9 years ago

Dett var et velfundert klart og logisk inlegg i denne debatten

Jørgen Aasen
Jørgen Aasen
9 years ago

Fantastisk godt skrevet! Det er jaggu på tide å bestemme hva vi gjør med egen kropp, putter i munnen og bestemme hva vi gjør i eget hjem!

Elin
Elin
9 years ago

Å få barn er ingen rettighet. Barn må aldri bli en salgsvare. Jeg forventer null-toleranse fra fra våre lovgivende myndigheter for denne type menneskehandel!

Pleym
Pleym
9 years ago

Magne, takk for at du lenker til denne artikkelen!

Heidi
Heidi
9 years ago

Anonym; har du satt deg inn i hvem som stiller opp som surrogatmødre? Når jeg leser om surrogati, er det bestandig de stakkars fattige kvinnene i India som blir surrogatmødre pga penger det blir siktet til. Hva med de som ikke gjør det for penger, men ønsker å hjelpe folk som selv ikke kan få barn; det være seg homo- eller hetropar. I USA er det ved enkelte klinikker strenge krav for å bli surrogatmor; de må bevise at de er økonomisk uavhengig. I et program om surrogatmødre i England, var det kvinner som var surrogatmor til både 4 og… Read more »

Cecilie
Cecilie
9 years ago

Nei Heidi, det er overhode ikke gratis å adoptere… Men det etiske og moralske er en smule lettere å forsvare! Les forskjellene: – Ved adopsjon finner man nye foreldre til et barn som trenger nye foreldre. – Ved surrogati bestiller man et barn til foreldre som trenger et nytt barn. Menneskehandel er forbudt i vårt land. Surrogati er menneskehandel! Dvs, planlagt kjøp av menneskebarn som er produsert til et formål! Penger er imidlertid uvesentlig i denne diskusjonen. Det er det etiske og moralske menneskelige aspektet som er helt umulig å forholde seg til. Det kan virke som om man glemmer… Read more »

Evolusjon
Evolusjon
9 years ago

Jeg er i utgangspunktet for surrogati, men tenkte litt på det nå, hva det vil bety for menneskeheten i det lange løp. (Det gjelder da spesifikt kandidater som ikke kan få barn biologisk) Hvis de som er fruktbare blir brukt til å bringe de ufruktbares gener videre vil det gi en stigende kurve for ufruktbarhet i lengden.(gitt at problemet har en genetisk årsak) Så i denne sammenhengen burde kun de som i utgangspunktet er fruktbare kunne benytte seg av surrogati, så langt det kan bevises genetisk. En vri på saken for å se det store bildet…

Jan Hansen
Jan Hansen
9 years ago

Ebolusjonen er nok helt blåttet for både moral og etikk så det å hevde at surogati er feil med henvisning til evolusjonen blir fullstendig feil. Da vet man ikke hva evolusjonen er

Jan Hansen
Jan Hansen
9 years ago

Et barn båret frem av surogatmor er ønsket, svært ønsket. Andre barn er alt fra ønskede til tilfeldige til uhell og uønskede. Det er voksne mennesker som er involvert. Vi har som menneskehet blit istand til å hjelpe hverandre til å få barn gjennom surogati. Er det etisk riktig at en del av befolkningen skal nekte andre mennesker å bringe barn til værden? Er det riktig av denne del av befolkningen skal kunne straffe andre mennesker som ønsker å hjelpe voksne mennesker frivillig å få barn? Er det riktig at andre enn barns foreldre skal kunne bestemme at barnets beste… Read more »

Jan Hansen
Jan Hansen
9 years ago

Relgionsfrihet regnes som et sammfunnsgode. Hva er relgion? Er det riktig at noen mennesker basert på relgiøse overbevisninger skal få bestemme hvilken medisinsk behandling andre mennesker skal få, når den medisinske behandlingen er til for å hjelpe?

Er det riktig at guttebarn under tvang, babyer, kjønnslemlestes av medisinsk personell, mens samme personell nektes å hjelpe voksne mennesker å bringe barn til værden?

