Nyheter

FpU ble tilhenger av verneplikt

FpU har gjennomført første dag av sitt landsmøte. Mesteparten av tiden ble brukt til å diskutere og stemme over ungdomspartiets programbehandling. Man diskuterte og stemte over ett og ett forslag, noe som tok tid. Av denne grunnen rakk man bare 32 av 37 forslag i løpet av drøye 5 timer med debatt, kun avbrutt av lunch og helt uten andre pauser.

Det triste og mest overraskende som skjedde var at FpU vedtok å gå inn for verneplikten. Et kulepunkt med innholdet «Beholde verneplikten og samtidig ha et sterkt forsvar» ble vedtatt med 60 mot 25 stemmer. Jeg fikk lyst til å skrive at et ideologisk mørke har senket seg over FpU, men det slo meg at det må ha skjedd noe mer siden også Unge Venstre på sitt siste landsmøte plutselig snudde og gikk inn for verneplikt. Det skal jeg skrive om ved en passende anledning. Jeg skriver at det var overraskende fordi FpU i over 30 år har vært sterkt mot verneplikten, med overveldende flertall.

Jeg vil nedover skrive om debattene, voteringene og hva som skjedde underveis. Først litt om voteringene. FpU hadde gått over til digital votering ved bruk av Go Plenum appen. Dette er interessant siden det påvirker avstemningene på to måter. Den ene er at det ikke lenger er mulig å stemme blankt. Det er en rettighet som ble fratatt delegatene. Det er merkelig at ingen protesterte på det siden man den stunden da appen ikke fungerte voterte på gamlemåten med skilt over hodet. Og da ble det lov med blank votering. Den andre konsekvensen var at voteringen nå ble hemmelig. Man kunne ikke lenger se hva andre stemte eller bli holdt ansvarlig for sin stemmegivning. For oss voteringsnerder er disse endringene interessante. Men la oss hoppe over på politikken som ble diskutert og vedtatt.

Oljefondet, kontanter og offentlig næringsvirksomhet.

Debatten begynte med at Patrik Johnsen tok ordet og sa at han på forrige landsmøte tok ordet 4 ganger og at han denne gangen hadde et mål om 5 ganger. Det klarte han i løpet av mindre enn 15 minutter. Han var en av mange aktive debattanter.

Den første debatten handlet om bruk av midler fra oljefondet. Innstillingen var å kutte bruken fra 3% til 2%, men det var et forslag om å kutte til 1%. Patrik Johnsen ville ha hårete mål og kutte i offentlige utgifter. Simen Velle, tilstedeværende FrPere og flere debattanter advarte mot å gå for fort frem.

Ole Jakob Warlo som hadde ledet programkomiteen støttet kutt til 1%

– Programmet er selvfinansierende. Det gjør oss ikke avhengig av oljepenger.

Warlo var for øvrig i likhet med Johnsen aktiv i mange av debattene med et klart liberalistisk budskap. Ved votering ble det flertall for kutt til 2%. 29 stemte for 1%, mens de resterende 70 støttet det som ble vedtatt.

På forrige landsmøte var det debatt om hvorvidt man burde ha kontanter som tvungent betalingsmiddel, et forslag som falt med liten margin. Argumentet for at at kontanter ikke skal være et tvungent betalingsmiddelet var næringsdrivendes rett til selv å bestemme hvordan de ville drive sin virksomhet. Hvis man ikke var fornøyd med hva en bedrift gjorde, så kunne man gå til konkurrenten. Lars Barstad Løvold var derimot opptatt av at kontanter var en betalingsform som ikke kunne spores og bad folk ta hodet opp av den liberalistiske læreboken. Kristoffer Rygg mente at man måtte verne om eiendomsretten og på replikk med spørsmål om statlige selskaper burde nekte å ta imot kontanter svarte han tydelig:

– Jeg er mot statlige bedrifter i det hele tatt.

