Ukategorisert

Vi tester Aftenpostens korte valgomat

Aftenposten har laget to versjoner av sin valgomat; en kort og en lang. Vi har testet den korte, som har 30 spørsmål. Les svar, vekting, begrunnelser og resultat.

Aftenpostens valgomat publiseres ikke bare av Aftenposten, men også av regionaviser; Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Aftenposten har en rekke innledende kriterier, som gjør at man kan få ut statistikk om hvordan partipreferansene i ulike velgergrupper fordeler seg; kjønn, alder, inntekt, og bosted (basert på antall innbyggere).

Svaralternativene på hver av de 30 påstandene er: Helt uenig, delvis uenig, vet ikke, delvis enig og helt enig. Vektingen man kan foreta er mindre viktig, viktig og svært viktig.

Påstand 1: Man bør gå igang med å utrede olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Liberaleren har gått inn for et moratorium på olje- og gassleting og utvinnelse. Rett og slett fordi staten har for mye penger, og økonomien blir dopet ned av olje. Det hindrer nødvendige omstillinger, og utsetter en slanking av offentlig sektor.

Påstand 2: Politikerne bør i stor grad ta hensyn til LO i spørsmål som angår arbeidslivet.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: LO skal ikke særbehandles foran andre arbeidslivsorganisasjoner. Arbeidslivsorganisasjonene er særinteresserorganisasjoner på samme måte som f.eks Norges Bondelag. De har et ansvar for sine medlemmer, mens politikerne har et ansvar for helheten. Inkludert alle de i arbeidslivet som ikke er fagorganisert.

Påstand 3: Det bør bli vanskeligere å få innvilget abort, også før 12.uke.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Abort er et vanskelig tema for liberalister. Man anser livet som hellig. Men abort må naturligvis gå ut over et liv; det ufødte. Samtidig er det utålelig at andre enn den gravide selv bestemmer over sin egen kropp. Å tvinge en gravid til å bære frem et barn vil være å gå på akkord med grunnleggende liberalistiske prinsipper om individets frihet.

Påstand 4: Av hensyn til fordeling mellom fattig og rik bør formuesskatten beholdes.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Det bør ikke være en politisk oppgave å utjevne forskjeller i inntekt og formue. Om nødvendig kan politikerne gi like muligheter gjennom skoleverket, helsevesent og gjennom et (lite) sosialt sikkerhetsnett. Dessuten burde skattesystemet legges om til å oppmuntre til arbeid, sparing og investering – fremfor forbruk.

Påstand 5: Kristendommen har fått en altfor liten plass i norsk skole.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Staten bør ikke foretrekke èn religion og et kirkesamfunn. Stat og religion bør skilles mest mulig fra hverandre. Skolen bør derfor gi en livssynsnøytral undervisning. Kristendommens innflydelse og betydning i Norges historie kan godt poengteres, men også de uheldige sidene av religion må vektlegges.

Påstand 6: Det er viktig å opprettholde nivået på støtten til norske bønder.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Her kunne vi gjentatt argumentene mot subsidier rent generelt. Norske bønder produserer like mye eller mer enn før, til tross for færre bruk. Det viser at omstilling er mulig, også i norsk landbruk. Men det er ingen grunn til at bøndene ikke skal leve av sitt arbeid, fremfor å leve av mitt arbeid – gjennom subsider.

Påstand 7: Fedrekvoten i foreldrepermisjonen bør opprettholdes.

Mitt svar: Svært uenig.
Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Det er positivt at flere fedre tar ut permisjon, og vi tror ikke de må tvinges. At det finnes en foreldrepermisjon er en subsidiering og favorisering av personer med barn. Men hvordan familiene skal organisere dagliglivet bør ikke være politikernes bord. Fedrekvoten er nok et eksempel på hvordan politikerne vil styre vårt dagligliv, og våre egne valg. Den enkelte familie vet best hva som passer for dem, også på dette området.

Påstand 8: Kjønnskvotering er et godt egnet virkemiddel for økt likestilling.

Mitt svar: Svært uenig.
Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Kjønnskvotering er diskriminering. Kjønn i seg selv er neppe noen kvalifikasjon i særlig mange sammenhenger. Derimot kan kjønn være et viktig kriterium i noen sammenhenger. Men det bør være den totale kompetansen og egnetheten til en person som er avgjørende ved f.eks ansettelser.

