Magasin

Aftenposten hjelper deg med partivalget – bak betalingsmur

Det er synd at Aftenposten har lagt sin valgomat bak betalingsmur. Den har bra formuleringer, fem svaralternativer (nyansering). Du kan vekte hvilke saker som er viktige for deg, når du har svart på alle påstander. Valgomaten er imidlertid overtydelig for å få frem ideologiske skillelinjer.

Aftenpostens valgomat er den andre jeg tester før årets valg. Den første var Dagbladets.

Valgomaten til Aftenposten inneholder 28 påstander der du skal ta stilling til hvor enig eller uenig du er, eller om du ikke vet hva du mener om temaet. Altså fem svaralternativer. Du kan altså vekte hvilke av sakene som er viktige. Jeg valgte å markere 6 av mine svar som viktige saker for meg (hvilke kan du se nederst i denne artikkelen).  Det er hvor nært ditt standpunkt ligger de ulike partiene, og hvilke saker som er viktige for deg som avgjør din poengscore (og dermed hvilke partier du er mest enig med).  Dersom du er usikker på påstanden har du mulighet til å lese mer om temaet.

Overtydelige påstander for å få frem ideologiske skillelinjer

Som jeg skrev i artikkelen om Dagbladets valgomat: For å få frem ideologiske skillelinjer inneholder valgomater også typiske ideologiske spørsmål, eller spørsmål der partier skiller seg veldig fra hverandre. Formuleringene i påstandene du skal ta stilling til er tydelige, men i et par tilfeller er det overtydelig at man har tatt med en formulering for å skille ut f.eks Rødt («Målet må være å skape et klasseløst samfunn der kapitalismen er avskaffet. Karl Marx kalte det kommunistisk»). Aftenposten har tatt med både spørsmål om å redusere offentlig bistand, vegetarmat i offentlige kantiner, øke offentlige bevilgninger til kulturformål, eller at staten bør kjøpe opp store banker og drive alle landets apoteker.

Det er sikkert greit å ta med disse temaene. Spørsmålet er hvor aktuelle temaene er i årets valg, hvor viktige de er for partiene som har dem i sitt program, eller sjansen de har for å få gjennomslag i forhandlinger om regjeringsplattform.

Mine svar – og noen begrunnelser

Nedenfor gjengir jeg påstandene man skal ta stilling til i Aftenpostens valgomat, mine svar, og noen av svarene er begrunnet eller kommentert.

Formuesskatten bør økes.

Mitt svar: Uenig.

Det er positivt at folk sparer, investerer, tjener penger og klarer å opparbeide seg en formue. Det som er negativt er «bevisstløs» pengebruk. 

Ingen bør straffes for å bruke og oppbevare mindre mengder narkotika.           

Mitt svar: Enig

Norsk narkotikapolitikk har vært mislykket i mange år, noe de mange overdosedødsfallene viser. At folk er redde for å ringe helsetjenester for å få hjelp fordi politiet også rykker ut, vitner om en politikk som fokuserer på straff fremfor hjelp. Slik bør det ikke være.

Sykehjem bør i større grad settes ut på anbud til private selskaper.                     

Mitt svar: Enig

Selv om det offentlige finansierer en tjeneste, kan selve produksjonen av tjenesten utføres av private.

Asyl- og flyktningpolitikken er nå altfor streng. Regelverket bør mykes opp.    

Mitt svar: Delvis enig

Det som er viktig i asyl- og flyktningepolitikken er at det er en menneskerett å søke asyl. Men så lenge det ikke er mulig å søke lykken gjennom arbeidsinnvandring vil det komme mange som søker asyl på feil grunnlag. Derfor er det viktig at man ser hele utlendingspolitikken i sammenheng. En mer liberal holdning til arbeidsinnvandring vil redusere presset på asylinstituttet.

Rovdyr som bjørn og ulv er en trussel mot dyr på beite. Derfor må det bli tillatt å skyte flere.

Mitt svar: Uenig

Det bør være selvbestemt abort også mellom uke 12 og 18. Derfor bør abortnemdene avvikles.

Mitt svar: Enig.

Dette er en sak som er blitt aktuell pga innstramningen i Abortloven som Erna Solberg lokket KrF med for å få dem inn i regjeringen. Borgfreden om abort ble brutt, og efter vårens programbehandlinger og landsmøter vil det være flertall på Stortinget for å fjerne nemdene og utvide grensen for selvbestemt abort.

Vi bør fortsette å lete etter nye forekomster av olje og gass.                                   

Mitt svar: Uenig.

Vi bør sette sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon: 2035.                                               

Mitt svar: Delvis enig.

