Ukategorisert

NRKs valgomat: Nittedal – Venstre eller Høyre?

Alle større medier (og mange små) har sluppet sine valgomater. Jeg tok NRKs valgomat, og fant ut at i Nittedal står valget mellom Venstre og Høyre. Men valgomaten har sine mangler.

NRKs valgomat er i utgangspunktet bra fordi den er tilpasset samtlige 428 kommuner, ved at det er lokale saker inkludert i spørsmålene. NRKs distriktskontorer må ha gjort en stor innsats for å skaffe seg oversikt over aktuelle saker. Dessverre er mange av spørsmålene kun rikspolitiske, som hverken har relevans for velgernes stemmegivning eller er blant sakene lokalpolitikerne kan påvirke. Mer om det under hvert spørsmål.

Hvem tror du at du er mest enig med?
Mange velgere kan ha en oppfatning av hvilket parti de er mest enig med. Så første spørsmål gjelder hvilket parti du tror du kommer til å stemme på. Når du har tatt testen kan det hende du blir overrasket over at du kanskje ikke er så enig med partiet «ditt» likevel. Fordelen er at du kan hoppe over dette spørsmålet.

Personorientert – hvem blir ordfører?
Det siste spørsmålet er definitivt lokalt. Du skal velge hvem av partienes toppkandidater du vil støtte som ordfører. Fra rikspolitikken er vi vant til at bare de største partiene har troverdig statsministerkandidat, hvis ikke spesielle forhold gjør at det blir statsminister fra mellompartiene (KrF 1972, 1997 og 2001, SP 1965). I lokalpolitikken derimot kan hvem som helst bli ordfører, bare man er god til å forhandle, eller personmotsetninger får avgjørende innflydelse i forhandlingene. Dessuten kan et lite parti på riksplan være stort i flere kommuner, eller ulike deler av landet. Jeg har testet hvor stor betydning valg av ordførerkandidat har hvis man skulle være relativt like mye enig med flere partier. Man imidlertid hoppe over også dette spørsmålet – hvis man ønsker å la politikken styre partivalget.

Rikspolitiske spørsmål med liten relevans for lokalvalget
Det er forståelig at NRK velger noen spørsmål der rikspolitikerne avgjør men som har en viss relevans for lokalpolitikerne. At man tar med spørsmål om EØS-avtalen, bevilgninger til Forsvaret, mer kristendom i skolen, formuesskatt er merkelig.

Spørsmål som kan få lokal betydning er politireformen, sentralisering av sykehustjenester, kommunesammenslåinger, er øket antall flyktninger.

Jeg valgte naturlig nok å ta testen for Nittedal, fordi det er der jeg skal stemme.

Svaralternativene er: Helt uenig, delvis uenig, ingen mening, delvis enig, helt enig.

Testens spørsmål – mine svar og begrunnelser

1. Hva tror du at du vil stemme: Blank.

2. «Butikkene i Nittedal bør få holde åpent på søndagene.» Mitt svar: Helt enig.

Kommentar: Denne saken skal behandles i Stortinget. Får Venstre viljen sin, vil spørsmålet bli avgjort lokalt, men kun da. Saken er derfor relevant hvis H og FrP støtter Venstres standpunkt på Stortinget.

3. «Bygging av kirke og kulturhus i Nittedal til 200 millioner kroner er for råflott.» Mitt svar: Helt enig.

Kommentar: Kultur er ikke en kommunal primæroppgave. Pengene burde vært brukt til å forbedre skolene, eldreomsorgen, eller til å bygge gangveier.

4. «Dersom det kommer mange tilreisende tiggere til Nittedal, bør kommunen innføre lokalt tiggeforbud.» Mitt svar: Helt uenig

Kommentar Man kan ikke forby fattigdom. Ifølge EØS-avtalen skal det være fri bevegelse av arbeidskraft i Europa. Retten til søke lykken (for egen regning) er en sentral liberal verdi.

5. «Lærertettheten i Nittedal-skolen må økes.» Mitt svar: Delvis uenig.

Kommentar: Det er viktigere å efter- og videreutdanne lærere enn å ha flere ukvalifiserte lærere i klasserommet.

6. «Eiendomsskatten på boliger i Nittedal må avskaffes.» Mitt svar: Helt enig.

Kommentar: Bolig bør ikke være et skatteobjekt. Generelt bør forbruk beskattes istedenfor inntekt, formue og eiendom.

7. «Det bør holdes folkeavstemning i Nittedal før en eventuell kommunesammenslåing.» Mitt svar: Helt enig.

Kommentar: Kommunesammenslåinger bør være frivillig. Jeg er tilhenger av å ha få, objektive kriterier for overføringer til kommunene, og så får kommunene selv vise om de klarer å drive effektivt, eller om folketallet er for lavt til å ha forsvarlig servicenivå.

