Ukategorisert

Tilgang på møtene for kontrollutvalgene

Det tok sin tid før saken ble avgjort, men avgjørelsen er i tråd med liberal praksis kommunepolitikerne bør forsvare.

I januar 2009 sendte kontrollutvalget i Bærum brev til justisdepartementet og spurte om kontrollutvalget har rett til å være til stede i og referere fra politiske møter som holdes for lukkete dører. Departementet har, ifølge Kommunal Rapport, brukt seks og et halvt år på å besvare spørsmålet.

Svaret fra Justis- og beredskapsdepartementet er viktig og riktig. Kontrollutvalgene har rett til å overvære et møte som holdes for lukkete dører i så vel kommunestyret som underordnete folkevalgte organer. Departementet viser til kommuneloven §77, ifølge artikkelen i Kommunal Rapport.

Skal et kontrollutvalg få ubegrenset tilgang til informasjon, må utvalgets medlemmer få være tilstede på møter som er lukket for publikum.

Kommuneloven §77, hentet fra Lovdata:
«
1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles.
2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.
3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.
4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
6. Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse.
7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.
8. Kommunens og fylkeskommunens revisor har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.
10. Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling mv.»

Comments are closed.

Fra arkivet

 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Har du betalt «forsikring» hos staten?Har du betalt «forsikring» hos staten?
  Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
 • Kun flere bolighaier vil føre til bedre leieforholdKun flere bolighaier vil føre til bedre leieforhold
  Oslo-aktivister krever endringer i boligpolitikken. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at en mer aktiv boligpolitikk vil bedre situasjonen for leietagere.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
  Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.