Påstand 9: Alle private barnehager bør overtas av kommunene.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Det offentlige bør ikke delta i forretningsdrift, og det er ingen offentlig oppgave å drive barnehaver.

Påstand 10: Kontantstøtten bør bestå, og toåringene bør få tilbake støtten:

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Å ha barn er et eget valg. Å motta penger konfiskert fra andre for valg man har tatt selv, er ingen menneskerettighet. Rent pragmatisk er det også mange argumenter mot kontantstøtte; det er ikke nok til å erstatte en vanlig lønnsinntekt, og bidrar til å hindre integrering. Men det er bra at foreldre velger å jobbe mindre mens barn er små, for å bli kjent med og knytte bånd til barnet.

Påstand 11: All videre leting etter olje og gass må stoppes. Av klimahensyn bør hele næringen avvikles fullstendig innen 20 år.

Mitt svar: Delvis uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Hadde spørsmålet vært todelt, ville svaret vært annerledes. Liberaleren er fremtidsoptimister, og teknologioptimister. Vi tror at utviklingen vil frembringe alternativer til olje og gass, og mindre forurensning fra olje og gass. Men et forbud tror vi ikke på. Vi tror på konkurranse – og bedre løsninger.

Påstand 12: Norge bør si opp EØS-avtalen.

Mitt svar: Helt uenig.
Svar: Svært viktig.

Begrunnelse: EØS-avtalen sikrer oss et fritt marked for varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. EØS-avtalen er hva EU burde handlet om; et fritt marked. Dessverre er det ikke fritt nok, for politikere og byråkrater ødelegger markedet med avsindige detaljreguleringer.

Påstand 13: Norge bør ut av NATO.

Mitt svar: Delvis uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Å beskytte menneskenes rettigheter er en av statens fremste oppgaver. Derfor må staten ha et polit, rettsvesen, domstoler – og forsvar. Men Norge er ikke sterkt nok til å forsvare seg alene, og NATO-medlemskapet er en forsikringsordning. Selv om jeg er uenig i out of area-prinsippet.

Påstand 14: Egenandeler på alle helse/omsorgstilbud bør fjernes. Briller og tannbehandling bør bli gratis.

Mitt svar: Svært uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse Egenandeler bidrar til å forhindre overforbruk. Det kommer ofte krav om at tannbehandling bør bli en del av det skattefinansierte helsevesenet. Men grupper som barn, ungdom og pensjonister har allerede dette godet. Voksne mennesker bør i større grad ta mer ansvar for eget liv, også egen helse. Les gjerne Jan Arild Snoens artikkel på Minerva idag, om populisme i helsepolitikken.

Påstand 15: Private firmaer bør i større grad slippe til i eldreomsorgen og sykehussektoren.

Mitt svar: Helt enig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Gjennom anbud og konkurranse kan driften i helsesektoren effektiviseres. Brukerne kan tas mer hensyn til. Når det offentlige finansierer kan private konkurre om å drive sykehus etc. Slik får man frem det beste ved markedsøkonomien – også i offentlig sektor.

Påstand 16: Alt i alt betaler vi for mye skatter og avgifter i Norge.

Mitt svar: Helt enig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Gjennom skatter og avgifter fratas hvert menneske styringen over eget liv. Man fratas muligheten til å gjøre sine egne valg, og politikerne overtar denne myndigheten istedet. Istedenfor å spørre om det er nødvendig at staten tar over en oppgave, diskuterer politikerne som om svaret er gitt, og alt handler istedet om hva som kan skattlegges og hvor mye. På denne måten umyndiggjøres norske borgere.

Påstand 17: Banker og finansintitusjoner bør overtas av det offentlige.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Staten lager lover, og bør derfor ikke være innblandet i forretningsdrift. Da unngår man at lovene lages til gunst for statens egen virksomhet.

Påstand 18: Dagens handlingsregel for bruk av oljepenger er for rigid og bør avskaffes.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Staten har for mye penger som det er, og er for stor. Norsk økonomi er oljedopet. Dette er til hinder for nødvendig omstilling og modernisering av offentlig sektor, og reduksjon av statens størrelse. Man kan godt diskutere hva pengene bør brukes på, men det er helt uaktuelt at det skal brukes mer penger.