8. «Nittedal bør slå seg sammen med én eller flere nabokommuner.» Mitt svar: Delvis uenig.

Kommentar: Nittedal har allerede over 20 000 innbyggere, og kommunikasjoner går mer nord/syd enn øst/vest. I vest er Nordmarka, så det må være kommunene øst for Nittedal som er aktuelle, og da er kommunikasjonene i liten grad tilrettelagt for en større kommune.

9. «Det er bra at det er blitt enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig.» Mitt svar: Helt enig.

Kommentar: Det vil gi flere en mulighet til å komme inn i/være i arbeidslivet, fremfor å gå på trygd.

10. «Jeg ønsker en heldagsskole med mat og uten hjemmelekser.» Mitt svar: Delvis uenig.

Kommentar: Jeg mener SFO bør avvikles, og skoledagen utvides til f.eks kl. 1530 eller 1600. Skoledagen er ikke tilpasset et samfunn der begge foreldre er fulltidsarbeidende eller eneforsørgere er det. Ved å utvide skoledagen kan man øke læringsmengde og fysisk aktivitet, samt gi mulighet for fordyping og ekstra bistand til elever. Jeg er derimot ikke tilhenger av å avskaffe hjemmelekser.

11. «Pelsdyroppdrett skal fortsatt være lovlig.» Mitt svar: Delvis uenig.

Kommentar: Subsidiene bør avvikles, og tilsynsordninger følges opp, men det er ikke en politisk oppgave å forby næringer.

12. «Det offentlige må i mindre grad enn i dag støtte kunstnere økonomisk.» Mitt svar: Delvis enig.

Kommentar: Subsidiering av kultur er ikke en offentlig oppgave, men man kan gå til innkjøp av kunstverk til utsmykning.

13. «Personer og bedrifter med formue må betale mindre i skatt enn de gjør i dag.» Mitt svar: Helt enig.

Kommentar: Reduksjon av formuesskatt er et tema som avgjøres på Stortinget. Men jeg er enig i at både folk og bedrifter i større grad skal rå over egne midler. Man bør beskatte forbruk fremfor formue.

14. «Norge må bruke vesentlig mer penger på forsvaret slik trusselbildet er i verden nå.» Mitt svar: Delvis enig.

Kommentar: Igjen et tema for stortingsvalg. Dette kan være relevant for lokalpolitikerne hvis det betyr å fjerne eller etablere arbeidsplasser i lokalmiljøet. Forsvar er dog i likhet med politiet en primæroppgave for det offentlige.

15. «EØS-avtalen må erstattes av en handelsavtale med EU.» Mitt svar: Helt uenig.

Kommentar: EØS-avtalen er viktig for arbeidsplasser i Norge. Og saken avgjøres av Stortinget, ikke lokalpolitikere. Skulle saken bli aktuell kan lokalpolitikere slå alarm om tap av arbeidsplasser i sitt område.

16. «Neste år må det komme betydelig flere kvoteflyktninger til Norge enn det gjør i år.» Mitt svar: Delvis enig.

Kommentar: Dette avgjøres på Stortinget, men de skal bosettes lokalt, og integreres. Derfor er det et relevant tema i kommunevalgkampen.

17. «Innvandringen til Norge fra land utenfor den vestlige kulturkrets må begrenses kraftig.» Mitt svar: Helt uenig.

Kommentar: Mennesket må betraktes som individer og ikke som en kollektiv masse. Mennesker har røtter men også føtter og fri vilje. Det er mulig å løsrive seg fra sin bakgrunn og foreta selvstendige valg.

18. «Jeg er glad for at kristendom igjen har fått en tydeligere plass enn andre religioner i norsk skole.» Mitt svar: Helt uenig.

Kommentar: Religion er en privatsak. Dette er en sak som avgjøres i Stortinget, og hva lokale myndigheter mener spiller ingen rolle. Saken er avgjort gjennom et forlik mellom H, FrP og KrF.

19. «Alle gravide må få tilbud om tidlig ultralyd.» Mitt svar: Delvis uenig.

Kommentar: Dette er vel et rikspolitisk spørsmål, men kan få betydning for kapasiteten i helsetilbudet. Det er også faglige vurderinger fremfor politiske som avgjør om dette er god ressursbruk.

20. «Vi får et bedre helsevesen ved å flytte funksjoner fra små til store sykehus.» Mitt svar: Delvis uenig.

Kommentar: Den norske geografien er slik at noen steder bør det ikke være for lang avstand til sykehus fordi kommunikasjonene er en utfordring. Andre steder er kommunikasjonene og geografien slik at avstand ikke er en stor utfordring.

21. «Det var riktig å redusere antallet politidistrikt.» Mitt svar: Delvis enig.

