Ukategorisert

TV2s partitest – mest omfattende hittil

TV2 er nr tre av mediene som lanserer partitest foran høstens stortingsvalg. Den mest omfattende og grundigste testen så langt, men noen spørsmål og temaer er utelatt. Hvilken kategori enkelte spørsmål er plassert i, overrasker.

Partitesten starter med å spørre om kjønn og alder. Testen er mobilvennlig (sveip for å finne riktig alder), men tar du testen på pc og skal velge alder så må du trykke deg bortover på tallene. Det neste er å fortelle hvem du ønsker av Støre og Solberg som statsminister. For alle spørsmålene kan du vekte dem som viktig ved å trykke på et hjerte i midten. Svaralternativene er delt i fem, der man er helt enig eller helt uenig, delvis enig eller uenig, med verken eller i midten. For en del av spørsmålene er svaralternativene ja, kanskje, hverken eller, usikker eller nei. Hvis du er usikker kan du klikke for å få mer informasjon om temaet.

Omfattende test, med temaer og 37 spørsmål
Testen er den mest omfattende, med 37 spørsmål. I tillegg virker den mer ryddig ved at spørsmålene er delt inn i åtte temaer. Men man kan lure på hvorfor spørsmålene er plassert i den kategorien de er. Temaene: Ideologi, Skole, dyrevern og miljø, skatt og avgift, justis, helse, samferdsel, og livsstil.

Ideologi: Republikk, kapitalisme, NATO, private velferdsaktører, EØS-avtalen, flyktninger, midlertidige stillinger. Skole: Sidemål, fraværsgrense, KRLE-faget, heldagsskole. Dyrevern og miljø: Pelsdyrnæringen, ulv, oljeboring utenfor Lofoten, legge ned oljenæringen. Skatt og avgift: øke skatter og avgifter, skattefradrag for månedskort, fjerne importgrensen for privatpersoner, taxfree-salget. Justis: Politibevæpning, omskjæring av gutter, private fengsler, sexkjøpslovne. Helse: Fritt behandlingsvalg, eggdonasjon. Samferdsel: E18 Oslo – Asker, konkurranse i jernbanesektoren, fergefri E39, 130 km fartsgrense. Livsstil: Gårdssalg av øl og vin, søndagsåpne butikker, tillatt med øl i park.

Det er veldig få spørsmål på helse. Jeg merker meg at det mangler spørsmål om formuesskatt, helseforetakene, beredskap og sikkerhet, narkotikapolitikk, kommunesammenslåinger og kollektivtrafikksatsning. Man bør også merke seg at temaet kultur er fraværende.

Når du får resultatet plasseres de tre partiene du er mest enig med på en seierspall. Men uten noen andel for graden av enighet med hvert parti.

1. Erna Solberg bør fortsette som statsminister: Svar: Ja.

Kommentar: Jeg er egentlig imot å gjøre dette til et valg mellom statsministerkandidater eller regjeringsalternativer. Folk bør stemme på og dermed gi tyngde til det partiet de er mest enig med. Som artikkelen til VG viste har det sjelden vært så uklare regjeringsalternativer. Men om Solberg fortsetter som statsminister betyr det i hvert fall at de rødgrønne ikke har fått flertall på Stortinget. Derfor er Ja et naturlig svar på dette spørsmålet, hvis man ikke vil ha rødgrønt flertall.

2. Det er viktig for meg at Norge får en ny regjering etter stortingsvalget. Svar: Kanskje.

Kommentar: For borgerlige velgere som ikke ønsker FrP i regjering er det ikke noe opplagt at svaret her er ja. For om H/FrP-regjeringen faller/går i oppløsning kan FrP hevne seg på de øvrige ved å peke på Ap.

TEMA: IDEOLOGI

3. Norge bør bli republikk, kongedømmet avskaffes. Svar: Helt enig.

Kommentar: Posisjoner bør ikke gå i arv i et demokrati.

4. Kapitalismen må avskaffes. Svar: Helt uenig. Vektet.

Kommentar: Kapitalisme eller markedsøkonomi bygger på privat eiendomsrett og avtalefrihet. Grunnleggende verdier for et samfunn som bygger på frie mennesker. I tillegg er det langt bedre som system for å dekke efterspørsel og behov for varer og tjenester og kunne tilby mangfold og variasjon i varer og tjenester. Sentralplanlegging av produksjon fungerer ikke, fordi det er umulig å ha oversikt over alles (endrede) behov til enhver tid, og heller ikke ønskelig å bestemme hvem som skal få dekket sine behov og ikke.

5. Norge bør melde seg ut av forsvarsalliansen NATO. Svar: Helt uenig.

Kommentar: NATO er som en forsikringsordning. Man kan la være å ha forsikring, men da skal man stole sterkt på flaksen og at alt går bra. Alltid. Det er kanskje i overkant naivt. Men NATO bør ikke delta i out of area-operasjoner.

6. Private aktører bør i større grad kunne levere velferdstjenester. Svar: Ja.

Kommentar: Monopoler er et onde, spesielt offentlige fordi lovgiverne også er aktører gjennom det offentlige eierskapet – og dermed kan gi seg selv fordeler. Konkurranse er sunt fordi det skaper målbare incentiver for å levere bedre produkter/tjenester.

7. Det er viktig å beholde EØS-avtalen. Svar: Ja.

Kommentar: For min del er dette mest et pragmatisk spørsmål. EØS er Norges største marked, og de fire friheter er grunnleggende liberalistiske (selv om praktiseringen slett ikke er liberalistisk). Det morsomme er at både tilhenger og motstandere av norsk EU-medlemskap kan svare helt enig. Med stikk motsatte begrunnelser.

8. Norge bør ta i mot flere flyktninger enn vi gjør i dag. Svar: Delvis uenig.

Kommentar: Svaret kunne like gjerne vært delvis enig. For man bør ta utgangspunkt i lønnsomhet for samfunnet, vilje og evne til integrering og arbeidsevne når man skal avgjøre hvem man vil ta imot flere av; flyktninger, asylsøkere eller arbeidsinnvandrere. Jeg er sterk tilhenger av åpne grenser for arbeidsinnvandring. Å søke lykken er en individuell rettighet. De som kommer som flyktninger eller asylsøkere har et annet utgangspunkt; de rømmer fra noe. Ikke dermed sagt at det ikke er en høyst legitim måte å kommet til et annet land på. Problemet er at politikerne, styrt av sterke fagforeninger sier nei til arbeidsinnvandring (bortsett fra når de kommer fra Europa eller Nord-Amerika), og så tar vi imot litt flyktninger for å lette vår samvittighet. Fordi Norge er stengt for arbeidsinnvandring (med noen unntak) fører det til et sterkt press på asylinstituttet. Folk søker asyl som kunne kommet som arbeidsinnvandrere.

9. Kontantstøtten bør beholdes. Svar: Nei.

Kommentar: Spørsmålet er både ideologisk og pragmatisk. Man skal ikke gi folk andres penger for ikke å benytte seg av en offentlig tjeneste. Og kontantstøtten motvirker integrering.

10. Det bør bli vanskeligere for arbeidsgivere å ansette arbeidstagere i midlertidige stillinger. Svar: Helt uenig.

Kommentar: Bedrifter bør ha mulighet til å teste ut kandidater før fast ansettelse, og til å ta «topper» i produksjon av varer/tjenester. Å ha mange fast ansatte er dyrt, og det blir komplisert og opp-/nedbemanne efter sesongvariasjoner. Samtidig gir det både unge, personer med delvis arbeidsevne og studenter mulighet til å jobbe for en periode, selv om man ikke er på utkikk efter en fast jobb. Og man kan prøve seg i ulike bransjer og yrker.

TEMA: SKOLE

11. Det er viktig å styrke undervisningen i sidemål. Svar: Helt uenig.

Kommentar: Sidemål er en del av norskfaget og bør undervises i som et delemne, og ikke som et eget fag eller med egen eksamen og karakter.

12. Dagens fraværsgrense i videregående skole bør beholdes. Svar: Helt enig.

Kommentar: Fraværsgrensen gjelder ureglementært fravær, altså skulk. Det er frivillig å gå på videregående skole, og klarer man ikke møte opp til undervisning har man ingenting på skolen å gjøre.

13. Det er viktig å beholde K-en i KRLE-faget. Svar: Helt uenig. Vektet.

Kommentar: Som liberalist er jeg for et veldig tydelig skille mellom stat og religion. Når ordningen med statskirke er avskaffet og det kun er kongen som ikke har grunnlovsgarantert trosfrihet bør kristendommens særstilling avvikles, også i religionsundervisningen i skolen.

14. Det bør innføres heldagsskole på barnetrinnet. Svar: Delvis enig.

Kommentar: Jeg innser at mange liberalister vil være helt uenig her, men for meg er dette mer et pragmatisk spørsmål. Skoledagen er ikke innrettet mot det moderne arbeidsliv, der foresatt(e) jobber fra 08 – 16. Jeg ønsker å utvide skoledagen (og antallet skoledager), få inn fysisk trening hver dag, flere timer undervisning og varierte undervisningsformer. Derfor vil jeg også avskaffe hele SFO-ordningen. For mye av dagens undervisning blir teoretisk, og jeg ser gjerne at frivillig sektor kommer inn i skolen og bidrar til elevenes utvikling og kompetanse.

TEMA: DYREVERN OG MILJØ

15. Pelsdyrnæringen bør avvikles. Svar: Delvis enig.

Kommentar: På den ene siden er det ikke en politisk oppgave å definere hvilke næringer som skal opprettholdes. Men pelsdyrnæringen subsidieres og kontrollen med dyrevelferd er for dårlig og virkemidlene for å straffe lovbrudd for svak. Subsidiene bør avskaffes, kontrollen styrkes og straffen for dyremishandling økes.

16. Det bør etableres dyrepoliti i alle landets fylker. Svar: Helt enig.

Kommentar: Dyr er som regel en svak part vis a vis mennesker, og dyremishandling bør straffes strengt.

17. Ulven er en trussel, det bør åpnes for jakt på flere. Svar: Helt uenig.

Kommentar: Stortinget har vedtatt en ulvesone, og man må naturligvis beskytte de som bor utenfor sonen fra nærgående ulv. Men: Dette er ikke et ideologisk spørsmål, men handler for min del mer om at mennesker ikke skal utrydde arter man ikke ser noen fordeler eller poeng med at eksisterer. Og så handler det om organisering av landbrukspolitikken.

18. Det bør åpnes for å utrede oljeaktivitet i området rett sør for Lofoten. Svar: Nei. Vektet.

Kommentar: For liberalister er det ikke et klart svar på dette spørsmålet. Noen vil blåse i miljøargumenter og tenke mer på statens behov for inntekter i årene fremover. Og det er helt legitimt. Samtidig bør liberalister heller peke på behovet for å redusere i offentlige oppgaver, slanke og effektivisere offentlig sektor og dermed redusere behovet for flere inntektskilder i årene fremover. Jeg heller til denne linjen; staten har nok penger, og mer oljeinntekter vil utsette en nødvendig slanking og effektivisering av offentlig sektor.

19. Oljenæringen bør legges ned i løpet av 15 år. Svar: Tror ikke det.

Kommentar: Grunnen er at staten bør opptre næringsnøytralt og ikke favorisere en eller flere sektorer på bekostning av resten. Det er ikke en politisk oppgave å definere hvilke næringer som skal skjermes og hjelpes til å overleve.

TEMA: SKATT OG AVGIFT

20. Skatte- og avgiftsnivået bør økes med rundt 15 milliarder kroner de neste fire årene. Svar: Nei. Vektet.

Kommentar: Et veldig enkelt spørsmål for liberalister. Staten bør ha få, klart definerte kjerneoppgaver. Jo flere saker som avgjøres i politiske organer og jo høyere (og flere) skatter og avgifter, jo mindre blir din og min frihet til å ta reelle avgjørelser i vårt eget liv. Staten har nok penger, problemet er at de spres på for mange oppgaver.

21. Det bør innføres et skattefradrag for månedskort på kollektivtransport betalt av arbeidsgiver. Svar: Delvis enig.

Kommentar: I og rundt de store byene bør kollektivtrafikken bygges ut. Og når det er en nasjonal målsetning å fortette rundt kollektivknutepunkter vil behovet for biltransport reduseres. Forslaget er et positivt virkemiddel som kan øke bruken av kollektivtrafikk.

22. Skattefradraget for å være medlem i en fagforening bør dobles. Svar: Helt uenig.

Kommentar: Forslaget medfører at de som ikke er organisert i fagforeninger subsidierer de som velger å være medlem av en fagforening. Det er urimelig.

23. Det bør ikke lenger være tillatt med toll- og avgiftsfri import for privatpersoner. Svar: Helt uenig.

Kommentar: Det bør være opp til den enkelte hvem man vil kjøpe varer og tjenester av, uavhengig av landegrenser.

24. Taxfreesalget bør beholdes som i dag. Svar: Delvis uenig.

Kommentar: Taxfree-salget subsidierer driften av flyplasser i distriktene, men jeg er uenig i norsk alkoholpolitikk. Man bør tillate vin og brennevin i butikk, og senke avgiftene. Idag fungerer taxfree-salget som en ventil som gjør at det er mulig å opprettholde den særnorske alkoholpolitikken. Avvikles ordningen vil velgerne forhåpentligvis kreve en mer liberal alkoholpolitikk.

TEMA: JUSTIS

25. Det bør åpnes for generell bevæpning av politiet. Svar: Kanskje.

Kommentar: På den ene side vil bevæpning av politiet gi dem mulighet til å reagere raskt med tyngde ut fra hvilken trusel man står overfor (NOKAS-ranet, terrorister). På den annen siden kan generell bevæpning medføre en rustningsspiral mellom politiet og de kriminelle.

26. Det bør innføres forbud mot rituell omskjæring av gutter. Svar: Ja.

Kommentar: Det bør være en aldersgrense for omskjæring av gutter som følger aldersgrensen for selv å velge eventuell religiøs tilhørighet (15 år). Å skjære i friske barn uten medisinsk begrunnelse bør ikke aksepteres. Små barn kan ikke uttrykke protest eller samtykke.

27. Private bør få bygge og eie fengsler. Svar: Ja.

Kommentar: Monopoler er et onde, spesielt offentlige fordi lovgiverne også er aktører gjennom det offentlige eierskapet – og dermed kan gi seg selv fordeler. Konkurranse er sunt fordi det skaper målbare incentiver for å levere bedre produkter/tjenester. Selv om det offentlige finansierer en tjeneste bør driften overlates til private.

28. Sexkjøpsloven bør fjernes. Svar: Helt enig.

Kommentar: Et forbud er et dårlig virkemiddel, og bidrar kun til «sosial rengjøring» på samme måte som tiggeforbud; uønsket adferd flyttes ut av det offentlige bildet. Forbudet medfører også at trusler, overgrep og vold mot prostituerte blir vanskeligere å oppdage og efterforske.

TEMA: HELSE

29. Ordningen med fritt behandlingsvalg i helsevesenet bør avvikles. Svar: Nei.

Kommentar: Monopoler er et onde, spesielt offentlige fordi lovgiverne også er aktører gjennom det offentlige eierskapet – og dermed kan gi seg selv fordeler. Konkurranse er sunt fordi det skaper målbare incentiver for å levere bedre produkter/tjenester. Derfor bør det brukes konkurranse mellom leverandører til å oppmuntre til effektivitet og kvalitet. Samtidig bør de folkevalgte bli tydeligere på hva det ikke er et offentlig ansvar å finansiere av helsetjenester.

30. Det bør bli tillatt med eggdonasjon. Svar: Helt enig. Vektet.

Kommentar: Hva den enkelte myndige borger vil gjøre med sin kropp frivillig bør ikke myndighetene blande seg i. Dessuten er løsningen kommet for å bli. Nordmenn drar til utlandet og kjøper disse tjenestene. Både ungene og foreldrene bør ha lovregulerte rettigheter i Norge. Eggdonasjon og sæddonasjon bør likebehandles i lovverket.

TEMA: SAMFERDSEL:

31. Det bør bygges ny E18 vestover fra Oslo til Asker så snart som mulig. Svar: Kanskje.

Kommentar: Kommunikasjonslinjer (veier, toglinjer, kollektivtrafikk etc) hører til infrastrukturen i et samfunn. Samtidig bør folk og næringsdrivende i storbyer og tett befolkede områder oppmuntres til å bruke kollektivtrafikk.

32. Det bør bli konkurranse på jernbanen slik at private selskaper kan kjøre tog. Svar: Helt enig.

Kommentar: Monopoler er et onde, spesielt offentlige fordi lovgiverne også er aktører gjennom det offentlige eierskapet – og dermed kan gi seg selv fordeler. Konkurranse er sunt fordi det skaper målbare incentiver for å levere bedre produkter/tjenester. Derfor bør det brukes konkurranse mellom leverandører til å oppmuntre til effektivitet og kvalitet.

33. Planene om å bygge fergefri E39 på Vestlandet bør droppes. Svar: Nei.

Kommentar: Norge er et langstrakt land, der biltransport er nødvendig og veier en del av infrastrukturen.

34. Det bør åpnes for å kjøre i 130 km/t på motorveier som er bygget for slik hastighet. Svar: Helt enig.

Kommentar: Så lenge trafikksikkerheten ivaretas burde dette være greit nok.

TEMA: LISSTIL

35. Det bør bli tillatt med gårdssalg av øl og vin med alkoholstyrke over 4,7 prosent. Svar: Helt enig. Vektet.

Kommentar: Bønder bør kunne selge sine varer til matvarekjedene uten å måtte gå veien om samvirkene. Dermed får nisjeprodukter lettere tilgang til markedet der kundene er. Og kundene kan støtte opp om lokal produksjon. Dessuten kan dette gjøre bøndene mindre avhengig av overføringer fra skattebetalere via statsbudsjettet. Dette tiltaket vil også være en del av liberaliseringen av norsk alkoholpolitikk.

36. Alle butikker som ønsker det bør kunne ha åpent på søndager. Svar: Helt enig.

Kommentar: Det bør være opp til den enkelte butikkeier å finne kundegrunnlag for å ha åpent på søndager, og ansatte som kan betjene disse kundene. Prisen på arbeidskraften vil naturligvis måtte gjenspeiles i prisen på varene kundene kan kjøpe.

37. Det bør bli tillatt å drikke øl i parken. Svar: Helt enig.

Kommentar: Dette er et spørsmål som handler om personlig frihet. Samtidig bør politiet kunne gripe inn ved ordensforstyrrelse på offentlig sted.

Vekting av spørsmålene
Her ser du spørsmålene jeg vektet som viktige for meg Begrunnelsen i stikkordsform bak:

4. Kapitalismen må avskaffes. Ideologi. Personlig frihet. Markedsøkonomi er en del av liberalistisk ideologi.
13. Det er viktig å beholde K-en i KRLE-faget. Verdiliberalt.
18. Det bør åpnes for å utrede oljeaktivitet i området rett sør for Lofoten. Ideologi. Statens størrelse. Omstilling av offentlig sektor.
20. Skatte- og avgiftsnivået bør økes med rundt 15 milliarder kroner de neste fire årene. Ideologi. Frihet.
30. Det bør bli tillatt med eggdonasjon. Verdiliberalt.
35. Det bør bli tillatt med gårdssalg av øl og vin med alkoholstyrke over 4,7 prosent. Næringsfrihet. Landbrukspolitikk. Alkoholpolitikk.

RESULTAT

Tidligere partitester/valgomater

Nettavisens partitest
NRKs valgomat

Mest lest

Arrangementer