Ukategorisert

Grønn overraskelse fra Dagbladets valgomat

Denne helgen lanserte Dagbladet sin valgomat. Resultatet var som på tidligere valgomater for årets valg, men tredjevalget overrasket stort; Miljøpartiet De Grønne. Les mine svar, vektinger, begrunnelser og kommentarer.

Testen inneholder 25 påstander som du skal ta stilling til. Og du kan vekte betydningen for deg i følgende valører: Helt uenig, litt uenig, nøytral,, nokså enig, og helt enig. Men først må du besvare spørsmål om ditt kjønn, din alder, hva du stemte sist, og hvilket fylke du bor i.

De 25 spørsmålene er delt inn i følgende kategorier: Miljø og ressurser, statlig eierskap, arbeidsliv og næringsliv, skatter og avgifter, skole og oppvekst, asyl og innvandring, utenriks og forsvar, EØS, lokaldemokrati.

Samferdsel som tema mangler totalt. Det er merkelig.

1. Oljenæringen bør fases ut innen 15 år og ingen nye letearealer bør utlyses.

Mitt svar: Nokså enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Staten bør opptre næringsnøytralt og ikke favorisere en eller flere sektorer på bekostning av resten. Det er ikke en politisk oppgave å definere hvilke næringer som skal skjermes og hjelpes til å overleve. Samtidig bidrar oljeinntektene til at norsk økonomi ikke omstiller seg til en fremtid uten oljeinntekter. Statlig virksomhet bør effektiviseres, moderniseres og ikke minst slankes. Den observante leser merker seg at jeg svarer annerledes enn på tilsvarende spørsmål i tidligere valgomater i år Grunnen er at Dagbladet skriver «fases ut» istedenfor nedlegges. Det betyr en mer planmessig omstilling av norsk økonomi der man blir mer uavhengig av oljeinntektene.

2. Sårbare områder som f.eks Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørebankene og iskanten bør vernes mot oljeboring.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: For liberalister er det ikke et klart svar på dette spørsmålet. Noen vil blåse i miljøargumenter og tenke mer på statens behov for inntekter i årene fremover. Og det er helt legitimt. Samtidig bør liberalister heller peke på behovet for å redusere i offentlige oppgaver, slanke og effektivisere offentlig sektor og dermed redusere behovet for flere inntektskilder i årene fremover. Jeg heller til denne linjen; staten har nok penger, og mer oljeinntekter vil utsette en nødvendig slanking og effektivisering av offentlig sektor. I tillegg er det et annet aspekt: Forvaltningen av fiskeressursene. Dreper man fiskeressursene ødelegger man en ressurs som har gitt arbeidsplasser og mat i tusener av år. Energikilder vil variere og kan utvikles. Matressursene er noe helt annet.

3. Det bør skytes mer ulv i Norge.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Stortinget har vedtatt en ulvesone, og man må naturligvis beskytte de som bor utenfor sonen fra nærgående ulv. Men: Dette er ikke et ideologisk spørsmål, men handler for min del mer om at mennesker ikke skal utrydde arter man ikke ser noen fordeler eller poeng med at eksisterer. Og så handler det om organisering av landbrukspolitikken.

4. Privat eierskap i statlige selskaper bør økes.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Jo større statlig sektor blir, jo mindre blir den individuelle friheten. Staten bør ikke blande roller, og være både lovgiver, kontrollør, dømme lovbrudd og selv være aktør. Derfor bør staten ideelt sett ikke drive egne selskaper. Øker det private eierskapet krymper staten. Det er positivt, sett med liberalistiske øyne.

5. Det bør være mulig å ta ut profitt fra velferdstjenester som barnehage.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Det bør ikke være en politisk oppgave å definere hvilke næringer private skal engasjere seg i. Hvis man investerer sine egne midler bør man kunne få avkastning. Det bør ikke være en politisk oppgave å begrense rett til utbytte.

6. Det var feil å gjøre det lettere å ansette folk midlertidig. Arbeidsmiljøloven bør endres.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Bedrifter bør ha mulighet til å teste ut kandidater før fast ansettelse, og til å ta «topper» i produksjon av varer/tjenester. Å ha mange fast ansatte er dyrt, og det blir komplisert og opp-/nedbemanne efter sesongvariasjoner. Samtidig gir det både unge, personer med delvis arbeidsevne og studenter mulighet til å jobbe for en periode, selv om man ikke er på utkikk efter en fast jobb. Og man kan prøve seg i ulike bransjer og yrker.