Kommentar: Beskyttelse av borgernes liv, sikkerhet og eiendom er en offentlig primæroppgave. Det viktige er tilstedeværelse, synlighet og kjennskap til lokale forhold. Men å opprettholde en administrativ struktur er ikke noe mål i seg selv.

22. «Det er like viktig å gjennomføre klimatiltak i Norge som i utlandet.» Mitt svar: Delvis enig.

Kommentar: Forurenser bør betale, og Norge bør ikke kjøpe seg fri fra tiltak som bidrar til renere klima. Men land i land med større befolkning der miljøtenkning er kommet kortere kan mindre omfattende tiltak ha større betydning enn hva Norge gjør.

23. «Vi trenger en oljepolitikk som tar høyde for at en stor del av Norges oljefunn blir liggende urørt.» Mitt svar: Helt enig.

Kommentar: Dette er like mye et økonomisk spørsmål (for meg) som et politisk. Staten har mye penger, og bruker pengene feil. Med mer oljepenger blir det mindre motivasjon for å effektivisere og rasjonalisere. Dessuten blir det mindre incentiver for det private næringslivet å finne mer miljøvennlige løsninger.

24. «Ordføreren skal, som idag, velges av flertallet I kommunestyret.» Mitt svar: Delvis uenig.

Kommentar: Ordførere kan også velges ved direkte valg. Ved å gjøre det kan ordførervervet løsrives fra forhandlingene om hvilken politikk som skal føres.

NB! Spørsmålet er ikke med for Nittedal.

25. Hvem vil du ha som ordfører: Blank (se utdyping nedenfor).

Velg tre viktige temaer er det siste man skal gjøre. Mine valg: Eiendomsskatt, søndagsåpne butikker og tiggeforbud.

Jeg går ut fra at valgomaten vekter mine svar, slik at de teller mer når enighet med partiene vurderes.

Resultatet når politikken avgjør: Høyre eller Venstre
ValgomatNittedalutenordf Når jeg hverken svarer på hva jeg tror jeg skal stemme (nr 1) og heller ikke på ordførerkandidat (siste spørsmål), kommer Høyre og Venstre likt ut. Det er overraskende at MDG, KrF, SP og SV kommer så høyt. Det kan skyldes miljøspørsmålene og spørsmålene om flyktninger og om innvandring fra den tredje verden, samt at det ikke er spørsmål om konkurranseutsetting. At KrF er høyt er spesielt rart, med tanke på mitt svar om kristendom i skolen. Det er for øvrig ikke aktuelt å stemme på noen av de fire partiene.

Ordfører: Venstres Inge Solli eller Høyres Ann Kristin Bakke?
Hvis jeg ønsker Venstres Inge Solli som ordfører gir det Venstre et tillegg på 1%, mens Høyre synker med 3%. I tillegg synker FrP med 3%. For øvrig bytter Ap og SV plass som partiene jeg er mest uenig med.

Hvis jeg velger Høyres ordførerkandidat Ann Kristin Bakke stiger Høyre med 2%, Venstre synker med 4%, og for øvrig er det uendret for de andre partiene.

Endringene viser at personvalg er litt viktig i kommunepolitikken, men når det også har følger for FrP har det sammenheng med samarbeidskonstellasjonene i Nittedal. Ved å støtte Venstres ordførerkandidat er det mindre sannsynlig at Høyre og FrP får makten, hvis jeg forstår endringene i enigheten korrekt.

Et større bilde enn sakene
I Nittedal må man se en større sammenheng enn kun enkeltsaker eller summen av sakene. Venstre er for eiendomsskatt og å bygge kulturhus når pengene burde vært brukt til å bedre skoletilbudet, eldreomsorgen og trafikksikkerhet. Venstre i Nittedal er neppe for søndagsåpne butikker.

Er det noe alternativ å stemme Høyre? Eiendomsskatten blir nok avviklet, men det kan bli tiggeforbud. Forhåpentligvis vil Høyre sørge for konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Sannsynligvis vil både Høyre og Venstre bidra til efter- og videreutdannelse av lærere.

Venstre havnet på vippen i 2011 og sørget for å gjensette et rødgrønt styre som hadde styrt i 12 år, før det den siste perioden hadde vært borgerlig styre (H/FrP/PP). Venstre virker veldig fornøyd med det rødgrønne samarbeidet, og derfor vil det neppe bli borgerlig styre med Venstre på vippen.

Selv om jeg mener ideologi og saker er viktig, og at du må vurdere hvor viktig den enkelte sak er for deg når du skal velge parti, bør det også spille en rolle om partiene du vurderer å stemme på har klare preferanser for samarbeid med andre partier efter valget. I Nittedal er det ikke uvesentlig om du stemmer Venstre eller Høyre, selv om du skulle være like enig med begge partier når det gjelder politikken.

Mest lest

Arrangementer