Påstand 19: Skattesystemet bør endres: Avgifter på miljø/klimaskadelig forbruk bør settes kraftig opp, mens skatt på inntekt og formue bør settes tilsvarende ned.

Mitt svar: Delvis enig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Liberaleren ønsker å begrense hva som skal beskattes, mest mulig. Ideelt sett burde det kun være en såkalt koppskatt, dvs. en «medlemsavgift» til staten. Den organiseres slik at summen av utgiftene til statens oppgaver deles på antallet innbyggere. Dermed får man et likt kronebeløp i utlignet skatt pr innbygger. Men det er et godt alternativ å beskatte forbruk fremfor inntekt, formue, arv og eiendom.

Påstand 20: Oppblomstring av mange privatskoler kan true fellesskolen og bør unngås.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: I Norge er det svært få elever som går i den offentlige skattefinansierte skolen. Det tallet må minst firedobles før man er i nærheten av en «trusel». Det burde være en selvfølge at foreldre får velge skole for sine barn. Da kan de stille krav til lærernes kompetanse, undervisningsmetoder og -materiell, skolebygningenes forfatning etc.

Påstand 21: Karakterer bør innføres fra 5.trinn i barneskolen.

Mitt svar: Helt enig.
Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Med to elever i barneskolen vet jeg at elever tolker alle tilbakemeldinger på prøver og tester som om det var karakterer. Ofte kommer vurderingssamtaler, elevsamtaler, og andre tilbakemeldinger på løsark istedenfor samlet. Det gir et forvirrende bilde. Barn og unge konkurrerer og får tilbakemeldinger hele tiden; fra lærere, foreldre, trenere og andre. Å gjøre dette systematisk vil gi et bedre bilde over tid. Den enkelte elev skal måles opp mot hva han/hun skal lære på et visst nivå i utviklingen, og ut fra sine egne forutsetninger (lærevansker, modenhet etc). Det vil være en styrke både for eleven, foreldrene og skolen om dette gjøres i ordnede former.

Påstand 22: Utviklingen bør gå mot en lengre skoledag med undervisning, leksehjelp, SFO, samt kultur- og idrettstilbud

Mitt svar: Delvis enig.
Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Jeg mener ungene har for få timer, for lite fordypning – og for få skoledager i løpet av et år. SFO-ordningen bør fjernes, og pengene bør isteden brukes på å gi ungene mer skole. Skoledagen kan godt være tilpasset foreldenes arbeidsdag (altså til ca. 1600). Det bør være gym hver dag – fordi så mye av skoledagen er teoriundervisning. Ved å organisere skoledagen friere (man må slutte å tenke i 45-minutters undervisningsbolker) kan man få brukt flere pedagogiske metoder. Barn som trenger mer hjelp kan få det. Undervisningstempoet kan tilpasses den enkelte i større grad, og man kan få mulighet til fordypning, flere fag etc.

Påstand 23: Innvandringspolitikken preges av naive og dumsnille holdninger.

Mitt svar: Delvis uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: De som mener dette vil gjerne begrense innvandringen sterkt. Liberaleren er for øket arbeidsinnvandring, og vi vil ikke nekte nordmenn som forelsker seg i og gifter seg med utlendinger i å bosette seg i Norge. Derimot har Norge ingen forpliktelse til å ha generøse og generelle velferdsordninger. Disse bør strammes inn – for alle. Velferdsordningene bør i større grad bli et individuelt ansvar.

Påstand 24: Det bør ikke bygges flere nye firefelts motorveier.

Mitt svar: Delvis uenig.
Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Det kan sikkert bygges flere firefelts motorveier, men det passer ikke alle steder. I byene er det like viktig at det bygges et velfungerende kollektivtrafikknett. Påstanden er altfor unyansert.

Påstand 25: Det bør bli slutt på bompenger på offentlige veier.

Mitt svar: Delvis uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Liberaleren er for bompenger, fordi bruker bør betale. Samtidig bruker staten idag mye av skatter og avgifter fra bilbruk til andre formål enn investeringer og vedlikehold av vei. Dermed føler bilistene et urimelig skattenivå på sin bilbruk. Samtidig som veistandarden i Norge burde vært langt høyere. Dette misforholdet må rettes opp.