Simona Kobiela minnet om at ikke alle bodde i Oslo eller Bergen og på mindre plasser var det ofte ikke konkurranse. Hun la også vekt på at det var aldersgrense på kort og barn ofte ikke kan betale med bankkort. Andre minnet om at eldre også hadde nytte av kontanter. Fredrik Mettälä fryktet at norske kredittkortselskaper skulle ta gebyr i likhet med det som er i utlandet dersom kontantene forsvant. Forslaget fikk i motsetning til sist kun noen få stemmer, og FpU er fortsatt tilhengere av kontanter.

FpU vil avskaffe Innovasjon Norge og Nysnø. Det ble imidlertid kamp om de også skulle avskaffe Enova og deres aktive næringspolitikk, noe Lars Barstad Løvold var mot. Etter en kort debatt ble det dagens jevneste avstemning. Med håndsopprekking ble det 46 – 46, og 4 blanke stemmer. Leders dobbeltstemme avgjorde og FpU vil beholde Enova.

Streikerett, fravær og studieavgifter

Det var oppe et forslag om å ta fra offentlig ansatte streikeretten. Dette fikk 25 stemmer og falt, selv om både leder og 1. nestleder argumenterte for dette. Patrik Johnsen sa det klart.

– FpU er ikke imot fagforeninger. Vier mot fradraget de får.

FpU er for fraværsgrense i videregående skole. Det ble debatt om dette også skulle gjelde på ungdomsskolen. Simen Velle var en av dem som var mot dette og minnet om at det var frivillig å gå på videregående, men tvungent å gå på ungdomsskolen. Han kom til å tenke på Berlinmmuren som sperret folk inne en plass de var tvungen til å være.

– Fraværsgrense på ungdomsskolen vil være en Berlingsk fraværsgrense. Den muren var vi imot.

Henning Hundhammer

Henning Hundhammer er kanskje landsmøtet yngste deltaker og går fortsatt på ungdomsskolen. Han støttet forslaget og mente at det var bra å begynne med ansvar litt tidligere. Han fikk landsmøtet kanskje største applaus. Avstemningen vant han imidlertid ikke. 33 stemte for forslaget som falt.

Det var forslag om å la studenter betale litt mer studieavgift siden det er en investering i egen fremtid. Warlo minnet om at arbeidskraft er et knapphetsgode og at for mye studier er sløsing med arbeidskraft, mens Stig Even Lillestøl mente at studier ofte var skattefinansiert fyll og fest som man burde betale selv. Forslaget fikk imidlertid kun 36 stemmer, mens 59 stemte imot, og falt. Den morsomste kommentaren i studiedebatten hadde kanskje ordstyrer Hans Andreas Limi.

– Det beste er å bli politiker, for da trenger du ikke noe utdanning, hverken offentlig eller privat.

Folkehelse og tannhelse

FpU setter frihet for den enkelte over hensynet til folkehelsen, men spørsmålet var om de mener at dette også gjelder i spesielle situasjoner. Rikke Louise Pedersen mente at det ikke far realistisk at prinsippet skal gå foran alt. Til en forendring støttet Patrik Johnsen at visse hensyn kunne gå foran individets frihet, og det samme gjorde Simen Velle som slo fast at dette handlet omkoronaunntak i tilfelle det kom en farligere pandemi. 79 stemte for at det kunne gjøres unntak, mens kun 14 var mot unntak.

Angelika Bjørnerud støttet at tannhelse skal inn under egenandelsordningen. Hennes argument var at FpU allerede hadde vedtatt at staten skal gi gratis helsehjelp. Minst en av 5 går ikke til tannlegen fordi de ikke har råd. Det kan være mer samfunnsmessig å investere i tannhelse nå. Warlo argumenterte mot at dette ville øke offentlige utgifter drastisk. Han fikk replikk fra Velle som lurte på om ikke landsmøtet burde være nogenlunde sammenhengende når vi har en velferdsstat.

– Hvor er prinsippene dine? Er tenna en del av kroppen?

Warlo var ikke helt overbevist.

– Jeg vil avskaffe hele velferdsstaten totalt.

Jeg fikk kanskje ikke med meg alt han sa, men noterte det morsomste sitatet. Ved votering var det 65 som villa ha tannhelse inn som en del av egenandelordninger, mens 29 ville at det skulle være som i dag.