7. Sekstimers arbeidsdag bør innføres så fort som mulig.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Norge mangler arbeidskraft. Sekstimersdag bør ikke lovreguleres, men den enkelte bedrift bør kunne forhandle med sine ansatte om hvordan arbeidstiden skal organiseres, uten offentlig regulering. Finner man det mest hensiktsmessig med sekstimersdag bør det være uproblematisk.

8. Formuesskatten bør fjernes på sikt.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Formuesskatt er en belastning for norske eiere, og favoriserer utenlandsk eierskap i næringslivet. Dessuten bør det ikke være negativt å opparbeide seg formue (på lovlig vis).

9. Skatter og avgifter bør vris slik at miljøfiendtlig atferd straffer seg og miljøvennlig atferd lønner seg mer.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Å beskatte forbruk vil bidra til å redusere miljøskadelig adferd, og samtidig uøkonomisk adferd. Har du ikke råd vil du forbruke mindre. Derfor bør man fjerne inntektsskatt, eiendomsskatt, formuesskatt – og isteden beskatte forbruk og bruk.

10. De rikeste bør betale mer skatt.

Mitt svar: Helt uenig. Veldig viktig.

Kommentar: Efter min mening bør man beskatte på en av to måter; enten forbruk (se spm. 9), eller så bør man dele statens utgifter på antall innbyggere, slik at alle betaler et likt kronebeløp for den samlede pakken av offentlige tjenester. En tjeneste blir ikke dyrere i bruk om det er Kjell Inge Røkke som bruker den fremfor Jørgen Hattemaker.

11. Alle skolebarn i Norge bør få et gratis skolemåltid om dagen.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig

Kommentar: Gratis er i denne sammenheng et vanlig kodeord for skattefinansiert. Skattemidler bør brukes til å øke lærernes kompetanse, kvaliteten på undervisningsmateriell og skolebygg.

12. Det bør være et maksimumskrav for antall elever per lærer.

Mitt svar: Litt uenig. Vekting: Ikke viktig.

Kommentar: Det vil variere med klassenivå (altså 1. eller 5 eller 8.trinn) om man kan undervise få eller mange. De bør ikke være en politisk oppgave å detaljregulere undervisningsmetodene, ei heller klassestørrelse.

13. K-en for «kristendom» i KRLE bør beholdes.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Som liberalist er jeg for et veldig tydelig skille mellom stat og religion. Når ordningen med statskirke er avskaffet og det kun er kongen som ikke har grunnlovsgarantert trosfrihet bør kristendommens særstilling avvikles, også i religionsundervisningen i skolen.

14. Kontantstøtten bør opprettholdes som et alternativ til barnehage.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Veldig viktig

Kommentar: Spørsmålet er både ideologisk og pragmatisk. Man skal ikke gi folk andres penger for ikke å benytte seg av en offentlig tjeneste. Og kontantstøtten motvirker integrering. Barn med utenlandskfødte foreldre og familie risikerer å bli sproglig hemmet, og dårlig integrert i det norske samfunnet ved at de er hjemme til skolestart fremfor å gå i barnehave.

15. Asylinnvandringen til Norge bør stoppes.

Mitt svar: Litt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Svaret kunne like gjerne vært delvis enig. For man bør ta utgangspunkt i lønnsomhet for samfunnet, vilje og evne til integrering og arbeidsevne når man skal avgjøre hvem man vil ta imot flere av; flyktninger, asylsøkere eller arbeidsinnvandrere. Jeg er sterk tilhenger av åpne grenser for arbeidsinnvandring. Å søke lykken er en individuell rettighet. De som kommer som flyktninger eller asylsøkere har et annet utgangspunkt; de rømmer fra noe. Ikke dermed sagt at det ikke er en høyst legitim måte å kommet til et annet land på. Problemet er at politikerne, styrt av sterke fagforeninger sier nei til arbeidsinnvandring (bortsett fra når de kommer fra Europa eller Nord-Amerika), og så tar vi imot litt flyktninger for å lette vår samvittighet. Fordi Norge er stengt for arbeidsinnvandring (med noen unntak) fører det til et sterkt press på asylinstituttet. Folk søker asyl som kunne kommet som arbeidsinnvandrere.

16. Asylpolitikken bør mykes opp.

Mitt svar: Litt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Som nevnt over er jeg tilhengere av å øke arbeidsinnvandringen. Det vil endre motivasjonen til de som kommer, og være positivt for integreringen. Samtidig kan ikke norsk asylpolitikk reguleres efter konfliktnivået i verden. Det er nemlig det som skaper asylsøkere. Å tvinge folk til å leve i midlertidighet, uten sin familie og uten mulighet til å opptjene varig opphold eller statsborgerskap er urimelig. Samtidig må det stilles krav til dem som kommer til vilje til integrering.

