Ukategorisert

Nettavisens valgtest – om krim, helse og sosial (2/5)

Nettavisen lanserte mandag sin valgtest. Den er inndelt i fem temaer. I denne artikkelen har jeg tatt for meg temaet «Krim, helse og sosial». En ulempe er at hvis du vil hoppe rett til temaet, starter testen likevel på første tema. Denne delen av testen inneholder flere dårlig formulerte spørsmål.

1. Synes du vi skal fortsette en ordning med kontantstøtte? Mitt svar: Nei. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Å ha barn er et eget valg. Å motta penger konfiskert fra andre for valg man har tatt selv, er ingen menneskerettighet. Rent pragmatisk er det også mange argumenter mot kontantstøtte; det er ikke nok til å erstatte en vanlig lønnsinntekt, og bidrar til å hindre integrering. Men det er bra at foreldre velger å jobbe mindre mens barn er små, for å bli kjent med og knytte bånd til barnet.

2. Er du for at det skal være en nasjonal åpningstid for alkoholservering? Mitt svar: Nei. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Det bør ikke være en politisk oppgave å bestemme når varer og tjenester skal selges, ei heller hvor og hvordan. En nasjonal åoningstid vil kunne føre til en mer restriktiv bestemmelse satt av Stortinget, enn om den enkelte kommune avgjør dette selv. Men det beste ville vært om politikerne ikke regulerte dette.

3. Er du for bruk av lukkede asylmottak? Mitt svar: Nei: Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Å stenge mennesker inne bør forbeholdes de som er dømt for noe kriminelt, eller er for syke til å kunne ferdes fritt.

4. Bør homofile og heterofile ha samme rettigheter for adopsjon? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Seksuell legning har ingen betydning for evnen som oppdrager og til å vise omsorg.

5. Bør Norge fortsette med datalagringsdirektivet? Mitt svar: Nei. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Datalagringsdirektivet bryter med uskyldspresumpsjonen som hele rettsstaten hviler på. DLD handler om å samle inn informasjon om folks bruk av tlf, sms, mms etc – i tilfelle man har gjort noe kriminelt, har hatt kontakt med kriminelle etc. Det handler ikke om informasjonsinnhenting i forbindelse med efterforskning av kriminelle forhold. DLD er et brudd med rettsstaten, og et angrep på privatlivets fred.

6. Bør straffene for vold og voldtekt økes? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Vold og voldtekt er angrep på og overgrep mot individets suverenitet og bør straffes hardt. Ødeleggelser av materielle gjenstander kan i de fleste tilfeller repareres og/eller erstattes, mens vold og voldtekt vil være en «evig» krenkelse av et individ. Man vil aldri bli fri fra minnene om slike overgrep.

7. Synes du aktiv dødshjelp bør være lovlig? Mitt svar: Ja. Vekting: Midt på treet.

Begrunnelse: Hvis en person pga. sykdom etc bestemmer seg for ikke å leve lenger, og ikke er istand til å iverksette beslutningen selv, bør man ha anledning til å be om hjelp.

8. Bør det bli ulovlig med tigging i norske byer og tettsteder? Mitt svar: Nei. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Man kan ikke forby fattigdom og sosial nød. Norge har i løpet av 100 år beveget seg fra utbredt fattigdom til ekstrem rikdom. Både sammenlignet med hvordan Norge var for 100 år siden, og hvordan resten av verden er idag. Fattigdom forsvinner ikke, selv om man forbyr det. Retten til å søke lykken er en individuell, medfødt rettighet. Å tigge er i det minste ikke en kriminell adferd. Man skader ikke andre personer eller andres eiendom. Man stjeler ingenting. Det er frivillig å gi til den som tigger. Å se fattige mennesker i norske gater er noe vi bør tåle. Kanskje vil støtten til en mer liberal handels- og landbrukspolitikk også øke, slik at folk i fattige land kan få en ærlig jobb å leve av, fremfor å måtte tigge til livets opphold.

9. Bør det fortsatt være lov med selvbestemt abort som nå? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Abort er et vanskelig tema for liberalister. Man anser livet som hellig. Men abort må naturligvis gå ut over et liv; det ufødte. Samtidig er det utålelig at andre enn den gravide selv bestemmer over sin egen kropp. Å tvinge en gravid til å bære frem et barn vil være å gå på akkord med grunnleggende liberalistiske prinsipper om individets frihet.

10. Bør ekteskap være kjønnsnøytralt? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Liberaleren er motstander av en egen ekteskapslovgivning. Man bør ha anledning til å gifte seg med så mange man vil, uavhengig av om det er av motsatt kjønn, samme kjønn eller begge kjønn. En ekteskapsinngåelse bør være en sivilrettslig kontraktsforpliktelse, iht. lovverket.