Organdonasjon og abort

Skal folk selv melde sin interesse for å donere organer eller skal man fødes inn i en slik ordning og aktivt måtte melde seg ut? Dette ble det betydelig debatt om. Argumentene for at man skal fødes inn i det var at folk er late og ikke vil gidde å melde seg inn. Tonje-Martine Nerdal sa det klart:

– Dette forslaget vil redde liv.

Forslaget fikk imidlertid bare 28 stemmer, mens 66 var mot, og FpU mener fortsatt at folk aktivt må melde seg til å bli organdonor. Denne debatten var imidlertid bare vorspielet til de kommende debatter. Det første var forslaget om å tillate salg av organer. En debatt som går rett inn i spørsmålet om eiendomsrett til egen kropp. Debatten begynte med at Velle (som egentlig er for dette, viste debatten senere) advarte om at dette burde man ikke vedta fordi det ville ødelegge for andre og viktigere saker. Et klassisk taktisk argument som det for øvrig var en del av hele dagen. Det er ganske mange i FpU som er redde for at FrP skal miste velgere. Anna By Knudsen var uenig med Velle.

– Såklart bør det være lov å selge kroppen sin.

Andre var bekymret for kriminelle og at de med dårlig råd skulle måtte selge seg selv. Joakim Myklebost Tangen kom med et standardargumenter om at man ikke kan la ideologiske tanker overgå sunn fornuft. Kristoffer Rygg advarte om at var man mot dette, er det samme som å være mot at folk skal bestemme over egen kropp. Viole Stene Grøtte mente at salg ville gi flere organer til mennesker som trenger dette.

Ved avstemning stemte 18 for organsalg og 75 mot. Etter dette kom imidlertid debatten med flest innlegg. Skal FpU støtte dagens abortlov med nemnder fra 12 til 18 måneder eller innføre fri abort til uke 18, uten nemnder.

Her var en merkelig debatt med mye vikarierende argumenter. Det var tydelig at flere var helt imot abort og så på dette som et skritt i gal retning. Stig Even Lillestøl mente at en abort var en for mye, mens Andrea Skogly mente man heller burde diskutere en mer restriktiv abortlov. Hovedargumentene gikk imidlertid motsatt vei og var av to typer. Anna By Knudsen mente at man måtte sikre kvinner adgang til egen kropp og viste frem en kleshenger og sa at valget stod mellom denne og ja til hjelp. Marius Furubotten Sørbekk mente at frihet er en grunnleggende del av menneskets natur og at dette også gjelder kvinners rett til å selv bestemme.

Det andre argumentet handler om at det allerede var abort frem til uke 18 og at 99% fikk innvilget abort mellom uke 12 og 18. Spørsmålet var om det var kvinnene selv eller en nemnd som skulle bestemme. Julianne Ofstad oppsummerte det fint.

– Skal vi ha et byråkratisk mellomledd?

Ved votering stemte 32 mot og FpU vil ha fri abort frem til uke 18 uten behandling i en nemnd.

Skal folk betale selv?

Det var et forslag om å ha avgifter på ting som gir livsstilssykdommer så lenge vi har velferdsstaten. Forslaget ble nedstemt mot 26 stemmer. Blant annet fordi Lars Barstad Løvold minnet om at det var faktafeil siden disse døde tidligere og dermed var billigere for pensjonssystemet. Joakim Myklebust Tangen la til at det var feil å øke avgifter basert på sannsynlighet. FpU vedtok forresten uten debatt og motforslag å legalisere alle former for rusmidler.

Fremskrittspartiet er et bilparti. Noen argumenterte for at det var riktig at den som brukte noe mest, betalte for det, altså at man kunne ha bompenger for å finansiere nye veier. Alle slike forslag ble feid vekk fra talerstolen og nedstemt. Joakim Myklebust Tangen hadde nok flertallet bak sin spissformulering:

– Bompenger er og forblir landeveisrøveri.