Påstand 26: Det er altfor mange kommuner i Norge. For å få til en reform, må man akseptere at kommuner slås sammen mot sin vilje.

Mitt svar: Delvis uenig.
Vekting: Viktig.

Begrunnelse: Kommuner bør ikke slås sammen med tvang. Det er mange kvaliteter ved små kommuner, men også ulemper. Det finnes ikke èn fasit på hvor stor en kommune bør være, hverken geografisk eller i befolkningstall. Med en geografisk nøytral overføringsordning, der det gis et kronebeløp som er likt pr innbygger, med høyere sats for de under 18 og over 67 år, samt funksjonshemmede, vil det være kommunepolitikernes drift som avgjør om kommunen klarer å levere de tjenester den skal, eller om kommunen er for ineffektivt eller liten til å klare dette.

Påstand 27: NRK bør gjøres om til et reklamefinansiert privat aksjeselskap.

Mitt svar: Delvis enig
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Det er ingen statlig oppgave å drive medier. NRK bør derfor privatiseres. Hvordan det skjer er mindre viktig. Det kan selges helt, eller stykkevis. Det kan også gjøres om til et folkeaksjeselskap.

Påstand 28: Sosialhjelpsmottagere mottar for lite i støtte.

Mitt svar: Svært uenig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Påstanden er altfor kategorisk. Utgiftsnivået varierer forskjellige steder i landet, og det er en dårlig idè å lage èn norm for sosialhjelp. NAV og kommunene bør søke å løse situasjonen sosialhjelpsmottageren er i raskest mulig, for derved å unngå at folk går på sosialhjelp i lang tid av gangen. Sosialhjelp skal være en midlertidig nødhjelp. Man lever tross alt på andre menneskers skattepenger.

Påstand 29: Staten bør bruke langt mindre penger på stipend og lønn til dansere, forfattere, malere og andre kunstnere.

Mitt svar: Helt enig.
Vekting: Svært viktig.

Begrunnelse: Når staten/det offentlige bruker penger på å velge kulturuttrykk, betyr det at du og jeg får mindre råderett til å velge de kulturuttrykk vi ønsker å støtte økonomisk. Det betyr også at den reelle efterspørselen efter ulike kulturuttrykk ikke vises. Det er det offentlige efterpørsel som vises. Jo mer av din inntekt som brukes av andre enn deg, jo mindre råderett har du over dine penger. Staten konfiskerer våre penger, under påskudd av at vi ikke klarer å bruke pengene «riktig», og baserer det på hva vi bruker de pengene vi har igjen, til. Samtidig er det sine egne preferanser politikerne og byråkratene bruker våre penger til – for de er redde for at du og jeg skal bruke dem annerledes.

Påstand 30: Norge bør forby all fangst av hval og sel.

Mitt svar: Helt uenig.
Vekting: Mndre viktig.

Begrunnelse: Staten bør ikke forby næringsvirksomhet, men heller ikke subsidiere den.

Resultatet:

FrP: 48%
Høyre: 48%
Venstre: 33%
Ap: 31%
SV: 26%
KrF: 26%
SP: 23%
MDG: 21%
Rødt: 16%

Kommentar: Jeg har en følelse av at økonomi ble et dominerende tema i testen. Og at verdiliberale temaer hadde forholdsvis liten plass. Det kan forklare at FrP og Høyre kommer likt ut, og at avstanden mellom disse to og Venstre er så stor i denne testen. Rekkefølgen nedover er ikke tilfeldig, når man ser på viljen til inngripen i folks liv, og til å bruke subsidier og reguleringer i politikken. De partiene som vil regulere mest er Liberaleren minst enig med.

Fordelen med de statistiske dataene vi måtte gi fra oss om oss selv innledningsvis viser seg når ditt svar kan sammenlignes med hele landet, eller med segregerte grupper basert på hver av datene. Når jeg ser den store overvekten FrP og Høyre har i testen, styrker dette følelsen av at det er lagt veldig vekt på økonomiske spørsmål.

Blant de velgere som har samme parametere som meg, har H og FrP tilsammen 47,1%, de rødgrønne 28,3%. V og KrF har tilsammen 17%, mens Rødt og MDG har tilsammen 7%.

Mest lest

Arrangementer