Jan Hansen
Jan Hansen
9 years ago

Er moralen i den kristenkonservative vestlige værden så overlegen annen moral at disse med rette kan bestemme at enkelte barn ikke har livets rett?

Måles et menneskes styrke i graden av kristenkonservativ moral? Er andre mennesker svakere? Er andre mennesker derfor tjent med tvungen beskyttelse mot seg selv og mot å formere seg?

Vilde
Vilde
9 years ago

Jeg synes innlegget var uoversiktlig, men forsto at det fremmer liberalistiske holdninger generelt og særlig til spørsmålet som ble tatt opp. Surrogati er et barn av prøverørsteknologien, bokstavelig talt, og som vanlig er det slik at når bioteknologien åpner for en mulighet vil bruken av den «løpe løpsk» og bli annerledes enn «det man hadde forestilt seg». Selv om teknologien er den samme (og kanskje har vært litt «lurvete» hele veien?). Man startet med prøverørsbarn av ektepar, deretter (prøverørs)donorbarn for ektepar der mannen var ufruktbar, deretter for lesbiske par, og nå er det (prøverørs-)sæd- og/eller egg-donorbarn for homofile enslige menn/par… Read more »

Johanna
Johanna
9 years ago

En fantastisk godt skrevet blogg! Er helt enig med deg, og har tenkt på det samme selv. Savner nordmenns evne til å tenke prinsippielt. Alt for ofte lar det store flertall følelsene løpe av med seg. Jeg misliker som deg sterkt at politikere i Norge lager lover som skal gjelde utenfor Norges grenser. Det er i høyeste grad problematisk, for det betyr jo at det ikke lenger nytter å flytte om man ikke er enig i hva de norske finner på. Tenker for eksempel på sexkjøpsloven. Uten sammenligning for øvrig. Det har ingenting med surrogatidebatten å gjøre, bortsett fra at… Read more »

Jan Hansen
Jan Hansen
9 years ago

Er det forskjell for et ønsket barn som kommer til værden om det har ukjent far eller ukjent mor? Om en kvinne ønsker barn kan hun la seg befrukte av en ukjent donor eller tilfeldig partner. Om en mann ønsker barn kan han få egg fra en ukjent donor og få det befruktet med egen sperm å få barnet båret frem av en surogatmor. Alle alternativer er mulig. Hva er forskjellen for barnet? Er det riktig av kristenkonservative å fordømme alenemødre for umoral? Er ekteskapet, en kulturell samlivsform basert på relgion, overlegen andre samlivsformer. Er det ikke fordømmelsen som er… Read more »

Rita
Rita
9 years ago

«Å få barn er ingen rettighet.» Det er ikke det, akkurat som å eie sin egen bosted, transportmiddel datamaskin eller mobiltelefon ikke er det heller, og enda så har de fleste minst én, hvis ikke alle disse tingene. Å få barn er noe av det mest naturlige tingen i verden, og selv om jeg mener at hvis man kan så bør man prøve å adoptere, så betyr ikke det at jeg mener voksne som ønsker surrogat isteden er møkkafolk. For kritikere, går dere rundt og dikterer hva andre har lov å gjøre? Er dere en av de som kritiserer andre,… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Jeg har ikke kapasitet til å svare på alle kommentarene akkurat nå, men setter pris på alle tilbakemeldinger – positive såvel som negative.

trackback
9 years ago

[…] for neste stortingsperiode. Holt er også intervjuet om saken. Les også Liberalerens artikkel om surrogati. Del dette:E-postFacebookTwitter Kategori(er): Barn og familie, Kort […]

trackback
9 years ago

[…] – fordi VG lenket? Artikkelen som er suverent mest lest het Hva er problemet med surrogati, Stoltenberg? fra 263.november. Den fikk 20 kommentarer fra leserne. Hvorfor kom akkurat den så høyt opp? Var […]

trackback
9 years ago

[…] for surrogati har mange felles synspunkter med Kamzys innlegg i Dagsavisen. Du kan lese den her. Del dette:E-postFacebookTwitter Kategori(er): Barn og familie, Kort […]

Fra arkivet