17. Norge bør øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP.

Mitt svar: Nokså enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Forsvaret er blant statens primæroppgaver, og selv om jeg er uenig i NATOs out of area-prinsipp så bør Norge styrke sin forsvarsevne. Det betyr ikke at Forsvaret skal beholde en gammeldags tenkning eller struktur, og det skal heller ikke brukes som en del av distriktspolitikken.

18. Norge bør melde seg ut av NATO og heller satse på nordisk forsvarsallianse.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: NATO er som en forsikringsordning. Man kan la være å ha forsikring, men da skal man stole sterkt på flaksen og at alt går bra. Alltid. Det er kanskje i overkant naivt. Men NATO bør ikke delta i out of area-operasjoner.

19. Norge bør boikotte Israel, økonomisk, kulturelt og akademisk.

Mitt svar: Litt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Det bør ikke være en statlig oppgave å boikotte regimer, selv om man er uenig i styresett, politikk etc. Isåfall er det mange flere regimer enn Israel som bør boikottes (Nord-Korea, China, Zimbabwe, etc). På den annen side er Israel en okkupasjonsmakt, som på daglig basis krenker palestinernes menneskerettigheter.

20. Norge bør droppe EØS-avtalen og forhandle en ny handelsavtale med EU.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: For min del er dette mest et pragmatisk spørsmål. EØS er Norges største marked, og de fire friheter er grunnleggende liberalistiske (selv om praktiseringen slett ikke er liberalistisk). Det morsomme er at både tilhenger og motstandere av norsk EU-medlemskap kan svare helt enig. Med stikk motsatte begrunnelser.

21. Politireformen med færre og større enheter vil gi bedre polititjenester.

Mitt svar: Nokså enig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Politiet er blant statens primæroppgaver. Det bør brukes ressurser på synlighet, efterforskning og forebygging – ikke administrasjon. Om politireformen oppnår dette er for tidlig å si.

22. Stortinget bør kunne tvinge kommuner til å slå seg sammen.

Mitt svar: Helt uenig. Vekting: Viktig.

Kommentar: Det handler om å respektere demokratiet. Jeg er for at kommunene selv avgjør dette, og Norge kan godt kutte ut det regionale nivået helt (men bør nok kommunene ha flere innbyggere for å levere tjenester av god kvalitet). Jeg er mer opptatt av å finne få og objektive kriterier for statlige overføringer, og så skille ut distriktstiltak i et eget kapittel på statsbudsjettet.

23. Kommuner bør kunne nekte vannscootere å kjøre nær land.

Mitt svar: Nokså enig. Vekting: Ikke viktig.

Kommentar: På lik linje med skjenkeregler, butikkenes åpningstider og valgdag ved kommunevalg bør dette kunne avgjøres av lokalpolitikerne Motargumentet er naturligvis er at det ikke er lett å se på sjøen hvor man krysser en kommunegrense..

24. Det bør være lovlig å drikke øl i parker.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Ikke viktig.

Kommentar: Dette er et spørsmål som handler om personlig frihet. Samtidig bør politiet kunne gripe inn ved ordensforstyrrelse på offentlig sted.

25. Eggdonasjon bør bli tillatt.

Mitt svar: Helt enig. Vekting: Veldig viktig.

Kommentar: Hva den enkelte myndige borger vil gjøre med sin kropp frivillig bør ikke myndighetene blande seg i. Dessuten er løsningen kommet for å bli. Nordmenn drar til utlandet og kjøper disse tjenestene. Både ungene og foreldrene bør ha lovregulerte rettigheter i Norge. Eggdonasjon og sæddonasjon bør likebehandles i lovverket.

Resultat:
At Venstre er nr. 1 og Høyre nr. 2 er som ventet. At MDG er foran FrP var høyst uventet, og tilsier at miljøspørsmålene er gitt mer vekt i denne valgomaten. Fraværet av spørsmål om samferdsel har nok hatt innvirkning på resultatet. At Rødt og SP havner nederst er ikke så rart. Litt overraskende at KrF havner såpass langtopp.

Tidligere testede valgomater for 2017:

VGs superenkle valgtest (18.juli)
TV2s partitest (21.juni)
Nettavisens partitest (16.juni)
NRKs valgomat (12.juni)

Tags:

Mest lest

Arrangementer