Kommentar

Stor motstand mot oppdrett

Dersom veksten i havbruksnæringen skal fortsette, må befolkningen være mer positivt innstilt til oppdrett. Hvordan endre holdninger? Skribenten har ikke fasiten!

–Havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Dette må skje på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. Politikken skal bygge opp under fortrinnet som ligger i oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjorder, og samtidig stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bruk av ny teknologi for å sikre økt bærekraft. Målet er at Norge skal lede an i utviklingen av verdens mest produktive og miljøvennlige havbruksnæring med produksjon av matressurser til et voksende verdensmarked. Dette ifølge Hurdalsplattformen, den politiske plattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjeringen.

At oppdrett betyr mye for mange lokalsamfunn, er det liten tvil om. Havbruksnæringen er den mest lønnsomme næringen på fastlands-Norge. Pengene fra Havbruksfondet har berget mange kommuneregnskap de siste årene. Utbetalingene i 2022 var på 3,1 milliarder kroner.

Havbrukssmultringen til Bluegreen Group som ble avdekket i slutten av mars 2023. Den er mer enn 13 etasjer høy og skal gjøre oppdrettsnæringen mer bærekraftig gjennom oppdrett på land. Foto: Bluegreen Group.

Områdeplan

I hver kommune blir det laget områdeplan, en plan som skal styre utviklingen i et større område. Hvis liberalister bestemte, ville kommunale områdeplaner vært fremmedord. Den private eiendomsretten ville råde. Vi ville privatisert områdene med uavklart eiendomsrett, for å forklare liberalisme på dette politikkområde på en enkel måte. Vi er i klart mindretall, og politikere bestemmer utviklingen gjennom ulike planverk.

Skribenten har de siste årene fulgt arbeidet med en områdeplan tett i en norsk kommune. Alle innspillene mot områder satt av til oppdrett, har overrasket meg. Det har kommet veldig mange innspill mot oppdrettsanlegg fra personer som klager på dårlig kommuneøkonomi, kutt i budsjettene og manglende infrastruktur. Kommunen fikk over 20 millioner kroner fra Havbruksfondet i fjor og uten pengene ville kommunen styrt mot ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll for kommuner som står på randen av konkurs.

Det er for mange forståelig at hyttefolket misliker oppdrettsanlegg nært fritidsboliger, men kanskje må vi godta industri på områder med uavklart eiendomsrett for velferden de fleste forlanger fra det offentlige?

Hvis regjeringen skal oppnå målsettingen om vekst i oppdrettsnæringen, må politikere iverksette tiltak som endrer holdninger i deler av befolkningen. Alternativet er at partier og politikere som er negative til dagens havbruksnæring, vinner valg. Det gir ikke økt velferd gjennom offentlige budsjett!

Er oppdrett på land løsningen?

Gjennom flere tiår har kommersielle selskap benyttet norskekysten til å produsere fisk, først og fremst laks. Nå er det mulig å produsere laks også på land. Det er komplisert og relativt kostbart, men det kan gi stor verdiskapning. Dessuten skal det løse miljøproblemene som følger med oppdrett i sjøen. Kan anlegg på land i området satt av til industri i områdeplaner endre holdninger i befolkningen? Ja, kanskje!

I januar ble det publisert en artikkel på Liberaleren, om en oppdretter i Porsanger som ikke fikk tilgang på strøm til kveiteoppdrett. Skal det bli oppdrett på land, må det i alle fall være kraft nok i systemet. Akkurat nå er det ikke ledig kapasitet i nettet.

Produksjon av kraft gir samme type debatter som etablering av oppdrettsanlegg. «Vi» forventer lys i lampa, men vil ikke at vindmøller skal forstyrre rekreasjon i naturen eller på hytta. Tenk litt på den, du.

Mest lest

Arrangementer