11. Bør rusmidlene hasj og marihuana bli avkriminalisert? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Narkotika bør avkriminaliseres og behandles som andre rusmidler. Hva man velger å putte i egen kropp for å oppnå rus bør være opp til den enkelte. Forbud skaper et (illegalt) marked, og høy fortjeneste. Dermed er bakmenn villige til å ta store sjanser for å oppnå denne fortjenesten. En avkriminalisering vil fjerne fortjenesten.

12. Synes du stripping bør bli ulovlig? Mitt svar: Nei. Vekting: Midt på treet.

Begrunnelse: Hvilken måte den enkelte ønsker å tjene til livets opphold må være hans valg. Det bør ikke være myndighetenes ansvar å forby enkelte måter å tjene penger på.

13. Synes du narkomane bør få gratis heroin? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Å dele ut heroin bør være en behandlingsmåte på lik linje med utdeling av subutex og andre midler. Siden heroin er dyrere enn f.eks marihuana vil behovet den narkomane har for å skaffe penger være langt større, og dermed nærmest umulig å oppnå på lovlig vis. Forbudet mot heroin skaper vinningskriminalitet; narkomane begår ran, innbrudd og tyveri for å skaffe penger til heroin. Det høye inntektspotensialet gjør det svært lukrativt for de som smugler og selger heroin. Å dele ut heroin vil redusere vinningskriminaliten og fjerne profitten hos bakmennene.

14. Synes du Norge burde ta i mot flere arbeidsinnvandrere? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Begrunnelsen er både prinsipiell og pragmatisk: Søken efter individuell lykke er en medfødt rettighet. Derfor bør arbeidsinnvandring være en selvfølge (men å leve på andres bekostning er ingen selvfølge). Pragamtisk: Norge trenger arbeidskraft, og mer liberale regler for arbeidsinnvandring vil også lette presset på asylinstituttet (altså gi færre som søker om asyl på galt grunnlag).

15. Bør kirkeasylanter sendes ut av Norge så raskt som mulig? Mitt svar: Nei. Vekting: Midt på treet.

Begrunnelse: Spørsmålet er dårlig stilt. Nettavisen kunne spurt: Bør politiet kunne gå inn i kirkene og hente ut kirkeasylanter med makt? Kirken har ofte vært et fristed for forfulgte mennesker. Det må være opp til den enkelte menighet å avgjøre om man vil opprettholde denne praksisen, og hvem som skal nyte godt av asyl i en kirke.

16. Er du for en friere innvandring til Norge? Mitt svar: Ja. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Søken efter individuell lykke er en medfødt rettighet, og den bør ikke begrenses av landegrenser. Migrasjon (innvandring og utvandring) er naturlig for mennesket, og eksisterte lenge før landegrensene ble omgjort til gjerder, murer bevoktet av politi og soldater.

17. Er du for at flere sykehus skal sentraliseres? Mitt svar: Nei. Vekting: Midt på treet.

Begrunnelse: Nok et håpløst spørsmål. Spesialisering (ikke sentralisering) kan være bra. Både for pasientene og fagmiljøet. På den annen side bør det ikke være for lange avstander og for utfordrende geografi/topografi når pasienter skal til sykehus. Sentralisering kan altså gi et bra helsetilbud – men skape kritiske situasjoner hvis det blir for store avstander til pasientene.

18. Synes du det skal være pålagt fordeling av fødselspermisjon mellom mor og far? Mitt svar: Nei. Vekting: Veldig viktig.

Begrunnelse: Politikerne bør ikke blande seg inn i folks privatliv. Hvordan fødselspermisjon fordeles bør høre privatlivet til. Hvordan familier organiserer seg, må nødvendigvis avhenge av deres situasjon – ikke hva politikerne mener at skal være den ideelle situasjon. Og Nettavisen bør kanskje få med seg at familier i 2013 kan bestå av to fedre, to mødre, eller mor og far.

19. Er du for at reglene for familiegjenforening for innvandrere bør strammes inn? Mitt svar: Nei. Midt på treet.

Begrunnelse: Dette er også et dårlig formulert spørsmål. Nettavisen kunne stilt spørsmål av typen om ekteskap mellom søskenbarn bør forbys, eller om aldersgrensen for ekteskap mellom person bosatt i Norge og person fra utlandet bør heves til f.eks 21 eller 24 år. Familiegjenforening kan gjelde flyktninger fra Somalia eller arbeidsinnvandrere fra Polen. Jeg er ikke for å tvinge familier til å leve adskilt. Samtidig er det ingen menneskerett å leve på andres bekostning. Universelle skattefinansierte ytelser oppmuntrer til det siste.

20. Synes du flyktninger og innvandrere bør ha rett til sosialhjelp? Mitt svar: Ja. Vekting: Midt på treet.

Begrunnelse: Nok et dårlig formulert spørsmål. Norge har gjennom internasjonale avtaler forpliktelser til å ta imot flyktninger. Og da må det nødvendigvis stå et mottaksapparat rede til å integrere flyktninger i det norske samfunnet. Og dette finnes. Så hvorfor skal flyktninger ha behov for sosialhjelp?

Mest lest

Arrangementer