Ukategorisert

Forenkling av Norge?

Først kommer Statsministerens kontor med pressemelding med statsministerens visjoner for et enklere Norge og effektivisering av offentlig sektor.

Like etterpå legger regjeringen lagt fram et lovforslag til et nytt krav om at store foretak i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument skal rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar.

–Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet gjennom mer åpenhet kan vise at det tar sitt samfunnsansvar på alvor, sier finansminister Sigbjørn Johnsen, ifølge Regjeringen.no.

Dobbeltkommunikasjon!

Lovforslaget innebærer, ifølge pressemelding fra Finansdepartementet, at store foretak etter regnskapsloven skal gi en årlig redegjørelse for hva de gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Foretakene skal minst gi opplysninger om sin samfunnsansvarspolicy, om hvordan den er fulgt opp i året som er gått, samt om forventningene til arbeidet framover. Foretak som ikke har en samfunnsansvarspolicy skal opplyse om det. Det foreslås unntak fra rapporteringskravet for datterselskaper når morselskapet har gitt en redegjørelse for konsernet, som dekker datterselskapet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer