Nyheter

Økonomisk bærekraft slik Unge Høyre ser det

Torbjørn Røe Isaksen høstet hjertelig applaus da han presenterte desisjonskomitéens noe tørre beretning om ungdomspartiets økonomistyring og drift. Han var hos sine egne, og kunne stadfeste ungdomspartiets ansvarlighet i gjøren og laden uten forbehold. Det virket å varme unge konservative hjerter. Man er tross alt ansvarlige i dette partiet!

Torbjørn Røe Isaksen talte
til Unge Høyres landsmøte 2020
(skjermdump fra live-stream)

Det ligger egentlig i Høyres DNA å være økonomisk ansvarlige, men epigenetikken påvirkes som kjent av miljøfaktorer. Man kan dermed mistenke at noe i miljøet er annerledes i posisjon, og har trigget noen genetiske brytere hos moderpartiet. Det er nemlig vanskelig å se at Solberg-regjeringen har svart tilfredsstillende på den halvdelen av bærekraftsprogrammet som kort og godt heter Statsbudsjettet må slankes!

Ansvarlighet danner en rød tråd gjennom ungdomspartiets programbehandling. Unge Høyre (UH) forsøker å finne balansen mellom hva vi skal leve av i fremtiden, hvordan dette skal balanseres mot andre hensyn, og hvor stor staten bør være – alt med grønne tall på bunnlinjen og sterkere klimahensyn enn tidligere. Som de formulerer det selv i programmet: økonomisk, økologisk og sosial bærekraft.

Del 1: Hvordan skape mer?

Dagens forhandlinger begynte med at UH bekreftet sitt positive standpunkt til EØS-avtalen og EU, og programutkast og innsendte forslag er preget av ønsker om mer frihandel. Partiet vil stimulere til vekst og arbeidsplasser gjennom å fremme ny teknologi og ellers et næringsvennlig skattesystem og regelverk slik de ser det. Skape mer, ikke skatte mer!

Første prinsipielle uenighet av betydning handlet om hvorvidt en grunnrentebeskatning av havbruk burde innføres. Slik beskatning fant ikke tilstrekkelig støtte blant delegatene. Det gjorde heller ikke avvikling av leterefusjonsordningen for petroleumsindustrien.

Det var langt mellom vedtak som gikk mot redaksjonskomitéens innstilling i begynnelsen. Et mildt forslag om å utforske mulighetene rundt kjernekraft nærmere var blant forslagene som ble avvist, og programmet nevner dermed ikke kjernekraft med et ord. Det er jo trist for de som håper på en mer realistisk klimapolitikk i fremtiden.

Litt lysere til sinns blir man dog når delegatene diskuterer de mange ulogiskhetene i differensiert MVA, og legger for dagen prinsipiell argumentasjon til støtte for programforslagets nøytrale avgiftstilnærming. Dessverre ble forslaget nedstemt, og umiddelbart etterfulgt av vedtak om en arbitrær MVA-reduksjon for sjømat (hver særinteressegruppe, sitt skattefradrag?). Det er kanskje forståelig at politikerspirer ønsker seg flere brytere å justere når ulike interessegrupper spør. Så får man heller trøste seg med at fjerning av flyseteavgiften ble vedtatt mot programforslaget.

For øvrig ønsker partiet blant mye annet mer konkurranseutsetting av helsetjenester, fjerning av hjemfallsretten, færre private eierskapsbegrensninger på kraftverk, og betydelig reduksjon i støtten til og beskyttelsen av norsk landbruk.

Det syndige: alkohol, tobakk og gambling

Anine Norén ville fjerne vin- og
brennevinsmonopolet på rim, og lyktes!

Intet liberalt ungdomsparti kommer utenom å utfordre vinmonopolet, og Anine Norén åpnet debatten med et innlegg i helhet på rim, for å oppheve statsmonopolet på vin! Dessverre var mange nominelle markedstilhengere i salen overbevist om at både kvalitet og utvalg blir bedre gjennom statlige monopol (!). Forslaget om å redusere tobakksavgiften ble også utfordret på beste sosialdemokratiske vis, ved å henvise til at felleskapet har pålagt de syndige å bruke deres helsesystem, og dermed blir de private valg et kollektivt anliggende. Slik argumentasjon river litt i et liberalt tilskuerhjerte, og minner om hvorfor samme tilskuer forlot organisasjonen for 25 år siden. Landsmøtet avviste å redusere tobakksavgiftene, men statsmonopolet på omsetning av vin og brennevin ble sendt til skafottet.

Mange syndige, men liberale programpunkt ble vedtatt i tråd med programforslaget, som å tillate kasinovirksomhet, avvikle spillmonopolet og tillate alkoholservering på idrettsarrangement.

Del 2: Statsbudsjettet må slankes

Unge Høyres hovedsvar på hvordan statsbudsjettet kan slankes er i korte trekk å få flere i arbeid, gjøre arbeidslivet mer fleksibelt, og stimulere til at de som er i arbeid forblir i den tilstanden lenger enn i dag. Samtidig ønsker de å redusere skatter og avgifter betydelig.

Partiet ser også for seg å rasjonalisere statsforvaltningen der det er mulig, og nevner spesielt sykehusene der de ser for seg et overgripende selskap etter modell av «Nye Veier». Av annet vil Unge Høyre blant annet:

 • innføre tre karensdager
 • myke opp overtidsbestemmelsene i AML
 • redusere fagforeningsfradraget
 • fjerne fagforeningsveto for turnusvakter (herfra stammer bl a en stor del av problemene knyttet til rare deltidsbrøker hos sykepleiere)
 • øke egenandeler for helsetjenester
 • innføre frivillig kirkeskatt etter modell av Sverige og Danmark, til erstatning for trosstøtten
 • avvikle KORO (kunst i offentlige rom)
 • redusere pressestøtten
 • fjerne kontantstøtten
 • behovsprøve barnetrygden
 • selge ned statlig eierskap i næringslivet

Kritiske røster kunne innvende at Unge Høyres visjon mangler de aller største strukturelle grepene, og at statsbudsjettslankingen kanskje er preget mer av feelgood symboltiltak enn ting som virkelig monner. Men mange bekker små kan tross alt bli en større bekk de også.

Av mer originale forslag er programpunktet om forsøksordning med reklamefinansiering av vei (som ble vedtatt tross motstand i debatten). Forslaget fra Sogn- og Fjordane om å flytte Stortinget til Førde falt i tråd med (den formodentlig Oslo-dominerte) redaksjonskomiteens anbefaling.

Gratulerer til Unge Høyre med vel gjennomført landsmøte!

Errata:

 • Unge Høyre opplyser i ettertid til Liberaleren at redaksjonskomitéen slett ikke var Oslo-dominert.

Mest lest

Arrangementer