Her har Aftenposten to spørsmål som handler om olje- og gassindustrien. Å slutte å lete efter nye forekomster kan handle om hensynet til miljø, natur og klima. For min del handler det om å stimulere til omstilling i offentlig sektor, ved begrensning av inntektene fra denne sektoren. Det handler også om å stimulere næringslivet og forbrukere til tiden efter oljealderen. Nordmenn er ikke så raske av seg, så man trenger den tiden man kan få.

Å sette en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon er jeg mer usikker på. Det kan være et virkemiddel til omstilling, men samtidig tror jeg at jo mindre olje- og gass som er tilgjengelig jo mer vil prisen for forbruker stige. Og jo mer den stiger, jo mindre vil omsetningen bli. Og dermed også fortjenesten for næringen. Det er omtrent bare staten som driver med produksjon av ulønnsomme varer og tjenester.

Fylkeskommunen bør avskaffes. Kommunene og staten kan overta oppgavene.           

Mitt svar: Enig

I dette temaet ligger hele fiaskoen til kommunereformen og regionreformen. Høyre og FrP er alene om disse standpunktene. Kommuner med få innbyggere vil slite med å levere et godt tjenestetilbud til sine innbyggere.

Målet må være å skape et klasseløst samfunn der kapitalismen er avskaffet. Karl Marx kalte det kommunistisk.         

Mitt svar: Uenig

Dette spørsmålet kan ikke brukes til å annet enn å få frem hvor mange ekte kommunister det er blant velgerne i år. Jeg går derfor ut fra at Aftenposten vil bruke svaret på spørsmålet i en oppsummerende artikkel om valgomaten når valget nærmer seg.

Vi må beholde EØS-avtalen så lenge vi ikke er med i EU.                                                           

Mitt svar: Enig

Her har Aftenposten fått med den presiseringen i formuleringen som mangler hos Dagbladet.

For mange politistasjoner og lensmannskontorer er lagt ned. Nå må det opprettes flere.

Mitt svar: Delvis uenig

Det er delte meninger om hvor vellykket politiireformen har vært. Å ha politi nært folk kan være viktig, men å ha politi som har ressurser til å efterforske og løse forbrytelser er vel så viktig. Om efterforskningssuksess er avhengig av antall politistasjoner og lensmannskontorer, er en annen sak.

Kristne og muslimske trossamfunn må i all hovedsak selv få avgjøre om de vil tilby homoterapi.

Mitt svar: Delvis uenig.

At voksne mennesker føler behov for å snakke med religiøse sjelesørgere om sitt privatliv er det lite å gjøre med, annet enn å være åpen, positiv og inkluderende. Men at mindreårige utsettes for psykiske overgrep er helt uakseptabelt. Konverteringsterapi bør anses som kvakksalveri. Seksuell orientering er ingenting som trengs å kureres. Foresatte som driver med slikt burde anmeldes til barnevernet for psykisk mishandling. Terskelen for at barn og unge skal gjøre det mot egne foresatte er nok høy.

Det bør innføres moms på de dyreste elbilene, de som koster over 600 000 kr.              

Mitt svar: Uenig

De som søker seg inn på lærerutdannelsen, må ha karakter fire eller bedre i matematikk. Det er et fornuftig krav.                                                                                                                                    

Mitt svar: Enig

Skal prestisjen til læreryrket øke, og dermed også lønnsnivå, bør det stilles krav som gjør det vanskelig å komme inn på lærerutdannelsen. Selv hadde jeg en 3ër i matematikk fra videregående. Ingen barn høyere enn femte klasse bør undervises av noen med mine mattekunnskaper.

Norge bør fortsatt være med i NATO

Mitt svar: Delvis enig

I en tid der Russland er en aggressiv nabo er det fornuftig å ha en tilknytning i en sikkerhetsallianse. Det er som å ha forsikringen i orden. Det er ikke hver dag det brenner eller er innbrudd i boligen din, men er du uforsikret av den grunn? Derimot er jeg motstander av NATOs out of area-prinsipp. Det beste langsiktige arbeidet mot krig er å bygge ned betydningen av grenser, styrke respekten for menneskerettigheter og utbredelse av demokrati og frihandel.