Det var forslag om å ta følgende inn i programmet som et kulepunkt: «Være motstander av Nord-Norgebanen.» Forslaget fikk flertall med 52 stemmer for. Det er imidlertid ganske overraskende at hele 37 stemte mot. Det er få ting som er så ulønnsomt og sløsete som denne jernbanen. Det er tydelig at en del FpUere er mot offentlige utgifter generelt, men for unntak for det meste når man blir konkret. Det er slik staten vokser.

Innvandring og verneplikt

Det er nok disse to områdene som FpU har endret seg mest de siste 30 årene. Fra en ungdomsorganisasjon som mente at staten ikke skulle bestemme hvor mennesker skulle bo og arbeide til en restriktiv innvandringspolitikk. Nå har riktignok FpU et liberalt syn på arbeidsinnvandring, men de er ikke lenger er ikke lenger en opposisjon til FrPs syn på saken. Det var derfor gledelig at et forslag om at det bør innføres stopp for flyktninger i kommuner med mange ikke-vestlige innvandrere ble nedstemt med med 31 mot 57 stemmer. Dette kan imidlertid skyldes at forslaget ikke akkurat var godt formulert.

Det var lite entusiasme i debatten om verneplikt. Det var litt som å høre medlemmer i Unge Venstre. Jeg er liberalist, men… Det holdt ikke at Kristoffer Rygg og Ole Jakob Warlo argumenterte godt mot verneplikten. Kun 25 FpUere var mot verneplikten. Sebastian Johansen var nok mer i tråd med flertallet når han sa det slik:

– Jeg er liberalist, men av og til må man sette noe høyere.

Kulturkrigsengasjement

Det var flere forslag rundt kjønn. Noen ville ha inn et kulepunkt om at FpU ville avskaffe juridisk kjønn og noen ville fjerne kulepunktet om at det bare fantes to biologiske kjønn. Det interessante var ikke at begge forslagene falt, selv om Simen Velle argumenterte for at man ikke burde skrive noe om biologi. Det interessante er hvor viktig dette var for FpUerne, noe som ble demonstrert gjennom rødt kjøtt fra talerstolen og mer applaus enn under alle andre saker. Det er tydelig at det å være mot flere kjønn enn to, og tilhørende herligheter, er viktigere enn individuell frihet for de fleste FpUerne. Det var over 70 som stemte ned begge forslagene.

På forrige landsmøte var samme tendensen der, men den gang var det flere som manet til toleranse for annerledes mennesker. Jeg tok den gang bilde av to av dem i en av mine artikler fra landsmøtet og har siden merket meg at begge disse to nå er utmeldt av FpU.

FpU har valgt en klar side i kulturkrigen. Spørsmålet er om det for FpUere fremover vil være viktigere at staten påtvinger det riktige enn at staten holder seg unna folks privatliv. Det ble imidlertid vedtatt et kulepunkt med følgende tekst: “Og vi mener at det ikke skal være krav om kirurgisk inngrep for å få lov til å endre juridisk kjønn.» Dette ble stående med 71 mot 19 stemmer etter et bra innlegg fra blant annet Julianne Ofstad.

Tanker etter første dag

Da jeg var på FpUs landsmøte for fire år siden, skrev jeg en kommentar om at det var lite debatt i FpU. Dette har heldigvis endret seg. Debattmessig virker det som om FpUere er blitt betydelig mer engasjerte de siste årene. Det er positivt. Debatten er god og livlig. Det er innimellom mye engasjement og applaus men ikke ufin oppførsel mot meningsmotstandere.

Antallet delegater har økt kraftig siden for to år siden. Det gjenspeiler nok gode tider for FpU når det gjelder skolevalg og medlemsvekst. Det er ofte slik at nye medlemmer er mindre ideologiske og mer mainstream konservative sosialdemokrater enn dem som har vært med en stund. Det blir spennende å se hvordan debattene blir om et par år når de nye FpUerne blir litt mer erfarne enn de er i dag. Landsmøtet viste i hvert fall at det var mange flinke debattanter i ungdomsorganisasjonen. Jeg gleder meg til morgendagens landsmøte.

Se vår side med samling av stoff om FpU.

Mest lest

Arrangementer