Bevilgningene til bistand må reduseres kraftig. Bevilgningene bør ikke være større enn 0,7 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI).                                                                                             

Mitt svar: Delvis enig

Staten bør konsentrere seg om primæroppgaver. Bistand over offentlige budsjetter bør ikke anses som en primæroppgave. Dessuten bør enkelte av oss bør selv kunne disponere mer av egen inntekt, og foreta prioriteringer med egne penger. Deriblant hvilke organisasjoner, prosjekter og land man vil støtte med midler. Dessuten bør økonomisk bistand ikke gis til stater, men til organisasjoner og prosjekter. Bistand kan føre til at stater blir avhengige av denne formen for hjelp, og øke graden av korrupsjon blant statsledere og de som er i mottaksapparatet for midlene. Selv om det ikke er flertall for å redusere offentlig bistand, bør hele bistandsarbeidet reformeres.

Det er greit at kommunepolitikerne innfører soner der det er forbudt å bruke bensin- eller dieselbiler.

Mitt svar: Enig

Den enkelte kommune bør selv ha friheten til å vurdere virkemidler for å oppnå bedret luftkvalitet og reduksjon av utslipp. Det er ikke sikkert at det som er god politikk i Oslo og Bergen er det i Alta og Måløy.

Kontantstøtten bør beholdes som en ordning for alle, også for dem som ikke ønsker plass i barnehage.                                                                                                                                         

Mitt svar: Uenig

Det bør fortsatt være slik at man kan arve både penger, hus og hytter uten å betale noen avgift eller skatt på arv til staten.                                                                                                               

Mitt svar: Enig

Det er blitt litt for mange varianter av privatskoler. Loven må strammes inn.  

Mitt svar: Uenig

Karakterene bør fjernes i ungdomskolen.                                                                         

Mitt svar: Uenig.

Dagens fedrekvote i foreldrepermisjonen er for stor. Den bør reduseres.         

Mitt svar: Uenig

Staten bør kjøpe opp store banker og drive alle landets apoteker.                        

Mitt svar: Uenig

Forretningsdrift bør ikke være en statlig oppgave. Staten bør lage generelle rammer for næringslivet gjennom lovverk og skattesystem, men bør ikke være aktør i tillegg.

Det er beklagelig at pelsdyrnæringen i Norge skal avvikles innen 2025.                               

Mitt svar: Uenig

Jeg er egentlig ikke for at politikerne skal blande seg inn i hvilke næringer som skal drives her i landet. Ifølge Grunnloven er det næringsfrihet. Men jeg er motstander av subsidier til næringsvirksomhet, og mener at en næring som handler om å utnytte dyr til et slikt formål egentlig ikke er etisk forsvarlig. Næringen har fått lang tid til å omstille seg, og det burde ikke kommet som noen overraskelse at det til slutt ble forbud

Statens bevilgninger til kultur bør økes kraftig. Det bør være et mål at de utgjør 1 prosent av statsbudsjettet.                                                                                                                                            

Mitt svar: Uenig

Intensjonene bak en liberalistisk kulturpolitikk er ikke å frigjøre offentlige midler slik at disse kan benyttes til andre formål i regi av det offentlige. En liberalistisk kulturpolitikk er veien mot ett mål – et fritt og selvstendig kulturliv. Således er besparelser på offentlige budsjetter kun en konsekvens av dette, og innsparingen bør i sin helhet gis ut i form av skattelette. På denne måten senkes skattetrykket og det enkelte menneskes evne til å etterspørre kunst og kultur øker tilsvarende.

Kultur er ikke et spesifikt mål, men et åpent begrep som uttrykker de verdier og kvaliteter hvert enkelt menneske tillegger høy egenverdi. Det som er kultur for den ene behøver ikke nødvendigvis være det for en annen..

Ut fra et slikt kultursyn bør det ikke være vanskelig å forstå at dette ikke skal være en offentlig oppgave, der politikere tar mine skattepenger for å bruke på det de –  eller offentlig ansatte kulturbyråkrater – anser som kunst og kultur.

Alle offentlige kantiner bør minst en dag i uken ha helvegetariske dager der man kun kan få plantebasert mat.                                                                                                                          

Mitt svar: Vet ikke (kun mulig svar for maks 5 påstander)

Dette mener jeg må være opp til den enkelte arbeidsplass/institusjon, basert på efterspørsel fra brukerne.

Det er greit at bompenger bidrar til å dekke kostnadene med å bygge riks- og fylkesveier

Mitt svar: Enig

Jeg valgte altså å vekte 6 svar/temaer som viktige for meg: Narkotika (nr 2), abort (nr 6), EØS (11),  homoterapi (13), skatt på arv (20), kulturbevilgninger (26).

Resultat: Jeg er blågrønn

Valgomaten fremhever at Venstre og jeg er enige om EØS-avtalen, liberalisering av abortloven, og avkriminalisering av narkotika.

Min artikkel om Dagbladets automat (26.06)

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer